-Jeren aytjak sõzlerini aydyp bolduñmy, onda menem diñle! Menin päkize arassaja masgalamda seniñ yaly binamyslara yer yokdyr, bolmazam. Men õlýän bolsamam, señ şertiñi kabul etmern senem su sozimi yadynda berk belle!
-Haha sen düşûnmänsiñ oytyan, Bayram! Men señ bilen deñ bolup, durjak dal, men sana bir gûn wagt berjek. Ejeñ bilen maslahatlaş, dogan garyndaşlañ bilen maslahatlaş meni gyzyklandyrmaz, yone seni welin, gõzenege atdyrarn, eger-de meñ bilen yašaşmasañ. Şul etjegim hakdyr Bayram.
Men Jereniñ bu sozlerine çydamadym.Ýanyndan atylan ok ýaly ýüwirip gaytdym. Gullukdan gele-gelmäne muşşakgatlar yagdy ûstime. Meñ üçin bu gun dowzaha dondi."Gùnäliñ oduna bigüna yanar diyenleri yaly" Men ozime aram tapyp bilmedim ejeme-de nadip aytjagymyy bilemok. Ejemjanyñ bar oglum soyginden bir men seni saklamaýyn diýen sõzleri içimi ýakyp gelyär. Ejeme aytsam-ma aydaryn welin, ene ýüregi-dä oglum ýalñyşmaýan adam barmy diyjegine kepilim bar. Hic kime aydyp bilmedim diñe namysym meni heläk etýärdi Bayram dostlaryñ name diyer, ozem o gyzyñ yagdayyna hemme näbelet dälä, ejeñe-de hezil bermezä, hõkmanam seýle bolar bizin masgalamyza hezil bermez. Jeren meñ gowşaklygymdan gaty gowy peydalanypdyr. Korem hasasyny bir sapar aldyr. Agzym suytde bişdi, indi üfläp içmeli diyen karara geldim. Jereninem ertir irdene çenli wagtyñ bar diyen sozi gulagymda aydym yaly ýañlanyp dur. Ozimi seyle helaklasim gelyä welin yeke ejemjanym barda ony kim eklesin diyen pikir birden doredi.
Irden sagat 8 gapy kakylya yer titireyan yaly edip kakyp durlar. Intak oýanybam yetismedim. Açsam Jeren, yzynda-da kakasy, depämden gaynag suw guylan yaly, Gùýcli alowyñ gelenini men duymanam durmadym. Onýanca-da polisya isgarleri gelip, sen tussag galanyny beyle-de dusunsers yor... Ejemjanyn gelnini, serpmeden yaly ozinden gidenini duyman galdym. Ozime gynanmakdan gecdim. Ejemjana nebsim agyrdy, yuregim gyýym-gyýym boldy. Wah ejemjaaaaaaan dp, gozimdaki yasy supirip yetisdim.

Dowamyyy bar...

Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir