hormatly talyplar, gijämizi gündiz edip siziň şu saýty arkaýyn ulanmagyňyzyň aladasy bilen birnäçe günden bäri. edil häzir saýtyň tizligi üçin käbir işleri edip gutardyk. şu wagt saýt sahypalary RFC 2616-de bar bolan ýazylan zatlary gysyp (compress) edip goýberilýär. Ýagny 30KB-lik açylyş sahypasyny şu wagt siz 5KB alýarsyňyz. Türkmenistandan girýän ulanyjylarymyz 56K modem bilen baglanýar şu wagt sahypalary açma tizligi 5 esse dagy (uly ýazgylarda has hem köp) çaltlaşan bolmaly. Forum bilen şu sistemaň arasyndaky beýleki tapawut hem şul. Bärde forumdaky ýaly birtopar biderek HTML table tagi goýberýär. Bärde bolsa diňe div tagi ulanyldy. ekrana çyzdyrma işleri bolsa CSS bilen edilýär. Ýene bir zat men size Firefox ulanmagyňyzy maslahat berýärin. Sebäbi suratlary zatlary serverden dogrudan gzip, deflate bilen isleýär. Başga-da gep köp, häzirlikçe şulary aýdaýyn diýdim. Sagboluň.

Köneler, Farabi tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir