101- gije. Perdeli arwah 1- nji bölümi (mistiki waka)

Humaýyň soňky döwürler mekdep bilen kan ugry ýokdy. Ol koplenç ýeke bolmagy halaýardy.
Aýdym, saz,internet saýtlary ony hiç hili özine çekenokdy.
Eline kitap alyp şoňa guýmenini kem görenokdy.
Bu gün ol,öňkulerinden giçirak öýe geldi.
Öýe gelende öýde hiç kim ýokdy.
Diňe çetki jaýlarynda kakasynyň birzada tyrky...

Dowamy »

1265 0
Köneler, 2 years ago


Köyen söygi.(bola waka 3- nji bölumi)

Durmyş öz akymy bilen gidip dur.

Gülşen bilen Geldi bagtly ýaşap ýörler. Geldi Gülşeni sylaýar oñat göryar. Her gezek olara baramda ol Aýgul joraña aytsana goý ol maña gyžjagaz sowgat etsin, gyz bolsa seniñ adyñy goyjak Aýgul diýip degen bolyardy.
Men bolsa indi maşgalañ bar göwnüne degaýme joramyñ diyip, her gezek gülen boly...

Dowamy »

1294 0
Köneler, 2 years ago


Köyen söygi.(bola waka 2- nji bölumi)

Geldi bilen arama sowuklyk düşdi, men oña ýüz bermedim, naçe yüz beresim gelýär ýöne Joramyñ hatyrasy uçün olaryñ arasynda biten tiken ýaly bolyp ýörmayin diyip ayrylmaly boldym
Indi şu Gülşeniñ sözi hem maña yaranokdy
Aradan ep esli wagt geçenden soñ Geldiniñ ejesi syrkow bolansoñ ony tizden tiz öyermeli boldylar
Şeydip Geld...

Dowamy »

1222 0
Köneler, 2 years ago


Köyen söygi.(bola waka 1- nji bölumi)

Indi naçe gündir sesiñ eştmàn gezýanim, seniñ iñ soñky aydan sözüñ edil şu gün aytdylyan ýaly....
Okuw ýylynyñ iñ soñky günleridi, hem ekzamen hem dokumentler bilen başagay bolyp ýörşüme Pendi çölüniñ Sandykgaçy şaherçesinden gelen bu oglana kàn bir uns hem bermandirin.
Onyñ
____A gyz sen gaty maña tanyşda sen hey Guşgy gapda...

Dowamy »

1472 1
Köneler, 2 years ago


Indi meniň üçin hiçem ýagyş ýagmasyn (bolan waka)

Jennet keselhananyn aynasyndan dasaryk seretmek ucin yerinden turdy.
Dasarda altyn guyzun enayy semaly bilen yagyan yagys gyzyn yuregini lerzana getirip,ony gechmise sary yollayardy.
Ol yagshy sheyle halayardy,ozem yagyshdan sonky gezelenji has hem halayardy.Ol gozlerini bir nokada dikip,oya batdy.
Onun gechmisi birin-birin goz...

Dowamy »

1846 6
Köneler, 2 years ago


Gara bägüller (bolan waka 12- nji bölümi

Parahat ylgap diýen ýaly göni Çynaryň iş ýerine bardy. Ol mugallymlar otagyna kürsäp girdide göni baryp Çynary gujaklady

Işdeş ýoldaşlarynyň ýanynda özini oňaýsyz diýan Çynar

- bu nä edişiň Parahat, goýber meni

- yok goýbermen

- goýber diýýan

- Çynarym meniň hem kakamy öz ka...

Dowamy »

2147 4
Köneler, 2 years ago


Gara bägüller (bolan waka 11- nji bölümi

Çynar sesin çykarman, öýden, hatda eşiklerin hem çalyşman şo durşyna öýden çykyp gaýtdy. Oňa hatda saklan dur diýen hem bolmady
Ol mamasynyň öýine gelip özini düşege oklady. Nämäň nämelihine duşunman mamasy ony gepletjek boldy oda bolmady, ol diňe aglady otyrdy.Içine salyp sessiz gözünden gözýaşlaryn dökdi

Öçmejek hasratlar si...

Dowamy »

1371 0
Köneler, 2 years ago


Gara bägüller (bolan waka 10- nji bölümi

Daşaryň howasy salkyndy. Ol howlynyň içini syryp supureýin diýip Perhaty ýanyna alyp daşarda howlyň içini arassalamaga daş çykdy
Ol howlyň içiňde oňa muňa guýmenip ýorka , ýanda oýnap ýören Perhatyň birden
- wa-aý-ý ejääää diýip gygyran sesine zähresi ýaryldy.
Ol ylgap baryp Perhaty üzim teläriň aşagyndan ,ýykylan ýerinden ga...

Dowamy »

1087 0
Köneler, 2 years ago


Gara bägüller (bolan waka 9- nji bölümi

Şol barmana Parahatyň telefonyna jaň geldi
- dost gyssagly bir ýerik gidip gelmelidä
- aý natdiňaý, işim bardyda
- ýoldaş bolsana sen söwda ökde, goňşy kolhozda gowy bakylýan ökuz bar diýýar, gyssagly satmaly bolypdyrlar, şoňa el urşyp gelelile
- bolýa, bir zat tap senem, eklap bilmeziň badyr ,mal jellaby
- diňe a...

Dowamy »

1119 0
Köneler, 2 years ago


Gara bägüller (bolan waka 8- nji bölümi

Aradan iki aý geçdi.
Çynar bu öýe gelin bolyp gelen gununden kan bir gelinsirap kop otyrmady.
Derrew işine çykdy
Işden gelip öýiň işi bilen bolyberdi.
Ol bu öýe gelen guninden başlap özine çeken zady, oda gaýynagasynyň 5 ýaşlyja ogly Perhatdy
Perhatjyk gelnejesi işden gelenden onyň yzyna duşup onyň ýanda bolýa...

Dowamy »

1080 0
Köneler, 2 years ago


Gara bägüller (bolan waka 7- nji bölümi

Aý gün tirkeş gurnap geçip durdy. Çynar diplomyny tassykladyp ýörkä Parahat bilen gunde gunaşa görşüp durdy. Bularyň bir birine bolan söýgusi gun geldiçe hasda berkeýardi. Indi olary hiç kim bir birinden aýryp bilmejegi hakdy.
Bular goşa gumry ýaljak bolyp mydama bile gezerdiler
Sagaman diplomlaryn tassykladyp hersi bir ýere işe ýerle...

Dowamy »

1068 0
Köneler, 2 years ago


Gara bägüller (bolan waka 6- nji bölümi

Ine- de garaşylýan pursatlar gelip ýetdi. Her bir talybyň,her bir ene ataň arzuwy hasyl bolmaly pursatlarnyň durmyşa geçýan döwridi.
Her kim diplom işin tabşyryp, dowlet ekzämenleri bilen başagaýdy.
Döwlet ekzamenlerin üstunlikli tabşyran Çynar indi diňe eline diplomy alyp, nirde sen ata watanym diýip gaýdybermelidi
Ol gun...

Dowamy »

1253 9
Köneler, 2 years ago


Gara bägüller (bolan waka 5- nji bölümi

5 ýyldan soň.

Çynar daşary ýurtdady
Ol ýokary okuw jaýynda okap, onyň iň soňky ýyllarydy,ýene sanlyja aýlardan diplom işlerin ýazybermelidi. Iň soňky ýyly bolansoň ol öz kursdaşlary bilen Rossiýanyň gözel şäherlerine aýlamaga gyşky dynç alyşda planlaşdyrýardy.
Ol öýine eli diplomly gelmegi arzuw edýardi,arzuwyna ýetmeg...

Dowamy »

1185 0
Köneler, 2 years ago


Gara bägüller (bolan waka 4- nji bölümi

Çynaryň pikir edişi ýaly hem boldy. Olar Çynaryň aýy guni dolyp ýakynlan gununden ony doly gözegçilige aldylar we bir hokga çykaraýmasyn diýip ýanynda şol arada duran geýniwli aýal ,onyň bolýan jaýynda ýatyp turdy
Wagtynyň ýakynladygyja Çynaryň çaga bolan enelik mähri oýandy we ol hemme kişi ýatandan soň ol bir hatjagaz goýyp gaçyp mamasynyň...

Dowamy »

1121 0
Köneler, 2 years ago


Gara bägüller (bolan waka 3- nji bölümi

Çynar oňa doly düşunse düşunmese ,örän gahary geldi.
Onyň ýüzini it dyrnan ýaly dyrnajaklasy geldi.Ýöne diňe gözine ýaş aýlap yzyna it salyp kowdy. Ol aýal onyň eline telefon nomer tutdyrdyda
- eger gerek bolsa pul şuňa jaň edaýgin, men şertimi aýtdym: - diýdi
Çynar sesin çykarman yuzin elin tutyp aglady.Bir gapdaldan pulsuzly...

Dowamy »

1041 0
Köneler, 2 years ago


Gara bägüller (bolan waka 2- nji bölümi )

Aý gün tirkeş gurnap geçip durdy.Altyn öz boýdaşlaryň köpisi daşary ýurda okuwa gidýäni gorup oda öýe gelip ,okajaklygyn aýtýar. Muňa ejesi razy bolýar, kakasyny hem yrýar
Şeýdip Altyny baryn ýok edip daşary ýurda okuwa iberýaler.Öweý ejeliginiň Çynary dälde öz gyzyn okuwa ibermegin mamasynyň janyna ýakanok. Çynaryň mamasy olardan azyrak daş...

Dowamy »

1226 0
Köneler, 2 years ago


Gara bägüller (bolan waka 1- nji bölümi )

Bu gün howanyň bulaşyp durşy, guýçli ýagyş ýagjaga meňzäp durdy
Yzyny üzmän maşynlaryň arasynda ylgap ýoren Çynar ,howanyň bolşyny görup binjalyk bolman hem durmady
Çynaryň işdeş kollektiwi ony gaty gowy gorýardi.
Ol mylaýymdy,sadady, we öran aljakdy .
Bir iş buýrsaň ýogy ýokdy.
Ol öz işi bolsyn bolmasyn edip ýö...

Dowamy »

1263 0
Köneler, 2 years ago


Ejemogullar

Size gözüm gidyär ejemogular ,
Ejeň ogly bolsaň armanyň näme,
Ejeden ir galdym, ir galdym juda,
Köp aglapdym berip arkamy tama .

Yeri aglaňda nä ejeň gelyämi,
Goýaý diyip ýog-a başyň sypaýan,
Size gözüm gidýär ejemogullar,
Bendesi siz beýik taňryň apalan.

Ýaşaberiň, bar bolşuňy...

Dowamy »

950 1
Köneler, 3 years ago


Söýgüm nirde (bolan waka) Awtory: Nowça

Bu başdan geçirmeler bir ýigdiň söýgi taryhy. Men ony kagyz ýüzine geçirip bermegimi haýyş etdi

Men doga kemislikli bolamsoň koplenç wagtym hassahanda geçyadi .
Öýde bolýan wagtymdan hassahanada bolýan wagtym örän köpdi.Öýe myhman diýen ýalydym

2015-nji yylyň noyabr ayynyň ayaklarydy,men ýuregim gysyp line açdym...

Dowamy »

1151 0
Köneler, 3 years ago


Boleklenen çagaň ruhy (mistiki waka) 2- nji bölumi Awtory: Nowça

- bu meniň elim, elim ber diýdi
Elimdaki eli nädip ýere taşlanym duýman galdym,äpişgämiz şarkyldap açyldy, ýuregim ýerinden süýşdi öýtýan,daşardan gelýän sowuk şemal ýüzüme uransoň az kem özime geldim.Aýyň ýagtysyna otagyň içindäki togalak garpyz ýaly bolyp togalanyp ,ýerde ýatan eli alyp eline dakjak bolýan çaga gözim duşdi. Indi ony gowy...

Dowamy »

1141 1
Köneler, 3 years ago


Boleklenen çagaň ruhy (mistiki waka) 1- nji bölumi Awtory: Nowça


Gowy gün ýaşypdy. Ýeke özim zeýkanalyň ýandan gonilap öýe baraýyn diýip ,öýe ýakyn ýoldan gaty ýöräp gelýärdim
Birden gulagyma aglaýan çagaň sesi eşdildi. Diňşirgenip durdym, ses ýok, ýöräp başladym. Çagaň iňňildäp aglaýan sesi has ýakyndan eşdilip başlady.
Adamyň bilesigelijiligi guýçli bolýar ekeni. Gijäň içiňde gorkmanam...

Dowamy »

1082 0
Köneler, 3 years ago


MENIŇ JORAM RUH 2- nji bölümi Awtory:Nowça


Uzyn gün hysyrdap öýiň.işi bilen başagaý bolyp geçirdim
Garaňky gatlaşdy.Ýatar wagt boldy welin ir gözinden ýerime geçip ýataýynla diýip öz otagyma geçdim
Otagyma girip bulaşyp ýatan garalaýan kagyz böleklerin ýygnaşdyrdym,olary eýläk beýlak saýhallaşdyrdym.
Ýöne men her hereket edemde golaýjykdan alynýan demi eştýardim...

Dowamy »

950 2
Köneler, 3 years ago


Meniň joram Ruh 1- nji bölümi Awtory:Nowça

Işden öýe gelenim hem şoldy welin,renimasiýada işleýan tanyş gyzlaň biri jaň etdi
— Agyz ,öýdemi?
- hawa şu wagt gelip durşym
- joramjan şu gün gaýrat etde ýekeje gün maňa derek gijeki nobotçy duryp beraýdä, müdürim jogap berenok,kursdaş joram toý edýar şoňa gitjek
- ýadowdym nadip gije smene durarkam
- şonsyz he...

Dowamy »

893 0
Köneler, 3 years ago


Armanda goýan ömür (bolan waka)

Bu size gürruň berjek bolýan bu wakam durmyşda arman çekip ýat ýerlerde ,özi ýaşajyk gyz hem bolsa durmyşyň ýogyz külpetlerin erkek ýaly mert duryp çekýan mähriban jorama bagyşlap ýazýaryn...

Bu gyzyň ady Leýli.Meniň atdaşym. Dogry men ony göremok ,diňe suratda.
Şu ertir coma giren günümden bäri wirtual iň ýakyn dost joralar...

Dowamy »

1189 0
Köneler, 3 years ago


ÝARYŇ BAR EKEN


Dünýäň hasratyndan daşlaşan çagym,
Birden söndi gitdi umyt çyragym.
Setirlere dökülip dur pyganym,
Dünýe pikir edişimden dar eken,
Wah, armanym! Özge ýaryň bar eken.

Arzuwymdan gaýyp gitdiň, sen meniň
Gursagymy oýup gitdiň, sen meniň
Hoş hyýaldan taýyp gitdim, sen meniň
...

Dowamy »

1005 0
Köneler, 3 years ago