Agşam ýakynlaşdygy saýy Humaýy gorky aralaşýardy.Ol bu gun mekdepden gelşine çaý çöregin iýdide, derrew öýlerine ýüzärlik tutedip aýlanyp çykdy.Ýuregi ynjaldy. Yuzärligiň tüssesi tutyş öýiň içini tutdy.Indiha öýmizde arwah jyn bolmaz diýdi
Ol öz otagyna girip kitaplarny açyp taýýarlanyp başlany ýaňydy welin kakasy
gelip
- Humaýjan gyzym, ejeňi ýuzum ugryna mamaňlardan alyp biz Jemal gelnejeňi roddoma äkitmeli boldyk. Biz giç geleris ýada, mamaňlara ýatyp gaýdarys. Gitseňiza sizam mamaňlara duşurşip geçeýin
- ýok, kaka men gitmaýin, okamaly kitaplarym köp, jigim bara, men Söhbet bilen ýataryn
-Jigiňa gyzym ýatan bolmagam mumkin,hali komputeriň sesi bardy welin indi sesi gelenok
- hazir gorup geläýerin
- onda gyzym faratany gulplap, gal men ýöraýin,:- diýdi Jemal gelnejegiň babegi roddoma ýetmän dogulaýmasyn, Ýolaman goýmaly bolaýmaly
- bor, kaka: - diýip Humaý kakasyny ugradyp jigsi Söhbetiň otagyna bardy. Ol gulagyna nauşnik dakyp haýdap klaş oýnaýardy. Ol jigsine ümm bilen otagymda boljak diýip duşundirdide, öz otagyna gitdi
Öz otagyna girip düşege geçip, okan ýerlerin ýatdan bir laý gaýtalady.Ol sagaman şu ýylam okasa, orta mekdebi tamamlap ýokary okuw jaýynyň.psihologiýa fakultetine synanşyp görmegi maksat edinýärdi
Suýji suýji arzuwlar edip ol irkilenni duýman galdy. Ol öýiň içinde bir zadyň tykyrdysyna tisginip oýandy. Gözin açyp äpişgäň aýyň ýagtysy düşýan ýerine seredip ýatdy. Birden öýiň içinde bir kolege görnüp giden ýaly boldy. Ol siňe siňe şol tarapa seredip durdy. Äpişgäniň tutysynyň aňyrsynda uzyn adama meňzeş bir şekili görup, tasdan gygyrypdy. Jigsi gorkaýmasyn diýip, ýorgany başyna çekdi .Görse kellesin biri sypalap otyr, ýuregi çalt uryp başlady,dili tutyldy .Ihhh duýnki perdeli arwah, onyň ýüzündaki perde sebapli ,keşbini synlajak bolmak mumkin daldi ,synla diýlendede Humaý şu wagt gözin açyp biljek daldi .Ol gözlerin batly ýumdy. Perdeli arwahyň gaty uzyn barmaklary bar borly, ol her gezek saçyn sypalanda, onyň uzyn barmaklaryn iki ýana ýöredende aňmak bolýardy.
Az salymdan soň perdeli arwahyň ýerinden turyp Humaýy bogup başlady, ol iki ýana urnyp naler, onyň elinden sypjak bolýar welin sypyp bilmedi. Jigsine gaty ses bilen gygyrýar welin ol ses içinden daşaryk hem eşdilenokdy.Ol öz sesiniň.nira gideni hem bilenokdy
Az,salymdan ol elini Humaýyň bokurdagyndan aýyrdy we onyň çigninden gatyja çummükledi. Humaý oňa hatda wääääak diýip hem bilmedi
Perdeli arwah ahyr ýadady öýtýan, ol öz otagyň içinde, iki ýana aýlanyp başlady
Humaýdan welin ses çykanokdy
Otagyň içine ümsümlik aralaşdy
Humaý, öz özine şu näme duýsem hem şu arwah maňa bir zada duýdurjak bolýa diýip duşundi. Ol öz pikirine özi jogap berip, her durli pikir edip gordi. Ol barmana çekgesine urlan batly şarpyga ol iki gözin hem birden batly açdy, görse ol perdeli arwah edil garşysynda gözin petredip seredip dur ,özi adam şekilinde bolsada onda iki burnyň arasynda, iki göze gerek bir sany uly gözi bardy
Ol gözleri perdäňiň aňyrsynda doly, ,görmek bolýardy
Humaý saklanyp bilman şol perdany onyň ýüzinden aýyrasy geldi, ýone ol gaty gorkýardy, we onyň keşbini gorup aljyrdi
Batly ýaňlanan sagadyň sesine oýanmadyk Humaý ,jigsiniň gelip
- Humaý şu sagady düzman ýatarda.Şonyň sesi bir gaty erbet. Öçüräýdä bir gezek ,senem
eline aldy. Jigsi sagady öçurde gorup ýerinden turdy.Ol jigsi otagyndan çykyp barýarka onyň yz ýanyn basyp barýan perdeli arwahyň gorup, ol arwahyň egnindäki saly giden eşiginden tutdy we jigsine
— Söhbet gaaaaaaaaç diýdi.
Ol öz sesine özi oýandy. Jigdiniň yzyna duşup barýan arwahyň
— men, erte gelerin: - diýdide gözden gaýyp boldy
Humaý gözin açyp esli salym ýerinden turasy gelip bilman ýatdy .
Ol gapdalynda duran bir kase suwy içdi
Ol bu gören zatlaryn gara basma öwrup goýdy
Ol perdeli arwahyň erte gelaýse, onyň name diýjek bolýanyna sorasy geldi, oňa duşunesi geldi, ýöne hiç akly çatmady ....


Dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir