Degişme

Mugallym öz okuwçylaryny ýygnap, ýadygärlik surata düşjek bolýarmyş.

– Pikir edip görüň, çagalar! Ýene-de birnäçe ýyldan siz bu surata seredip, mekdep günlerini ýatlarsyňyz.

«Ine, bu synpdaşymyz Meretdurdy. Telekeçi boldy. Bu bolsa Jeren. Çaga lukmany bolup işleýär…».

Şol wagt yzdan degişgen okuwçynyň se...

Dowamy »

310 5
Edebiýat, 1 day ago


Ýürek haçan dynç alýar?

Adamyň beden agzalary bolan iki sany gulakdyr göz we agyz bir gezek öz aralarynda haýsynyň köp dynç alýandygy barada gürrüň edipdirler.

— Biz daş-töweregimizde goh-galmagal bolmasa, asudalyk, rahatlyk bolanda dynç alýarys — diýip, iki gulak hem aýdypdyr. — Biz haçan-da hojaýynymyz uklanda dynç alýarys — diýip, gözler dillenipdirler.<...

Dowamy »

173 4
Edebiýat, 1 day ago


Aşgabat şäheriniň taryhy

Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.
1881-nji ýylyň 6-njy maýynda Zakaspiý harby bölüminiň üstüne Ahal sebitini goşup, 1982-nji ýylda Zakaspiý oblasty döredilýär. Täze oblasty edara etmek şu ýerdäki ha...

Dowamy »

164 4
Täzelikler, 3 days ago


“Real Madrid” hem-de “Mançester Siti” ýeňiş bilen dolandylar

UEFA Çempionlar ligasynda 1/8 finalyň birinji oýunlary düýnki duşuşyklar bilen tamamlandy. Düýnki oýunlarda-da myhmançylykdaky toparlar ýeňiş bilen dolanyp, çärýek finala çykmak ugrunda uly mümkinçilik gazandylar. Kubogy iň köp eýelän “Real Madrid” myhmançylykda “Atalantany” Benžamin Mendiniň 86-njy minutdaky goly bilen 1-0 hasabynda ýeňmegi başard...

Dowamy »

49 0
Sport, 4 days ago


Türkmen adynyň gelip çykyşy

Türkmen adynyň gelip çykyşy häzirki wagtda bolşy ýaly, geçmişde hem alymlaryň ünsüni ep-eslije özüne çekipdir. Bu hakda irki alymlaryň arasynda iki pikir bolupdyr.

Bularyň birine görä TÜRKMEN sözi, TÜRK we pars dilinde bolan MAN (manänd: meňzeş, meňzän) goşulmasyndan döräp, türke meňzeş diýmekdir. Al-Biruni we Kaşgarly ýaly uly alym...

Dowamy »

75 2
Edebiýat, 5 days ago


Söýgi däneleri

– Gözleriňi ýum!
– Ýumdum.
– Näme görýärsiň?!
– Garaňkylyk.
– Gözleriňi aç! Indi näme görýärsiň?
– Seni.
– Sen meni şol garaňkylykdan halas edermiň?!

* * *

Seniň gelmegiň üçin ýekeje gün ýeterlik, meniň garaşmagym üçin bolsa tutuş ömrüm. Sen maňa tutuş ömrümiň ýekeje gününi sow...

Dowamy »

123 4
Edebiýat, 5 days ago


Ýygrylmaýan köýnek

Erkek kişilere, hatda öý bikelerine-de hoş habar: Italiýanyň «Boggi Milano» kompaniýasy erkek kişiler üçin ýygyrt atmaýan, ütüklemek gerek bolmaýan köýnegi işläp taýýarlady.

Täze köýnek «Ultimate Non Iron» tehnologiýasynyň önümidir. Has takygy, onuň matasy ýuwulanda ýüze çykyp biläýjek ýygyrtlaryň öňüni alýan ultra tekiz güýçlendirij...

Dowamy »

77 3
Täzelikler, 5 days ago


Ýeňiş ýodasynda

Bir wagtlar gurbagalar öz aralarynda ýaryş geçiripdirler.Ýaryşyň şerti elektrik sütüniniň depesine dyrmaşyp yza gaýtmak eken. Bu ýere ýaryşyjylardan başga-da tomaşaçy gurbagalaryň köplügi hem gelipdir. Şeýlelik-de ýaryş başlaýar. Şol bir wagtyň özünde-de tomaşaçylar belent sesli gürläp olara syn berip başlaýarlar.

-Şu wagta çenli bu...

Dowamy »

99 4
Edebiýat, 5 days ago


Futbol täzelikleri: "Bawariýa" çärýek finala ilkinji ädimini ätdi

UEFA Çempionlar ligasynda 1/8 finalyň düýnki oýnalan duşuşyklarynda myhmançylykdaky toparlar ýeňiş gazandy. Kubogyň häzirki eýesi “Bawariýa” myhmançylykda Italiýanyň “Lasio” toparyndan 4-1 üstün çykyp, çempionlygyny goramak ugrunda nobatdaky ädimini ätdi. Nemes toparyna ynamly ýeňiş getiren gollary Lewandowski (9), Musiala (24), Sane (42) hem-de Aç...

Dowamy »

53 5
Sport, 5 days ago


Baba Annanow

Wagt elmydama öz gahrymanlaryny döredip gelýär. Geçen asyryň ortalarynda ýaşap hem döredip geçen sungat ussatlarymyz Alty Garlyýew, Baba Annanow, Artyk Jallyýew, şeýle-de meşhur «Aýgytly ädim», «Keçpelek», «Şükür bagşy» ýaly filmleriň sazyny ýazan belli kompozitor Nury Halmämmedow dagy halkyň ýüreginde orun alan ussatlardyr.
Ýazyjy Berdi Ker...

Dowamy »

59 3
Edebiýat, 6 days ago


Niagara şaglawugy doňdy

ABŞ-da güýçli aýaz sebäpli Niagara şarlawugy bölekleýin doňdy. Doňup galan akymlar wagtal-wagtal ala-zenzele bolup, aşaklygyna gaýdýan buz böleklerine öwrüldi. Tomaşa etmek üçin goňşy ştatlardan we Kanadadan müňlerçe syýahatçy gelýär. Esasan hem, myhmanlary gümmürdeýän buzly akymlaryň üstünde emele gelen älemgoşar haýran galdyrdy. Bu sebitde sowuk...

Dowamy »

84 1
Täzelikler, 6 days ago


Futbol täzelikleri: Messiden ýene bir rekord

Lionel Messi futbol kariýerasynda rekordlary goýmagy dowam edýär. Meşhur futbolçy bu gezek Ispaniýa çempionatynda oýunlaryň sany boýunça Kataloniýanyň klub rekordyny täzelemegi başardy. Bu möwsümde «La Liganyň» 24-nji hepdesinde Kamp Nou stadionynda «Barselona» we «Kadiz» topary bilen duşuşyk geçirdi. Bu duşuşyk 1:1 hasabynda tamamlandy. Argentinal...

Dowamy »

53 3
Sport, 6 days ago


Nurberdi han barada

Nurberdi han ahalyň hany bolan. Ol teke-togtamys-garaýörme-wekildendir. Ol öz döwründe Sarahs söweşine (1855), Garrygala söweşine (1858), Mary söweşine (1861 ayratyn edermenlik görkezen we hanlyk derejesine yeten adam bolupdyr. ol Gowşut han bilen birlikde Mary iliniñ we Ahal iliniñ tekedir, salyr, saryk we s. m... tire taypalary öz agyzlaryna bakd...

Dowamy »

60 1
Edebiýat, 6 days ago


Şaja Batyrow barada

Şaja Batyrowiç Batyrow –görnükli alym, guramaçy, meşhur jemgyýetçilik we döwlet işgäri, TSSR Ylymlar Akademiýasynyň prezidenti (1959-1965), SSSR Ýokary Sowetiniň (2-3 çagyryşlar) we TSSR Ýokary Sowetiniň (1, 2, 3, 4, 5, 6 çagyryşlar) deputaty, TKP MK-nyň agzasy, TSSR Ýokary Sowetiniň Prezidiumynyň agzasy. Ol 1908-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda Türkmen...

Dowamy »

73 4
Edebiýat, 6 days ago


Magtymguly - Sazyna degmez

SAZYNA DEGMEZ

Bezimniň lezzetin bilmeýen adam,
Hünärli ýigidiň sazyna degmez.
Betsyýakly, bethüý bolan pis adam
Perizadyň eden näzine degmez.

Bimagnynyň sözi janyňdan öter,
Gybat edip, özi günäge batar,
Ýamanyň zyýany iline ýeter,
Nadanyň peýdasy özüne degmez.

Ad...

Dowamy »

33 2
Edebiýat, 6 days ago


Futbol täzelikleri: Katarlylaryň döwründäki iň şowsuz möwsümi

Fransiýanyň çempionaty “Ligue 1”-iň 26-njy tapgyrynda PSŽ öz meýdançasynda “Monakodan” 2-0 asgyn geldi. Bu ýeňlişden soň, 3-nji orna düşen PSŽ şu möwsümde 6-njy gezek ýeňlişe sezewar boldy. Şeýlelikde, PSŽ katarly işewürleriň satyn alan gününden bäri iň şowsuz möwsümini başdan geçirýär. Ýagny bir möwsümde 6 gezek ýeňlen PSŽ soňky gezek 2010/11 möws...

Dowamy »

38 0
Sport, 1 week ago


Futbol täzelikleri: Ikisiniň umumy çykdajysy 1 milliard ýewro golaý bolar

“Real Madrid” topary häzirki döwrüň ýaş ýyldyzlary fransiýaly Kilian Mbappe (PSŽ) bilen Erling Holanny (“Borussiýa D”) düzümine goşmakçy bolsa, onda topar azyndan 852 million ýewro möçberinde pul harçlamaly bolar. Bu barada Ispaniýanyň meşhur sport gazetlerinden AS giňişleýin habar berýär. Topar her oýunçyny transfer etmek üçin olaryň klublaryna 15...

Dowamy »

58 0
Sport, 1 week ago


Futbol täzelikleri: Inter & Milan

Italiýanyň çempionaty “Serie A”-da çempionlygy kesgitleýän oýunda “Milan” bilen “Inter” duşuşdy. Çekeleşikli geçen “Derby della Madonnina” derbisinde “Inter” 3-0 hasabynda ýeňşini baýram etdi. “Intere” ýeňiş getiren gollaryň ikisini Lautara Martines, beýlekisini-de Romelu Lukaku derwezä girizdi. Bu ýeňişden soň, “Inter” topary 2-nji ýerdäki “Milan”...

Dowamy »

46 3
Sport, 1 week ago


Futbol täzelikleri: Liwerpool

Angliýanyň çempionatynda soňky çempion “Liwerpulda” pese gaçyşlyk dowam edýär. Geçen möwsümi taryhy rekordlar bilen tamamlan “Liwerpulyň” bu möwsümde bolsa asyrlyk, köp ýyllyk antirekordlary täzeläp başlady. 2021-nji ýyla geçip, yzly-yzyna şowsuz netijeler alan Kloppuň şägirtleri 25-nji tapgyrda ezeli bäsdeşi “Ewertondan” öz meýdançasynda 2-0 asgyn...

Dowamy »

44 2
Sport, 1 week ago


Degişmeler

GÖWÜNLIK
Iki hatyn gürleşip otyr. Biri:
— Örän gynanýan. Ärimiň maňa diňe baýlygym üçin öýlenenine indi anyk gözüm ýetdi— diýýär.
Ikinjisi göwünlik berýär:
— Gowu-da, diýmek daşyndan görnüşi ýaly samsygam däl eken!.

NÄME ÜÇIN GOŞULÝARSYŇ
Bir adam itiniň ýüpünden tutup köçeden ýöräp barýan mahaly hal...

Dowamy »

197 6
Edebiýat, 1 week ago


Her bir işde haýyr bardyr

Bir wagtlar Afrikadaky bir ýurtda hökümdarlyk edýän bir patyşa bardy. Hökümdar çagalykdan bile önüp-ösen dostuny hiç ýanyndan aýyrmazdy. Nirä gitse, ony-da öz ýany bilen äkiderdi. Patyşanyň bu dostunyň bolsa üýtgeşik bir sözi bardy. Isle öz başyna gelsin, isle başgasynyň; isle oňat bolsun, isle oňsuz ― her hadysa garşysynda hemişe şol bir sözüni ga...

Dowamy »

144 5
Edebiýat, 1 week ago


Öýlengin

Ýigit halyň garrylyga

Salaýyn diýseň, öýlengin.

Kethudalyk endişesin

Kylaýyn diýseň, öýlengin.Kethudalyk gözel ýoldur,

Gaýgy garrydar, gam öldir,

Ýigitlik bir gyzyl güldür,

Solaýyn diýseň, öýlengin.


Dowamy »

80 2
Edebiýat, 1 week ago


Täsinlikler

Kengurular yza ýöräp bilmeýärler.
Piller böküp bilmeýärler.
Kebelekler aýaklary bilen tagam duýýarlar.
Arylar sekuntda 200 gezek ganat kakyp bilýärler.
Pingwinler suw içmeýärler. Olarda suwuň düzüminde duzy aýyrýan ýörite mäzler bar
Žirafalar 53 sm uzynlykdaky dilleri bilen öz gulaklaryny arassalap bilýärler.

Dowamy »

142 6
Täzelikler, 1 week ago


"Titanik" gark bolmady diýen pikir bar

1912-nji ýylda gäminiň heläk bolmandygy baradaky habar bütin dünýäni sarsdyrdy. Tehniki öňe gidişligiň anyk nusgasy we şol döwürde innowasion arzuwlaryň aňry çägi bolan gämi buzdag (aýsberg) bilen çaknyşandan soň suwuň aşagyna çümüp gitdi. Ýöne muňa garamazdan «mail.ru»-nyň «Popular Mechanics»-e salgylanyp ýazmagyna görä, soňky ýyllarda internetden...

Dowamy »

252 6
Täzelikler, 1 week ago


Futbol täzelikleri

UEFA Ýewropa Ligasynda 1/16 finalyň birinji duşuşyklary oýnaldy. Oýnalan 16 oýnuň 9-synda myhmanlar ýeňiş gazandy. Jemi 59 gol geçirilip, 2 oýunda 7 gol hasaba alyndy.

Italiýanyň “Milan” topary myhmançylykda “Srwena Zwezda” bilen duşuşyp, oýun 2-2 hasabynda deňlikde gurtardy. “Milan” 90+3-nji minutda Milan Pawkowyň goluny saklap bilm...

Dowamy »

51 0
Sport, 1 week ago