Ýalňyzlyk ünjüsi

Ir-ertir ýalbyrap lowurdanda gün,
Kem-kemden asmana göterlen wagty.
Hem bütin aleme ýagtysyn salyp,
Bütin ýürekleri dolduran wagty.


Içimi bir geñsi pikirler gaplar,
Janlanmaz hiç ýüregmiñ gül daragty,
Bütin bir älemi gujaklaýan gün
- Menin ýüregime salmaýar ýagty.

...

Dowamy »

66 2
Edebiýat, 3 days ago


Adamyň gowulygy söýmesi/söýüşmesi bilen ölçelermi?

Düýn agşam @yekejam agza gowy mowzuk açypdy, gowy gürrüňler edildi. @yashalym agzada şeýle sorag berdi, adamyň gowulygy söýmesi/söýüşmesi bilen ölçelermi? agşamdan bäri şu pikir meň kellämde, indi menem şu soraga öz garaýşymy aýdasym gelýä. Adamyň gowulygy oň söýmesi ýa-da süýüşmesi bilen ölçelmez diýesim gelýä, ýagny oň näçe adam bilen söýüşenine...

Dowamy »

144 8
Sorag-jogap, 6 days ago


Adam ata bilen How ene hakynda rowaýat

ADAM ATA WE HOW ENE HAKYNDA ROWAÝAT

"Ýüz ýigrimi garyn perzent göteren,
Adam bilen Howa serbe-ser geçdi."
Magtymguly.

Aslyýetinde şeýtan üç ýüz altmyş perişdäniň mugallymy, ylymly-sowatly ymam eken. Ol Gökde-Asmanda ýerleşen Metjidi-Aglada perişdeleri okadyp, olara ders berip ýörenmiş. Şeýtanyň hakyky ady...

Dowamy »

337 9
Bilim, 1 week ago


Gorkmak gerek däl...

Gorkmak gerek däldir, gara dumandan,
Gorkmak gerek däldir, jübiń boş çagy.
Beýik sepgitlerden gorkmak gerek däl,
Batgalykdan gorkan, zabyz etmez dagy.

Söýmek-söýülmekden gorkmak, gerek däl,
Gorkmak gerek ýalan, gybatdan şerden.
Ömürlik bir zatdan gorkmaly bolsa,
Enäń gözýaşyndan heser et, her...

Dowamy »

156 15
Edebiýat, 2 weeks ago


"Sensiň..!"

Şol beripdi baş söýgüniň mähnetin...
Nirelere alyp gitdi kysmatyň!
Aglaýan bolsaň-da gülýän bolsaň-da,
Bir ýerlerden ses gelerdi ahbetin!


Megerem bagtlysyň. Oňýansyň mensiz.
Men welin ölýänçäm dem alman sensiz.
Kyrk müň setir goşgy döreden bolsam-
Her harpyň içinde Sensiň, Sensiň, Sen...

Dowamy »

75 3
Edebiýat, 2 weeks ago


"Durmuş..!"

Täze köýnek geýen salgym mysaly,
Durmuş, uzaklara äkidipdiñ sen.
Kä büdüräp, käte galyp, kä ýolda
Yzyñy eýerman gygyrypdym men.

Gowy günler gelip, nurlansa ýolum,
Kä ýüregme batyrsañam tikeni.
Garañky ýodalañ gysgalyp kem-kem,
Ýagty menzilleriñ uzan ekeni.

Razy, durmush, senden...

Dowamy »

80 4
Edebiýat, 3 weeks ago


"Gijeki söhbet..."

Uzak gije diňmediň, asman,
Ýa ýüregimiň hasratyny duýduñmy?
Dözmediñmi gözlerimiñ ýaşyna,
Ýa-da senem meniñ ýaly söýdüñmi?!

Gözýaşyña jadyly yşk sebäpmi,
Sebäpmi ol gözi ýaşly ynsana.
Munda jümle-jahan teşnekà söýgä,
Bu edeniñ sygjak zatmy ynsaba.

Eý, ýyldyzly umman, ýa-da seni...

Dowamy »

78 4
Edebiýat, 3 weeks ago


"Soňra git..!"

Ölümlik tussagyň söz haky bardyr,
Ahyrky sözümi eşit, soňra git!
Arynyň güllerde göz haky bardyr,
Ýadygärlik bakyş galdyr, soňra git!


Bolýar, gidyän bolsaň, ahyrky nokat,
Ne –hä salgy galdyr, ne hat, ne surat,
Özüňden bir parça, bir jisim goýup
Saçyňdan birki tar ber-de, soňra git!

Dowamy »

84 3
Edebiýat, 3 weeks ago


Saylanan.ru öňküje Dostluk.ru saýty!

salam hormtly agzalar, kimde-kim öňden dostluk.ru saýtyna girýän bolsa biz sizi saylanan.ru saýtyna çagyrýarys, has düşünikli aýtmaly boljak, şu wagtky dostluk.ru saýty öňki dostluk.ru saýty däl, ýagny dostluk.ru saýtynyň ady üýtgäp saylanan.ru bolupdyr şu wagtky dostluk.ru saýty bolsa saylanan.ru saýtynyň öňki adyny alyp dostluk.ru saýty bolupdyr,...

Dowamy »

319 20
Sorag-jogap, 4 weeks ago


Näbelli goşgy

Mazaryň başynda otyryn ümsüm,
Hol aňyrdan sesi gelýär garganyň,
Indi eýýäm uly adam bolsamam,
Duýman galdym gozüme ýaş aýlanym.


Bu ýerde goş basyp ýatyr tukatlyk,
Gara ýer astynda ýatyr ynsanlar,
Şowhun-galmagaldan juda uzakda,
Dynç alýar bu ýerde baka gidenler.


...

Dowamy »

188 19
Edebiýat, 4 weeks ago


"Garaşýan"

Sözlerim ýetmez söýgim aýtmaga
Güýjim hem ýetmez yza gaýtmaga.
Şunça wagt garaşdym saňa ýetmäge,
Ýürekdäki söýgimi, saňa aýtmaga.


Wagtam ýetipdi belli bir çene,
Sen dolanyp gelermiň yzyňa ýene.
Şol öňki wagt, şol öňki sene,
Duşuşyga geldim, garaşýan ýene.


Diňe m...

Dowamy »

123 3
Edebiýat, 1 month ago


Ýürekdeş

Isle söýýän diý, isle ýürekdeş,
Ýöne bolmasyn aramyz daş.
Isle ýoldaş bol, isle ömürdeş,
Men seni saýladym bolaý ýürekdeş.

Ýürekdeşim diýip saýladym seni,
Çyn ýürekden söýýärin, örteme meni.
Seniň adyň bilen alýaryn demi,
Men seni söýýänä, söýäý ýürekdeş.

Ýa meniň söýgimi ýalan...

Dowamy »

128 5
Edebiýat, 1 month ago


Eger ýalan bolsady...

Ýalan bolsa hiç diýmezdim, seniň ýaly uýam bar,
Görüp seni çyndan söýdüm gelejege güwäm bar,
Ýalan däldi tutuş gije saňa diýen sözlerim,
Aldamana ýürek etmez gaty gorkýan Allam bar.

Kemlerim bar, belki oňa ýaýdanýaň,
Gorkup belki iç pikriňe aldanýaň,
Men bolsa bu ýerden uzak bakyşyma,
Saňa ba...

Dowamy »

95 0
Edebiýat, 1 month ago


Baryň aýdyň oňa

Baryň aýdyň oňa ýatlaýanymy,
Ýatlap gijelerine ýatmaýanymy,
Ara ençe salym giren-de bolsa,
Söýgä sadyk, özgä bakmaýanymy.

Suratlaryny synlap oturýanymy,
Sesini şeýle bir küýseýänimi,
Garran bir goja deý bakyp umytly,
Ýollara göz dikip, gözleýänimi.

Adyny her demde tutýandygymy,...

Dowamy »

132 5
Edebiýat, 1 month ago