Seksual gatnaşyk +18

Seksual gatnaşyk

Är-aýalyň seksual gatnaşygy pynhan we örän duýguçyl gatnaşykdyr. Bu gatnaşyga iterýän zat ozaly bilen ynsanyň tebigy yşk-höwesidir. Adamda gündelik durmuşda öz ýanýoldaşynyň oturyp-turşuna, görküne-mährine kökerilmegi seksual islegi döredýär. Şeýle islegiň döremegine lukmançylykda «libido» diýilýär. Ol adamyň neýroen...

Dowamy »

286 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Seksuallygyñ kemala gelşi

Seksuallygyň kemala gelişi


Adamyň indiwidual ösüş prosesinde seksuallygyň ýaş boýunça döreýiş döwürlerini we dinamikasyny şertleýin aşakdakylara bölmek bolar.
1. Parapubertat döwür (1-7 ýaş). Bu döwürde çagalar bir-birleriniň jyns agzalaryny synlamak, elläp görmek, deňeşdirmek arkaly özüniň haýsy jynsa degişlidigi bara...

Dowamy »

243 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Maryda senetçilik we söwda (Orazpolat Ekäýew, Öwez Gündogdyýew)

Maryda senetçilik we söwda

Gadymy Mary Ahameniler döwründen başlap, mongollaryñ wagşyçylyklaryna çenli aralykda gadymy Gündogarda meşhur bolupdyr. Mary senetçilik we söwda merkezleriniñ biri bolup, ol Eýrany, Orta Aziýany, Gündogar Türküstany, Hytaýy baglanyşdyrýan gadymy kerwen ýollarynyñ kesişýän ýerinde ýerleşipdir. Hytaýdan Ýewro...

Dowamy »

100 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Daýhanlaryň gyşky aladalary

Gyş paslynyň häzirki günlerinde pagtaçy daýhanlarymyz ýerleri ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak ugrunda ýadawsyz zähmet çekýärler. Şunlukda ýer eýeleri özlerine berkidilen ýerlerde suw tutmak, atyzlaryň gyra-töwereklerini guran ot-çöplerden arassalamak işlerini dowam etdirýärler. Bu işleri etrabyň öňdebaryjy hojalyklarynyň hatarynda tanalýan Daşoguz...

Dowamy »

95 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Должный уход за озимой пшеницей

Арендаторы дайханского объединения «Täze durmuş» этрапа С.Туркменбаши Дашогузского велаята намерены вырастить на 650-ти гектарах 1157 тонн высококачественной пшеницы. Производством этой культуры в объединении занимаются более 170-ти арендаторов. Каждый из них своевременно проводит все необходимые агротехнические мероприятия по уходу за всходами ози...

Dowamy »

78 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Türkmenlerde gadymdan gelýän maşgala we maşgala gatnaşyklary

Türkmenlerde gadymdan gelýän maşgala we maşgala gatnaşyklary

Türkmenistanyň günorta sebitlerinde ýagny Köpetdagyň eteginde häzirki Ahal welaýaty ýerleşýär. Ahal welaýatyna Baharly, Gökdepe, Ruhabat, Ak bugdaý, Gäwers, Kaka, Tejen, Sarahs, Altyn asyr we Babadaýhan etraplary degişlidir. Ýagny geografik ýerleşişi boýunça Ahal welaýaty K...

Dowamy »

115 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Türkmenlerde naharlanmak düzgüni, etiketi (H. Gurbanow, A. Gurbangulyýewa)

TÜRKMENLERDE NAHARLANMAK DÜZGÜNI, ETIKETI


Türkmenlerde däp bolup galan milli naharlaryny gündelik naharlara hem-de däp-dessur naharlara bölmek bolar. Gündelik nahar iki görnüşe bölünýär: her günlik we myhman naharlary. Däp-dessur naharlary hem öz gezeginde baýramçylyk, däp-dessur we sadaka naharlaryna bölünýär. Şunlukda däp-d...

Dowamy »

99 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Türkmenleriñ milli tagamlary (H. Gurbanow, A. Gurbangulyýewa)

TÜRKMENLERIŇ MILLI TAGAMLARY


Adam özüne geýim, köýnek, köwüş edinse, umuman, haýsydyr bir egin-eşik alsa, ony azyndan bir ýyl geýip oňup bilýär. Şonuň üçin ol geýme şonça wagtlap mätäçlik çekenok. Emma adam günde azyndan üç mertebe naharlanmasa welin, ol oňup bilmeýär. Şeýlelikde tagam halkyň maddy medeniýetiniň iň esasy görn...

Dowamy »

114 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Çagalaryñ geýimleri (H. Gurbanow, A. Gurbangulyýewa)

ÇAGALARYÑ GEÝIMLERI

Geýinmeklik edebinde gyz-gelinleriň ähmiýeti ulydyr. Sebäbi bu olaryň diňe arassaçylygyny däl-de, eýsem olaryň işeňňirligini, tygşytlylygyny hem kesgitleýär. Az zatdan çagalara gelşikli egin-eşikleri tikip geýdirmek çagany bezeýär.
Enelerimiz öz perzentlerini yssydan, sowukdan goramak üçin howa şertlerine g...

Dowamy »

86 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

GÖRMEÝÄNLER HAKDA GÖRMEÝÄNLERIMIZ

Ilkinji resmi Bütindünýä Braýl Güni 2019-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda bellenildi. Häzirki wagtda Braýl elipbiýi körleriň ýazuw ulgamy hökmünde bütin dünýäde kabul edilýär. Ol ähli ýurtda ähli dile diýen ýaly terjime edilen. Braýl alty nokadyň kömegi bilen harplary, sanlary, hatda saz notalaryny, matematiki we ylmy simwollary şekillendirýär we barmakl...

