TÜRKMENISTANYŇ ULAG SYÝASATY

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň “Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek” atly Kararnamany kabul etmegi hormatly Prezidentimiziň ulag diplomatiýasynyň nobatdaky üstünligidir.
Hormatly Prezidentimiz ulag ulgamynyň ý...

Dowamy »

598 0
Köneler, 2 years ago


Ynsanperwerlik we adalatlylyk hem adamkärçilik!

12-nji dekabrda Halkara Bitaraplyk güni diýlip yglan edilmegi, Türkmenistanda ýatdan çykmajak waka boldy. Bitaraplyk parahat durmuşy, abadan ýaşaýşy, halklaryň dost-doganlygyny, agzybirligini aňladýar. 2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda BMG-sy tarapyndan 12-nji dekabr Türkmenistanyň Bitaraplyk güni diýlip bellenilmegi halkymyzyň Bitaraplyk derejesine...

Dowamy »

545 0
Köneler, 2 years ago


MÖHÜM PUDAGYŇ KUWWATY ARTDYRYLÝAR

Arkadag Prezidentimiziň beýik başlangyçlaryndan gözbaş alyp, rowaçlyklara beslenýän täze taryhy eýýamyň ýyllarynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanymyz ösüşleriň belent basgançaklaryna çykýar. Milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda bady artýan düýpli özgertmeler oňyn netijelerini berýär. şeýle öňegidişlikler ýurdumyzyň elektroenergetika...

Dowamy »

567 0
Köneler, 2 years ago


,,Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi’’

Hawa,türkmen halkynyň şan-şöhratly taryhyndan, onuň beýleki halklar bilen doganlyk-dostluklaryny gatnaşyklaryndan gyzykly maglumatlary berýän Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly dür-dänesi ýaly gymmatly kitaby biziň söýüp okaýan kitabymyzydyr.
Bu kitap 2017-nji ýylyň iň begençli, ýatda galyjy wakalarynyň b...

Dowamy »

1359 0
Köneler, 2 years ago


2018-nji ýyly belent sepgitlere ýetmek arzuwlary bilen garşyladyk!

Türkmenistanlylar Täze, 2018-nji ýyly uly dabaralar bilen garşyladylar we ony agzybir maşgala hökmünde dabaralandyrdylar. Biz Sagdynlygyñ we ruhubelentligiñ ýyly bolan hem-de ýatdan çykmajak köp sanly täsirler, şol sanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça ʰ Aziýa oýunlarynyñ ägirt uly üstünlik bilen geçmegi mynasybetli ýakymly wakalar bilen a...

Dowamy »

646 0
Köneler, 2 years ago


Bagt getirsin Täze ýyl

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda türkmen halky täze ýyl baýramçylygyna zähmet üstünlikleri bilen tutanýerli we ruhubelent barýarlar. Bu baýramçylyk dünýä ýüzünde baýramlaryň naýbaşy bolup her bir ynsanyň birek-birek bilen mähirli we sylag hormatly gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna itergi berýär. Täze...

Dowamy »

820 0
Köneler, 2 years ago


Salam Täze ýyl

Salam , Täze 2018-nji ýyl! Bu gün seni bagtyýarlyk döwrümizde şatlyk-şowhun bilen garşylamak, gör, nähili ýakymly. Biz seniň ýetip gelýän günleriňde ýakynlarymyzy Täze ýyl baýramy bilen gutlap, birek-birege iň gowy arzuwlary edýäris. Bereketden doly saçaklarymyzy naz-nygmatlardan doldurýarys. Her bir ene-ata öz çagalary bilen bu baýramçylyga uly hö...

Dowamy »

680 0
Köneler, 2 years ago


BMG-nyň Baş Assambleýasy durnukly ulag boýunça Rezolýusiýany kabul etdi

Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, 2017-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynda «Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly kararnama kabul edildi. Bu barada hökümetiň mejlisinde wise-premýer, Türkmenist...

Dowamy »

658 0
Köneler, 2 years ago


Bugdaýyň bol hasyly öndürilýär

Türkmenistanda her ýyl ak bugdaýyň 1 million 600 müň tonnadan gowragy öndürilýär. Türkmenistan ýylyň-ýyly özüniň ak bugdaýyň Watanydygyny subut edýär. Ýurdymyzda dänäniň öndürilişini artdyrmak, azyk bolçulygyny has-da berkitmek bilen, daşary döwletlere bugdaý we bugdaý ununy satmak hem ýola goýuldy.
2017-nji ýylda öndürilen ak bugdaýyň 262 m...

Dowamy »

701 0
Köneler, 2 years ago


Моя отчизна!

Не могу молчать…. Такие чувства, эмоции переполняют сердце, душу.
Мы знали, что-то необыкновенное, великое, торжественное связано с Азиадой Ашгабада, но то, свидетелем и участником которого мы стали, необъяснимо и неописуемо.
Такого величия, такого торжества не предвидел никто…
Всё, что происходило в течении 500 дней, всё, чт...

Dowamy »

642 0
Köneler, 2 years ago


Behişdi bedewler türkmen sarpasy

Mähriban Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda atçylyk pudagyna uly üns berilýär. Owadanlygy, gaýratlylygy, edermenligi bilen özüni tanadan behişdi bedewlerimiz bu gün dünýä arenasyna çykyp, türkmen halkynyň abraýyny artdyrýar. Gadym döwürlerde toýlaryň bezegi bolan at çapyşyklar, bagtyýarlyk döwrümizde halkymyzyň göwünlerini galkyndyrý...

Dowamy »

558 0
Köneler, 2 years ago


Bilimler we talyp ýaşlar gününiň Gurban baýramy bilen goşalanyp gelmegi

Beýik üstünliklere beslenen Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalara, şahly senelere bilen beslenýär. Munuň özi agzybirlikden döwlet tapan, halallygy, adalatlylygy hem-de dost-doganlygy ýol-ýörelge edinen merdana halkymyzyň eşretli zamana ýetendiginiň aýdyň kepilidir.
Biziň bagtyýar döwrümizde toýlarymy...

Dowamy »

622 0
Köneler, 2 years ago


Курбан байрам

03.09.2017. Курбан байрам отметили студенты УО БГСХА из Туркменистана. в гостях у них были узбекские и пакистанские друзья. всех мусульман с Курбан байрам!Dowamy »

2840 0
Köneler, 2 years ago


Belent ynam bilen Aziada tarap

Ýurdumyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boyunça V Azia oýunlarynyň geçiriljek günleri barha golaýlap barýar. Aziadanyň badalga aljak güni golaýlaşdygyça, uly baýramçylyk ýagdaýy has äşgär duýulýar. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň işjeň wagyz edijisi bolan döwlet baştutanymyz oyunlaryň başlanmagyna 50 we 30 günüň galmagynyň hormatyna “welosiped ulagy...

Dowamy »

615 0
Köneler, 2 years ago


Aşgabadyñ täze ajaýyp desgalarynyñ ýene-de «Ginesiñ rekordlar kitabyna» girizilmegi Türkmenistanyñ Prezidentiniñ üstünlikli durmuşa geçirýän şähergurluşyk syýasatynyñ oñyn netijesidir

Ýurdumyzyñ baş şäheri bolan ak mermerli Aşgabatda amala aşyrýan giñ möçberli özgertmeleri köp sanly daşary ýurtly myhmanlary haýran galdyrýar. Bu ösüşler ýurdumyzyñ täze taryhynyñ, nurana geljeginiñ, onuñ döredijiliginiñ, ösüşiñ we rowaçlygyñ belentliklerine tarap ynamly gadamynyñ aýdyñ nyşanydyr.
Hormatly Prezidentimiziñ döredijilikli ýörel...

Dowamy »

613 0
Köneler, 2 years ago


GAWUN DILNIP, KAK EDILER...

Bahar paslynyň gelmegi bilen bakjaçy daýhanlaryň hem hysyrdysy artdy. Olar häzirden irbişer gawunlaryň ekiljek ýerlerini taýýarlamak, kaklyk üçin dilinjek gawunlaryň tohumyny saýlamak ýaly işler bilen meşgul. Türkmen gawunlaryndan edilen kaklar bolsa, taryhyň irki döwürlerinde-de juda meşhur bolupdyr. Taryhyň dürli döwürlerinde Watanymyzda bolan ja...

Dowamy »

593 0
Köneler, 2 years ago


Gadymy dessurym - Gurban baýramym

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe her bir günümiz toýdur-baýrama beslenýär. “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň” ýylynyň 2-3-4-nji sentýabrynda biziň ýurdumyzda musulman halklarynyň milli baýramy bolan Gurban baýramy uly toýdur dabara bilen belleniler. Ata-babalarymyzdan miras galan Gurban baýramynda türkmen halkymyz birnäçe däp-dessurlary berjaý...

Dowamy »

610 0
Köneler, 2 years ago


ORTA AZIÝANYŇ MERJENI

(“Watan” gazeti, №87, 15.07.2017)

Paýtagtymyz Aşgabat özüniň gözelligi, milli binagärligi, gaýtalanmajak suw çüwdürimleri, arassa we täsin giň tokaý zolaklary, giň meýdançalary, kaşaň myhmanhanalary, arassalygy bilen dünýä ýüzüne meşhurdyr.

Orta Aziýanyň merjen şäheri Aşgabat Köpetdagyň belent gerişleri kimin öwşün at...

Dowamy »

574 0
Köneler, 2 years ago


UNUDYLMAJAK PURSATLAR BOLAR

(“Watan” gazeti, №89, 20.07.2017 ý.)

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly ýurdumyzyň şöhratyny has hem belende göterjek şatlykly wakanyň – Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň uly ruhubelentlikde geçiriljek ýyly hökmünde unudylmajak pursatlary, göwünleri ganatlandyryjy ýakymly wakalary bilen taryhyň gatlaryna s...

Dowamy »

591 0
Köneler, 2 years ago


ARKADAGLY ÝURDA ÖSÜŞLER ÝARAN!

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndan

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gahryman hem-de mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde bu günki gün eziz Watanymyz dünýäde ösen döwletleriň biri hökmünde tanalýar. Bu günki gün milli Liderimiziň ,, Öňe, öňe diňe öňe jan watanym...

Dowamy »

660 0
Köneler, 2 years ago


Rowaçlyklara beslenýän diýarymyz

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndan

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz durmuşyň ähli ugurlary boýunça batly depginler bilen ösýär, berkeýär, kuwwatlanýar. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, döwlet jemgyýetden ybarat, kämil jemgyýeti bolsa diňe ylym-bilim, paýhas bilen esaslandyryp bol...

Dowamy »

594 0
Köneler, 2 years ago


Hünärmenlige taýýarlanýarys

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndan

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri bilimdir ylyma giň ýol açdy. Sapaly döwrüň talabyna laýyk gelýän hünärmenleri taýýarlamakda Hormatly Prezidentimiziň ýokary okuw mekdepleriniň ö...

Dowamy »

632 0
Köneler, 2 years ago


“Awtoulagsyz gün” atly köpçülikleýin ekologiýa çäresi

17.08.2017-nji ýylda ir säher bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 gün galmagy mynasybetli guralýan “Awtoulagsyz gün” atly köpçülikleýin ekologiýa çäresine hem-de durmuş maksatly täze desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.

Şanly waka myna...

Dowamy »

676 0
Köneler, 2 years ago


Olimpiýa şäherjiginde “Aziada--2017-niň tagamlary” atly sergi geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjigine baryp görüp, bu ýerde guralan “Aziada--2017-niň tagamlary” atly sergi bilen tanyşdy. Sergi oýunlaryň açylmagyna çenli 30 günüň galmagyna bagyşlanyldy.

Şu ýerde Türkmen gawunynyň güni mynasybetli naýbaşy bakja önümlerine bagyşlanylan baýramçylyk dabara...

Dowamy »

597 0
Köneler, 2 years ago


Türkmen gawunynyň güni mynasybetli ylmy-önümçilik maslahaty geçirildi

Umumymilli baýram – Türkmen gawunynyň güni mynasybetli Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň bakjaçylygyny ösdürmekde ýetilen sepgitler” atly ylmy-önümçilik maslahaty geçirildi. Şu ýyl dabaralar Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 gün gal...

Dowamy »

612 0
Köneler, 2 years ago