Alp Arslan Beýik Seljukly (Alparslan: Büyük Selçuklu) filmi hakynda

Bilşimiz ýaly, geçen 2021-nji ýylyň 8-nji Noýabrynda Sedat Injiniň taýýarlan we Emre Konagyň ýazmagy esasynda TRT1 türk kanalynda tomaşa edilmäge başlanan ''Alp Arslan Beýik Seljukly'' (Alparslan Büyük Selçuklu) köpbölümli film, gysga wagtyň içinde tomaşaçylaryň söýgüsini gazandy. Geçen Sezonlarda ol ilki ''Oýanyş: Beýik Seljukly'' (Uyaniş: Büyük...

Dowamy »

833 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

ÜÇ YKLYMA ERK EDEN DÖWLET: OSMANLY DÖWLETI

Türkmen halkynyň geçmişinde orta asyrlarda diňe sebit däl, eýsem dünýäniň harby-syýasy ýagdaýyna özüniň täsirini ýetiren wajyp wakalar bolup geçdi. Ol wakalar hakykat ýüzünde halkymyzyň taryhynda täze sahypalary açdy. Olar bir tarapdan öz ýurtlarynda müňýyllyklaryň dowamynda halka oňaýsyz täsirini ýetiren bolsa, beýleki tarapdan bolsa türkmenleriň...

Dowamy »

676 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Bulary bilmek gyzykly

✔Ýatylýan otag näçe sowuk bolsa, şonça-da ýaramaz düýş görmek ähtimallygy artýandyr.
✔Adatça zenanlar erkeklere garanyñda, reñki gowy saýgarýarlar.
✔Beýni gözüñ görýän zatlaryny 0,5 sekunt giç kabul edýär.
✔Çybynlaryñ dişleri bardyr.
✔Alymlar kebelekleriñ 4800 km-e golaý aralyga uçup bilýändigini kesgitläpdirler.
...

Dowamy »

1329 9
Bilim, Xyivenia tarapyndan 2 years ago

Sesleriň ýokarlanmagy Ýewropada wagtyndan öň ölüme sebäp bolýar

BMG Daşky Gurşaw Maksatnamasy, uly şäherlerde sesiň ýokarlanmagy Ýewropada her ýyl ortaça 12,000 adamyň ölmegine sebäp bolýandygyny mälim etdi.

Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Daşky gurşaw maksatnamasy tarapyndan taýýarlanan 2022-nji ýyldaky hasabatynda şäherlerde sesleriň ýokarlanmagy, tokaý ýangynlarynyň howanyň üýtgemegine...

Dowamy »

807 1
Bilim, Real.123. tarapyndan 2 years ago

Pähim damjalary

PÄHIM DAMJALARY

Kimde-kimiň pikiri aýdyň, maksady belent bolsa, şol adamyň içki dünýäsi gözel, owadan, mähriban bolýar.
Geçirimli bolmaly, erbetligi gursagyňda göterip ýörmän unutmaly.
Gülüp, şat bolup, lezzet alýan çagyň ömrüň hasabyndan aýrylýar.
Suhangoýlük - ruhubelentligiň özenidir.
Gahar atyna atlan...

Dowamy »

867 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Beden- ruhuň eşigidir.

Owadan ruha uly we gelşiksiz bir beden (eşik) gelişermi?
Ruh döreninden bäri gözellige we estetika meýillidir. Şol sebäpli ruh, semiz figuraň deregine sportsmenleriňki ýaly figuraly bolmak islär. Elbetde, ählimiziň dogulyşdaky we soňky göwrämiz tapawutly. Emma, figuramyzy üýtgetmek öz elimizdäki zat. Figuraň owadanlygy ýaşa däl-de ýaşaýyş ş...

Dowamy »

805 7
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 years ago

Golýat (Jalut) kimdir, nämedir?!....

Golýat sözi “Yalniz Kurt” seriýasy bilen öňe çykdy. Seriýa ATV-de efire berilýär. Onda, Golýat näme diýmek isleýär? Ýalňyz möjekdäki Golýat kim, aslynda ol barmy? Golýat sözi Türk kanalynyň “Yalniz Kurt” serialynyň täze bölüminde ekranda peýda boldy. Juma günleri ekranlaşdyrylan bu önüm, dürli mowzugy bilen tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekdi. Serial...

Dowamy »

1286 3
Bilim, *Hemedany tarapyndan 2 years ago

Ateist, ateizm....

Ateizmiň ilkinji dinlerde ýüze çykandygy görnüp dur. Gadymy Gresiýada ateizmi aňladýan atlary Anaxogoras, Epicurus, Anaximander we Demkoritos diýip atlandyryp bolar. Sokrat gadymy Gresiýada ateizm baradaky garaýyşlary öz içine alsa-da, ateizmi esaslandyryjy miladydan öňki V asyrda ýaşapdyr öýdülýän Diagorasdyr. Orta asyrlarda ybadathananyň dini awt...

Dowamy »

723 2
Bilim, *Hemedany tarapyndan 2 years ago

Ine mendenem biri....

agsham mana ertire yumush buyuryarlar. sheylede bolsa men gunde yerine yetiryarin, yone shondada mana kayeyarler... name(kim) men!?

Dowamy »

827 9
Bilim, zumerchi tarapyndan 2 years ago

Ani Lorak & Polina Gagarina - Обернитесь (tekst)

Люди не могут быть одни,
собираются в стаи, вьют города.
Люди жалеют, что они не летают как журавли.
Ищут они клочок земли, где надеются переждать холода.
Sorry, мама, нету такой земли.
Не было смысла больше ждать и делить белый свет на правду и ложь.
Не было смысла вновь гадать каким ветром нас унесло.

Dowamy »

533 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Googlist we Google buthanasy hakynda Google size, öz diliñize terjime-de edip berýär.

Googlist we Google buthanasy hakynda Google size, öz diliñize terjime-de edip berýär.
Google-y adam ýasamak üçin gaty kämildir öýdýärsiňizmi? Google-yň aňyrsynda ylahy güýç barmy? Şeýle pikir edýän bolsaň, ýeke dälsiň! Galp dinler seriýasyny Google buthanasyny tanatmak bilen başlaýarys. Ine, Googlists we Google hakda öňe süren täsinlikleri w...

Dowamy »

659 6
Bilim, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Hayys.

Salam Talyplar.com saytyn agzalary! Salam TrustOrg dogan gowymy yagdaylarnyz sizden yekeje bir zat soramakcy. Bu Payhaslydan giryan jigilen meselesina dushinmedik welin, siz "Kwazimodamyzy men yapdyrdym"-diyip yazan teswirinizi okadym. Bu wagt hem Payhaslymyz bar. Indi sorag name ucin Kwazimodany yapan, Payhaslyny yapanok? Jogabynyzy acyk dilde dus...

Dowamy »

844 23
Bilim, biohimik tarapyndan 2 years ago

Soltan Mehmet Fatyhyň çagalyk döwründäki surat depderi

SOLTAN MEHMET FATYHYŇ ÇAGALYK DÖWRÜNDÄKI SURAT DEPDERIHawa, şu suratdaky görýänleriňiz Soltan Mehmet Fatyhyň çagalyk döwründäki çeken suratlaryndan nusgalar. Ony Professor A. Süheýl Ünwer özüniň ''Fatyhyň çagalyk depderi'' atly kitapçasynda şeýle diýýär: ''...her bäş ýylda bir gezek bilmezden we düşünmäge ymtylyp eli...

Dowamy »

646 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Tasin faktlar.

1.Cagalar gunde ortaca 400 gezek gulyarler, uly adamlar 15 gezek.

2.Adamlar olar ucin eden zatlaryna kan uns bermezler, etmedik yagdayynda hemise yadynda saklarlar.

3.Das toweregin millonlarca adamlar bilen doly bolsada, yeke bolup bilersin. Su wagt men seyle.

4.In yigrenilyan adam, dogrusyny aytyan adam...

Dowamy »

1142 17
Bilim, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Ýüz pikirleriň aýnasydyr.

Köplenç, ynsanyň pikirlerini ýüzünden okap bolýar. Şol sanda ynsanyň özüni nähili duýýany hem ýüzünden belli bolýar. Biriniň pikirleri we duýgylaryny okamak islesek, ilki bilen onuň ýüzüni gözden geçirmeli.
Ýüze üns berip seretsek, birnäçe many görüp bileris. Ýüzlere seredip, ynsanyň günäli ýa-da günäsizdigini tapawutlandyryp bolýar. Ynandy...

Dowamy »

879 20
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 years ago

Gözler ruhyň penjireleridir.

Dünýädeki birnäçe zatlary gözümiziň kömegi bilen duýýarys. Ynsan daşky dünýäni ortaça 87% gözleri, 9% gulaklary, 4% beýleki duýgy organlarynyň üsti bilen duýýar.
Gözler we göz bäbegi (зрачок, pupil) garşymyzdaky ynsanyň ruhyny okamakda möhüm düşündirişleri berýär. Käwagt biriniň bize bolan söýgüsinden şübhelenenimizde, “gözümiň içine seredi...

Dowamy »

885 4
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 years ago

Ruh gözelligi.

Içimiz owadan bolmasa, daşky keşbimizem, gylyk-häsiýetimizem owadan bolmaz. Ynsan üçin daşky dünýä, özüni synlaýan bir aýnasy ýalydyr. Ynsanyň daşky gözelligi, içine täsir etmez, emma, içki gözelligi daşyna täsirini ýetirer. Sebäbi, daşky gözelligi Alla berýär. Içki gözelligimiz üçin, akylly saýlawlar, islegli tagalla etmegimiz gerek. Içi, ýagny, r...

Dowamy »

798 5
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 years ago

#logika. beynidaki "sharik'leri yaglalyn!"

ozi yonekeyje logiki mesele.

fermada shular bar:
2 at, 1 tovshan, 1 gujujek, 1 pishik, donuz we onun jojugy, sygyr we tanasy (gole), indyuk we gaz. in sonunda fermanyn eyesi iti bilen geldi, JEMI HASAPLASAK NACHE AYAK BOLDY!?

Dowamy »

1190 137
Bilim, zumerchi tarapyndan 2 years ago

&&&

Seni gynandyrmak ähtimallygyny nädip düşünip bilýäň? Men seniň göwnüňi ýyksam, ýykylan göwnüň bölekleri elime çümüp ganadar. Ýene iň hakyky duýgularymy saňa ýollaryn. Meň ýollarymyň hemmesi seň adyňdaky harplardan geçer. Senden gitsemem ýollarym saňa çykar. Menden saňa zyýan gelmez diýip biljek däl. Sebäbi, men seni biraz artyk söýüp bilerin. Belki...

Dowamy »

934 10
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 years ago

Manysyz blog: Ýaş Stalin

Ýaş Ýusup Polat

Dowamy »

885 27
Bilim, Khanture tarapyndan 2 years ago