Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: 1. Myhmanhana hyzmatlary. 2. Syýahatçylyk hyzmatlary. 3. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. 4. Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy. 5. Daşky gurşawy goramak we tebigy miras. 6. Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Okuwyň möhleti 2 ýyl. Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebinde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar. Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde 2023-nji ýylyň 17-nji iýuly — 21-nji awgusty aralygynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlarynyň sanawy: bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza; bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa); bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy); Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy; soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama; bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda amal et megiň kepil haty; 3x4sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat; işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi; okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar. Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar: pasportyny; harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwä hatyny. Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler. Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär. Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebinde (Aşgabat şäheri) 2023-nji ýylyň awgust aýynyň 24-25-i, 27-si we 28-i günlerinde geçirilýär. Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär: hünärler: myhmanhana hyzmatlary; syýahatçylyk hyzmatlary; daşky gurşawy goramak we tebigy miras —Türkmenistanyň taryhy, geografiýa, jemgyýeti öwreniş; hünärler: ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş; buhgalterçilik hasaba alnyşy — matematika, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş; hünär: jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy — himiýa, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş. Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär. Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär. Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar. Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etraby, 2023 (M.Kösäýew) köçe, 49, tel: 364814, 363697.

Bilim, Ata Watan tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir