Gullukda bolan waka

Gullukda bolan waka(hokman oka)
Bir yigit sowet dowurleri gulluga gityar ol wagtlar russiya alyp gidilyan eken aziya yurtlaryndan cykan soldatlary. Ozem namazhon bolanson ka bukulyp ka bukulman okap yoren eken namazyny. Bir gun komandir hemmesini hatara duzup yanky namazhona bar warotanyñ yanynda duran masyny garaźa sal diyyar. Yanky yigit b...

Dowamy »

744 3
Bilim, biohimik tarapyndan 1 year ago

Onuň atasy başga planetadan

ONUŇ ATASY BAŞGA PLANETADAN

ABŞ-da çykýan ''San'' hepdeliginiň habar bermegine görä, 14-18 ýaş aralygyndaky gyzlaryň 11-si başga planetadan gelen gelmişeklerden betgörk çaga dogurdy. Gyzlaryň bary Günbatar Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýar. Olaryň biri barada aşakdaky maglumatlar aýan.
Bolgariýaly 15 ýaşly Tanýa bir gün gije gorkup...

Dowamy »

717 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Adam ýaly adam bolmak umydy bilen…

Biz bir çyg süýt emen barlyklar. Görenlerimizden kän, eşidenlerimize ynanýas. Gybat etmegi gowy görýäris.
Gadyr bilemzok, köplenç söýmeli ýerimizde göwne degýäris, ýürekleri döwýäris. Elimizdäki bilen kaýyl bolmagy bilmän, elimizdäkiň gadyryny ýitirenimizde bilýäris. Ilkinji pursatda has berk düwün etmegiň ýerine, hemme zady has inçe ýerinde...

Dowamy »

592 2
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

TMRAP ARHIWINDEN

Bu dõwür gecer gider
Soňunda Türkmen rap gõge yeter
(Abdy dayy)
Türkmen bagşylary rep aytmana õrän gič başladylar.Ilkinji rep türkmenlerde 2001nji yylda Daşagozly Mc party_boy
lakamynda şu wagtky Dzeed yagmyrlar atly repi aytyar.Emma halk arasynda Azat Orazow ilkinji r...

Dowamy »

669 6
Bilim, Paris tarapyndan 1 year ago

Pişikler hakda

Pişikleri erbet görýän adam ýok bolsa gerek. Olar süýt emdiriji bolup, öý haýwanlarynyñ yoparyna girýär. Bilýäñizmi bir pişigiñ çagasy 2aý öz enesiniñ ýanynda galmaly we süýdünden içmeli. gözi açylmanka enesinden aýyrmak bolanok. Çaga pişikler şeýle owadan, gowja, kiçijek, tüýlije bolýalar. Çaga pişilleriñ tüýleri ulaldygy saýy galyñlaşýa we gatyla...

Dowamy »

725 9
Bilim, yyldyz. tarapyndan 1 year ago

Meň deňze gidesim gelýär...

Meň deňze gidesim gelýär
Şatlansam ýa ynjadygym.
Kenarynda dyzym epip,
Duýasym gelýär özümiň
Deňizden bir damjadygym.

Meň deňze gidesim gelýär
Duýmak üçin deňizleriň
Bu durmuşa meňzeşligni...
Tolkunlaň ötegçiligne
Kenarlaryň werzişligni.

Meň deňze gidesim gelýär...

Dowamy »

534 13
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

Tuweleme hemmeler bu sayta gocdi

. Pursatdan peydalanyp bir degismejik yazayyn

poyezdda 3 sany adam kupede otyrkalar tanyshyarlar:
-men Iwan Kuzbassdan!
-men Wasiliy Donbassdan!
-men Joraguly Hojambassdan

Dowamy »

709 2
Bilim, biohimik tarapyndan 1 year ago

Töhmet atmak—öz üstüňdäki hapany, üstü tämiz adama bulaşdyrmaga synanyşmakdyr.

Diýeli siz sosýal bir gurşawda. Ýanyňyza ýüzüni görmägede çydamaýan, halamaýan adamyňyz gelýär. Size salam berýär. Siz şonda näme ederdiňiz? 
Belki bir sowuk bir şekilde Salam berersiňiz… 
Belki, ýüzünede bakmarsyňyz…
Gürleşmek islemän bilersiňiz.
 Ýa-da rol oýnarsyňyz. Gysga jogaplar bilen başyňyzdan aýlajak bolarsyňyz. Emma ol ýerdedigini bilip k...

Dowamy »

1064 13
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

Başgalaryna käýinşiň ýaly özüňe käýin, özüňi bagyşlaýşyň ýaly başgalary bagyşla.

Professor içi doly stakany elinde tutup sapaga başlady. Hemmeleriň göräýjegi ýaly tutýardy we soňra sorag berdi:
“Bu stakanyň agramy näçe siziň pikiriňizçe?”
Talyplaryň biri 50 gram, biri 100 gram, ýene biri 125 gram diýip jogap berdi.
Professor “stakanyň agyrlygyny ölçäp görmesem, menem bilemok” diýdi. “Emma meniň soragym şu,...

Dowamy »

678 3
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

Bir helakcilikde bar zadyn, kule owrulmegi(bolan waka)

Suleyman bir masgalanyn yeke ogludy, ozleri gowy masgala bolanson garyndaslary oz gyzlaryny Suleymana berjek bolup ogluny oyerenokmy Gulbahar diyip ejesinden dine sorayardylar.Ejesi Gulbahar bolsa olara name diyjegini hem bilman,yokla intak oglum yas. Nesip bolsa okuwa saljak sagamanja okuwyny dynyp gelse onson toy aladasyna hem
baslars diy...

Dowamy »

589 0
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 1 year ago

Birahat ruh.(mistiki hekaýa)

Gyşyň gelmegi bilen meniň gatnaýan sport mekdebi ýapyp,ony etrap merkeziniň çetindäki mekdebe geçirdiler.Täze geçen mekdebimiz öňkä seredende giňdi we ýylydy.Ýöne çetiräkdä bolansoň,agşamky türgenleşiklerden soň oba gaýtmak kynrak boljakdy.

Türgenleşik tamamlanansoň,bile gatnaýan oglanlar bilen öýli öýimize gaýtdyk.Beýleki oglanlaryň...

Dowamy »

473 5
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 1 year ago

Güýji elinde tutan, islese adalat getir islese zulum!

Adamlar gowy bolmak yerine, näme üçin erbetligi saylayarlar?

Hiç kimem gorkunç jandar, yada şeytan bolup dogulanok.
Arassa,päk günäsiz dogan bir bäbek, yaşan erbetliklerinden kirlenip, ulalanynda bolsa merhemetsiz, zulumly, çirkin bir jandara öwrülyär.
We yaşadygy wakalaryň garşylygyny başgalaryna erbetlik edip, ödetyär...

Dowamy »

384 0
Bilim, Hercai tarapyndan 1 year ago

Öňüni alyş diplomatiýasy

05.12.2021.
Dünýäniň döwletleri, iri abraýly halkara guramalary, ozaly bilen bolsa BMG we onuň düzüm bölekleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek  Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlary bolup durýar. Bu gün Türkmenistanyň paýtagty parahatçylygyň, ylalaşygyň we halklaryň arasyndaky dostlugyň hakyky merkezine öwrüldi. Döwletimiziň halkara...

Dowamy »

350 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago

Parahat Watan

05.12.2021

Milli Liderimiziň Ýer ýüzünde parahatçylygy berkarar etmek boýunça anyk çäreleri işläp taýýarlamak we olary durmuşa geçirmek arkaly halkara giňişliginde özara düşünişmegi we ynanyşmagy pugtalandyrmaga, şeýlelikde, ählumumy abadançylygyň hatyrasyna tagallalary birleşdirmäge bolan çagyryşlary dünýä jemgyýetçiliginde giň gold...

Dowamy »

354 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago

Ot (alaw) näçe güýçli bolsa hem, ony ýygy-ýygydan gorjap durmasaň, sönmek bilen bolýar...

-Ot bir gezek ýanyp başlansoň, seniň gözegçiligiňden çykan ýaly bolar, unutma, öz ugruna goýberilen alaw şertler dogry bolsa, birnäçe wagt ýanar, emma gysga wagtda ýakyp biljeklerini ýakyp sönmäge başlar. Alawyň ilkinji häsiýeti ýaýramak bolsa, iň soňky häsiýeti hem ýok bolmakdyr… Şonuň üçin ol ody “iýmitlendirmeli”. Wagtynda ýerine täze ýanjak odu...

Dowamy »

772 8
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

Ähli pygamberleriň atlarynyň doly däl sanawy...

Muhammet ibni Yshak Ameşden sahaba Enesiñ (r.a) gürrüñ bermegine görä, Hezreti Muhammet (s.a.w) şeýle diýipdir:
"Allatagala hak üçin 313 resulyny buşlaýjy we ýatladyjy edip ýollapdyr. Kim olaryñ atlaryny ýazyp ýanynda göterse, şol pygamberleriñ şepagatlary wajyp bolar, ýazyp ýanynda saklanlara ýerdäkileriñ we gökdäkileriñ barsy jem bolup du...

Dowamy »

448 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Kerbela çölüne dönen gursakda-Şehit ölen söýgiň mazary ýatyr.

Ýalňyzlyk barada ballada

Belki, seň boýnuňda ol beýik ýazyk,
Düşünýäň,
Ökünýäñ,
Ýüzüñem aşak...
Belki, meň ýalňyşym kükregmi ýaryp,
Durun huzuryňda ýeňsämi gaşap...

Bu ne ýalňyz hasrat,
Bu ne täk düwün?
Eýsem bu gün gözlemekmi kärimiz?
Ine, bildigem-dä kimiň päkd...

Dowamy »

481 1
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

Bitaraplyk buýsanjymyz

02 12.2021.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyz bedew bady bilen ösüşlere eýe bolýar, halkymyz bagtyýar durmuşda döwran sürýär. 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — Parahatçylygyñ we ynanyşmagyñ Watany» şygary astynda geçmegi milli Liderimiziň baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiziň parahatçylykly ýol bilen ö...

Dowamy »

525 3
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago

Näme ýazygy bar?


Ýok, ýaşyrjak bolup meýilem etme,
Men muny bilýärin,
Öňdenem aňýan.
Emma özüm çekip gam kerwenini,
Başarsam,
Bu hakda agzaman oňýan.

Belki, erkim alan ala gözleriň,
Gaharymyň öňüne böwet basýandyr.
Belki, bize - diýän - daşardan biri,
Bägüle bukulyp,
Gulak asýandy...

Dowamy »

497 1
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

BAGT-NIRWANA

Gadyyym döwürlerde (563-483 b.e.ö) şuwagtky Nepalda owagtlar Lumbini diýen ýerde, gurplyja bir maşgalada gowja oglanjyk ýaşap ýör eken. Bir diýeni iki gaýtalanmaýan, döwrüniñ şertlerine görä maddy ýagdaýy gaty gowy bolan bu oglanjyk bir gün, bu zatlaryñ hiiiiiçisinden lezzet alyp bilmeýändigine göz ýetiripdir. Şeýdip Akyşyñ "bagt näme diýseler, pul...

Dowamy »

626 3
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago