salam ildeşler. bugün beyleki sahypa açylmady we ilkinji gezek barsini gowyja edip okap bildim we ilkinji yazgymy yazyaryn. yuwaş-yuwaş halap başladym. beterem mc_merw we farabinin yazgylaryny gaty halayaryn. :) indi gelsek temamyza: Bilşiniz yaly 2010 futbol dünya çempiyonaty saylamaya oyunlarynyn Aziya bölegi eyyam başlady.. Habarlardan eşiden bolsanyz. Türkmenistan Kambojiyany anyrda 1-0 we Aşgabatda 4-1 bn yendi. Bu namani anladyar? 2010 Günorta Afrika geçiriljek çempiyonata Aziyadan jemi 4 topar 4 bir topar adalardan geljek bir topar bn duşuşyk geçirip gidip biler. yagny Aziyadan 4.5 diysen bolyar. Aziya futbolynda jemi 43 döwlet bar. Ilkinji gezek Awstraliya hem Aziyadan çykyş edyar. şol 43 döwlet önki yaryşlara göra özarasynda ballara göra düzüldi. şol ballarda ing yokarky 5 döwlet (Awstraliya, Korea, Yaponiya, Saud Arabystan we Eyran) göni 3nji tura gidyar. 1nji turda: 6-43 arasy bolsa 19 bölünip 6-24 arasyndakylar bn 25-43 arasyndakylar öazara oynadylar. Türkmenistan bolsa 20nji yerde. Şeylelikde Türkemnistan hem içinde bolan 19 sany yeniji emele geldi. şol 19 yenijinin hem yokarky 11si göni 3nji tura gidyar. Galan 8si bolsa 2nji tura gidyar. Türkmenistan gynansakda 2nji tura gidyar. 2nji turda: Türkmenistan, Tajigistan, Singapur, Hon-Kong, Tayland, Endoneziya, Yemen, Syriya bar. (döwletler üytgemegi mumkin!!) Türkmenistanyn garşysyna 1 döwlet düşyar we şol bn Aşgabatda we myhmançylykda 2 duşuşyk geçirer. Noyabryn 9na we 18na bolar bular. Eger Türkmenistan şony yense.. beyleki 3 yeniji bn bilelikde.. 3nji tura gidyar. 3nji tur: göni gelen yokarky 5 döwlet we 1nji turdan gelen 11 döwlet we 2nji turdan gelen 4 topar jemi 20 döwlet bolyar. şu 20 döwlet; 4 döwletden 5 gruba bölünyar. şol grupda 1nji we 2nji bolan 10 topar, 5 döwletli 2 gruba bölünyar. şol 2 grubdan 1nji we 2njiler 2010 dünya çempiyonata gidyar. 2 sany 3nji bolanlar bolsa.. özara oynayalar we yeniji bolan Adalardan geljek bir topar bn oynayar. yagny şony yense, onyn hem gitmege mümkinçiligi bar. Görşüniz yaly.. \"Name üçin Türkmenistan dünya çempiyonatda yok?\" soragynyn sebabine gowy düşünyaniz.. Enşalla Türkmenistan gatnaşyp bilmese hem ing azyndan.. yokary ballar yygnar..

Köneler, Ga1taman tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir