Türkmen mekdep okuwçylary 2024/25-nji okuw ýyly üçin «FLEX» maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrylýar

Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşleri 2024/25-nji okuw ýyly üçin “FLEX” maksatnamasy boýunça ýokary synp okuwçylary üçin synaglaryň tertibini yglan etdiler. Bäsleşigiň ýeňijileri geljek okuw ýylynyň dowamynda amerikaly maşgalalarda ýaşamak we ABŞ-daky mekdeplerde bilim almak mümkinçiligine eýe bolarlar. Bu barada Orient habar berýär.
Maks...

Dowamy »

222 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Türkmen talyplary Täjigistanda geçiriljek Halkara gurjak teatrlarynyň festiwalyna gatnaşarlar

24-29-njy oktýabr aralygynda Täjigistanyň Duşenbe şäherinde “Çodari haýol” ady bilen VII Halkara gurjak teatrlarynyň festiwaly geçiriler. Bu barada şäheriň “Luhtak” döwlet gurjak teatry habar berdi diýip, “Howar” agentligi belleýär.
Bu festiwala GDA-nyň professional gurjak teatrlary hem-de daşary ýurtlardan gurjakçylar gatnaşar. Bu ýyl tomaş...

Dowamy »

251 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Alymlar emeli tohumlandyrma arkaly ak nosoroglaryň populýasiýasyny gaýtadan dikeltmäge synanyşarlar

Dünýäde nosorog güni bellenilip geçildi. Ol pilden soň gury ýerdäki iň uly süýdemdirijidir. Ululygyna we gorkunç keşbine garamazdan, olaryň käbir görnüşleri ýitip gitmek howpy astyndadyr.
Olaryň biri hem demirgazyk ak nosorogdyr bar. Sudan atly iň soňky erkek 2018-nji ýylda Keniýadaky tebigy goraghanada aradan çykdy. Ýer togalagynda diňe iki...

Dowamy »

220 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Astana uniwersitetiniň ylmy kitaphanasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli sergi geçirildi

26-27-nji sentýabrda L.N.Gumilýow adyndaky Ýewraziýa milli uniwersitetiniň ylmy kitaphanasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanyp kitaplaryňdyr bezeg we sungat eserleriniň sergisi guraldy.
Çäräni Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky ilçihanasy gurady.
Ilçihananyň sosial ulgamlarynda berýän habaryna görä, ser...

Dowamy »

207 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Türkmen mugallymlary iňlis dili boýunça onlaýn okuwlara çagyrylýar Orient Link: https://orient.tm/tm/post/60404/turkmen-mugallymlary-inlis-dili-boyunca-onlayn-okuwlara-cagyrylyar

Türkmenistanly mugallymlar geljek ýylyň 9-njy ýanwary – 4-nji marty aralygynda iňlis dili boýunça global onlaýn okuwlara çagyrylýar. 4 hepdeläp dowam edýän okuwlar “Online Professional English Network” global maksatnamasynyň çäklerinde geçirilýär.
Gyzyklanma bildirýän taraplar şu salgy boýunça 1-nji oktýabra çenli arzalaryny tabşyryp biler...

Dowamy »

256 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

В Туркменистане будут подтверждать турецкие дипломы, после их заверения в ведомствах ТР

Министерство образования Туркменистана объявило о том, что признание турецких дипломов о высшем образовании на территории страны возможно только после их легализации, то есть признания в соответствующих ведомствах Турецкой Республики, сообщает ORIENT.
Речь идет о заверении в отделе Высшего образования Управления образования, отделе по зарубе...

Dowamy »

242 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Bilim ministrligi Türkiýede bilim alýan türkmenistanlylara bildiriş etdi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Türkiýäniň ýokary okuw mekdepleriniň diplomlaryny ykrar etdirmek üçin edilmeli işler barada habar berýär. Muny ORIENT agentligi ýetirýär.
Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny tamamlan Türkmenistanyň raýatlary hünär bilimi hakyndaky resminamalarynyň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin, ilki berlen hü...

Dowamy »

210 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty olimpiada geçirer

2023-nji ýylyň 19-20-nji sentýabrynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda kompýuter grafikasy we elektrotehnika dersleri boýunça ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda ders bäsleşikleri geçiriler.
«Türkmenistan: Altyn asyr» elektron saýtynda berilýän maglumatlara görä, bäsleşikler Aşgabat şäherinde ýerleşýän ýokar...

Dowamy »

238 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Coddy International School of Programming for Children organizes a master class on robotics

Coddy International School of Programming for Children invites young Turkmen residents to a robotics master class. The event on the topic “Basic Circuit Engineering” will be held on September 22, 2023.
According to the organizer, circuit engineering is the science of designing and analyzing electrical circuits used in the construction of ele...

Dowamy »

231 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

В Туркменистане утвердили образцы справок о неоконченном образовании

Министерство образования Туркменистана утвердило порядок выдачи справок об обучении в образовательных учреждениях лицам, не завершившим определенный уровень образования, не принимавшим участие в итоговом государственном экзамене либо показавшим неудовлетворительные результаты на итоговом государственном экзамене.
В соответствии с новым прика...

Dowamy »

232 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Türkmenistanda tamamlanmadyk bilim üçin berilýän kepilnamalaryň nusgalary tassyklanyldy

Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2023-nji ýylyň 11-nji awgustynda çykaran Buýrugy bilen bilimiň anyk derejesini tamamlamadyk, jemleýji döwlet synagyna gatnaşmadyk ýa-da jemleýji döwlet synagynda kanagatlanarsyz netijeleri görkezenlere bilim edarasynda okandygy hakynda berilýän kepilnamalaryň nusgalaryny tassyklady. Resminama hukuk maglumatlarynyň p...

Dowamy »

219 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Beýik Britaniýada talyp hakly okamak isleýän türkmenistanlylaryň resminamalary kabul edilip başlandy

Beýik Britaniýada "Chevening" maksatnamasy esasynda magistratura bilim derejesi boýunça okamak isleýän türkmenistanlylaryň resminamalary kabul edilip başlandy. Ýurduň iň abraýaly ýokary okuw mekdeplerinde talyp hakly okamak mümkinçiligini döredýän okuwlara dalaşgärleriň resminamalary 7-nji noýabra çenli kabul ediler.
Okuw maksatnamasyna gatn...

Dowamy »

221 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Şwesiýada planşetlerden okuw kitaplaryna dolanylýar

Şwesiýada planşetlerden okuw kitaplaryna dolanylýar diýip, «Habar 24» ýazýar. Bu çözgüt sanly tehnologiýalaryň bilim berlişine girizilmegi netijesinde çagalarda okamagyň kynlaşmagy bilen baglydyr. Halkara barlaglara görä, okamak we düşünmek bilen bagly kynçylyklar şwesiýaly mekdep okuwçylarynda soňky bäş ýylda 12 göterimden 19 göterime çenli artypd...

Dowamy »

229 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

TDU-da ýaş žurnalistler bilen döredijilik duşuşygy geçirildi

Şu gün Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde žurnalistika hünäri boýunça okap bilim alýan talyplar bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Oňa uniwersitetiň bu hünärindäki çeper we žurnalistik döredijilik bilen meşgullanýan talyp ýaşlary, ugurdaş kafedralaryň professor-mugallymlary gatnaşdylar. Ýurduň baýry neşirleriniň ýolbaşçylary — «T...

Dowamy »

234 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Türkmenabatdaky institutyň talyplarynyň sany 5300-e golaýlady

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda bilim alýan talyplaryň sany 5300-e golaýlady.
Ýokary okuw mekdebine diňe şu ýylyň özünde talyplyga kabul edilen ýaşlaryň sany 1175-e ýetýär diýlip, «Jeyhun.news» ýazýar.
Habarda bellenilişi ýaly, ýokary okuw mekdebinde hünärleriň 16-sy boýunça talyplar okadylýar. Täze...

Dowamy »

214 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Alymlar kosmosdaky mikrozibillere garşy göreşmek üçin orbita datçiklerini döretdiler

Belgiýanyň «Arcsec» kompaniýasy kosmos zibilleriniň kiçiligi sebäpli ýerüsti radarlar tarapyndan kesgitlenip bilinmeýän ownuk böleklerini ýüze çykarmak üçin tehnologiýa döretdi. Kompaniýa 3 sm-e çenli ululykdaky howply jisimleriň ýerleşýän ýerini bellige aljak kiçijik orbital emeli hemra-trekerleri döretdi diýip, Space.com habar berýär.
Adam...

Dowamy »

226 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Aşgabatdaky «Ykdysatçy» okuw merkezi diňleýjileri okuwa kabul etmegiň möhletini uzaltdy

Aşgabat şäherindäki «Ykdysatçy» okuw merkezi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin «Buhgalterçilik hasaba alnyşy» we «Bank işi» hünärleri boýunça diňleýjileri okuwa kabul etmegiň möhletini 13-nji sentýabra çenli uzaltdy.
Okuwa Türkmenistanyň umumy orta bilimli raýatlary söhbetdeşlik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherindäk...

Dowamy »

225 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Alymlar ummany öwrenmek üçin tutuş bir aýlap suwuň aşagynda ýaşarlar

DEEP Research Labs kompaniýasynyň ummany öwrenmek bilen meşgullanýan işgärleri Angliýada suwasty bazany gurmagy meýilleşdirýändiklerini mälim etdiler. Taslamany 2027-nji ýyla çenli Uelsde döretmegi meýilleşdirýärler, şondan soň gözlegçiler bir aý töweregi wagtlaryny 200 metr çuňlukda geçirerler. Bu barada Daily Mail habar berýär.
Alymlar suw...

Dowamy »

246 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

В Лебапе приступят к работе более 500 молодых педагогов

Министерство образования Туркменистана направило 523 молодых специалиста для работы в образовательных и воспитательных учреждениях Лебапского велаята.
Как сообщает издание Jeyhun.news, в эти дни молодые специалисты проходят обучающие курсы, организованные велаятским образовательным отделом.
Среди молодых учителей также выпускники Турк...

Dowamy »

238 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 11 months ago

Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine resminamalary kabul etmek möwsümi tamamlandy

30-njy iýulda Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek möwsümi tamamlandy. Giriş synaglary 2-nji awgustda ýokary okuw mekdepleriniň ýerleşýän ýerlerinde başlanar.
Resminamalary kabul ediş möwsümi başlamazdan öň, şu ýylda türkmen ýokary okuw mekdeplerinde bakalawr, hünärmen, magistr maksatnamalary boýu...

Dowamy »

234 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 11 months ago