Dowamy »

100 0
Bilim, htkursant tarapyndan 2 months ago

Topraga name üçin “Ene toprak” diýýäris?

Adamzat takmynan 10-12 müň ýyl mundan ozal daýhançylyk bilen meşgullanyp başlady we şeýlelik bilen awçy-ýygnaýyjy gaýbana durmuşdan oturumly ýaşaýyşa geçdi. Mundan soň adam topraga eken ekininiň miwesi bilen iýmitlenip başlady. Topraga tohum berseň miwesini berýärdi, ene ýaly dogurýardy.
Özüniň we töweregindäki janly-jandarlaryň nädip döränd...

Dowamy »

138 0
Bilim, Panturkist tarapyndan 2 months ago

Marynyñ binagärçilik ýadygärlikleri (O. Ekäýew, Ö. Gündogdyýew)

MARYNYÑ BINAGÄRÇILIK ÝADYGÄRLIKLERI

Mary welaýatynda neolit, bürünç, antik we orta asyrlar döwrüne degişli köp sanly ýadygärlikler bar. Biz saklanyp galan binagärçilik ýadygärlikleri barada gürrüñ bermekçi.
ULY GYZGALA (VI-VII asyrlar) Gäwürgalanyñ günbatar tarapynda beýik platformanyñ üstünde ýerleşýär. Onuñ ägirt diwarlary...

Dowamy »

81 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Gadymy germanlar we olaryň Gündogar Rim imperiýasyna çozuşlary (Aýna Annamuhammedowa)

Gadymy germanlar we olaryň Gündogar Rim imperiýasyna çozuşlary

Gеrman taýpalary IV asyryň ahyryndan başlap Günbatar Rim impеriýasynyň üstünе häli-şindi çozup durupdyrlar. Gullaryň wе kolonlaryň gozgalaňlary sеbäpli ysgyndan gaçan gul eýеçilik döwlеti «warwarlaryn» hüjümini saklap bilmändir. Gеrmanlar V asyryn dowamynda impеriýanyň bü...

Dowamy »

97 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Ahemeniler döwleti (Nury Gajarow)

Ahemeniler döwleti.

Persler hakyndaky iň irki maglumatlary biz Urmiýa kölüniň, günorta-günbatarynda ýerleşen Parsna welaýatynyň ýerlerinden tapylan b.e. öň IX asyra degişli assiriýa ýazgylaryndan bilýäris. Soňra parslar bu ýerden günorta tarap süşüpdirler we m. öň VII asyrlarda Elam ýerlerinde basyp alypdyrlar. Bu ýerler soňra Persiý...

Dowamy »

120 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Türkmenler we Gündogar Aziýanyñ halklary (Öwez Gündogdyýew)

Türkmenler we Gündogar Aziýanyñ halklary

''Hatda Hytaýda bolsañyz hem ylmy öwreniñ!''

Muhammet pygamberiñ hadyslaryndan

Ýüpek we kagyz, kitap çap etmek we däri, kompas we farfor ㅡ bu täsin oýlap tapmalar, öz wagtynda, zähmetsöýer hytaýlylar tarapyndan adamzada sowgat edildi. Emma hytaý siwilizasiýasy iz...

Dowamy »

127 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Çarwalaryñ ýaşaýyş jaýlary

Çarwalaryň ýaşaýyş jaýlary

Çarwa ilatyň meýgullanýan kärlerine laýyklykda olar sökülip-düzülýän, göçüp-gonmak düçin amatly bolan jaýlarda ýaşapdyrlar. Şeýle jaýlar bolsa türkmeniň ―gara öý diýip atlandyrýan ak öýleridir. Sowet döwrüniň etnograflary we taryhçylary hem hut şu türkmenleriň gurnama gara öýlerine esaslanyp türkmenler çarw...

Dowamy »

126 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Türkmenleriñ ýaşaýyş jaýlary

Türkmenleriñ ýaşaýyş jaýlary

Oturymly ilatyň ýaşaýyş jaýlary


Türkmen ekerançylary özleriniň daş keşbi we ýaşaýyş jaýlary boýunça Merkezi Aziýa halklary bilen, ýagny özbekler we täjikler bilen köp babatda meňzeş bolupdyr. Emma muňa garamazdan türkmen ekerançylary özboluşly ýaşaýyş hojalygyny ýöredipdirler. Olar...

Dowamy »

105 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Daşary ýurtda okamak isleýäňmi

suraty gorin ilki

imo 61064781
+8618516695901

Dowamy »

315 3
Bilim, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 months ago

Şeýtanyñ ýedi görnüşi

ŞEÝTANYÑ ÝEDI GÖRNÜŞI

Hezreti Aýşanyñ (r.a) şeýle diýendigi rowaýat edilýär: "Sahabalardan bir topary Allanyñ Resulynyñ (s.a.w) ýanyna gelmek üçin üýşüpdirler. Olaryñ arasynda Ebu Bekir, Osman, Aly, Selman, Ammar ibn Ýasir (r.a) dagylar bar eken. Allanyñ Resuly (s.a.w) olary garşylamak üçin daşary çykypdyr. Pygamberiñ gyzgyny bolanso...

Dowamy »

276 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Овощи и фрукты – залог здоровья, источник достатка и изобилья

Повышение культуры земледелия-один из главных факторов дальнейшего динамичного развития аграрного сектора экономики.

Выращивание круглый год овощей отражается на насыщенности продовольственного и «зелёного» отечественного рынка, обеспечении изобилия витаминов на нашем дастархане. В регионе всё больше получает популярность строитель...

Dowamy »

95 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago