Tekiz ýer teoriýasy bloggerleriň oýlap tapan zadymy?

Tekiz ýer teoriýasy bloggerleriň oýlap tapan zadymy?

Salam dostlar. @Dowsypat00 atly agza ,,Internetda" atly blogynda Youtube platformasyndaky käbir blogerleriň biznes üçin ,,Tekiz ýer" teoriýasyny oýlap tapanyny we olaryň adamlary ynamyndan peýdalanyp aldaw edýändiklerini beýan etmäge çalyşypdyr. Onuň blogy dogry zady aýd...

Dowamy »

6 0
Bilim, Khanture tarapyndan 22 minutes ago

Psihologiýa

Psihologiýa "DEŽAWÝU" we onuñ garyndaşlary ! Garyndaşlary diýilýäni "ŽAMEWÝU" we "PRESKEWYU". Ýöne ilki nobat boýunça Dežawýudan başlalyñ !

Megerem siziñ hemmäñizde şeýle duýgular bolup geçendir, ýagny sizde bolup geçýän zat öñ bolup geçen ýaly, ýa-da ilkinji gezek gören adamyñyzy öñem gören ýaly, ilkinji edýän gürrüñleriñizi öñem şo...

Dowamy »

191 20
Bilim, Dogrudawalla tarapyndan 1 day ago

Bilimnama #8 soñy #talypçy

71.Kanagata berenmish-ogdurmysh ady, ol weziriñ garyndashy, yakyn bir zady.
72.Munuñ hikmeti gõr, bu dõrt sütün dey, kitaby tüketmis sholar bütinley.
73.Arapça, parsça kitaplar kõpdür biziñ dilimizde bu kitap tãkdir.
74.Danalar bilyãndir munuñ hormatyn, üshükli añlayar bilimiñ gymmatyn.
75.Türkmençe goshgular düzdüm men saña...

Dowamy »

49 4
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 1 day ago

Bilimnama #7 #talypcy

61.Agyrlapdyr serpay, ençe halatly, galam haky diyip, uly hormatly.
62.Bu hashajyp adyn beripdir oña, ony, yusup hashajyp diyip aydarlar gõni.
63.Shoñ üçin agyrlan kõp gezek ony, yusup hashajyp diyip aydarlar gõni.
64.Yene bu kitaby ol beyan eder, bu dõrt sütün bilen hem ayan eder.
65.Birisi-adyllyk, gõnülik sõzi, ikinji bu...

Dowamy »

29 1
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 1 day ago

Bilimnama #6 #talypçy

51.Üshüklik hem dana gerek alp yürek, doldyryp gaznany hem bermek gerek.
52.Rayata guwanyp, bolsa takaty, ãhli ishlerinde tapar rahaty.
53.Menden birnâçe sõz, nesihat saña, goydum unutmagyn, doga et maña.
54.Bakyp gõr, kitaby agtaran kishi, hünãrli ãr eken, kishi naybashy.
55.Bu dürli edeplik, üshünlik bile, hem arassa gülle...

Dowamy »

13 0
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 1 day ago

Bilimnama #5 #talypcy

41.Gerekli üshüklik, birisi oñay, çyradan neneñsi aydyñdyr bu ay.
42.Halkyñ haky bardyr mãlik õñünde, mãlige-de hak bar halkyñ deñinde.
43.Bu rayat gorasa onuñ hakyny, mãlik hem gaygyrmaz jan bilen teni.
44.Mãlik berer buyruk bilen yazgyny, urush pursatynda tãlim-düzgüni.
45.Aydar ol neneñsi hile gurmany, bu dushman goshyny...

Dowamy »

18 0
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 1 day ago

Sosial sorag

Surat icinde nace san ýazylgy ?

Dowamy »

135 18
Bilim, Dogrudawalla tarapyndan 1 day ago

Bilimnama #4 #talypcy

31.Dürli sõzler tapan oña her dil, õzüçe adalga beren her bir il.
32.Bu kitaba at goyan il ullary, tañry yalkawersin sheyle gullary!
33.Kitaby makullap yüze sylanar, türkmeniñ diline hayran galanlar.
34.Bilgin sen, bu kitap hemmãñe yarar, mãlikler üçinem il-günn dek durar.
35.Bir mülkãñ soltany kim bolup biler? Olara gerekli...

Dowamy »

38 4
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 1 day ago

Bilimnama #3 #talypcy

21.Degimsizi asla kitap bermegin, apañ, dostuñ
-muny gaty gõrmegin.
22.Nadana nãçe diy, ol muny bilmez, üshüklã berãyseñ, hiç gõzden salmaz.
23.Bugra han wagtynda yazanlar ony, hem-de han dilinde bezãnler muny.
24.Munyñ dek kitaby kim yazan ozal, yazjagyñ shanyna düzeyin gazal.
25.Gõrkeziñ, shunuñ dek, nirede hany? Ars...

Dowamy »

22 0
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 1 day ago

Bilimnama #2 #talypcy

11.Bütin barçasynda beyikleñ sõzi, hünji düzen yaly monjukly gõzi.
12.Bu mashryk mãligi maçynlar begi, dünyãde payhasly yok onuñ deñi.
13.Bary bu kitaby küsâp uzlapdyr, hazynañ içine salyp gizlãpdir.
14.Birinden beylekã miras galypdyr, bashgalarna bermãn õzleri alypdyr.
15.Bãhbitlidir asla yokdur zyyany, kõp türklerem çykarm...

Dowamy »

25 0
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 2 days ago

Bilimnama #1 #talypcy

1.Beyik tañrydyr ol hemmeden ôñki, shükür, müñ bir dürli õwgiler oñky.
2.Uluglar eyesi beyik züljelal, yaradan, dôreden hem kadyr kemal.
3.Ay, yer, gôk eyesi halayyk bilen, rysgyñy eçilen, iyin, sen kileñ.
4.Her kime gysganman rysgyñy berer, barçany iydirer, ôz günãn gôrer.
5.Hergiz aç goymaz ol, bûtin barçany, iydirer, içir...

Dowamy »

41 1
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 2 days ago

Adamlaryň täleýnamalaryna görä reňki

1.Hamal (Guzy) - Ak reňk
***
2.Sowur (Öküzçe) - Sary reňk
***
3.Jöwza (Ekizekler)- Gyzyl reňk
***
4.Seretan (Leňňeç)- Açyk ýaşyl reňk
***
5.Eset (Ýolbars)- Altyn reňk sary
***
6.Sünbüle (Gyz)- Gök reňk
***
7.Mizan (Terezi) - Benewşe reňk
***
8.Akr...

Dowamy »

182 18
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 2 days ago

Kitap barada “Parasatly pikirler”

Kitap seni dünýäniň meşhur adamlary, alymlary, ýazyjylary, hudožnikleri, kompozitorlary bilen islän çagyňda sözleşdirip biler.
B.Kerbabaýew,
şahyr, dramaturg

Ýazyjynyň kitaby onuň ruhy durmuşynyň terjimehalydyr.
W.Ketlinskaýa,
rus ýazyjysy.

Kitapsyz geçiren günüňi ýitgi bil!
A.Markuşe...

Dowamy »

50 5
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 2 days ago

Gepiň keltesi

Diňe bir kelläň işlemegi ýeterlik däl, kä-te maňlaýyňam işlemeli.

Öz dünýäsi bilen ýaşaýan adamyň mal-dünýä bilen işi ýokdur.

Çykalgaň bolmasa, sypalga gözle!

“Eseri halap okadym” diýmeli däl, “Eseri okap, haladym” diýmeli.

Käte etmedik işiň üçin-de ökünmeli bolýar.

Ýola syg...

Dowamy »

93 3
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 2 days ago

Biologiýa dersinden bäsleşikde gelen soraglar #talypçy

Biologiýa dersinden bäsleşikde gelen käbir soraglar:
1. Pyşsyllaryň çanagynyň (pansiriniň) arka gapagy nähili atlandyrylýar?
Jogaby: Karapaks
2. Öýjügiň programirlenen ölümi?
J: Apoptoz
3. Y hromosoma bilen bagly nesle geçijilige näme diýilýär ( bu nesle geçijilik diňe kakadan ogluna gaçýär)?
J; Golandriki...

Dowamy »

111 8
Bilim, Lagly tarapyndan 2 days ago

,,Altyn asyryň altyn zehinleri" atly bäsleşik!!! #talypçy

,,Altyn asyryň altyn zehinleri" atly mekdep okuwçylarynyň arasyda geçirilýän iň bir gyzgalaňly bäsleşikleriň biri. Bu bäsleşik türkmen dili we edebiýaty, rus dili, iňlis dili, geografiýa, biologiýa, himiýa, fizika, matematika, informatika, taryh dersleri boýunça 7-11 synplar aralygynda geçirilýär. Adatça köp dersleriň sowallary okuw kitaplaryndan e...

Dowamy »

112 7
Bilim, Lagly tarapyndan 2 days ago

Komek edâyiñ!

Salam mahriban agzalar.Manada Beki SeŸtâkowyñ ,,Tekepbir gyz,,powestini tapmaga komek edayin.Eger kimde bar bolsa su yerde mowzuk edip sol powesti goyayyñ.

Dowamy »

79 2
Bilim, yekejam. tarapyndan 3 days ago

Ýaşaýşy űpjin edýänleri yok edýäris

ABŞ-da edilen gözlegde, ynsan täsiriniň netijesinde howanyň üýtgemegi, ekosistemadaky ýaşaýşy üpjün edýän ary ilatyny çalt ýok edýändigini ýüze çykardy. Hünärmenler gysga yssy gyşlar we aşa yssy tomus sebäpli gülleriň we ösümlikleriň sanynyň azalandygyny mälim etdiler. Bu, dünýädäki tozanlandyrmagyň 80 göteriminden gowragyny ýerine ýetirýän arylar...

Dowamy »

120 5
Bilim, Real.123. tarapyndan 3 days ago

Ýyldyzlara 2021-nji ýylda näme garaşýar?

Ähli ýyldyzlar üçin Cosmopolitan-dan ýyllyk täleýnamasy.

Hamal

2021-nji ýylda eden işleriniň netijesi diňe Hamallara däl, eýsem onuň daş-töweregindäkilere-de has belli bolar. Bolan zatlaryň ählisi biderek bolmadygy mälim bolar, şonuň üçin biraz rahatlanyp we demiňizi dürsäp bilersiňiz: maddy ýa-da başga bähbitde ýüze...

Dowamy »

202 8
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 3 days ago

MANYLY SETIRLER#11

1.Hakykaty boýun almak agyr bolsa-da, ol seni ýalkar.

2.Duşmany duşman bolup däl-de, dost bolup ýeňmeli.

3.Durmuş gynamaýar – synaýar.

4.Göriplik – ömri, kalby hem abraýy kertip tükedip biler.

5.Söýginiň nämedigini bilmek üçin yşkda bagryň tütemeli, ýaňyzlygy bilmek üçin onuň ejirini duýma...

Dowamy »

107 3
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 3 days ago