Biz her gün telefonda birnäçe gezek "Allo" sözüni ulanýarys. Hakykatda bolsa, bu söz bir gyzyñ gysgaldylan adydyr. Gyzyñ doly ady Allessandra Lolita Oswaldodyr. Ol telefony oýlap tapan A.Graham Belliñ söýgülisidir. Graham Bell telefony oýlap tapandan soñ ony ilki bilen söýgülisiniñ öýüne çekipdir. Iş ýerinde telefon jyrlanda jañ edýän Allessandra Lolita Oswaldodan başga adam bolmajagyny bilýändigi üçin Graham Bell her gezek "Allessandro Lolita Oswaldo" diýýär eken. Bell eslije wagt geçenden soñ söýýän gyzynyñ adyny gysgaldyp jogap bermäne başlapdyr we jañ gelende "Ale Lolos" diyip başlapdyr. Soñ-soñlar ol söýgülisiniñ adyny has-da gysgaltmaly bolupdyr. Bu gysga at "Allo" bolupdyr. Allessandra Lolita Oswaldo Graham Belliñ bütin şähere telefony çekjek bolup özüne üns bermeýäni üçin birahat bolup başlapdyr we ony terk edipdir. Bell söýgülisiniñ haçanam bolsa ýene özüne jañ eder umydy bilen telefonyñ ýanyndan aýrylmandyr. Soñ-soñlar şäherde telefon ulanýan müşderileriñ sany köpelip başlapdyr. Graham Belle başga adamlara jañ edip başlapdyr. Ol her gezek gelýän jaña jogap berende, söýgülisidir diýen umyt bilen "Allo" diyip alýan eken. Ine, şondan soñ telefon ussalarynyñ köpüsi jañ gelende Aleksandr Graham Belliñ hormaty üçin "Allo" diýip başlapdyrlar. Bu gün hemmämiziñ ulanýan "Allo" sözümiz şeýle taryh bilen biziñ günlerimize gelip ýetipdir.
5.03.2022 23:57

Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir