sizin alkogolly içgilere garşy pikirlerinizi bilmek, şu içgiler barada gürrün etmek üçin, şu temany açdym. Bilşiniz yaly Türkmenistanda erkeklerin takmynan 80-90%i arak, piwo içyar.. Ema muna garamazdan bizin edepli türkmen gyzlarmyz arasynda içyanler dineje belkide, 1% dagydyr. (Dünyade başga gyz halky yok bolaymasa şeyle. ) Alkogolly içgiler umuman garanda, elbetde zyyanly tarapy agdyklyk edyar, yagny saglyga we durmuşa zyyanly zat diylip kabul edilyar. Garşy gitjek yok bolsa gerek. we ynanyanlar üçin hem dinimizde hem gadagan içgi. oglanlar üçin: Siz eger alkogolly içyan bolsanyz, name üçin içesiniz gelyar, name sebap bolyar, name tasirlerli, peydalary bar sizde? haçan we nirelerde içyaniz? Eger siz alkogol ulanmayan bolsanyz, onda name sebapli ulanmayanyz? Nameler tasir etdi, alkogoldan daşda durmaga..?? bu temada ayratynam gyzlaryn pikirleri gyzyklandyryar meni.. sebabi \"erkek eşekdir, içerem, uraram, söyerem\".. name etsede kan bir geng görlüp durulmayar, öz aramyzda. Gyzlar siz bir alkogol ulanyan oglan barada nahili pikir edyaniz? sizin pikrinizçe, içeni bilen zyyany yokmy? öz pikirlerimi aytsam: menin pikrimçe ylaytada gyzlara asylam bolanok içmek, goldamok. sebabi olar çaga dogyrmaly, eje bolmaly. Oglanlara hem bolanok. Sebabi gyz içenok, oglanam içmesin. Men özümin geljekki durmuşymda hiç-hili içga yer beremok. Kate arada içesimem gelyar welin, hudaya şükür 19 yylda hiç içmedim. Eger geljekde içaysem hem, pikrimçe , söygülim bn bile içerin. :D Dostlarym bn dal-de, söygülim bn bile içerin. Garaz, içmek diyilyan zada garşy. Emma elbetde, içyan dostlarym, yakyn garyndaşlarym bar. Hemmesi bn hem aram gowy.

Köneler, Ga1taman tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir