SANDYGYÑ SYRY.(bolanwaka 3-nji) JEMLEÝJI BÖLÜM


Men soñabaka öz-özumi yigrenip başladym....
Dogrusy adamlary,ykbalymy,durmuşymy ,dunyani yigrendim.Özumi helaklemañ usullaryny gozledim....
Tapanymy içdim.Özumi gaygyrmadym.....

Bir günem bir ozum deñ duş yigit geldi.
Iki bolup içmani teklip etdi.Menin bilen hapalygyma garaman nahar edindi....
Ahyr...

Dowamy »

884 0
Köneler, 3 years ago


SANDYGYÑ SYRY..... (bolanwaka 2-nji bölüm )

..Ähli oba Serwi yaly gelnim bolsun diyip aram-aram gurrunini ederdi....
Yone yyllar oz tagmasyny basyp gechibersede 8 - yyllap perzende garashmaly edipdi.

Dogrusy Serwi Kerimden oynam yash 3 - yaş uludy...
Hem durmusha chykandada 27 yaşyndady.....

Ejesidir, kakasynyn igenjine chydaman chykypdy....
...

Dowamy »

1021 0
Köneler, 3 years ago


SANDYGYÑ SYRY. (bolanwaka 1-nji bölüm )

Serwi haydaşlap ýörşüne yadanyny,ajyganyny bilman myhmanlary garşy alyp,gaydyp baryanlary ugradyp yorshune,arasynda ylgaşlap yoren yüwürjülerine hem:
-Amanjan adamlara gowuja esewan bolawerin,ozi hem ertir geler nesip bolsa howa gowy bolmanson uchup bilmandirda..Tuys nesibesi yok ekenda..ay sagaman gelse bolyala.-diyip owadan gozlerini gyrpy...

Dowamy »

860 0
Köneler, 3 years ago


Nikadan soň aýrylyşmaklaryna näme sebäp bolup biler (bolan waka)


Toýly her zat etdi, ýöne Sadapdan el çekmedi. Ol Sadaby ilkinji görende bar gyz bir ýanady, Sadabyň ýeke özi hem bir ýana gözüne görünýärdi
Ilkinji soýgi sözini aýdanda Sadap hem Toýlynyň sözini ýykmady we uzak pikirlenmän bolýa, bolýa edişildi
Aradan uzak wagt geçmän hem Toýly ejesine Sadap barada aýtdy
Ejesi bolsa...

Dowamy »

1246 0
Köneler, 3 years ago


Söýgüniň güýji (bolan waka)


Gözel ilki günler internete girende onyň içine düşünmän kän gezdi.
Şahsyda gelýan hatlaryň hiçisine hem jogap berenokdy we onyň nädip ýazylýanyn hem düşünenokdy
Bu gün Gözel işlerin ir edip boldyda eline telefonyny alyp, bir çaşga kofeýani hem aldyda daşarda duran sallanjaga, arkasyna han ýassyk goýyp gowy ornaşdy.

Dowamy »

958 0
Köneler, 3 years ago


Ody òzuñe bas, òtmese keseka (bolan waka)


Akmaraldyr Muhammet Aşgabatda bile okap, ýokary bilim aldylar. Ýokary mekdebi tamamlansoň, hersi bir mekdepde işe başlady. Göräýmäge, olaryň ýaşlyk arzuwlary hasyl bolup, durmuşda kem zady ýokdy. Muhammet göwnaçyk, sada, sypaýy, tüýs kärine berlen oglan. Akmaralda-da türkmen gyzyna mahsus bolan ähli häsiýetler jemlenen.

Olary...

Dowamy »

828 0
Köneler, 3 years ago


Ody özuñe bas, òtmese keseka (bolan waka) Nowça Alyýewa

Akmaraldyr Muhammet Aşgabatda bile okap, ýokary bilim aldylar. Ýokary mekdebi tamamlansoň, hersi bir mekdepde işe başlady. Göräýmäge, olaryň ýaşlyk arzuwlary hasyl bolup, durmuşda kem zady ýokdy. Muhammet göwnaçyk, sada, sypaýy, tüýs kärine berlen oglan. Akmaralda-da türkmen gyzyna mahsus bolan ähli häsiýetler jemlenen.

Olaryň durmuş...

Dowamy »

922 0
Köneler, 3 years ago


Äýnek, aýna, çüý hem açar…


Halamaýan zadym işden ýadaw geleňsoň nahar-çaý içip, ýassyga ýaplanyp, uzanyp, içiňi hümledip, dynç almagyň ýerine öýüň bolgusyz ownuk-uşak işine dümtünmek. Ýöne etjek alajyň ýok, gyşyň başynda üç-dort gün bäri bizar eden, “diňmejekmikä?” diýdirýän sowuk ýagyşdan beter iňirdi başlamanka penjiräniň döwlen aýnasyny salmaly. Üstesine bir bölek...

Dowamy »

1091 1
Köneler, 3 years ago


Kebeleeek (oýlanma haýyş boýunça)

Duysimde bir Akja kebelek gordim.
Ol kebelegin juda owadan ganatlary bardy...
Ol kebelek seyyyle uytgesikdi!
Ol elbetde men ucin jandar yone ol men durmusymda ullakan orun tutdy!
Bu durmusda kimdir birini soyen dek ony haladym!
Ol kebelek yer yuzindaki islendik adamyn yerini tutup biljek derejede men durmusym...

Dowamy »

713 0
Köneler, 3 years ago


Maşgalaň dargamagyna sebap bolan jaň (bolan waka)

Nurjemal obada arçynlykda iśleyardi. Onuñ dòrt gyzy bir ogly bardy .Uly gyzyn durmuśa çykarypdy iki sanjak agtygy hem bardy.
Ol gelin bolyp dushenden bari onuñ erbetlik tarapdan ady çykmady .Her kim olaryñ maśgalasyna guwanyardy.
Yoldashy Śatlyk bolsa kän beyle dàldi. Onuñ śàherde bir ors gyz bilen gatnaśygy bardy
Onuñ yeke dà...

Dowamy »

1197 0
Köneler, 3 years ago


Kakajan yalbaryan sana bashga eje almayda (bolan waka)

Aýgùl baśinji synpy yañy dynyp kanikula çykypdy.

Ol hem beyleki çagalar yaly tomys kanikulynda dynç alyś cagalar merkezlerine gidesi gelyardi.

Ýòne natjek, etjek diyen zadyñ bolayamy name?

Aýgùliñ òzunden kiçi iki jigsi bardy.Ejesi yene bàbek getirmage taýyarlanyardy.Muña Aýgul has hem garaśyardy , sebab...

Dowamy »

1580 0
Köneler, 3 years ago


✔Söýgiň pidasy✔.line söýgüsi zerarly 8- ýyl azatlykdan mahrum bolan gyzyň söýgi taryhy (bolan waka)

Näzli orta mekdebi tamamlap tikinçilik sehde tölegli tikin çatyn işlerni we komputer maşynda ýaka etmäni öwrendi
Ol özine komputer maşyn alyp öýde ýaka gaýaýardy, ýanyndan gyzlaryň höwes edýan täze täze moda biçüwde köýneklerini tikýardi.
Ol isleg bildirýän moda köýnekleri we fasonlary internetden gözläp tapyp öziçe ony turkmen büçüw...

Dowamy »

1401 0
Köneler, 3 years ago


WEGETO-DAMAR DISTONIÝASY: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGI ÇÄRELERI


Wegeto-damar distoniýasy iň ýygy duş gelýän we alamatlaryň köpdürliligi bilen tapawutlanýan nerw ulgamynyň bozulmasy bolup, onuň dürli beden kesellerini güman etmäge esas döredýän alamatlar toplumy bilen ýüze çykmagy, bizi "aldawa" duçar edip biler. Bu kesel babatda döräp biljek esasy soraglaryň üstünde durup geçeliň.

Wegeto-...

Dowamy »

880 0
Köneler, 3 years ago


ADATY JEMGYÝETIŇ ADATDAN DAŞARY TALAPLARY

Şol bir ýerde, şol bir eşikde düşen ýüzlerçe suratynyň içinden birini saýlap, joram instagram hasabyna goýdy. Seretdim. Gözlerime ynanman ýene bir gezek seretdim. Uzaldylan kirpikler, bezelen gözler, boýalan dodaklar, tolkun atdyrylan saçlar, bedeniniň egri ýerlerini mazaly ýüze çykaryp duran eşikler joramy düýpgöter başga gyz edip şekillendirýärdi...

Dowamy »

789 0
Köneler, 3 years ago


Söýgi haty

Sen diýän maňa hemme zady aytmak ün wagt gerek diyip, men muňa garşy däl emma şol aydylmaly wagtynda duydurulmaly zatlaryň wagty gecensoň aydan mahalyň kawagtlar gaty gic bolyanyny hem unutmagyn..

Sen maňa diyyadiň yadyňda bolsa söyülyan ynsan söyülyani bilse özlerini asmandan asyalar diyip hemişe hem diyyädiň maňa yadyňda bolsa.

Dowamy »

703 0
Köneler, 3 years ago


Ömri gysga söýgim (bolan waka)


Tomus paslynyň yssy günlerinden biri, sagat gündiz 4 töweregidi, öýüň içi daşy adamlardan doludy. Daşarda howluda papakly erkek adamlaryň özara "entek ýaşdy neresse" diýen gürrüňleri içerde bolsa aýal maşgalalaryň aglaşýan sesleri eşdilýärdi. Her näçe kynam bolsa borçlar ýerine ýetirilmelidi we tabyt daşara çykarylyp adamlar namaz üçin hata...

Dowamy »

844 0
Köneler, 3 years ago


Ertir.com -yň agzalaryna

Ertir.com-a dogrydanda gaty öwrenşipdiris,agyr degdi hemme agza,
Turkmenistan boýunça iň arassa portaldy,nameüçin bir adamyň ezenegi galyp ugrasa ,başga biri gelip edninden basýarka, şu diňe wirtual ýerlerde däl, hatda durmyşda-da şeýle
Başarsa onyň eden işin, o-da etjek bolyp dyrçaşmaly halyna, gaýtam gelip ,onyň egninden basýar

Dowamy »

1502 0
Köneler, 3 years ago


Oýlanma

Bu gün snenimden bir hili ozum duydym, dumewlejek yaly jogap alyp öye gaytdym ,oye geldim,icim gysdy,tema acmagy yuregime duwdum.Bu bir yone oylanma,men shahyr dal,yazyjy dal,shonyn ucin bashardygymdan yazdym. Dasharda calaja shemaldy,yone sowuk daldi.Koceden hayal adimler bilen oglan bilen gyz yorap baryady.Birdenem,olar bir oyun gabadyna yetip sa...

Dowamy »

843 0
Köneler, 3 years ago


Söýgüde bir, bir biregi aldamajak bolyň (bolan waka)


Başda oňa köpçülige öwrenişmek ýeňil düşmedi. Özi bilen deň oglan-gyzlar, deñ-duşlary oň bilen mähirli gürleşselerem Aÿnur olara goşulşyp gidiberenokdy. Az gürleýärdi. Agzyndan salamdan başga söz aljak gümänyň ýokdur. Ýöne, toparda ýeke özüň şeýle bolsaň, köplük derrew seni özüne goşaýýar. Aÿnuram soňabaka açylyp ugrady. Aramyza goşuldy. As...

Dowamy »

848 0
Köneler, 3 years ago


100$ - a satdym awraýmy, ömrümi, söýgümi, enem-atamy (bolan waka)

Ilkinji uniwersitetiniñ gapysyndan àtlàmde rus dilini hiç hili diyen yaly bilemokdym.


Yurtdaky yokary okuw jayyna üç yyl synanşyp ahyr daşary yurda gaytmaly boldym.


Muña hem sebap bolan Aysenem bilen Orazmyrat boldy. Meniñ parallel klasdaşymdy.


Şularyñ kömegi bilen hem men uniwe...

Dowamy »

1096 0
Köneler, 3 years ago


Oraza aýynda pitre paýlamak

Oraza aýynda her ýyl, Piträni iki manatdan jan başyna berilýar
Şony 2 manatdan bermeli diýdiler welin, işdeşler bary , saňa bereli sen gitde maýyplar hassahanasyna berip gel diýdiler.
Şu gün üýşen puly sanadym welin 1400 manat bolypdyr.
Menem erte altynjy gün gidip geleýin diýdim welin körler,lallara seretýän, kärdeşler arkal...

Dowamy »

1020 0
Köneler, 3 years ago


Degişme (şahsy durmyşda gabat gelýän)

Joram bilen işe pyýadalap barýardyk. Biziň ýol ugrumyzda söwda bazary bardy. Şo taýda gurajykda bir ýaşuly adam ýoldan geçenlerden pul sorap köçede otyrdy.
Oňa adamlar eýläk beýlak geçenlerinde 20-50 teňňe taşlap geçerdiler. Bermeýande kändi sebabi ol ýaşuly o puly çörege ýa öýe harçlamajagy belledi.Onyň üstunden aragyň ysy bark urýardy

Dowamy »

908 0
Köneler, 3 years ago


Goşgy

Tozýar, tozsun gynanamok köwşüme,
Köýneklemem gezekleşip çüýreýär.
Gün kakatdy, ýel kakatdy keşbimem.
Serimiň hem sämäp bagty çüwmeýär.

Düşýär, syçanguýruk boldy saçlarym,
Gaşlarymam gerilmeýär ýaý ýaly,
Dyrnak hynalamamy hem taşladym,
Men şeýle – de bir bölejik aý ýaly.

Ýygyrt...

Dowamy »

726 0
Köneler, 3 years ago


Söýgi üçin janyňyzy orta goýmaň (bolan waka)

Enemleriñ goñşusy Bibi gelneje ejemiñ iñ ýakyn jorasy.
Onuñ üç gyzy bolsa, biziñ joralarymyzdy.
Biz şäherde ýaşasak hem, her tomusky dynç alyş möwsümine gezelenje gelerdik.
Bizem üç gyz, olaram. Näme gyzlañ üýşen ýerem, özüñiz bilýäñiz gyzyklyja gürrüñler, syrlar barada bolar.
Okuwy tamamlanymyzdan soñ, okuwa girjek diýd...

Dowamy »

849 0
Köneler, 3 years ago


Wyždan.2- nji bölümi (bolan waka)

Indi men yekedim. Name etjegim bilman diñe aglayardym. Kelebiñ ujyny ýitirdim.
Öye barmaga ýüzüm yokdy. Barmaly bolayandada bu ýagdaýda baryp bilmezdim
Gunler meñzeş meñzeş bolyp geçip durdy.
Ine bir gün duydansyz yagdayda öy eyesi gelip tanyş gelinleriniñ öyinde iş bar, onyñ àri iş saparda hemmä yoldaş gerek hemde öyiñ onsyn...

Dowamy »

944 0
Köneler, 3 years ago