Atabaý Çargulyýew


türkmenistanyň halk artisti, magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi. ol 1958-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda gäwers etrabynyň gämi obasynda gullukçy maşgalada eneden boldy.

atabaý gündizine hojalyk işlerine kömek edip, agşamlaryna bolsa medeniýet öýünde aýdym-saz öwrenýär. onuň zehini güýçli bolansoň, heniz ýaşka aýdym aýtm...

Dowamy »

2591 12
Köneler, 14 years ago


Juma ÝazmyradowTürkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradow 1938-nji ýylyň 10-njy fewralynda Ruhabat etrabynyň Herrikgala obasynda eneden bolýar. 1956-njy ýylda obadaky orta mekdebi tamamlap, Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet drama teatrynda işleýär.

1958-nji ýylda Juma Ýazmyradow Moskwanyň A.W.Žunaçirskiý adyndaky döwlet teatral i...

Dowamy »

4531 12
Köneler, 14 years ago


Kim bilmeşek!?


okamak.com sahypasynda "kim bilmeşek" diýen täze bir bölüm açylypdyr. Bäsleşik ýaly bir zat, soraglara jogap berip pul (durmuşda ulanyp bolmaýan) gazanýaň :), ýöne soraga ýalňyş jogap berseň onda minusa düşýäň, gepiň gysgasy gyzyklyja zat ekeni, sizem barlap görüň... ýöne ilki agza bolup girmeli, bolmasa gazanan pullaň hasaba alynanok ))) <...

Dowamy »

9670 38
Köneler, 15 years ago


Kim bilýär?Taze albomlary çykmazyndan ön sizi bir rapçi bilen tanyşdyrmak isledim, Turkmen Cafe sahypasynda rap stilindaki aydymlaryn arasynda in köp dinlenen aydym, "Kim bilyar?" yerine yetiryan bolsa, talyplar.com sahypasynyn agzalaryndan Da_KING
Aýdymyň salgysy

Dowamy »

2763 38
Köneler, 15 years ago


Maňa öwran-öwran, diýdiler «ýigit...»


Maňa öwran - öwran
Diýdiler: "Ýigit,
Sen durmuşy öwren,
Sen durmuşa git.

Şäherde güýz, gyşy
Geçirmä derek,
Gidip bu durmuşy,
Öwrenmök gerek!"


Düşünemok aýan,
Duşünemok hiç.
Men nirde ýaşaýan
Şu wagta deňiç?

Men haýsy duzakda,<...

Dowamy »

2714 12
Köneler, 15 years ago


Reňk körlügi we anyklaýylşy


Bir dostym harby okuwa girmek üçin saglyk barlagyndan geçdi welin "sende reňk körlügi bar" diýip yzyna gaýtardylar. Şoňa çenli reňk köridigini bilmän gezipdir. Onsoň meňem içimde gorky we şüwhe döredi; mende de barmykaraý reňk körlügi, diýip.
Reňkleri saýgarma kemçiligi erkekleriň %8 we zenanlaryň %4-ynda barmyşyn. Ýagny ýolda-yzd...

Dowamy »

2210 6
Köneler, 15 years ago


Bekgi täze albom çykardy!


Digital saz düzmekde öňe saýlanýan sazandalarymyzdan Bekgi täze albom çykardy.
Albomyň ady Mix' ed, albomdaky sazlaryň hemmesi Bekgiň özüne degişli (ogurlamaýanlardan biri :) ).
Albomda aýdym aýtýan ýigit bolsa Annageldi Jumaýew, köpimiz tanaýandyrys, ýaş ýetginjek bu sahypaň agzalaryndan biri.
Men albomy diňledim,...

Dowamy »

2529 0
Köneler, 15 years ago


Şahyrlarymyzyň, aýdym sözi edip ulanylan goşgylary.

Şeýle gowy şahyrlarymyz we olaryň köp sanly gowy goşgylary bar emma täze çykýan aýdymlaryň sözlerinde hiç hili many ýok, munuň sebäbi goşga saz dälde, taýýar(ogrlyk) saza söz düzýändikleri bolaýmasa!
Kompozitorlarymyz saz ogrlamak dälde, goşgylara saz düzmäge synanşsalar gowja netijeler çykarmyka diýýän. Gowy netijeler çykýaram, men häzir aş...

Dowamy »

2539 6
Köneler, 15 years ago


Michael Jackson Yslam dinine geçdi! (mi)?

İňlisleriň "The Sun" gazetiniň habaryna görä, dünýä belli amerikan aýdymçy Michael Jackson Yslam dinine geçipdir. Habara görä, Michael Jackson öýüne bir ymam çagyryp, kelemäni okap musulman bolupdyr, we adyny Mikaýyl diýip üýtgedipdir.
Michael Jacksonyň yslam dini saýlamagyna ýakyn dostlary, aýdym sözi ýazyjysy Dawud Wharnsby Ali (David Wh...

Dowamy »

2616 4
Köneler, 15 years ago


Tabyt - Hekaýa (Gurbannazar Ezizow)

Meniň atam bardy, atamyňam tabydy. Onuň haçan, nähili sebäplere görä tabyt ýasadanyny bilemok, ýöne men atamyň tabydynyň bardygyny bilýärdim. Tut agajyndan ýasalan şol berdaşly tabyt biziň ýerzeminimizde saklanýardy. Gijeler beýlede dursun, hatda gündiziň günortanlary hem ýerzemine girmek miýesser gelende, ýok zatlar ýadyma düşüp, depe saçym üýşýär...

Dowamy »

2311 3
Köneler, 15 years ago


Türkmen mp3 sahypalary barada pikiriňiz!


tmaydym.com(sazalemi.com), tmhits.com we turkmenpop.com(turkmens.com), iň tanymal türkmençe mp3 sahypalar şular. siziň pikiriňizçe şu saýtlaryň iň gowysy haýsysy? näme üçin?
Haýsy saýtyň nämesi kem? nähili bolmagyny islärdiniz? bir mp3 sahypasynda nähili hyzmatlar bolmagyny islärdiňiz!?

Dowamy »

5941 8
Köneler, 15 years ago


"Beyaz Melek" (Ak Perişde) filmi


aslynda bu film Geçen ýylyň noýabr aýynda görkezilip başlanypdy, emma filmiň baş rol oýunçysy, senaristi we režisýory Mahsun kırmızıgül, meniň iň ýigrenýän aýdymçylarymyň biri bolanlygy üçin filmi seretmändim. Hatda köp dostlarym maslahat beripdi, gör şol kinony diýip, şonda da görmändim. uzyn sözüň gysgasy,,, düýn agşam kompiýuterde sered...

Dowamy »

2385 8
Köneler, 15 years ago


Köne türkmen şahyrlarynyň goşgularynda ulanylan, zamanamyzyň türkçe sözleri

Sahypada käbir türkmen agzalar türkçe ýazgylar ýazýarlar. Bu ýagdaý, türkmen we türk dilleriniň meňzeşligi we köküniň birdigindenmikä diýýän.
Ayroplan atly agzamyz bir ýzgysynda şeýle diýipdi: "başga dillerden söz geçjegine türkçeden geçsin"
ayrpolanyň aýdany bilen doly ylalaşammok. Sebäbi türk diline grek, latin we beýleki ýewropa...

Dowamy »

3757 11
Köneler, 15 years ago


Maxat bilen söhbetdeşlik.


söhbetdeşliklerimiziň bu gezekki myhmany, sahypanyň iň aktiw agzalarynyň biri maXat. maxat sahypada ýazgy we jogap ýazmakda barmak bilen sanap bolaýjak agzalaryň arasynda. göwün beren futbol toparyna we gowy görýän awtomobillerine garamazdan adamçylygy erbet däl :)

maxat barada:

1982-nji ýylda dogulan. özi baýr...

Dowamy »

4798 77
Köneler, 15 years ago


"Perman"-yň ykbaly!

bir türküň Ata Gowşudowyň meşhur eseri "perman" romany barada ýazan makalasyna gabat geldim. makalada, Ata Gowşudow, "Perman" romanynyň ykbaly we gökdepe söweşi barada gowja maglymatlar bar ekeni.
Gysgaça mazmuny:

* Ata gowşudow "perman" romanyny 1920-nji ýylda ýazyp başlaýar we 1939-njy ýylda tamamlaýar.

* Ata...

Dowamy »

9217 34
Köneler, 15 years ago


6. Oktýabr 1948; Aşgabat ýer titremesi!Aşgabatda 1948-nji ýylyň 6-njy Oktýabr günü 9 bal güýjünde bolan ýer titremede Aşgabat haraba şähere öwrülipdi. 190 müň adamlyk şäher ilatynyň 176 müňi ajy wakada aradan çykypdy. Şäherde düňe 3 sany binanyň ýykylman galandygy hem habar beilýär. Ajy waka sebäpli şol ýagtky SSSR respublikalaryndan 7 müň wagon, 240 ýük uçary we müňler...

Dowamy »

6126 6
Köneler, 15 years ago


Gazy tygşytly ulanmak!


gaz mugt bolanlygy üçin halkymyz gazy tygşytsyz ulanýar. käbir maşgalalar kükürt satyn alamga ýaltanyp, ýa da pulyny gysganyp gazy açyk goýýarlar. bu zaýaçylygyň öňüni almaga çalyşmaly. Türkmenistandaky bir maşgalanyň 1 aýda ulanýan gazyny turkiýaň gaz nyrhyndan hasaplasaň 1000 dollardan geçjegine gözüm ýetýä. Turkiýada diňe gerekli ýerinde...

Dowamy »

3691 29
Köneler, 15 years ago


Ultimatum bilen söhbetdeşlik!


agzalary has ýakyndan tanamak maksady bilen geçirilýän söhbetdeşlilerimiziň bu hepdeki myhmany ultimatum!

ultimatum soňky döwürde bu sahypaň iň aktiw agzalarynyň biri, we gowy ýazgylar ýazýar, ýazgylaryny yzarlaýan agzalarymyň biri.

ultimatum barada gysgaça:

ýalňyşmaýan bolsam 1987-nji ýylda paýt...

Dowamy »

3739 21
Köneler, 15 years ago


Nädip surat goýmaly?!surat goýmak üçin suratyň internetde bolmaly, ýagny ilki suratyňy bir saýta ýüklemeli. suratyňy intenete ýüklemek üçin ýörite mugt surat ýüklenýän saýtlar bar, şol saýtlaryň birine agza bolmaly.

men photobucket.com-y maslahat berýän, sebäbi ulanmak aňsat we funksiýasy köp (göýä photoshop programmasynyň online görnüşi...

Dowamy »

37723 320
Köneler, 15 years ago


Remezan Baýramyňyz bilen!hormatly talyplar hemmäňizi remezan baýramyňyz bilen gutlaýan! Tutan orazalaryňyz, eden ýagşy dileg, dogalaryňyz kabul bolsun! baýramyňyz gutly bolsun!

Dowamy »

3243 19
Köneler, 15 years ago


Aýlyk haklary täze ýyldan başlap köpeldilýär.


Dün Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow baştutanlygynda Ruhyýet Köşgünde geçirlen 21.Halk maslahatynda raýatlarymyza şatlykly habarlaryň biri hem gelip gowuşdy. Maslahatda 2009-njy ýyldan başlap zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, kömek pullaryň we talyp haklarynyň artdyryljakdygy mälim edildi. Şu günkü gazetlerde çap edilen karara görä, 2009-...

Dowamy »

2729 10
Köneler, 15 years ago


Güljan Hümmedowa


Türkmen milli estrada aýdym sungatynyň görnükli wekilleriniň biri Türkmenistanyň at gazanan aktrisasy Güljan Hümmedowa (1937-1996) gadymdan gelýän bagşyçylyk sungatynyň täze nusgasyny – estrada sungatynda çykyş edip, köpleriň söýgüsine mynasyp boldy. Halkyň zähmetini, bagtyýar durmuşyny wasp edip, saz söýüjileriň güýjüne güýç goşdy.

Dowamy »

2534 3
Köneler, 15 years ago


Nazar fm bilen söhbetdeşlik.Nazar fm, sahypamyzyň täze agzalaryndan biri emma köpimiz ony öňdenem tanaýas. öňüräk oň çykaran täze albomy barada bir mowzuk hem açypdym. şol ýerde käbir agzalar nazar fm-iň özi barada da ýazaýsaň diýdiler, inda nazaryň özi bu sahypaň agzasy, sorajak soraglaryňyzy özüne soraberiň!

nazar barada gysgaça:

Dowamy »

5140 56
Köneler, 15 years ago


"avrupa yakası" 6. sezon başlady!


seriallary yzarlamany kän halammok, kän serial göremmogam. sebäbi iň gyzykly ýerinde gutarýalar welin janyň ýanýa. ýöne "avrupa yakası" beýle däl, bir mesele bar bolsa şol seriýada çözýäler :D, we her sariýasy aýratyn bir waka diýseňem bolýar. türk seriallarynyň arasynda görer ýaly ibaly diňe şol bar diýseňem boljak.
hepdäniň 3-nji...

Dowamy »

2522 7
Köneler, 15 years ago


Istanbulda üýşmeleň!


oraza aýynyň başlarynda kakabaý teklip edipdi, istanbulda üýşeliň diýip!
oraza baýramynda 9 gün dynç bar. istanbulda üýşmeleň etmäge nähili garaýaňyz! Talyplar.com-yň agzalary bolup bir ýerde üýşeliň, has ýakyndan tanyşarys, mümkin bolsa türkmen palow iýeris :D.
Türkmenistanda geçirilen üýşmeleňe baryp bilmedikler üçinem gowy...

Dowamy »

3480 37
Köneler, 15 years ago