Türkmenistanda okuwçylaryň arasynda Halkara bilim güni mynasybetli ders bäsleşikleri geçiriler

Her ýylyň 24-nji ýanwarynda dünýäniň ýurtlarynda bellenilip geçilýän Halkara bilim güni mynasybetli Türkmenistanda ýurduň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleri geçiriler. Bäsleşikler Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan Türkmenistanyň Magtymguly ady...

Dowamy »

101 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Arizona döwlet uniwersiteti öz okuw meýilnamalaryna dünýäde ilkinji bolup ChatGPT-ni ornaşdyrar

ChatGPT, generatiw emeli aňa esaslanýan beýleki çat-botlar ýaly, bilim segmentine ep-esli derejede täsirini ýetirdi we bu täsiriň geljekde diňe artjakdygy eýýämden belli. Arizona döwlet uniwersiteti, munuň öňüni almagyň ýerine, AI-niň mümkinçiliklerini talyplaryň peýdasyna ulanmak kararyna geldi we OpenAI bilen hyzmatdaşlyk etmek barada ylalaşdy di...

Dowamy »

111 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

ABŞ-nyň ilçihanasy «Fulbraýt mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek» maksatnamasy üçin anketalary kabul edip başlady

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy halkara mugallymlara öz dersleri boýunça tejribe toplamak, mugallymçylyk ukyplaryny ýokarlandyrmak we ABŞ barada bilimlerini artdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýän 2024-2025-nji ýyl üçin «Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek» maksatnamasy üçin açyk bäsleşlik yglan edýär. Bu barada ilçihananyň resmi...

Dowamy »

113 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Türkmen oba hojalyk uniwersiteti okuwçylaryň arasynda informatika boýunça olimpiada geçirýär

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 10-njy we 11-nji synplarda okaýan, informatikany öwrenýän hem-de bu derse gyzyklanma bildirýän, şeýle hem okuwda oňat netijeleri görkezýän ýokary synp okuwçylaryny informatika boýunça olimpiada gatnaşmaga çagyrýar.
Olimpiada üç tapgyrd...

Dowamy »

132 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Türkmenistanda 2024-nji ýylda aspirantura, doktorantura we ordinatura kabul etmegiň sanynyň taslamasy taýýarlanyldy

Türkmenistanda 2024-nji ýylda ylmy-barlag edaralarynda we ýokary okuw mekdeplerinde aspirantura, doktorantura, alymlyk derejelerine dalaşgärlige hem-de kliniki ordinatura kabul etmegiň sany baradaky taslama taýýarlanyldy.
Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer N.Amannepesowyň habar berşi ýaly, sanly ykdysadyýeti dolandy...

Dowamy »

102 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Hytaýyň we Wengriýanyň ýokary okuw mekdepleri üçin resminamalar kabul edilýär

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde 2024-2025-nji okuw ýylynda Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak isleýän ýaşlaryň resminamalaryny kabul etmek işleri başlandy. Häzirki wagtda Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bakalawr maksatnamasy boýunça okamaga isleg bildirýän ýaşlardan hem resminamalary kabul etmek işi guramaçylykly...

Dowamy »

104 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Aşgabatda fransuz dili boýunça okuwlara kabul edilişik dowam edýär

Aşgabatdaky Fransuz instituty gyşky dil öwreniş okuwlaryna ýazylyşygyň dowam edýändigini habar berýär:
8-nji ýanwarda fransuz dilini öwrenip ýörenler üçin okuwlar başlanýar;
15-nji ýanwarda täze öwrenijileriň okuwlary badalga alýar.
Kabul edilýän öwrenijiler üçin ýerler çäklidir.
Goşmaça gyzyklandyrýan maglumatlary Insti...

Dowamy »

109 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Zehinli çagalara Gulbaba adyndaky çagalar baýragy berildi

Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Gulbaba adyndaky Çagalar baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Bäsleşige ýurduň etrap we welaýat derejesinde geçirilen saýlama tapgyrlarda ýeňiji bolan 18 ýaşa çenli oglan-gyzlar gatnaşdylar.
Bäsleşik ýaş zehinlileri ýüze çykarmak maksady bilen Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi...

Dowamy »

103 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Bokurdak şäherçesinde täze mekdep we umumy ýaşaýyş jaýy gurlar

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bokurdak şäherçesinde 1200 orunlyk döwrebap umumybilim berýän orta mekdebi we 120 orunlyk umumy ýaşaýyş jaýyny gurmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, bu barada şu gün — 6-njy ýanwarda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer B.Annamämmed...

Dowamy »

101 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Bilim işgärleriniň usuly-amaly taýýarlygy kämilleşdirilýär

3 — 9-njy ýanwar aralygynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň guramagynda “Giň gözýetimli ýaş nesli kemala getirmek ilkinji nobatdaky wezipedir” diýen şygar bilen mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işgärleri we terbiỳeçi mugallymlary üçin usuly-amaly okuwlar geçirilýär.
Usuly-amaly okuwlaryň esas...

Dowamy »

105 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

3-nji ýanwarda Türkmenistanda Hytaýyň we Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerinde okamak üçin resminamalary kabul edilip başlanar

3 — 10-njy ýanwarda Türkmenistanda 2024/2025-nji okuw ýy­ly üçin Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy­nyň we Weng­ri­ýa­nyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­ne ýo­ka­ry hü­när bi­li­mi (ba­ka­lawr) mak­sat­na­ma­sy bo­ýun­ça se­çip alyş işi­ ge­çir­ilýär.
Ýokary okuw mekdeplerine umumy orta, orta hünär bilimli, ýaşy 25-den geçmedik hem-de 18 ýaşy dolan,...

Dowamy »

101 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň sekizisi «UI GreenMetric World University Rankings» görkezijisine girdi

2023-nji ýylyň netijeleri esasynda ýakynda neşir edilen «UI GreenMetric» dünýä uniwersitetiniň reýtingine Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň sekizisi girdi.
UI GreenMetric World University Rankings – uniwersitetleriň ekologiýa düzümlerini kämilleşdirmäge, şeýle hem daşky gurşawy goramak ulgamynda durnukly ösüşe ýardam etmek barada isle...

Dowamy »

110 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Türkmenistanly okuwçylar Singapurda internet olimpiadasynda 3 altyn, 16 kümüş medal gazandylar

2023-nji ýylyň 24-30-njy noýabry aralygynda Singapur döwletinde «Stemco Olympiad Fall Season» atly halkara internet bäsleşigi geçirildi. Bäsleşige Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň okuwçylary hem gatnaşdy.
Bu abraýly bäsleşik fizika, biologiýa, matematika, himiýa dersleri boýunça ge...

Dowamy »

110 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Ýokary okuw mekdepleri bilelikdäki onlaýn-bilim maslahatyny geçirdiler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty we Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti maglumat tehnologiýalary temasyndan bilelikdäki onlaýn-bilim maslahatyny geçirdiler.
Maslahata paýtagtyň ýokary okuw mekdepleriniň fakultetleriniň birnäçesiniň mugallymlary gatnaşdylar. Onuň dowamynda ýokary okuw mekdepleriniň ugurda...

Dowamy »

134 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Türkmen talyby Maliýe howpsuzlygy boýunça III halkara olimpiadada II derejeli diploma mynasyp boldy

2023-nji ýylyň 2-6-njy oktýabrynda Soçi şaherinde Maliýe howpsuzlygy boýunça III halkara olimpiada geçirildi. O.A.Ýastrebowyň başlyklyk etmegine geçirilen halkara olimpiada Russiýa Federasiýasynyň Maliýe ministrliginiň hemaýat bermeginde guraldy. Oňa 20 ýurtdan, esasanam, GDA agza döwletlerden talyplar gatnaşdylar.
Maliýe howpsuzlygy boýunça...

Dowamy »

178 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

В Дашогузе прошел Инклюзивный фестиваль

В городе Дашогуз прошел Инклюзивный фестиваль под девизом «Достоинство, свобода и справедливость для всех».
Фестиваль был организован Офисом ООН по правам человека в Центральной Азии и Офисом постоянного координатора ООН в Туркменистане совместно с организациями гражданского общества в рамках глобальной инициативы, посвященной 75-летию Всеоб...

Dowamy »

187 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Нефтяные вузы Туркменистана и КНР подписали Меморандум о взаимопонимании

На полях международной конференции «На пути к углеродной нейтральности: Образование, технологии, таланты», которая состоялась в Пекине, Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева и Китайский нефтяной университет подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере науки и образования. Об этом сообщает издание "Туркм...

Dowamy »

172 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Türkmenistanda talyplar üçin alty ders olimpiadasy geçiriler

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti (HYY we ÖU) Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldaw bermeginde türkmen talyplary üçin ders olimpiadalarynyň adaty güýzki marafonyny geçirýär. Bu ýyl intellektual bäsleşik 20 – 25-nji noýabrda alty ugur – ykdysadyýet, filosofiýa, häzirkizaman türkmen jemgyýeti, ýöriteleşdirilen iňlis dili, hytaý w...

Dowamy »

169 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Türkmen mekdep okuwçylary 2024/25-nji okuw ýyly üçin «FLEX» maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrylýar

Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşleri 2024/25-nji okuw ýyly üçin “FLEX” maksatnamasy boýunça ýokary synp okuwçylary üçin synaglaryň tertibini yglan etdiler. Bäsleşigiň ýeňijileri geljek okuw ýylynyň dowamynda amerikaly maşgalalarda ýaşamak we ABŞ-daky mekdeplerde bilim almak mümkinçiligine eýe bolarlar. Bu barada Orient habar berýär.
Maks...

Dowamy »

176 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Türkmen talyplary Täjigistanda geçiriljek Halkara gurjak teatrlarynyň festiwalyna gatnaşarlar

24-29-njy oktýabr aralygynda Täjigistanyň Duşenbe şäherinde “Çodari haýol” ady bilen VII Halkara gurjak teatrlarynyň festiwaly geçiriler. Bu barada şäheriň “Luhtak” döwlet gurjak teatry habar berdi diýip, “Howar” agentligi belleýär.
Bu festiwala GDA-nyň professional gurjak teatrlary hem-de daşary ýurtlardan gurjakçylar gatnaşar. Bu ýyl tomaş...

Dowamy »

211 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 7 months ago