Size sorag? 2

Näme üçin 7 nota, 7 gün, 7 arka, öliniñ 7si, 7-niñ syry nämedeka?

Dowamy »

200 3
Bilim, kondidant_98 tarapyndan 1 week ago

Iňlis diline degişli täsinlikler

„Oksford„ sözlügine görä, iňlis dilindäki iň uzyn söz şudur: „pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis„ ( tüsse ýa-da tozan sebäpli döreýän öýken keseliniň ady).
Iňlis dilindäki iň uzyn bir bogunly söz „screeched„ (jygyldawuk) sözüdir.
Iňlis dilinde iň köp ulanylýan harp „e„ , iň az ulanylýan harp bolsa „q„ harpydyr.
Iňlis...

Dowamy »

121 3
Bilim, Mr.WriTer tarapyndan 1 week ago

Synagda göçürmegiň netijesi

Bir döwleti ýok etmek üçin atom bombasy ýa-da güýçli raketa ýaraglary gerek däldir.
Munuň üçin, ylym-bilime ünsi gowşatmak we synaglarda göçürmäge ýol bermek ýeterlikdir.

Munuň netijesinde:

Hassalar lukmanlaryň elinde jan berer.
Binalar gurluşykçylaryň elinde wagty ýykylar.
Pullar ekono...

Dowamy »

148 4
Bilim, #Güljemal_Ahmedovaa* tarapyndan 1 week ago

SUW, OT, AHLAK

Suw, ot we ahlak dostluk gurupdyrlar; gezelenç edýärkäler bir-birlerine haýran galmaga başlapdyrlar. Suwa sorapdyrlar: “Ýitäýseň seni nädip taparys?”

– Suw: “Nirede bir şyrryldy, eşitseňiz, men şol ýerdedirin”.

Oda,”Seni ýitiräýsek näme ederis?”

– Ot: “Bir duman gören ýeriňizde men hem bardy...

Dowamy »

104 3
Bilim, #Güljemal_Ahmedovaa* tarapyndan 1 week ago

Bill Geýtsden ýaşlar üçin 5 maslahat

1. Okuwyňa ähmiýet ber!

Mekdebi doly okaman taşlap, iş durmuşyna başlan Bill Geýts, ýaşlara okuw ýyllaryna gowy baha bermegi we mugallymlaryna ýokary baha bermegi buýurýar. Şeýle hem, öz ýolbaşçylaryny tanandan soň mugallymlaryny has gowy ýatlajakdyklaryny degişme şekilde aýdýar.

2. Wagtyň gadyryny biliň!

...

Dowamy »

238 33
Bilim, loveee_@ tarapyndan 1 week ago

Internet smaýlikleri

Internetde söhbetdeşlikler gurlanda, gönüden-göni habarlar, öýjükli telefonlar arkaly SMS alşylanda smaýlikler has köpçülikleýin ulanylýar. Smaýlik (iňlisçesi smiley – ýylgyrmak) söhbetdeş taraplaryň öz duýgularyny habarda görkezýän şekiljiklerdir. Söhbetdeşlikde berilýän şekiljikler-smaýlikler siziň duýgyňyzy, başdan geçirmeleriňizi berip biler. I...

Dowamy »

250 42
Bilim, loveee_@ tarapyndan 1 week ago

Size sorag?

Rowayata gora Adam ata bilen How ene ilkinji adamzat bolupdyr! Olar durmush gurup kopelenen bolsa, olaryn chagalary kimler bilen durmush gurupdyrlar!

Dowamy »

260 16
Bilim, kondidant_98 tarapyndan 1 week ago

Suw haýsy reňkde?!

Suwuň reňksizdigini hemmämiz okandyrys ýa-da eşidendiris. Bilermenler suwuň hem reňkiniň bardygyny belleýärler. Suwuň diýseň solak gök reňkiniň bardygyny aýdýarlar. Daş-töweregimize syn edýän bolsak, akar suwlaryň köpüsi mele reňke ýakyn bolýandygyny görendiris. Sebäbi onuň düzümindäki gyrmançalar suwuň şeýle reňkde bolmagyna täsir edýär. Deňiz suw...

Dowamy »

127 17
Bilim, loveee_@ tarapyndan 1 week ago

Syrly waka

Bruno Amadionyň bu suratyny gören bolsaňyz gerek. Gaty erbet suratdyr hatda habarlarada tema bolandyr. Suratyň kopýasy bolsun, orginaly bolsun tapawudy ýok tapylan ýerinden ýangyn çykýarmyş. Üstesine-de hemme zat kül bolýar eken ýöne surata hiç zat bolanak eken

Dowamy »

289 23
Bilim, Nätänyş adam tarapyndan 1 week ago

Nämeden gaça durmaly

Nämeden gaça durmaly:
1.Ertirlik edinmezlikden. Köp adamlar agşamyna giç ýatýarlar, şonuň üçin olaryň ir bilen peýdaly zatlar bilen meşgullanmaga wagty bolmaýar. Eger-de siz ilkinji naharlanmaňyzy kabul etmän geçirseňiz, onda tiz wagtdan kanagatlandyrylmasy hökmany bolan açlyk duýgusyny duýup başlarsyňyz.
Ertirligiň goýberilmegi gün...

Dowamy »

188 15
Bilim, loveee_@ tarapyndan 1 week ago

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar Kolyma raýonynda ýaşaýan ownuk taýpa - ýukagirleriň durmuşyna has bolan, rewolýusiýadan öň bolup geçen üýtgeşik idegrafik ýazuw sistemasynyň üstünden baryp, onuň syrly beýanyny açyp...

Dowamy »

84 2
Bilim, nailstone tarapyndan 1 week ago

Arhimed

Arhimed, galyň taýaklaryň kömegi bilen daş böleklerini göçüren gurluşykçylaryň işine tomaşa edip, leňňer näçe uzyn bolsa, täsiriniň şonça-da güýçlidigine düşündi. Ol Sirakuza şasy Hierona: "Maňa bir zat beriň, men Eartheri herekete geçirerin" diýdi. Hieron ynanmady. Soň bolsa, çylşyrymly mehanizm ulgamyny ulanyp, Arhimed bir eliň kömegi bilen ýüzle...

Dowamy »

73 0
Bilim, DeatH tarapyndan 1 week ago

Demirgazyk polýusyndaky syrly zolak.

Demirgazyk polýusyndaky syrly zolak. Häzirjek skrinşot etdim.

Dowamy »

346 30
Bilim, Khanture tarapyndan 1 week ago

Alfred Nobel

Grek dilinde dinamit sözi "güýç" manysyny berýär. Nitrogliserinden, kaliýden ýa-da natriý nitratdan we agaç unundan ybarat bu partlaýjy, göwrümine baglylykda ulagy, jaýy döwüp, gaýany ýok edip biler. Dinamit Şwesiýanyň himiýa inereneri Alfred Nobel tarapyndan 1867-nji ýylda patentlenen we ony tunel üçin ulanmagy teklip eden oýlap tapyldy. Bu oýlap...

Dowamy »

68 3
Bilim, DeatH tarapyndan 1 week ago

Alexandr Sergeyewic Puskin

Wagt bizi şahyr, dramaturg, proza ​​ýazyjysy Puşkinden yzygiderli aýyrýar, ýöne döredijilik zehini bu meseleden has aýdyň görünýär. Goşgulary, goşgulary we romanlary rus hakykatynyň, jemgyýetçilik durmuşynyň we daýhan durmuşynyň dürli taraplaryny görkezdi, şahyryň dyngysyz ruhuny, çuňňur duýgularyny we duýgularyny görkezdi. Onuň poeziýasy we prozas...

Dowamy »

36 0
Bilim, DeatH tarapyndan 1 week ago

Alexandr Makedonskiy

Gresiýanyň iň akylly filosofy Aristoteliň Aleksandr Makedonskiniň esasy mugallymy, verselem hakda, dünýäniň dürli täsinlikleri baradaky hekaýalary bilen islegsiz ýaş ýigidiň dünýäni basyp almak arzuwyny döretdi. Üznüksiz uruşlar döwründe hökümdarlar diňe daşary ýurtlary basyp almak, adamlary gul etmek we baýlyklaryny ýerlemek kampaniýalarynda eden...

Dowamy »

97 3
Bilim, DeatH tarapyndan 1 week ago

Yslam dini

Yslam dini

Yslam dini iň soňky pygamber – hezreti Muhammediň (s.a.w.) üsti bilen ähli adamzada Allah Tagalanyň iberen iň soňky we iň kämil dinidir. Yslamyň gelmegi bilen beýleki dinleriň hökmi tamamlanýar. Yslam dinini kabul eden kişä musulman diýilýär. Yslamyň Allahyň ýanynda iň ygtybarly hem iň soňky dindigini Kurany Kerim şeýle be...

Dowamy »

85 3
Bilim, Mr.WriTer tarapyndan 2 weeks ago

Ine size NASA #2

Bu surat ozalky blogymdaky suratyň başaşak görnüşi. Bulut bilen ,,SEX" diýip ýazypdyrlar. :) Näme üçin beýtdikäler?

Dowamy »

277 11
Bilim, Khanture tarapyndan 2 weeks ago

Ine size NASA

,,Earth photos by NASA" diýip gözledemde birinji çykan surat. ÜNS BERIP SERET< KANADA> NÄME ÜÇIN ÝOK. ONY SUW BASDYMY?

Dowamy »

165 4
Bilim, Khanture tarapyndan 2 weeks ago

Khanture uns ber!!!

Salam hormatly saytdashlar! Duynki konferensiyamyzda nabelli okyjymyz Khanture atly agzamyza aytjak zatlarynyn bardygyny beyan etdi. Olar shulardan ybarat: «Hormatly Khanture agza. Siz yer tekiz (togalak dal) diyyaniz. Bize cagalykda anymyza guyulan sonra internet we basga salgylanmalar boyunca sol pikire uyyanyz diyyaniz. Islendik zatlary barlap g...

Dowamy »

284 33
Bilim, Ahmedik_97 tarapyndan 2 weeks ago