9-njy martda Aşgabatda we ähli welaýatlarda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti tarapyndan geçirilýän “Oguz hanyň zehinli nesilleri” atly 2-nji integrirlenen olimpiadanyň I tapgyryna badalga berildi. Olimpiada mekdep okuwçylarynyň gyzyklanmasy diýseň ýokary boldy. Ilkinji tapgyra gatnaşan 25 müňe golaý okuwçy öz zehinlerini açyp görkezmek üçin Zehin soraglary (IQ test), Matematika, Fizika, Himiýa we Biologiýa dersleri boýunça ýumuşlary türkmen dilinde ýa-da dil başarnygyna laýyklykda iňlis dilinde ýerine ýetirdiler. Ýatlap geçsek, şu ýylyň başynda 2023-nji ýylda ilkinji gezek geçirilen integrirlenen olimpiadanyň meseleleriniň çözüliş usullary uniwersitetiň internet sahypasynda ýerleşdirilipdi. Ozal hem habar berlişi ýaly, döwlet we halkara olimpiadalarynyň ýeňijileriniň bäsleşige höwesek gatnaşmagy olimpiadanyň ähmiýetini has-da artdyrdy. Olimpiadany guramaçylykly geçirmek üçin okuwçylaryň sanynyň köp bolandygyna garamazdan ýokary derejede taýýarlyk görüldi. Okuwçylaryň her haýsysyna aýratynlykda kod berlip, bäsleşigiň adalatly geçirilmegi üpjün edildi. Hasaba duran okuwçylaryň sanyna laýyklykda sorag kagyzlary bukjalara salnyp möhürlendi we jogapkär toparlara gowşuryldy. Olimpiada tamamlanandan soňra-da okuwçylaryň işleri bukja salnyp, degişli mekdebiň möhüri bilen möhürlenip, merkezi guramaçylyk toparyna ugradyldy. Belläp geçsek, “Times Higher Education Awards Asia 2024” ady bilen dünýäniň uniwersitetleriniň reýtingini kesgitlemek boýunça ýaňy-ýakynda yglan edilen gysga sanawa zehinli dalaşgärleriň giň köpçüligini çekmekde tapawutlanandygy üçin, “Student Recruitment Campaign of the Year” ugry boýunça ilkinji sekizlige Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti hem girmegi başardy.

Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir