yany href="http://www.turkmenpress.com/habar-1151.tmps" title="http://www.turkmenpress.com/habar-1151.tmps" target="_blank">turkmenpressde okadym. siz bn paylaşmak isleyan. Aşgabadyn ilaty 900 mün adama yetdi diyip; bir çaga önki prezident sowgat hem berip yördi. emma şol yokardaky türmenpress habarynda (ol hem TDH'dan alandyr) başgaça statiskalar bar. habarda "soňky maglumatlaryna görä ýurdumyzyň häzirki ilat sany 5 million 400 müň adamdan ybaratdyr." diylip aydylyar. we has geng tarapy "Statistika baradaky döwlet komitetiniň 2007-nji ýylyň Türkmenbaşy aýynyň birindäki maglumatyna görä ilatymyzyň sany 5 million 402 müň 2 adamdan ybarat bolup, munuň 2 million 693,2 müňi erkek adam, 2 709 000-y hem zenanlardan ybaratdyr. Aşgabat şäheri 598 müň, Ahal welaýaty 807,2 müň, Mary 1 million 270 müň, Lebap 1 million 133,9 müň, Daşoguz 1 million 171,1 müň we Balkan welaýaty 421,4 müň ilata eýe bolup durýar. Bu ilat sanynyň ýazuw we iş dowamyndaky anyklaýyşlar esasynda kesgitlenýär diýyp Statistika baradaky döwlet komiteti hasabatynda habar berýär." meni Daşoguzyn köpdigi we Balkanyn gaty azdygy hayran galdyrdy. Daşoguz ön 900 mün töweregi diyip bilyardim; balkan hem 600i geçyandir diyip bilyadim. erkek adam: 2 milyon 693 mün; zenanlar: 2 709 mün; yagny jemi; 16 mün ayal "artykmaç".. :)

Köneler, Ga1taman tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir