Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha atly okyjymyzdan "Talyplar" saýty üçin

Men yetirip bilermikam tarypyñ,
Bu owgu dal ya yalan dal hakykat,
Hemme many mazmun jemlenen,
Girip gorseñ Talyplar.com.

Iñ gowy sayt haysy diyp sorañda,
Oylanman aydarlar bu Talyplar.com.
Iñ garryja sayt haysy diyp soranda,
Oylansman aydarlar bu talyplar.com.

At owazañ dunya d...

Dowamy »

122 7
Edebiýat, 1 day ago


Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha atly okyjymyzdan

Bir adam otela baryar we oz otagyna giryar.Gorse kompyuter durmus.Derrew kompyuterin yanyna baryarda ayalynyn @mil adresine hat yazmana baslayar.Ema @mil adres yalnys yazyar we basga bir ayala gidyar.Ol ayal hem adamsyny jaylap owülyaden gelp dursy eken.Gapydan ilki gyzy girp kompyuterdaki yazgyny okap Çasyar.Ejesi gelip seretse gyzy kompyuterin oñ...

Dowamy »

171 0
Edebiýat, 2 days ago


Saýtdaky dawa jenjeller haçan gutararka?

Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Soňky wagtda saýtymyza göz degdi ýada bir gep-gürrüňa boldy. Näme üçindir şu dawa-jenjelleriň yzy üzülenok. Öňler @Umman agza bilen @wagt agzamyzdy indi bolsa @wagt bilen @ZET-PRO2003 atly agzalarymyz. Bulardan öňürdi @MrOKaS bilen @Perhat Sabirovv (men). Indiki öňümizdä...

Dowamy »

246 10
Sorag-jogap, 3 days ago


Eger saňa gyzykly bolsa okaman geçme

Kuranda "dünýä " sözi 115 gezek geçýä we "ahyryýet " sözem,115 gezek geçýä. Kuranda "Jennet" sözi 77 gezek geçýä we " jähennem" sözi hem 77 gezek geçýä. Kuranda "perişde" sözi 88 gezek geçýä we "şeýtan" sözi hem,88 gezek geçýä. Kuranda "ýewm" ýagny, "gün" sözi 365 gezek, "aý" sözi hem 12 gezek, Günler -manysynda gelýän "eýýam, ýewmeýn" sözleri bols...

Dowamy »

259 11
Bilim, 3 days ago


Sen näme diýersiň?

Türkmeni adam etjek bolanlañ hemmesi ýanyp bişip geçendir. Men neneñ olaryñ agysyny aglamaýyn? Togrul Beg, Çagry Beg, Alp Arslan, Soltan Sanjar, Magtymguly... ýaly läheñleriñ ýanynda men kim? Men ýöne bir san,belki-de bir gury san. Ýöne men bir topar nadanyñ öz gecmişine neneñsi ýamanlyk hyjuwy bilen düw düw topulyşyny gördüm. Gözlerim görmeze ýolu...

Dowamy »

239 7
Edebiýat, 4 days ago


Aýal gyzlaryň açyk seçik geýinmegi barada pikir alyşlykdan

Her zadyň çeni bolşy ýaly bezenmekligiň hem çeni bar. Çenden aşa bezemen aýal-gyzlara erkek kişiniň garaýyşy üýtgeýär. Aýal-gyzlaryň göze ilginç bezenmegi we munuň netijeleri barada men sizi bir zatlar aýtsam „Diri samsyk däl-ä menem, akyl berip aldyň senem“ diýmegiňiz mümkin. Şonuň üçin geliň gowusy bu barada iş salyşýan, köp çaý sowadan medisina...

Dowamy »

475 27
Sorag-jogap, 5 days ago


A sen bilýäňmi, onda bilmeseň gel oka, bil!

*Afrikanyň käbir yurtlarynda, afrikan gyzy durmuşa çykanda, yoldaşy onuň öňündäki 2 dişini döwýär ekeni. Sebäbi hem beýlekiler onuň aýalyna göz gyzdyrmaz ýaly.
*Wikipedia aýratyn kitap edip çykarylsa, onuň sahypalary 30 000 000 ýeterdi.
*Dyrnaklardan ortaky barmagyň dyrnagy has çalt ösýär. Näme üçindigi belli däl, Ýöne haýsy barmagyň...

Dowamy »

288 0
Bilim, 6 days ago


"Adam köpçüliginde ynsan gytçylygy" atly mowzugyň 2-nji bölümi

Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary we okyjylary.
Meni bir gyzyň söýgüsini har edenim üçin günäkärläp üstümden dereksiz mowzuklary açýanlaryň dykgatyna:
Meni tankytlaň, soraglaň, günäkärläň işim ýok welin, ýöne siziň wagt gidirip mowzuk açýanyňyz galýandyr.
Men siziňki ýaly mowzuklary 2012-nji ýyldan bäri görüp saýgary...

Dowamy »

486 36
Sorag-jogap, 1 week ago


Gülmek Ömürden #5 (9.10.2020ý)

Owalam biri poýezdli Marydan Tejene ugrapdyr. Ol hem prowodnige sheýle duýdurypdyr:
-Inim gaýrat etde meni Tejende düshür, ýöne men ukyma agyrdyryn, turmasam garshylygyma seretme düshürip goýber diýen. Ýañy ýerine geçip ýatjak bolanda, ýokardaky ýatan:
-Dost gaýrat et ýeri çalshalyla, men ýokarda ýatyp bilemok diýýär.
-Aý prowo...

Dowamy »

503 4
Edebiýat, 1 week ago


Üçlükler

3 adamdan aşyňy gysganma: 1.myhmandan
2.ýetimden
3.çagadan

3 zat duydansyz geler:
1.bagt
2.ölüm
3.söýgi

3 sany howandaryň bar:
1.Tanryň
2.ene-ataň
3.ýanýoldaşyň

3 sany duşmanyň bar:
1.gaharyň
2.ertire goyan ishiň
3.nä...

Dowamy »

381 0
Bilim, 1 week ago


Manysyz sözler #1 (7.10.2020ý)

Saňa bir tapmaçam bar, her erkekde bardyr uzynlyklary tapawutlydyr. Öýlenmänkä özi, öýlenensoň aýaly bilen bile ulanýar. Micheal Jacksonuňky uzyn, Brad Pitt-iňki gysga. Madonnada düýbünden ýok. Papada bar ýöne ulanmaz, a Clinton bolsa hemişe şony ulanýar. Bil hany ol zadyň ady näme?
Meniň kelläme başga zatlar geldi welin jogap familiýa ekeni...

Dowamy »

358 0
Edebiýat, 1 week ago


Saýta agza bolup bilmeýän @Gara Ahmedow atly dostymdan

Yşgyňdan joşa gelip bilbil saýraýar bagda,
Hasratyňdan saralýar ymmatyň salsa ýada
Söýýän ýürek dözmeýär ajy aýralyk oda
Biçak göresim gelýär, sizi ýa Resulalla

Dünýä gadamlap barýar ahyrýet aýagyna,
Päk diniňe uýýanlar girer jennet jaýyna.
Gabyr ejir çekdirer, garybyna, baýyna
Ymmatyň niçi...

Dowamy »

173 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Hepdäniň Jemi #11 (4.10.2020 ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 4-nji oktýabr hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
28-4-nji sentýabr/oktýabr aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda @messibet...

Dowamy »

247 3
Täzelikler, 2 weeks ago


Saýta agza bolup bilmeýän @Emir atly okyjymyzdan

Bir gun soradym dunyaden soygi dirimi,
Duynem diridim inni men basga birimi,
Biri gazanmaly corek bukup bilini,
Beylekisi mes biri ceynap berya iymini,
Garyplar elin seredya seredip bize tarap,
Gozler sowuk dos gecyas pukara yuze garap,
Barybyr akidip bilmez 1 manat,
Baylygyn bir kopik tapsyrylanson...

Dowamy »

192 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Saýta agza bolup bilmeýän bir okyjymyzdan

Sanasan sanawermeli kemciligimi,
Durmus atam yaly soymeya korpelerini,
Name ucin hic kim yok yada gornenok,
Name ucin yakynymda bolubam gornenok,
Corek zar bolsan gapymdan gitmeyan,
Soz beryan bir gezek ceksem cilimem cekmeyan,
Senem gepleyan durman birzatlar gepleyan,
Durmus seret bizi ozune cekip i...

Dowamy »

181 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Rahman Zulfikarow - 114-nji süre (Hekaýa)

Ilkinji gezek Kerimi Kurany elime alamda men 26 ýaşymdadym. Şol kitaba duşmazymdan ozal, men ateist bolan bolmagymam ähtimal? Kuran meni diýseň geň galdyrdy. Meň ilkinji okan Kuranym, Albert Şumowski diýen adamyň rus diline terjime eden kitabydy. Özem ýöne bir terjime däl, goşgy görnüşinde terjime. Belkem Kurany ilki başda goşgy görnüşinde okamadyk...

Dowamy »

304 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Rahman Zulfikarow - Google (Fantastik Powest)

1-nji bölüm.

Jahangir ýesir düşüpdi, oň ýesir düşenine-de 40 gün bolupdy. Duşman barada köp erbet zatlar aýdýardylar, ýöne näme diýselerem duşman rehimdar bolup çykdy, özem öz rehimdarlygy bilen Jahangiri örän geň galdyrypdy. Jahangiri 40 günläp diňe bakdylar, oňa hiç kim azar bermedi. Her hepdäň aýagyna bolsa, Jahangiriň ýatýan jaýy...

Dowamy »

235 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Aýaly ejelerne giden alkaş adamyň aýalyny küýsäp, aýdýan sözleri

Eý, palowyň aşagyny ýakmaýan,
Çorba duzy aşa-aşa atmaýan,
Ýymyrtgadan etden börek bükleýen,
Aýaljanym gaýdyp geläý yzyňa.

Içip gelsem hona bilen salmaýan,
Çisolardan otyzbiri halaýan,
Ýaltanmany aýlygymy sanaýan,
Aýaljanym gaýdyp geläý yzyňa.

Çil gyradan sygyrlara ot orýan,<...

Dowamy »

319 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Baýamagyň iň aňsat usuly barada ýönekeý hekaýa

Bir adam gazetde sheyle bildirish yerleshdiripdir:
- "Men bayamagyñ yoluny bilyärin, shony hem hiç birhili muzd almazdan milli abadançylygyñ hatyrasy üçin islän adama aydyp biljek. Shu mümkinçiliklerden peydalanmak isleyänler, öz adresi bilen birlikde, marka haky üçin iki ana (pul birligi) ibermelidir. Kimde-kim sheytse, men oña eliñi sowuk...

Dowamy »

335 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Hepdäniň Jemi #10 (27.09.2020 ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 27-nji sentýabr hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda geçen hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
21-27-nji sentýabr aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda @Jeksparro a...

Dowamy »

369 8
Täzelikler, 3 weeks ago


Hiç hili jogap tapyp bilmedik soragyma siz jogap berersiňiz?

Salam! Saýtdaky agalarym, inilerim, uýalarym, apalarym, dostlarym duşmanlarym!
Düýn Talyplaryň arhiwinde aýlanyp ýördüm welin, 9ýyl mundan ozal @Adgjmptw atly agza şu mowzugy açypdyr we menem şol mowzukdaky soraga kanagatlanarly jogap tapman siz bilen paýlaşaýyn diýdim. Belkim, siziň jogaplaryňyz meni kanagatlandyrar. Hany onda tema geçeli:<...

Dowamy »

555 3
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Harammy ýada Halal

Salam, Virtual-daky tanyş dost-ýarlar.
Soňky wagtlar kä ýerlerde eşidýärin welin doňuz etinde adamyñ aňyna ýaramaz, azgynçylygy täsir edýan madda barmyş. Soň şoňa göra ony iýmek haram iýseň azyp başlaýarsyn diýýärler. Indi sorag:
Yslam dininde doňuz eti harammy?
Sizden geljek kommentariýalara sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn...

Dowamy »

726 43
Sorag-jogap, 3 weeks ago


100 ýyla çenli ýaşamagyň usuly

Gijä galmanyň aladasyny etmäni bes ediň.
Mümkin boldugyça, bellenen wagtynda gelmäge çalyşyň, eger-de siz gijä galýan bolsaňyz, muny bolup biläýjek zat höküminde kabul ediň. siz ýagdaýy üýtgedip bilmersiňiz. alada etmek bilen siz, “stresse bolan reaksiýanyň” döremegine sebäp bolýarsyňyz, ol hem öz gezeginde garaşylýan ömür dowamlylygynyň pes...

Dowamy »

297 1
Edebiýat, 3 weeks ago


Muňa durmuş diýerler

Gyssaglydym.
Egnimdäki täze geýimlerimi hem çykarman, naharhana girdim. Dört ýaşlyja gyzjagazym bolsa, telewizordaky saza goşlup çyny bilen tans edýärdi. Ýygnaga gija galýanym üçin men oňa üns hem bermändirin. Emma içimden bir ses maňa “Dur” diýýän ýalydy. Men içimdäki şol sese gulak asyp, bir salym durdum. Gyzymy synladym. Onuň elinden tut...

Dowamy »

353 0
Edebiýat, 3 weeks ago


Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha atly ulanyjymyzdan

Seylebir gun geldi men yeke galdym,
Ne dosdum bar ne yakynym yanymda.
Tutyny goyberip aynany yapyp,
Bir ayylganc gygyranym yadymda.

Seylebir bir gygyrdym yasygy ceynap
Oz sesime gulaklarym gapyldy
Otegci akyp dur eylakde beylak
Ne ha gelen nede goren tapyldy.

Yenede gygyrdym ya...

Dowamy »

312 3
Edebiýat, 3 weeks ago