Antoniu Guterriş COVID-19 şertlerinde garrylary goldamaga çagyrýar

Antoniu Guterriş COVID-19 şertlerinde garrylary goldamaga çagyrýar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş COVID-19 pandemiýasynyň dünýä halklaryny howsala salýandygyna garamazdan, ýaşlaryň, gartaşan adamlaryň, umuman her bir adamyň durmuşynyň goraglygynyň möhümdigine üns çekdi. Baş sekretaryň Milletler Bileleşi...

Dowamy »

174 1
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Dünýäniň iň uly dolusy (ýagan Buz bölegi)

Iki ýyl ozal Argentinanyň Wilýa-Karlos-Pas şäherinde güýçli ýagynly howa bolup, uly göwrümli doly ýagdy. Agzalýan tebigy hadysada şähere düşen doly böleginiň häzire çenli ýagan iň uly doludygy mälim edildi. Onuň ululygy 23,7 sm töweregi eken. Bu ululyk onuň häzire çenli hasaba alnan iň uly doly bölegidigini aňladýar. Mundan ozal iň uly doly rekordy...

Dowamy »

174 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Owadanlygy we ýaşlygy saklamak üçin iň gowy önümler anyklanyldy

Owadanlygy we ýaşlygy saklamak üçin iň gowy önümler anyklanyldy

Ýaş görünmek we owadanlygyny uzak ýyllaryň dowamynda saklamak isleýänler öz iýmit rasionyna retinola baý bolan önümleri goşmaly. Meselem, onuň iň gowy çeşmesi süýt önümleri hasaplanylýar.
Cursorinfo saýtynyň MedikForum.ru portalyna salgylanmak bilen habar bermegi...

Dowamy »

245 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Dünýäde iň köp satylýan we iň köp ulanylýan smartfonlar anyklanyldy

Dünýäde iň köp satylýan we iň köp ulanylýan smartfonlar anyklanyldy

“DeviceAtlas” neşiri dünýäde iň köp satylýan we iň köp ulanylýan smartfonlaryň bellenilip geçilen materialyny neşir etdi. Bu barada ferra.ru habar berýär. Köp modelleriň arasyndan amerikan we koreý kärhanalarynyň gajetleri iň gowusy hasaplanylýar.
Şol neşir e...

Dowamy »

183 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Italiýanyň çempionatynyň wagtyndan öň tamamlanmagy mümkin

Italiýanyň çempionatynyň wagtyndan öň tamamlanmagy mümkin

“Football Italia” neşiri klublara oýunlary 14-nji iýuna çenli geçirmäge rugsat berilmedik ýagdaýynda, onda Italiýanyň birinjiliginiň wagtyndan öň tamamlanyljakdygyny habar berýär. Bu barada glas.ru belleýär.
Belli bolşy ýaly, italýan hökümeti ýakynda karantin režimini...

Dowamy »

143 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

2019-njy ýylyň iň girdejili filmleri

2019-njy ýylyň iň girdejili filmleri atlandyryldy
Golliwud bilen bagly täzelikleri şöhlelendirýän “Deadline” amerikan neşiri geçen ýylyň iň girdejili filmleriniň we animasion lentalarynyň sanawyny düzdi. Bu barada rossaprimavera.ru habar berýär.
Birinji orny 900 mln dollar ýygnamagy başaran (ähli tutumlardan soň) kino taryhynda iň bi...

Dowamy »

155 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Beýni üçin howply bolan iýmit atlandyryldy

Beýni üçin howply bolan iýmit atlandyryldy

Alymlar haýsy iýmitiň intellekt üçin ýaramsyz ýagdaýa getirýändigini anykladylar, bu barada Topnews neşirine salgylanmak bilen limon.postimees.ee habar berýär.
Amerikan alymlary iýmit önümleri bilen olaryň demensiýanyň (huşsuzlyk) döremegine täsiri nukdaýnazaryndan geçiren tejribeler...

Dowamy »

237 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Biologlar sowadylan önümleriň süýjüliginiň peselýändigini düşündirdiler

Biologlar sowadylan önümleriň süýjüliginiň peselýändigini düşündirdiler
Süýji tagamlar sowadylan ýagdaýynda olaryň tagamy ýyly wagtyna garanda gaty bir süýji däl ýaly görünýär. Muny erän doňdurmany dadyp gören adamlaryň köpüsi duýýarlar. Alym-biologlar bu üýtgeşik tagamly effektiň näme bilen baglydygyny anyklamak kararyna geldiler.
A...

Dowamy »

135 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

«Türk Howaýollary» howa gatnawlarynyň togtadylmasyny 28-nji maýa çenli uzaltdy

«Türk Howaýollary» howa gatnawlarynyň togtadylmasyny 28-nji maýa çenli uzaltdy

Türkiýäniň esasy howa gatnadyjysy bolan Turkish Airlines kompaniýasy 28-nji maýa çenli halkara howa gatnawlaryny ýerine ýetirmez. Bu barada sişenbe güni kompaniýanyň baş direktory Bilal Ekşi Twitterde habar berdi, diýip Trend agentligi habar berýär.
...

Dowamy »

147 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

W.Putin iş däl günleri 11-nji maýa çenli uzaltdy

W.Putin iş däl günleri 11-nji maýa çenli uzaltdy

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin 6, 7 we 8-nji maýy koronawirus pandemiýasy bilen baglylykda iş güni däl diýip yglan etdi. Umumy iş däl günleri 11-nji maýa çenli dowam eder. Bu barada kommersant.ru habar berýär. Ilkibaşda döwlet ýolbaşçysy 30-njy martdan 5-nji aprele ç...

Dowamy »

139 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

_koronawirus pandemiýasy wagtynda sagdyn durmuş ýörelgelerini nädip dogry berjaý etmeli

BSGG: koronawirus pandemiýasy wagtynda sagdyn durmuş ýörelgelerini nädip dogry berjaý etmeli

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy koronawirus pandemiýasy döwründe sagdyn durmuş ýörelgelerini dogry berjaý etmegiň düzgünlerini düşündirdi. BSGG-niň Ýewropa edarasynyň ýolbaşçysy Žoao Bredanyň aýdyşy ýaly, öýde galyp işlenilýän wagtynda he...

Dowamy »

128 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Limon organizme nähili täsir edýär?

Limon organizme nähili täsir edýär?

Açyk sary reňkli miwe bolan limon özüniň özboluşly häsiýetleri bilen uly orna mynasyp bolýar. Belli bolşy ýaly, bu miwe bölejikli çaşka çaý diňe bir ýylatman, eýsem, organizmiň dürli infeksiýalara garşylyk görkezijilik ukybyny ýokarlandyrýar. Bu hakykatdanam şeýlemikä, şeýle-de bu meşhur miwe özünd...

Dowamy »

152 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Alymlar medisina maskalarynyň gaýtadan ulanmak üçin arassalamak mümkinçiliginiň bardygyny tassykladylar

Alymlar medisina maskalarynyň gaýtadan ulanmak üçin arassalamak mümkinçiliginiň bardygyny tassykladylar
ABŞ-nyň Milli saglyk institutlarynyň hünärmenleri medisina maskalarynyň gaýtadan azyndan üç gezek yzygider ulanyşy üçin olaryň funksionallygyny saklamak arkaly netijeli arassalamak mümkinçiliginiň bardygyny tassykladylar. Barlagyň netijele...

Dowamy »

128 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Mämmediň pişigi

Bir gün Mämmediň öýüne pişik girip ýaşamaga başlapdyr. Gelni, çagalary pişigi kowupdyrlar. Ýene gelipdir. Soň bu pişigi uzagraga zyňypdyrlar, ýene yzyna gelipdir.

