Köp gülmek-içiňdäki hasraty giderip bilermi?!

Dertsiz adam ýok. Durmuşda haýsy adamy tutyp sorasaň, özüne ýetesije problemalary bardyr…Durmuş-bu okuw…Her bir adamyň agyr/ýeňil synaglara sezewar edilip güýçliniň we ejiziň, merdiň we namardyň…aýyl-saýyl edilýän okuwy, ýetmiş köz bolup ýetmiş buz bolunýan iň soňunda hak adam bolunýan okuw. Durmuş okuwynyň kada-kanunlary anyk bellenilgi kitaby bar...

Dowamy »

2672 23
Köneler, 15 years ago


Hoşlaşyk

her kim täze gelen wagty ýalkymly salam bilen ýa-da "tanyşlyk" mowzugy bilen agzalaryň arasyna goşulşyp gitýär. gidenlerinde welin sessizje gürüm-jürüm bolunaýýar öýtýän:)

wagtlaýyn ýa-da hemişelik gitýänler üçin bir mowzuk açaýyn diýdim. her kim şu ýerik giden wagty iň soňky duýgularyny beýan edip(içini döküp) gidäýse nähili bor?:)...

Dowamy »

3239 37
Köneler, 15 years ago


"oriflame" сетевой маркетинг

salam mähriban gyzlar!

cendrillion, mylayym, jeren, margaritka, funda, elif, manzura, arzyman, makgijan, guler yuzli, gul_ .........we beýleki hemme gyz agzalarymyz. ilki bilen-ä täze gelenlere hoş geldiňiz diýýän (men hem onça starik dällaý:) )

size soragym bar. "oriflame" kompaniýasy barada eşiden bolsaňyz gerek. şu...

Dowamy »

2492 20
Köneler, 15 years ago


Darwinizm barada

salam gadyrly agzalar, myhmanlar we mähriban gyzlar!

4. Biyologiya sapaklarynda Darwinin "ewolusiyasy" öwredilyandigine begendim.
sebabi ol çüyredilmedi.
Hatda 2-3 aylykda; angliya hristiyanlary Darwinden ötünç sorady.
"sana yalnyş düşünüpdiris" diyip.

Ga1taman | 2008-10-16 07:56:04 orslaryň bir ka...

Dowamy »

4306 58
Köneler, 15 years ago


Nirden geldik, nirä barýarys?

Salam hormatly agzalar, myhmanlar we mahribän sessiz gyzlar:)

Şu gün “Zaman” gazýediniň köne sanynda “Dünýäniň iň gymmat kitaby” diýen bir ýazgyny okadym. Özi bary-ýogy 13 sahypajyk welin bahasy 153 million ýewro. Awtory Tomas Aleksandr Hartman. Kitabyň dili nemesçe. Awtordan bahasynyň näme üçin beýle gymmatdygy soralanda, “13 sah...

Dowamy »

2597 15
Köneler, 15 years ago


Dusunjanin guyji

kor bir adam onunde sapkasyny ters owurip aybogdasyny gurap otyr we dilegcilik edyar. onundaki kardonda "men kor. hayyst, mana komek edin" diyip yazylgy.
onunden gecip giden ayal kor adamy bir muddet seredip durdy. onundaki sapkanyn icinde bir-iki sany tenne bardy. yanyna baryp sapkasyna bir nace tenne oklap kardony aldy we arka yuzune bir...

Dowamy »

2341 15
Köneler, 15 years ago


Hanym sahabalar

Salam talyp.com-yň mähriban gyzlary!!!

Men sahypaňyzyň täze agzasy, siziň köpiňiziň ýazgylaryňyzy we jogaplaryňyzy okadym. Sahypa agza bolanymdan bäri ýöne hijiňiziň ýazgyňyzy göremokda:(. Baryňyz dilleşip dynç almaga gidenä dälsiňiz:). derman, arzyman, tapjangül....nirede barynyz. Gyzlar şu mowzugy biz üçin açdym. Öňem eşiden bolmag...

Dowamy »

3663 56
Köneler, 15 years ago


Sesleriň adam öýjigine täsiri

Bu mowzuk örän giň göwrimli, men ýöne umumy gysga ýazaýyn. gyzyklananlar soň google-dan gözläýsinler, bärde hemmesini düşündirip bilmerinmikäm diýýän.

alymlar sesiň suwa täsirini tejribe edip görüpdirler. bir mukdar suwy, ýakymly rahatladyjy sazyň täsirindekä kristallaşdyrýalar. kristallaşan suw owadan güliň şeklini emele getirýär....

Dowamy »

2100 8
Köneler, 15 years ago


örän kyn mesele

talyplar.com-yn agzalaryna ýalkymly salam!!! :)
Size bolan wakany ertekileşdirip ýazmak isleýän. Mowzugy söýgi. Bu mowzukdan ýadan bolmagyňyz mümkin, ýöne durmuşyň maýasy bolan söýgüden ýadadym diýip el çekip bolanok. Ýazjak ýazgym durmuş tejribäňize az-da kän-de peýdasy deger, ynanaýyň. Orslarda bir söz bardyr: normalniy çelowek uçitsya na...

Dowamy »

3039 30
Köneler, 15 years ago