Aşa gabanjaň bir ynsanyň içinde terk edilmekden gorkan bir çaga bardyr.

Gatnaşyklarda gabat gelýän duýgularyň biri hem gabanjaňlykdyr. Gabanjaňlyk jemgyýetde esasan söýginiň alamaty hökmünde görülýär. Az dozada bolsa, gatnaşygy şekillendirer, emma aşa gabanmalar islendik gatnaşygy (dostluk, doganlyk, söýgi) jähenneme öwürer. Umuman, gatnaşykdaky lezzeti almak üçin, hemme zat öz ölçeginde bolsa gowy. Edil naharyň duzuny...

Dowamy »

730 22
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

Ertir ýaltalygyñy öldür häzir başla!!!

Kebelek asmanda uçmak üçin, agaçda süýrenip ýören gurjuklykdan başlady.
Aý bolýala gezibereýinde diýip, galybyñdan çykman otyrma!
Jüýje ýagty jahana gelmek üçin gabygyndan gutulmak bilen başlady. Galany özüni tabakda haşlady...
Başlan işiñ kynlygy, ululygy gözüñi gorkuzmasyn! Bedeniñdäki trilýonlarça öýjük, iki öýjügiñ birleşme...

Dowamy »

485 3
Bilim, Xyivenia tarapyndan 1 year ago

&&&

Bir adama duşýarsyňyz. Bu adam, tanyşan pursatyňyzdan başlap size aýratyn üns berýär we sizi öň tanamasa-da, size dünýädäki iň gymmatly zat ýaly seredýär. Ilki bilen gündelik meseleler hakda gürleşýärsiňiz. Ol siziň teswirleriňizi tüýs ýürekden makullaýar. Hemme zatda diýen ýaly birmeňzeş pikiriňiziň bardygyny görýärsiňiz. Şol bir zatlary etmekden,...

Dowamy »

635 10
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

Ýüzlenme!

1.Degişgen, alçak, göwniaçyk adam. Özi näçe inkär etse-de, zehinli. Men onuň birje eserini okam-da, ondaky ol ukyby duýupdym. Ilkibaşlarda içimden: “Bu adamyňam göwnüne zat ýaranok. Şeýle ökde bolsaň, özüňem birzatlar ýazaýmaly ekeniň” diýipdim. Asyl ol ýazýan eken, onda-da has gowy ýazýan eken. Ýekeje artykmaçlygyň biraz öýkelek, bilýän menden öýk...

Dowamy »

1767 72
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

•••

Gowy adamlaryň nähilem bolsa goralýandygyna bolan ynanjymy hiç haçan ýitirmedim. Şol sebäpli hem sada bolan tarapymy goramaga synanyşdym. Adamlaryň gowudygna bolan ynamym, belki, hemmeleriň aslynda gowy adam emma, soňra başdan geçirenleri, öwrenen zatlary sebäpli başga bir adama öwrülýändigini pikir edýänimden gelýändir. Men hemişe birine gaharym g...

Dowamy »

591 2
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

Illuziýa

Eger şu suratdaky kese iki gyzyl çyzykda egim görseňiz...

Dowamy »

763 27
Bilim, Khanture tarapyndan 1 year ago

Bügün 11-di name bolarka diysem...

Voy blyaaa

Dowamy »

755 14
Bilim, Khanture tarapyndan 1 year ago

Kwant mehanikasy ynsanyň telepartasiýa arzuwyny amala aşyryp bilermi?

Ynsanýet gadymdan adamlar ýada basga jisimleri bir jaýdan başga bir jaýa göçürmegi başgaça aýdanda telepartasiýany öwrenmegi arzuw edip gelýär.''Ýyldyz ýoly'' filiminiň gahrymanlary üçin telepartasiýa ýönekeý zat.Bu arassa ylmy fantastika bolyp görünýär.Ýöne kwant bulam bujarlygy arkaly telepartasiýany durmuşa geçirmek mümkin.Telepartasiýa degişl...

Dowamy »

455 3
Bilim, mertogly tarapyndan 1 year ago

....

Men rus dilini öwrenmek isleýärin. Nädip rus dilini öwrenmeli?

Dowamy »

614 14
Bilim, 5556635664* tarapyndan 1 year ago

Tapyp beräýiň haýyş...

Şu kitaby tapyp beräýiň...

