Bulary bilmek gyzykly

✔Ýatylýan otag näçe sowuk bolsa, şonça-da ýaramaz düýş görmek ähtimallygy artýandyr.
✔Adatça zenanlar erkeklere garanyñda, reñki gowy saýgarýarlar.
✔Beýni gözüñ görýän zatlaryny 0,5 sekunt giç kabul edýär.
✔Çybynlaryñ dişleri bardyr.
✔Alymlar kebelekleriñ 4800 km-e golaý aralyga uçup bilýändigini kesgitläpdirler.
...

Dowamy »

1142 9
Bilim, Xyivenia tarapyndan 1 year ago

Sesleriň ýokarlanmagy Ýewropada wagtyndan öň ölüme sebäp bolýar

BMG Daşky Gurşaw Maksatnamasy, uly şäherlerde sesiň ýokarlanmagy Ýewropada her ýyl ortaça 12,000 adamyň ölmegine sebäp bolýandygyny mälim etdi.

Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Daşky gurşaw maksatnamasy tarapyndan taýýarlanan 2022-nji ýyldaky hasabatynda şäherlerde sesleriň ýokarlanmagy, tokaý ýangynlarynyň howanyň üýtgemegine...

Dowamy »

619 1
Bilim, Real.123. tarapyndan 1 year ago

Pähim damjalary

PÄHIM DAMJALARY

Kimde-kimiň pikiri aýdyň, maksady belent bolsa, şol adamyň içki dünýäsi gözel, owadan, mähriban bolýar.
Geçirimli bolmaly, erbetligi gursagyňda göterip ýörmän unutmaly.
Gülüp, şat bolup, lezzet alýan çagyň ömrüň hasabyndan aýrylýar.
Suhangoýlük - ruhubelentligiň özenidir.
Gahar atyna atlan...

Dowamy »

692 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Beden- ruhuň eşigidir.

Owadan ruha uly we gelşiksiz bir beden (eşik) gelişermi?
Ruh döreninden bäri gözellige we estetika meýillidir. Şol sebäpli ruh, semiz figuraň deregine sportsmenleriňki ýaly figuraly bolmak islär. Elbetde, ählimiziň dogulyşdaky we soňky göwrämiz tapawutly. Emma, figuramyzy üýtgetmek öz elimizdäki zat. Figuraň owadanlygy ýaşa däl-de ýaşaýyş ş...

Dowamy »

626 7
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

Golýat (Jalut) kimdir, nämedir?!....

Golýat sözi “Yalniz Kurt” seriýasy bilen öňe çykdy. Seriýa ATV-de efire berilýär. Onda, Golýat näme diýmek isleýär? Ýalňyz möjekdäki Golýat kim, aslynda ol barmy? Golýat sözi Türk kanalynyň “Yalniz Kurt” serialynyň täze bölüminde ekranda peýda boldy. Juma günleri ekranlaşdyrylan bu önüm, dürli mowzugy bilen tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekdi. Serial...

Dowamy »

1103 3
Bilim, *Hemedany tarapyndan 1 year ago

Ateist, ateizm....

Ateizmiň ilkinji dinlerde ýüze çykandygy görnüp dur. Gadymy Gresiýada ateizmi aňladýan atlary Anaxogoras, Epicurus, Anaximander we Demkoritos diýip atlandyryp bolar. Sokrat gadymy Gresiýada ateizm baradaky garaýyşlary öz içine alsa-da, ateizmi esaslandyryjy miladydan öňki V asyrda ýaşapdyr öýdülýän Diagorasdyr. Orta asyrlarda ybadathananyň dini awt...

Dowamy »

541 2
Bilim, *Hemedany tarapyndan 1 year ago

Ine mendenem biri....

agsham mana ertire yumush buyuryarlar. sheylede bolsa men gunde yerine yetiryarin, yone shondada mana kayeyarler... name(kim) men!?

Dowamy »

647 9
Bilim, zumerchi tarapyndan 1 year ago

Ani Lorak & Polina Gagarina - Обернитесь (tekst)

Люди не могут быть одни,
собираются в стаи, вьют города.
Люди жалеют, что они не летают как журавли.
Ищут они клочок земли, где надеются переждать холода.
Sorry, мама, нету такой земли.
Не было смысла больше ждать и делить белый свет на правду и ложь.
Не было смысла вновь гадать каким ветром нас унесло.

Dowamy »

378 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Googlist we Google buthanasy hakynda Google size, öz diliñize terjime-de edip berýär.

Googlist we Google buthanasy hakynda Google size, öz diliñize terjime-de edip berýär.
Google-y adam ýasamak üçin gaty kämildir öýdýärsiňizmi? Google-yň aňyrsynda ylahy güýç barmy? Şeýle pikir edýän bolsaň, ýeke dälsiň! Galp dinler seriýasyny Google buthanasyny tanatmak bilen başlaýarys. Ine, Googlists we Google hakda öňe süren täsinlikleri w...

Dowamy »

482 6
Bilim, Ahmedik_97 tarapyndan 1 year ago

Hayys.

Salam Talyplar.com saytyn agzalary! Salam TrustOrg dogan gowymy yagdaylarnyz sizden yekeje bir zat soramakcy. Bu Payhaslydan giryan jigilen meselesina dushinmedik welin, siz "Kwazimodamyzy men yapdyrdym"-diyip yazan teswirinizi okadym. Bu wagt hem Payhaslymyz bar. Indi sorag name ucin Kwazimodany yapan, Payhaslyny yapanok? Jogabynyzy acyk dilde dus...

Dowamy »

676 23
Bilim, biohimik tarapyndan 1 year ago

Soltan Mehmet Fatyhyň çagalyk döwründäki surat depderi

SOLTAN MEHMET FATYHYŇ ÇAGALYK DÖWRÜNDÄKI SURAT DEPDERIHawa, şu suratdaky görýänleriňiz Soltan Mehmet Fatyhyň çagalyk döwründäki çeken suratlaryndan nusgalar. Ony Professor A. Süheýl Ünwer özüniň ''Fatyhyň çagalyk depderi'' atly kitapçasynda şeýle diýýär: ''...her bäş ýylda bir gezek bilmezden we düşünmäge ymtylyp eli...

Dowamy »

489 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Tasin faktlar.

1.Cagalar gunde ortaca 400 gezek gulyarler, uly adamlar 15 gezek.

2.Adamlar olar ucin eden zatlaryna kan uns bermezler, etmedik yagdayynda hemise yadynda saklarlar.

3.Das toweregin millonlarca adamlar bilen doly bolsada, yeke bolup bilersin. Su wagt men seyle.

4.In yigrenilyan adam, dogrusyny aytyan adam...

Dowamy »

943 17
Bilim, Gözellik. tarapyndan 1 year ago

Ýüz pikirleriň aýnasydyr.

Köplenç, ynsanyň pikirlerini ýüzünden okap bolýar. Şol sanda ynsanyň özüni nähili duýýany hem ýüzünden belli bolýar. Biriniň pikirleri we duýgylaryny okamak islesek, ilki bilen onuň ýüzüni gözden geçirmeli.
Ýüze üns berip seretsek, birnäçe many görüp bileris. Ýüzlere seredip, ynsanyň günäli ýa-da günäsizdigini tapawutlandyryp bolýar. Ynandy...

Dowamy »

705 20
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

Gözler ruhyň penjireleridir.

Dünýädeki birnäçe zatlary gözümiziň kömegi bilen duýýarys. Ynsan daşky dünýäni ortaça 87% gözleri, 9% gulaklary, 4% beýleki duýgy organlarynyň üsti bilen duýýar.
Gözler we göz bäbegi (зрачок, pupil) garşymyzdaky ynsanyň ruhyny okamakda möhüm düşündirişleri berýär. Käwagt biriniň bize bolan söýgüsinden şübhelenenimizde, “gözümiň içine seredi...

Dowamy »

662 4
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

Ruh gözelligi.

Içimiz owadan bolmasa, daşky keşbimizem, gylyk-häsiýetimizem owadan bolmaz. Ynsan üçin daşky dünýä, özüni synlaýan bir aýnasy ýalydyr. Ynsanyň daşky gözelligi, içine täsir etmez, emma, içki gözelligi daşyna täsirini ýetirer. Sebäbi, daşky gözelligi Alla berýär. Içki gözelligimiz üçin, akylly saýlawlar, islegli tagalla etmegimiz gerek. Içi, ýagny, r...

Dowamy »

625 5
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

#logika. beynidaki "sharik'leri yaglalyn!"

ozi yonekeyje logiki mesele.

fermada shular bar:
2 at, 1 tovshan, 1 gujujek, 1 pishik, donuz we onun jojugy, sygyr we tanasy (gole), indyuk we gaz. in sonunda fermanyn eyesi iti bilen geldi, JEMI HASAPLASAK NACHE AYAK BOLDY!?

Dowamy »

1001 137
Bilim, zumerchi tarapyndan 1 year ago

&&&

Seni gynandyrmak ähtimallygyny nädip düşünip bilýäň? Men seniň göwnüňi ýyksam, ýykylan göwnüň bölekleri elime çümüp ganadar. Ýene iň hakyky duýgularymy saňa ýollaryn. Meň ýollarymyň hemmesi seň adyňdaky harplardan geçer. Senden gitsemem ýollarym saňa çykar. Menden saňa zyýan gelmez diýip biljek däl. Sebäbi, men seni biraz artyk söýüp bilerin. Belki...

Dowamy »

761 10
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

Manysyz blog: Ýaş Stalin

Ýaş Ýusup Polat

Dowamy »

697 27
Bilim, Khanture tarapyndan 1 year ago

Stalin we palçy😎

😁😁😁

Dowamy »

688 9
Bilim, Ahmedik_97 tarapyndan 1 year ago

Bagtlylygyň zerurlygyna düşünýän we Bagtlylyk gullugy bolan bir ýurt barada öň eşitdiňizmi?

Hawa, ýalňyş okamadyňyz. “Bagtlylyk gullugy” bolan bir ýurt bar. Ilki okamda menem haýran galypdym. Soň gowy gözleşdirdim we has giňişleýin öwrendim. Bu, Hindistan bilen Hytaýyň arasynda ýerleşýän Butan ýurdy.
1974-nji ýyla çenli ýapyk bolan bu ýurt birnäçe formallygy ýerine ýetireninden soňra zyýrat edilip bilinse-de, çäkli sanda syýahatça...

Dowamy »

631 8
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago