Niçikdir bu gün halyňyz?

Hakyna tutma bagşylar,
Niçikdir bu gün halyňyz?
Ýamana ýaran ýagşylar,
Niçikdir bu gün halyňyz?

Namysyn küle atanlar,
Gaflat ukuda ýatanlar,
Haýp, duza gaçyp ýitenler,
Niçikdir bu gün halyňyz?

Ysyrganyp soraşanlar,
Ýeňi tygly görüşenler,
Ýallaklykda ýaryşanlar,

Dowamy »

431 2
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 1 year ago

Ýoldaky it (bolan waka) 2- nji bölümi

Bu meniň natanyş dostym, men ony gowy gorýan oňa duşmadyk gunim dükançydan soraýan
we oňa pul goýyp gaýtýan,gelse bulka beraý şoňa diýip
Adamlaryň.durmyşynda her kimde bir zat bar,meniň durmyşyma aralaşan bu iti men gunde gormesem, ony alada edýan, we ol kimiň itikä, öza eýesiz it däl, öý itlere meňzeş
Bir gun men oňa öýe gelýä...

Dowamy »

648 3
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

Ýoldaky it (bolan waka) 1- nji bölümi

Şäheriň köçeleri öz iş-aladalary bilen barýan adamlardan doly, kimsi awtobusa garaşyp dur, kimsi taksä, kimler bolsa pyýada barýar. Şol adamlaryň arasy bilen öýe howlugyp barýardym,birden hem……
Gapdalymdan ylgap, özime garşy gelýan boýym bilen deň iti görup aljyradym
Soňky dowurde hassahana it dişläp gelýan raýatlar  köpdi, Guduzlama...

Dowamy »

577 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

Atajan Annaberdiyewiñ şahsy gündeliginden

Halamaýan adamlaryň hakda pikir etmeli däl. Olara üns bermeli däl. Şonda göwnüň giň, nerwiň rahat bolýar.

Ejir iki hili bolýar. Fiziki ejir hem ruhy ejir. Adamlaryň çekýän ruhy ejiri görnenok. Şonuň üçin biz olaryň ir ölmeginiň sebäbini çeken fiziki ejirinden gözleýäris.

Zadyň bol...

Dowamy »

417 0
Edebiýat, SözeAşyk tarapyndan 1 year ago

Ibn Sinanyñ "Melhemler " kitabyndan

Ýer-ýurduň täsirleri hakynda

Yssy ýurtlar bedeniň derisini garaldýar, saçlaryňy buýralandyrýar we iýmit siňdirişi peseldýär. Bugaryş örän köp bоlsa, ygal az düşse, оl ýurduň ýaşaýjylary tiz garraýarlar. Yssy ýurtlularyň bedeni adatdakydan ýumşakdyr.
Sоwuk ýurtlaryň adamlary güýçli we d...

Dowamy »

486 1
Edebiýat, SözeAşyk tarapyndan 1 year ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 11- njy bölümi) Awtory: Nowça🌙

Şajan ýassygyň gurasyn sökdi we içine elin söküp içini dördi. Ol bir zada eli ildi, ony alyp görse, maşynyň teh pasporty eken, howlukman açyp gördi, görse bir gyzjagazy gujaklap duran är aýal bardy .
- wah,paliýamanlar öziňizde-de gyz bar ekenä, birniň hojalygyn dargatmaga nadip wyždanňyz çatdy hudaýsyzlar,maglyhlar , haýwandan azan nejizler...

Dowamy »

781 3
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 10- njy bölümi) Awtory: Nowça🌙

Gapyny açyp seretse mekdep dosty Durdy gelipdir
— Oýýýý dost, sizäm gormek bar ekeni
- ölmede ýit diýleni dost, hany gir içerik
Şajan dosty bilen gadyrly salamlaşyp ony öýe saldy, oňa çaý çörek berip saçak ýazdy
Durdy
- başyňa duşen ähli ahwallary öýdäkilerden eştdim dost, bolmandyr özä welin eýesine gerek bolsa...

Dowamy »

657 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 9- nji bölümi Awtory: Nowça

Şeýdip baýdak ýaly gelin elden gitdi.
Şajan Mähriň aşyn suwyn bir kemsiz berip , sowdy
Öý boşap galdy. Mähriň aýal dogany ekizjeleri öz ýanynda äkedeýin, goý olar bizde ulansyn, seniň işiň ýatymlyk bolansoň, bulara kim göz gulak bolsun
Soň hem Şajan, ýaman gorme welin jigimjanymyň ojagy boş durmasyn birin tapda öýlen
...

Dowamy »

662 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 8- nji bölümi Awtory: Nowça

— ol nähili syr, aýt hany eştdeýin
Ol barmana şepegat uýasynyň nasagy gepletmaň çykyň ýandan çykyň ,çykyň diýensoň Şajan ýerinden turdy
Halys ysgyny bolmadyk Mähri eli bilen onyň elinden mäkäm tutdy we
- çagalaryma gowy seret, hor homsy etme,haýyş hemde talap senden, meni razy etjek bolsaň olary saňa goýýan, olaryň senden baş...

Dowamy »

634 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 7- njy bölümi) Awtory:Nowça🌙

Ol barmana uzyn ýazylan sms-e gözi düşdi.Onda
— gelneje, bu men Jemal.
Siz bu haty okaňyzda men ýa bolaryn ýa ýok onçasyny bilemok,ýöne men indi bu dunýede ýaşasym gelenok.
Size meniň telefonym getirip beraý diýen gunim siz giddiňiz welin joram Gülbahar geldi.
Sähet maňa jaň edip,jaň edip halys ýadansoň jorama sms ýazyp...

Dowamy »

677 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 6- njy bölümi) Awtory:Nowça🌙

Mähri zähräsi ýarylan ýaly daşaryk ylgady. Daş çykanda aýak uçdaky sygyr ýatakda, eýýam onça adamyň nädip üşenne akly çatmady,sygyr tama ylgady, baranda bir gyrada gaýyn enesiniň ýuzune suw sepip duran goňşyny Orazsoltana gözi duşdi, name bolanny görjek bolyp sygyr tamyň içine seretdi.Ol onça erkek adamyň ýanyna barmaga çekinip gaýyn enesiniň ýany...

Dowamy »

638 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 5- nji bölümi) Awtory:Nowça🌙

Maşyn saklandy.Mähri maşyndan düşdüde Nurmyrada şu ýerde garaş diýip özi ýylgynlygyň içine sümüp gitdi.
Nurmyrat hiç zat sorama diýlensoň, ol sesin çykarmady. Maşynyna mündi-de Mährä garaşyp otyrdy
Mähri şol ýylgynly ýere geldi.
Maşyndan düşüp batly ýöräp gaýtsada ýylgynyň ýanyna ýetip barýaka sakga saklandy we haýaljakdan ýörä...

Dowamy »

646 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

Hudaýsyzlar (bolan waka) 4- nji bölümi Awtory: Nowça🌙

Mähri ekizleri gujagyna gysyp öz otagyna garşy gitdi
Ol çagalar bilen
guýmenip öz otagyndan öýläne çenli çykmady,ol olara guýmenip otyrka gaýyn enesi içeri girdi
- gelin diýýän-ä, Jemaljana ot ýaly gyzyp ýatyr men, jaň edýan welin oba doktormyz jaňyn alanok, bir işi çykyp daşaryk ukola puloka dagy telpunyn taşlap gidaýipdir...

Dowamy »

658 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

Hudaýsyzlar (bolan waka) 3- nji bölümi Awtory: Nowça🌙

Mähri:
—hudaýsyz,beýtme,degme:- diýen sözi ýada düşýar,ýüzine urlan batly şarpygyň zarbyna ol özinden gitdi ...
Naçe sagat ýatany bilmedik Mähri özine gelende ,ýylgynyň ýüzine gaçan pürlerin aýryp ýuzune düşýan guniň şöhlesine seredip, bu kemsitmä çydam bilman, bagryn çägä berip ýer bagyrtlap aglady.Birden sesin goýyp
— Jemaa...

Dowamy »

668 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

Hudaýsyzlar (bolan waka ) 2- nji bölumi Awtory:Nowça

Mähri çekinip zordan hawa diýdi
Öýlän giçlik ýola çykansoňlar garaňky gatlyşyp barýardy.
Ýolda gelýarka sürji ýolyň ugryndaky ýylgynly oýyň garşysyndaky obalyga girip ýanyndaky ýigdiň bir işin bir minut bitirýänja garaşmaklarny haýyş etdi.Mähri münen maşyny taksi bolansoň gownüne hiç zat getirmedi.Ol arkaýyn Jemal bilen ondan mundan h...

Dowamy »

661 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

Hudaýsyzlar (bolan waka ) 1- nji bölumi Awtory:Nowça

Men bu pajygaly wakany bir ýigdiň durmyşda maşgala durmyşynyň ýogyz kemsitmeleri esasynda, gurruň bermegi boýynça ýazdym.
Durmyşda bolan waka we daşdan ýakyndan eşdilýän, gaýtalanýan waka

....Şajan uzyn boýly görmegeý ýigitdi. Gara saçlary maňlaýyna duşup duran ,özine gelşik beren şadyýan alçak ýigitdi
Ol Mährini gullu...

Dowamy »

674 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

Toýuňa gutlagym!

Sen diysem öwrülse garagym tüme..
Tutardym adyňy gaýgyrman gözüm.
Garylsa, Sen diýsem kükregim ýere.
Goýsada urmasyn Mejnun ýüregim.
Şondada adyňy tutaryn mydam.
Söýgimi gowşurman näzik güllere.
Diňe Sen bolardyň ömrüň gunçasy.
Diňe sen bolardyň yşkyň nowçasy.
Şonun üçin bu dünýäde geregim.

Dowamy »

445 1
Edebiýat, Berdi T tarapyndan 1 year ago

Kerim Gurbannepesow, Gurbannazar Ezizow kitaplar

Salam,

Kerim Gurbannepesow, Gurbannazar Ezizow yaly şahyrlaryn rus elipbiyde yazylan goşgulary gerekdi bar bolsa pdf görnuşinde, komek edip biljeginiz barmy? Ejem şuwagtky turkmen elipbiyini okap bilmanson sorayan,

Sagbolun.

Dowamy »

635 7
Edebiýat, Karizma tarapyndan 1 year ago

Şemal bolmaklygy kalpda besleýän

Şemal bolmaklygy kalpda besleýän

Gör sen, dünýäm, ýüregimiň halyny,
Seň söýgiň gurşapdyr ählije ýerin.
Gündiz küýüm başga ýana sowsamam,
Gijeler sen bolýaň pikirim, serim.

Küle dönüp, öçüp barýan kalbyma
Täzeden ot bereniňi bilýäňmi?!
Mahal-mahal düýşlerime girýäň-le,
Ýa-da in...

Dowamy »

517 0
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 1 year ago

Millioneriñ syry (Mark Fişer)

Ýaş adam özüniň barly garyndaşynyň ýanyna maslahat soramak üçin gelýär.

Diýseň baýasy gelýän zehinli bir ýaş adam bolupdyr. Elbetde, şol wagta çenli, muny gizläp durmagyň hajaty ýok, onuň ähli synanyşyklaryndan tamasy çykmandyr we olar şowsuz tamamlanypdyr, ýöne ol özüniň bagt ýyldyzynyň dogjakdygyna çyn ýürekden ynanypdyr. Öz işiniň...

Dowamy »

908 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 year ago