Dowamy »

835 30
Bilim, Gözellik. tarapyndan 1 year ago

!!!

Sagatlar jaňyny urup başlady,
Diýmek peýkamlary ýetipdir 12-ä.
Täze ýylyň gelenini buşlady,
Bulgurlaryň sesi goşulyp gülkä.

Şu şatlygyň, şu şowhunyň astynda,
Geliň bir azajyk serden geçeliň!
Arzuwlaryň gijesimiş aslynda,
Ak arzuwlary pişme deýin seçeliň!

Ýagyşlary bilen...

Dowamy »

465 5
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 year ago

человек паук

khanture bu chelovek pauk hem ilyuminat'laryn ysharatyny etyar, bu'da olary reklama etyemi!? rok'chylaryn ysharatyny etye..

Dowamy »

569 13
Bilim, zumerchi tarapyndan 1 year ago

Dr Ali Nesin ,,Kim ýer güniň daşyndan aýlanýar diýýän bolsa ýalňyşýar"

Meşhur türk ýazyjysy Eziz Nesiniň ogly matematik professor Ali Nesin Bloomberg TV ýutub kanalynda geçirlen gepleşikde planetalaryň güniň daşyndan aýlanmaýandygyny tersine ähli asman jisimleri ýeriň daşyndan aýlanýandygny aýtdy...

Dowamy »

607 10
Bilim, Khanture tarapyndan 1 year ago

Tekiz ýerde sagat guşaklyklary

Sagat guşaklyklary

Dowamy »

466 0
Bilim, Khanture tarapyndan 1 year ago

Tekiz yerin subudy

ASHAKDAKY BLOGA TEKIZ YER KARTASYNDAN JOGAP

Dowamy »

609 13
Bilim, Khanture tarapyndan 1 year ago

Internediň Gerkulesleri

Internet dorani bari iki simin ya bolmasa hatyn anyrsynda chishyanleri kop gorensiniz. Bu zatlar onden bari bar yagday. Her kimin ozune gowni yetya. Herkim ozunden hosh. Yone bir zady unutmalyn hemmetaraplayyn ozune gowni yetyanler sylashykly sypayy adamyn gownuni tapmagy basharyan adamlardyr. Eje gyz dogan yaly nacarlary diline alyp sowmez. Size a...

Dowamy »

632 7
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Siz nahili yatlanmak isleyarsiniz?

Takmynan, 100 ýyl mundan öň bir adam gazet okap oturan wagty örän geň galýar we onuň içinde gorky döreýär. Çünki gazetde özüniň ölendigi barada ýalan maglumat ýazylypdyr. Soňra okyjy özüni dürsäp, özi barada adamlaryň başga nähili zatlar ýazandygyny bilmek üçin ol makalany dolulygyna okap görýär we ol ýerde özüne «Dinamit Karoly öldi» diýip ýazylan...

Dowamy »

646 4
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 1 year ago

Faraon Aý

Faraon Aý

Faraon Tutanhamondan soňra faraonlyga Aý geçýär we ol uly ähtimallykda Thuýuň(1) ogly Akenatonyň ejesi bolan şa aýaly Tiýeniň(2) erkek dogany hem-de Töwratda, Kurany Kerimde Ýusup pygamber ady hökmünde görülen Ýuýanyň ogly bolandyr diýlip hasap edilýär(3).
Onuň beýleki lakamlary ''Amun (ýa-da Akhmin taňrysy) Miniň...

Dowamy »

432 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Tutanhamon

TUTANHAMONHakyky ady Tutanhaton bolan Müsüriň meşhur hökümdarlarynyň biri hem Tutanhamondyr. Ol b.e.öňki (b.e.öň 1342-b.e.öň 1325 ý.ý.) 1332-b.e.öňki 1323-nji ýyllar aralygynda 18-nji patyşalygyň faraony bolýar.
Ol Müsürde ilkinji gezek ýeketäk Taňryly Aten dinini guran Amenotep IV ogludyr. Soňra kakasy düný...

Dowamy »

382 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

BmW

Bir gyz oglana aytyar sende M4(BMW) barmy mende ikisi bar diyip ussunden gulyar.
Oglanam a u tebya est pocki a mende ikisi bar waaaaa

Dusunen dusundi

Dowamy »

545 1
Bilim, biohimik tarapyndan 1 year ago