Ýapon alymlary garramaklyga garşy ilkinji dermany döretdiler

Ýapon alymlary bedendäki garran öýjüklerden gutulmagyň ýoluny anyklamagy başardylar. Bu barada evo-rus.com habar berdi.

Tokio uniwersitetiniň Lukmançylyk ylmy-barlag institutynyň professory Makoto Nakanişiniň pikiriçe, innowasion lukmançylygy adamlary, elbetde, ölmez-ýitmez edip bilmez, ýöne ol köpleri ýyllaryň geçmegi bilen ýüze çyk...

Dowamy »

97 1
Bilim, 5 days ago


Üns beriň!

Salam hormatly agzalar.Size möhüm aytjak zadym bardy.Oňarsaňyz dini çekeleşmä getirjek bloglary döretmäweriň.Muny aýdýanymyň sebabi geçen yyl Panturkist we beyleki agzalar dini temalarda çekeleşipdik.Ýalňysmasam geçen fewral ayda oydyan soň 6 aydan soň etrabymyň polisiýa böluminden jaň geldi men ol wagtlar Aşgabatda işlap yordum sayta giren nomrym...

Dowamy »

315 12
Sorag-jogap, 3 weeks ago


VPN

Salam! Agzalar taze 2021 nji yyl hemmanize dusumli gelen bolsyn! Neme birazajyk maslahat gerekdi tm da isleyan in gowy vpn ni maslahat berayinda onunden sag bolyn!

Dowamy »

258 20
Sorag-jogap, 1 month ago


''Harap eýlär''

Mömin bolan müňkür bolmaz sözüme,
Jepbar bu jahany,gör,harap eýlär.
Çoh närseler geler geçer gözüme,
Bu dünýäni bet-bet kär harap eýlär.

Işi rowaç tapar bet iş tutanyň,
Dilegi duş gelmez hak diýip ýatanyň.
Ýer ýüzünde bolar güýç-güýç ýeteniň.
Jahany zulum ile zor harap eýlär.

...

Dowamy »

676 13
Edebiýat, 9 months ago


Hytaýyň okuwy barada maglumat gerekdi hormatly agzalar

Salam hormatly agzalar!Talyplar.com saýtyna agza bolmak maňada bu gün nesip etdi.Bu saýta agza bolanyma begenjimiň çägi ýok.Hormatly agzalar maňa biraz kömek edip bilermisiňiz!Araňyzda Hytaý döwletinde okaýan ýada şol ýurda egzamen tabşyranyňyz bar bolsa ol okuwyň hünärleri okuw şertleri ýaşaýyş şertleri barada maglumat berseňiz meniň bilen birlikd...

Dowamy »

1757 27
Bilim, 2 years ago