DA$OGUZA GAR ÝAGDY URRA

Da$oguz ilime bu gün gar ýagdy uraa çagajyklara hezil eder bu gün dasary diýseñ owadan göräýdä o dereje o kadar

Dowamy »

228 2
Täzelikler, 3 days ago


$u zamanyñ gyzlarna öýlenmegem gorkuly

Wagtam geçip dur saklajak ýok sagady,
Ol sekuntlar bilen demimizi sanady,
Biz heniz bukulup sanaýakak manady,
Juda köpelipdir inni adamlaryñ galady.

Gürleýsi hem üýtgeýä görkezdigiñ manady,
Howwa bildiñ para hor bu sözlerim saña diý,
Diñe çepe diýp durma arasynda saga diý,
Tanap bolanok inni...

Dowamy »

373 16
Täzelikler, 4 days ago


Muña siziñ pikiriñiz nahili?????

Suratdaky sözleri okañ we öz pikiriñizi aýdyñ!!!

Dowamy »

461 8
Sorag-jogap, 5 days ago


RAP ÝAGNY HIP HOP

Türkenistanda ilkinji rapy DZ-ED aýdýar onan soñ Azat Orazowyñ ogurlyk repi suw sep tapawudy ýok atly repleri çykarýar. Soñ rap ägirtleriniñ biri Artur ýagny Zummerçes Jigisi Araz ýagny Aragon bilen rap sungatyna ba$laýar. Soñ Iska Muslim we Syke ýagny Häzirki rap karoly Syke Däli rapa baslaýar onuñ yz Yanyndan S.T çykýar aradan wagt geçensoñ Süleý...

Dowamy »

406 25
Täzelikler, 5 days ago


PEÝDALY MASLAHATLAR

Bedende witamin ýetmezçiligi bolan adamlara dowamly kädi iýmekl maslahat berilýär. Sebäbi onuñ düzüminde:
A, B1, B2, B6, C, E, Witaminleri saklanýar.
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

Ysmanak ösümligi bedeniñ çydamlylygyny artdyrýar. Ol ganazlyga hem peýdalydyr. $eýle hem bu ösümlik disleriñ çüýremegiñ öñüni alýar.
*/*/...

Dowamy »

228 1
Täzelikler, 6 days ago


DOLY OKAÑ "BARYPDYR"

Bezzat haýýarlykdan olupdyr töre,
Beg ogullar aýak uja barypdyr:
Haýran oldum, Aklym çasdy her ýere,
Garga bilbil bolup, gülle gonupdyr.

Bedasyldan hergiz döwran ötmedi,
Namardyñ minneti basdan gitmedi,
Her ýerde pul diýse, möhüm bitmedi,
Dünýä nirde deñsiz galba bolupdyr.

Beda...

Dowamy »

162 1
Edebiýat, 1 week ago


ÝURDUMYZDAKY $YWALAR

"HALAÇ" "KERKI" "GARABEK" "HOJAMBAZ" ETRABY:
Ondaha bolýo ol, suwda bolýomy, Atañ weýenimi, Mana börlerem kerki,
Asna nädýoña, etýän oglan bara,

KÖÝTENDAG:
Oññalak, Sonýalak, $oññalak bolasa, muñýalak bolemi.

SAKAR BILEN SAÝAT ETRABY:
Akga oñatmysyzyñ geleñizmi janim akgam diýen eý haýy...

Dowamy »

394 8
Edebiýat, 1 week ago


ORAZ ASYKY "BOLMASA"

Betha dosdun dusman kylyp, ser eder,
Ýagsy gylyk häsiýeti bolmasa,
Özüne söz getir, basyn har eder,
Akyl-husy, parasaty bolmasa.

Tekepbirlik eder, bilseñ namardy,
Siri gör barçadan özin kem gördi,
Hiç kimse idemez bir dogan merdi,
Deñ-dus bilen mylakaty bolmasa.

Derýalar çekile...

Dowamy »

84 0
Edebiýat, 1 week ago


MAGTYMGULY PYRAGY: "BAS BOLMAÑ!

Nesihat eýläýin, diñläñ, ýigitler,
Pis hatyn baslagan toýa bas bolmañ!
Müñ nesihat aýtsañ, birisin tutmaz,
Agzybir bolmagan öýe bas bolmañ!

Deññene eýleme, salysma kylmañ,
Arassa söwda et, çalysma kylmañ,
Hos mylaýym boluñ, kern suhan bolmañ!
Menden zynhar, iliñ bile kas bolmañ!

...

Dowamy »

101 0
Edebiýat, 1 week ago


ADMINE WE BEÝLEKILERE ÝÜZLENME

Admin gaýrat edip saýt açar ýaly edip bolmazmy ýada kim açp bilýän bolsa haýs kömek edäýiñ haýs dostlar!!!

Kyn görmän jañlasaýyñ
+99363055303

Dowamy »

194 2
Sorag-jogap, 1 week ago


DOLY OKAÑ!!

Käbir agzalar teswiri okaýar ol teswir erwet bolsa üsdünden dü§ýäler emme teswir gowy we göwne jaý bolsa ýetireniñ sag bol diýp ýazp bilenok bu näme göriplikmi ýa beýlekiden öziñizi üstün bilýäñizmi ýa ýaltanýañyzmy ýa bolmasada ulumsulyk edip beýlekini hasapda görmejek bolýanyzmy bilemmok su ýagdaýa anyklyk girizeliñ tankyt dälde

Dowamy »

252 4
Sorag-jogap, 1 week ago


TAÝYN DÄLL

Su söýgi söýgi bolsa,
Men su söýgä taýyn däl,
Masgalany pozýan meñ pikirimçe Gaýyn däl,
Günde biriniñ asagynda gyz sen taýyn däl,
Ýürekden söýüp biljek ýok ýapysýanlar gaým däl

Durmusdan pul sorama durmusam sen daýyñ däl
Sükür edip oturyp bileñok sonça kaýyl däl,
Dosduña ynanma köp olam seniñ...

Dowamy »

325 4
Sorag-jogap, 2 weeks ago


DOLY OKAÑDA BAHA BERIÑ

Düýnki gözeller öwriler ynjaga,
Newir gözeller öwrilee ganjyga,
Düýnki sagadam oturar sanjyma,
Meselani çözip bolmaz ýapysyp hanjara.

Kyn bolsada basyñy egmegin,
Dostum basarsañ ejize degmegin,
Içýän bolsañam bilgin çeniñi,
Çekmeýäne hödirleme çekýän çilimiñi.

Artykmaç gürleme...

Dowamy »

455 20
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Durmus öwretdi

DURMU$ ÖWRETDI:
^^^^^^^^^^^^^^^^^

A$yklardan öwrenmedim söýmegi,
Ony kükräp gelen ýazym öwretdi,
Ak çagbanyñ asagynda köýmegi,
Basda göwin beren gyzym öwretdi,

Asmandan inmedi içjek iýjegim,
Serpaý berilmedi geýýän penjegim,
Ýolly diñe ýörän kisiñ ýeñjegin,
Bu çöllerde g...

Dowamy »

243 6
Edebiýat, 3 weeks ago


AGZALAR NIRDE

Soñky wagt öñler okap ýetisip bolmaýan teswirler göze görnenok öñler (@wagt)(@jupiter_free)(@yashalym)(@umman)(@perrhat sabirow)(@nowca90)(@Rakuten)(@babaniyaz.dj)(@12)w.s.meñzes gowy agzalar göze görnenok dostlar siz talyplar.com abraysynyz suny unutman teswirinizi okayanlar kan akyl öwretya diyp gaty gorman.
Kesa

Dowamy »

332 17
Täzelikler, 3 weeks ago


Berdinazar Hudaýnazarow "Hemme zat yerbe bolar"

Gün dogar aý dogar öz wagty bilen,
Öz wagty gelende süýjär almalar,
Ba§agaý durmusda darykma kalbym,
Gyssanma hemme zat yerbe yer bolar.

Bir ömirde müñ alada gaýgy bar,
Adamlaryñ garasy bar agy bar,
§ükür ýöne ähli zadyñ çägi bar,
Gyssanma hemme zat ýerbe ýer bolar.

Bugdaýa suw...

Dowamy »

218 2
Edebiýat, 3 weeks ago


ÖZ DURMYSYMDAN BIR PARÇA

Ertir name boljagny bilyan her günim meñzes,
Naili durmus gowmy hany otyr gel geç,
Name içesiñ gelýâ çaýmy ýada koffe,
Saña berjek soraglam bar jogap berseñ bolýa,

Bizem erwet däl ýaşamazça däl
Men sayladym saz sungaty başga zat gerek däl,
Ýyllaram elegri ogurlady günlerimi
Düşünmersiñ üns be...

Dowamy »

208 3
Edebiýat, 4 weeks ago


KESA

Essalowmaleykum talyplar.com agzalary menem oz aranyza kabul edersiniz diyp umyt etyan men kesa

Dowamy »

171 1
Täzelikler, 4 weeks ago