Sözler birdir pikirler dürli

sözler birdir pikirler dürli
Wagt serhetiniň içinden geçip barýan adamlar üçin biri biriniň hereketleri, özüni alyp baryşlary geň bolup görünýändir. Elbetde synaglaryň sanynyň näçedigini bilesiň gelýän bolsa onda ýer ýüzünde ýaşaýan adamlaryň sanyny bilmeklik ýeterlikdir. Sebäbi her adama bir synag berilip synalýar. Esasy zat şol synagla...

Dowamy »

90 1
Edebiýat, 2 days ago


Dostlyk

http://nexttm.com/ dostlara garaşýas!!!

Dowamy »

114 2
Bilim, 3 days ago


Peýdaly sorag

http://nexttm.com/edit/11821/ Peýdaly sorag

Dowamy »

197 0
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Pikir

http://nexttm.com/view/11782/ Şu surata nähili düşünýärsiňiz???

Dowamy »

257 1
Sorag-jogap, 2 weeks ago