Mämmediň nerwisi potologa diräpdir. Ol:

– Keýwany iýer ýaly zat sal, bu haýwany çöle zyňjak – diýip gidipdir. Dört-bäş sagatdan soň Mämmet çagalaryna jaň edi...

Dowamy »

208 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Ýylgyralyň

– Keýwany diýýänä, tüweleme, ine oglumyzam sag-aman gullukdan geldi. Indi hem ho-ol gapydaky göläni satyp, gelniň ugruna çykybersegem boljak.

– Dogry aýdýaň kakasy, indi bizem şaýymyzy tutmaly…

Iki aýdan soňra ogly:

“Bäh, bulara meniň gulagymy owazlandyrdylarda, soňy bolmadyla. Hany ejemiň bir taryna kak...

Dowamy »

261 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

ABŞ-da koronawirusyň Gün şöhlesi bilen çalt ölýändigini aýdýarlar

ABŞ-da koronawirusyň Gün şöhlesi bilen çalt ölýändigini aýdýarlar

ABŞ-nyň alymlary koronawirusyň çalt ölmegine getirjek şerti atlandyrdylar. Üç sany şert berjaý edilen ýagdaýynda, bu ýokanç kesel bary-ýogy iki minut ýaşap bilýär. Alymlaryň pikiriçe, koronawirusy öldürmek üçin diňe bir sanjymlar we häzirki zaman dermanlary däl-de, eýs...

Dowamy »

191 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Mercedes COVID-19 kesellilere niýetläp öýkeniň emeli howa täzelenişi üçin enjamlary öndürer

Mercedes COVID-19 kesellilere niýetläp öýkeniň emeli howa täzelenişi üçin enjamlary öndürer

COVID-19 bilen kesellänlere niýetläp öýkeniň emeli howa täzelenişi üçin enjamlary indi “Mercedes” hem öndürip başlaýar. Londonyň uniwersitet kollejiniň hünärmenleri bilen hyzmatdaşlykda Mercedes Formula-1 komandasynyň inženerler topary gysga m...

Dowamy »

118 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Jeff Bezos we Ilon Mask pandemiýa garamazdan öz baýlygyny artdyrdylar

Jeff Bezos we Ilon Mask pandemiýa garamazdan öz baýlygyny artdyrdylar

Käbir amerikan milliarderleri, şol sanda Jeff Bezos we Ilon Mask hem düýpli ykdysady zyýan ýetiren koronawirus pandemiýasyna garamazdan, özleriniň emlägini ep-esli artdyrdylar. Bu barada, Trendiň TACC-a salgylanmak bilen habar bermegine görä, Institute for Policy S...

Dowamy »

133 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Elde ýasalan iki gatly maskalar aerozollaryň 99%-e çenli bölejiklerini geçirmän saklaýar

Elde ýasalan iki gatly maskalar aerozollaryň 99%-e çenli bölejiklerini geçirmän saklaýar
ABŞ-nyň fizikleri tarapyndan nah matadan we ýüpek matadan edilen iki gatly maskalaryň aerozollaryň 80-den 99%-e çenli bölejiklerini geçirmän saklaýandygy kesgitlenildi. Özleriniň netijeliligi boýunça olar ABŞ-nyň lukmanlary tarapyndan hödürlenilen №95 kl...

Dowamy »

120 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Bill Geýts pandemiýany Ikinji jahan urşy bilen deňeşdirdi we ony nädip ýeňmelidigini aýtdy

Bill Geýts pandemiýany Ikinji jahan urşy bilen deňeşdirdi we ony nädip ýeňmelidigini aýtdy

Milliarder Bill Geýts öz blogynda COVID-19-y saklamak üçin tutuş dünýä näme etmegiň gerekdigini we nädip ykdysadyýeti dikeltmelidigini aýtdy. Bu barada vesti.ru habar berýär.
Bill Geýts koronawirus pandemiýasyny Ikinji jahan urşy bilen...

Dowamy »

181 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago