Stalin we palçy😎

😁😁😁

Dowamy »

851 9
Bilim, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Bagtlylygyň zerurlygyna düşünýän we Bagtlylyk gullugy bolan bir ýurt barada öň eşitdiňizmi?

Hawa, ýalňyş okamadyňyz. “Bagtlylyk gullugy” bolan bir ýurt bar. Ilki okamda menem haýran galypdym. Soň gowy gözleşdirdim we has giňişleýin öwrendim. Bu, Hindistan bilen Hytaýyň arasynda ýerleşýän Butan ýurdy.
1974-nji ýyla çenli ýapyk bolan bu ýurt birnäçe formallygy ýerine ýetireninden soňra zyýrat edilip bilinse-de, çäkli sanda syýahatça...

Dowamy »

799 8
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 years ago

Aşa gabanjaň bir ynsanyň içinde terk edilmekden gorkan bir çaga bardyr.

Gatnaşyklarda gabat gelýän duýgularyň biri hem gabanjaňlykdyr. Gabanjaňlyk jemgyýetde esasan söýginiň alamaty hökmünde görülýär. Az dozada bolsa, gatnaşygy şekillendirer, emma aşa gabanmalar islendik gatnaşygy (dostluk, doganlyk, söýgi) jähenneme öwürer. Umuman, gatnaşykdaky lezzeti almak üçin, hemme zat öz ölçeginde bolsa gowy. Edil naharyň duzuny...

Dowamy »

909 22
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 years ago

Ertir ýaltalygyñy öldür häzir başla!!!

Kebelek asmanda uçmak üçin, agaçda süýrenip ýören gurjuklykdan başlady.
Aý bolýala gezibereýinde diýip, galybyñdan çykman otyrma!
Jüýje ýagty jahana gelmek üçin gabygyndan gutulmak bilen başlady. Galany özüni tabakda haşlady...
Başlan işiñ kynlygy, ululygy gözüñi gorkuzmasyn! Bedeniñdäki trilýonlarça öýjük, iki öýjügiñ birleşme...

Dowamy »

674 3
Bilim, Xyivenia tarapyndan 2 years ago

&&&

Bir adama duşýarsyňyz. Bu adam, tanyşan pursatyňyzdan başlap size aýratyn üns berýär we sizi öň tanamasa-da, size dünýädäki iň gymmatly zat ýaly seredýär. Ilki bilen gündelik meseleler hakda gürleşýärsiňiz. Ol siziň teswirleriňizi tüýs ýürekden makullaýar. Hemme zatda diýen ýaly birmeňzeş pikiriňiziň bardygyny görýärsiňiz. Şol bir zatlary etmekden,...

Dowamy »

813 10
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 years ago

Ýüzlenme!

1.Degişgen, alçak, göwniaçyk adam. Özi näçe inkär etse-de, zehinli. Men onuň birje eserini okam-da, ondaky ol ukyby duýupdym. Ilkibaşlarda içimden: “Bu adamyňam göwnüne zat ýaranok. Şeýle ökde bolsaň, özüňem birzatlar ýazaýmaly ekeniň” diýipdim. Asyl ol ýazýan eken, onda-da has gowy ýazýan eken. Ýekeje artykmaçlygyň biraz öýkelek, bilýän menden öýk...

Dowamy »

1956 72
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 years ago

•••

Gowy adamlaryň nähilem bolsa goralýandygyna bolan ynanjymy hiç haçan ýitirmedim. Şol sebäpli hem sada bolan tarapymy goramaga synanyşdym. Adamlaryň gowudygna bolan ynamym, belki, hemmeleriň aslynda gowy adam emma, soňra başdan geçirenleri, öwrenen zatlary sebäpli başga bir adama öwrülýändigini pikir edýänimden gelýändir. Men hemişe birine gaharym g...

Dowamy »

768 2
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 years ago

Illuziýa

Eger şu suratdaky kese iki gyzyl çyzykda egim görseňiz...

Dowamy »

957 27
Bilim, Khanture tarapyndan 2 years ago

Bügün 11-di name bolarka diysem...

Voy blyaaa

Dowamy »

939 14
Bilim, Khanture tarapyndan 2 years ago

Kwant mehanikasy ynsanyň telepartasiýa arzuwyny amala aşyryp bilermi?

Ynsanýet gadymdan adamlar ýada basga jisimleri bir jaýdan başga bir jaýa göçürmegi başgaça aýdanda telepartasiýany öwrenmegi arzuw edip gelýär.''Ýyldyz ýoly'' filiminiň gahrymanlary üçin telepartasiýa ýönekeý zat.Bu arassa ylmy fantastika bolyp görünýär.Ýöne kwant bulam bujarlygy arkaly telepartasiýany durmuşa geçirmek mümkin.Telepartasiýa degişl...

Dowamy »

624 3
Bilim, mertogly tarapyndan 2 years ago

....

Men rus dilini öwrenmek isleýärin. Nädip rus dilini öwrenmeli?

Dowamy »

787 14
Bilim, 5556635664* tarapyndan 2 years ago

Tapyp beräýiň haýyş...

Şu kitaby tapyp beräýiň...

Dowamy »

1167 30
Bilim, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

!!!

Sagatlar jaňyny urup başlady,
Diýmek peýkamlary ýetipdir 12-ä.
Täze ýylyň gelenini buşlady,
Bulgurlaryň sesi goşulyp gülkä.

Şu şatlygyň, şu şowhunyň astynda,
Geliň bir azajyk serden geçeliň!
Arzuwlaryň gijesimiş aslynda,
Ak arzuwlary pişme deýin seçeliň!

Ýagyşlary bilen...

Dowamy »

636 5
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 years ago

человек паук

khanture bu chelovek pauk hem ilyuminat'laryn ysharatyny etyar, bu'da olary reklama etyemi!? rok'chylaryn ysharatyny etye..

Dowamy »

745 13
Bilim, zumerchi tarapyndan 2 years ago

Dr Ali Nesin ,,Kim ýer güniň daşyndan aýlanýar diýýän bolsa ýalňyşýar"

Meşhur türk ýazyjysy Eziz Nesiniň ogly matematik professor Ali Nesin Bloomberg TV ýutub kanalynda geçirlen gepleşikde planetalaryň güniň daşyndan aýlanmaýandygyny tersine ähli asman jisimleri ýeriň daşyndan aýlanýandygny aýtdy...

Dowamy »

795 10
Bilim, Khanture tarapyndan 2 years ago

Tekiz ýerde sagat guşaklyklary

Sagat guşaklyklary

Dowamy »

652 0
Bilim, Khanture tarapyndan 2 years ago

Tekiz yerin subudy

ASHAKDAKY BLOGA TEKIZ YER KARTASYNDAN JOGAP

Dowamy »

808 13
Bilim, Khanture tarapyndan 2 years ago

Internediň Gerkulesleri

Internet dorani bari iki simin ya bolmasa hatyn anyrsynda chishyanleri kop gorensiniz. Bu zatlar onden bari bar yagday. Her kimin ozune gowni yetya. Herkim ozunden hosh. Yone bir zady unutmalyn hemmetaraplayyn ozune gowni yetyanler sylashykly sypayy adamyn gownuni tapmagy basharyan adamlardyr. Eje gyz dogan yaly nacarlary diline alyp sowmez. Size a...

Dowamy »

787 7
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Siz nahili yatlanmak isleyarsiniz?

Takmynan, 100 ýyl mundan öň bir adam gazet okap oturan wagty örän geň galýar we onuň içinde gorky döreýär. Çünki gazetde özüniň ölendigi barada ýalan maglumat ýazylypdyr. Soňra okyjy özüni dürsäp, özi barada adamlaryň başga nähili zatlar ýazandygyny bilmek üçin ol makalany dolulygyna okap görýär we ol ýerde özüne «Dinamit Karoly öldi» diýip ýazylan...

Dowamy »

806 4
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 2 years ago

Faraon Aý

Faraon Aý

Faraon Tutanhamondan soňra faraonlyga Aý geçýär we ol uly ähtimallykda Thuýuň(1) ogly Akenatonyň ejesi bolan şa aýaly Tiýeniň(2) erkek dogany hem-de Töwratda, Kurany Kerimde Ýusup pygamber ady hökmünde görülen Ýuýanyň ogly bolandyr diýlip hasap edilýär(3).
Onuň beýleki lakamlary ''Amun (ýa-da Akhmin taňrysy) Miniň...

Dowamy »

588 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 years ago