Sowgat

Kakasy: Al, oglum, sowgat gutly bolsun!

Ogly: Aýdanyň gelsin, kaka.

Kakasy: Seň – aý, göwnüň bir ýaly, adam sowgat berilse begener, ýyrşarar. Minnetdarlyk bildirer. Pul beremde ejeň boluberşini görensiň-ä... Şoň ýaly bolarlar. Ýeri, aýt, näme diýmeli?

Ogly: “Bar berjegiň şu bolsa, munam yzyna äkidäý“ di...

Dowamy »

1108 4
Köneler, 5 years ago


Çaga durmuşyň güli

Çaga –– durmuşyň bezegi, ene-atanyň guwanjy. Olar iň bir gaharjaň, iň bir keýpsiz adamynam ýeke bir ýylgyrşy bilen göwnüni göterip bilýär. Sebäbi şolaryň çyn ýylgyrşy her bir adamynyň kalbynda diňe ýakymly duýgulary oýarýar. Her bir adamy çagalyk dünýäsine atarýar. Çagalaryň oýnuny synlap olaryň özboluşly üýtgeşik, täsin bir dünýäsiniň bardygyna gö...

Dowamy »

1098 2
Köneler, 6 years ago


Jedel

Günleriň birinde iki sany agaç çapýançy ussa özara jedel edýär. Jedel boýunça bular ertirden öýläne çenli haýsy biriniň köp agaç çapýandygyny anyklamak isleýärler. Ertir ir bilen bular öz ýerlerine barýarlar. Ilkibada bular birmeňzeş terzde işläp başlaýarlar. Emma bir sagat çemesi wagtdan soňra birinji ussa beýlekisiniň agaç çapmagy bes edendigini...

Dowamy »

920 1
Köneler, 6 years ago


Iki dost

Bir gezek iki dost dynç almak üçin tebigata çykýarlar. Ýolda bu ikisiniň sözi azaşyp, biri beýlekisine ýakymsyz sözler aýdýar. Dostundan şeýle sözleri eşidendigine gynansa-da, ýoldaşy oňa jogap hiç zat aýtmaýar. Diňe çägäň ýüzüne şeýle sözleri ýazýar:
¬¬–– Şu gün iň gowy dostum maňa ýaramaz sözler aýtdy.
Ýollaryny dowam etdirip gelýä...

Dowamy »

949 1
Köneler, 6 years ago


Bagtyýar ýaşlar

Jemgyýetiň ösüşine goşandyňy goşmak her bir raýatyň ilkinji nobatdaky borjudyr. Islendik jemgyýetiň ösüş depgini ondaky adamlaryň hünär başarnyklaryna, aň-düşünjesine, dünýägaraýşyna bagly bolýar. Şonuň üçin hem döwrebap pikirlenip bilýän, berk bedenli, sagdyn ruhly kämil şahslary ýetişdirmek jemgyýetde esasy orny eýeleýär. Munda ösüp gelýän ýaş ne...

Dowamy »

1139 0
Köneler, 6 years ago


Kitap okamagyň peýdasy

Häzirki döwürde telewideniýe, radio, metbugat, Internet ulgamy durmuşymyzda aýrylmaz orny eýeleýär. Habar beriş serişdeleri gündelik durmuşymyzyň möhüm wakalaryny bize ýetirýär. Emma kitaplaryň hem biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýandygyny unutmaly däldiris. Biziň gündelik durmuşymyzda kämilleşmegimiz üçin öz bilimimizi artdyrmagymyz ze...

Dowamy »

1281 2
Köneler, 6 years ago


Bäsleşigiň jemi jemlendi

Mynasyp nesli terbiýelemekde türkmeniň asylly däpleri, peder ýörelgeleri bahasyz hazynadyr. Hut şonuň üçin hem ýurdumyzda medeni mirasy öwrenmeklige aýratyn ähmiýet berilýär. Türkmen halky öz beýik şahyry hem-de akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllygyny uly dabara bilen garşylaýar. Döwrüň ýatdan çykmajak wakalarynyň biri hökmünde b...

Dowamy »

1233 3
Köneler, 6 years ago


Sagdyn jemgyýetiň öňdebaрyjy ýaşlary

Ösen jemgyýet ýokary derejeli ösen hünärmenleri talap edýär. Şonuň üçin hem islendik ösen döwletde ýaş hünärmenleriň taýýarlanylyşyna aýratyn üns berilýär. Biziň ýurdumyzda hem ýaşlar jemgyýetiň esasy hereketlendiriji güýji hasaplanýar. Olaryň hemmetaraplaýyn kämil, ylymdan - bilimden ýüki ýeten döwrebap ýaşlar bolup ýetişmekleri üçin zerur şertler...

Dowamy »

1170 0
Köneler, 6 years ago


Arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdunda ýaşamak

Arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdunda ýaşamak, okap bilim almak her bir adam üçin bagtdyr. Günsaýyn pajarlap ösýän ýurduň batly gadamlaryna öz goşandyňy goşmak bolsa, her bir raýatyň borjudyr. Hut şonuň üçin hem ýurdumyzyň uludan-kiçä ähli raýaty ata Watanymyzy gülledip ösdürmekde irginsiz zähmet çekýärler.
Ata Watanymyzyň abraý mertebesini belen...

Dowamy »

1303 7
Köneler, 6 years ago