Talyp-2023: Türkmen döwlet medeniýet instituty

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY
2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
I. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):
I. Sahna sungatlary we edebi döredijilik (taýýarlygyň ugurlary: aktýorçylyk sungaty (drama we kino aktýory); aktýorçylyk sungaty (gurjak...

Dowamy »

57 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Talyp — 2023: Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY
2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy:
1. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünär-ler: awtomobil ýollarynyň, köprüleri...

Dowamy »

66 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Talyp - 2023: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy

TRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY
2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
I. Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünärler: monumental nakgaşçylygy; stanok nak-gaşçylygy; teatr-bezeg nakgaşçylygy; stanok gr...

Dowamy »

53 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Talyp-2023: Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY
2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy:
1. Elektrik we ýylylyk energetikasy (hünärler: elektroenergetiki ulgamlar we torlar; ýylylyk elektrik stansiýa...

Dowamy »

57 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Tomsuň yssy günlerinde saglygy nädip goramaly?

Häzirki wagtda dowam edýän tomsuň yssy günlerinde saglygyňy durnukly saklamak, kesellerden goranmak esasy wezipe bolup dur­ýar. Hut şonuň üçin tomsuna hökman ýerine ýetirilmeli düzgünler bar.
Tomsuna bedendäki suw deňagramlylygyny saklamak möhümdir. Howanyň aşa gyzmagy bilen, bedenden köp mukdarda suwuklyk der üsti bilen bölünip çykýar. Fizi...

Dowamy »

59 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Döwlet gullugy akademiýasy iki ýyl okuwdan soň, döwlet dolandyryşy hünäri boýunça ilkinji magistrleri çykardy

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda döwlet dolandyryşy hünäri boýunça 2 ýyllap bilim alan ilkinji magistrler okuwlaryny tamamladylar. Bu barada akademiýanyň uly mugallymy Hajymyrat Pirmuhammedow «Нейтральный Туркменистан» gazetiniň sahypalarynda habar berdi.
Iki ýyllyk okuw maksatnamasynyň ahyrynda, magistrle...

Dowamy »

68 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Rumyniýada okamak isleýän türkmen raýatlarynyň resminamalary kabul edilip başlanýar

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini geçirýär.
Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine umumy orta, orta hünär we ýokary hünär bilimli Türkmenistanyň raýatlarynyň resminamalary 2023-nji ýylyň 10-20-nji i...

Dowamy »

73 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Türkmen okuwçylary matematika boýunça halkara olimpiadasynda 6 medal gazandylar

Golaýda Albaniýa Respublikasynyň Tirana şäherinde Ýaşlaryň 27-nji Balkan matematika olimpiadasy geçirildi. Oňa Türkmenistan, Rumyniýa, Täjigistan, Gazagystan, Serbiýa, Bolgariýa, Demirgazyk Makedoniýa, Türkiýe, Fransiýa ýaly, dünýäniň jemi 18 döwletinden 100-den gowrak okuwçy gatnaşyp, ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.
Abraýly halkara bäsleşi...

Dowamy »

69 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Magtymguly adyndaky TDU ilkinji bolup dünýäniň ähli uniwersitetleriniň sanawyna girizildi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti Türkmenistandan ilkinji bolup «All University Info» boýunça dünýäniň ähli uniwersitetleriň sanawyna girizildi. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň resmi saýtynda habar berilýär.
«All University Info» sanawy «QS World University Ranking» reýtingine salgylanyp, dünýäniň öňdebaryjy uniwersitetleri ba...

Dowamy »

94 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Magtymguly adyndaky TDU ilkinji bolup dünýäniň ähli uniwersitetleriniň sanawyna girizildi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti Türkmenistandan ilkinji bolup «All University Info» boýunça dünýäniň ähli uniwersitetleriň sanawyna girizildi. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň resmi saýtynda habar berilýär.
«All University Info» sanawy «QS World University Ranking» reýtingine salgylanyp, dünýäniň öňdebaryjy uniwersitetleri ba...

Dowamy »

88 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Jo JIRARD, «Islän zadyňy islendik birine nädip satmaly»

Sizde-de ähli zat häzirem ýerbe-ýer bolmagy mümkin. Öňi telärli jaýyňyz, tomusky dynç alyş üçin oňaýly daçaňyz, ýahtaňyz ýa-da motorly gaýygyňyz bardyr. Belki-de birnäçe awtoulagam edinensiňiz. Muňa garamazdan siz ýene-de söwda-satuw ugruna dahylly birnäçe kitaplary okamaga meýilli bolsaňyz, diýmek, siz mundanam has köp gazanmak hakda pikir edýäns...

Dowamy »

83 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanda ýokary okuw mekdepleriň arasynda «Ýylyň mugallymy» yglan edildi

14-nji iýunda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda yglan edilen «Ýylyň mugallymy» atly döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi Bu barada Magtymguly adyndaky TDU-nyň saýty habar berýär.
Bäsleşigiň düzgünnamasyna laýyklykda, 4 tapgy...

Dowamy »

84 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ýaş ýazyjy kitabyň dowamyny çap edip, bäş ýaşyna çenli iki rekordy täzeledi

Şu ýylyň mart aýynda 4 ýyl 218 gün ýaşynda kitabyny çap edip, bu boýunça iň ýaş adam hökmünde dünýä rekordyny goýan Birleşen Arap Emirliklerinden Said Raşed Al-Mheýri öz üstünligi bilen ýene-de haýran galdyrdy. 20 günden soň ýaş ýazyja bu kitabyň dowamyny ýazmak başartdy we bu hem oňa 4 ýyl 238 gün ýaşynda kitaplar toplumyny çap eden iň ýaş adam ti...

Dowamy »

83 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmen lukmançylyk uniwersiteti Semmelweýs uniwersiteti bilen hyzmatdaşlyk Ylalaşygyna gol çekdi

Şu gün Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň Türkmenistana resmi saparynyň çäginde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti bilen Semmelweýs uniwersitetiniň arasynda akademiki we ylmy hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi.
Türkmen-wenger gepleşikleri tamamlanandan soň, dürli ugurlar boýunça hyzm...

Dowamy »

106 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmen ýokary okuw mekdebi Times Higher Education reýtingine girdi

Abraýly bilim guramasy bolan Times Higher Education (THE) Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetini The Impact Rankings 2023-iň jemleýji sanawyna goşdy diýip, Orient habar berýär.
Reýting ýokary okuw mekdepleriniň Durnukly ösüş maksatlaryna (DÖM) laýyklykda baha berilýän global netijelilik jedwelidir.
Türkmen uniwersiteti aş...

Dowamy »

86 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmen talyby «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna eýe boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutlarynyň 4 ýyl talyby Serdar Rahymow «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna mynasyp boldy. Ol Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ylmy-bilim edaralarynyň arasynda bäsleşigiň ýeňijisi boldy.
Bäsleşigiň eminleri Türkmenistanyň DIM-niň HGI-niň talybynyň GDA-nyň çäklerinde bilimi, ylm...

Dowamy »

104 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmen ýaşlary üçin Hindistanda talyp hakly okuw maksatnamasy açyldy

Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Hindistanda AYUSH dersleri boýunça bilim almak üçin talyp hakly maksatnamanyň açylandygyny habar berdi. Şeýle hem 2023-2024-nji ýyllarda bakalawr, aspirantura we doktorantura boýunça dereje almaga mümkinçilik teklip edilýär.
Hindistanyň Hökümetiniň AYUSH ministrligi şular ýaly dersleri hödürleýär: aýur...

Dowamy »

93 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Türkmen okuwçylary Litwada geçen «VILIPO — 2023» olimpiadasynda 2 altyn, 2 kümüş medal gazandylar

2023-nji ýylyň 11-15-nji maýy aralygynda Litwa döwletiniň Wilnýus şäherinde geçirilen VILIPO-2023 (Wilnýus halkara taslama olimpiadasy) atly olimpiadasyna Türkmenistandan baran mekdep okuwçylary 2 sany altyn hem-de 2 sany kümüş medal gazandylar.
Hususan-da, VILIPO-2023 olimpiadasynyň jemi boýunça Aşgabat şäheriniň dil dersleri çuňlaşdyryp öw...

Dowamy »

109 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Türkiýe türkmen talyplary üçin kwotalary artdyrar

Türkiýe Türkmenistandan talyplara berilýän kwotalary her ýylda 100-150-ä çenli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Orient agentligi Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň Daşary ýurtdaky watandaşlaryň we arkadaş jemgyýetleriň işleri boýunça baş müdirliginiň Başlygy Abdullah Erene salgylanyp habar berdi.
«Biz türkmen talyplary ü...

Dowamy »

131 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Magtymguly adyndaky TDU okuwa girmäge isleg bildirýänler üçin «Açyk gapylar» gününi geçirýär

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti 2023-nji ýylyň 6-njy we 13-nji maýynda orta mekdepleriň uçurymlary, esgerler, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlar we ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýänleriň ählisi üçin «Açyk gapylar» gününi geçirýär. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň saýtynda habar berilýär.
«Açyk gapylar» güni sa...

Dowamy »

118 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago