DÄP–DES­SUR­LY TÜRK­MEN TOÝ­LA­RY

Pe­der­le­ri­miz­den mi­ras ga­lan mil­li däp-des­sur­la­ry­myz özün­de yn­san­per­wer­li­giň nu­ra­na dün­ýä­si­ni sak­la­ýar. Türk­men toý­la­ry onuň mil­li aý­ra­tyn­ly­gy­nyň bir şa­ha­sy­dyr.


Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­sy ne­ti­je­sin­de, dur­...

Dowamy »

1521 1
Köneler, 4 years ago


Synpyñ diwarlarynda aýak yzlary

Täze okuw ýylynyñ bashlamagy bilen mekdebe gelen okuwçylar bir zada üns berendir: mekdep tutushlugyna remont edilendir, synplar boýalandyr.
Beýle täzeje diwary neneñ hapalajak däl?!
Okuwçylaryñ arasynda herhili söwesh sungatyna (tekwando, karate, kikboks, wsm) gatnaýanlaryñ subutnamalary ýylyñ dowamynda diwarlara möhürlener.
Kö...

Dowamy »

739 0
Köneler, 4 years ago


ÜÇ GARRY

Bir aýal öýünden daşary çyksa, gapyda çuw ak sakgallar dölerine ýetip duran üç sany garry adama gözi düşdi. Ol adamlary tananokdy. Garypdyrlar, aç bolaýmasyn diýip içini gepletdi;
- Sizi tanamogam welin, açsyňyz. Geliň, öýmüze giriň, garnyňyzy doýuruň.
- Öýüň erkegi öýdemi? – diýyip garrylar sorady.
- Ýok, öýde d...

Dowamy »

746 0
Köneler, 4 years ago


Sen hakdaky oýlar bilen ikiçäk

Ýene-de sen hakdaky oýlar bilen ikiçäk otyryn. Hemişekiler ýaly, ýene-de seň bilen derdinişesim geldi...
Sen gideňsoň, men ýalňyzdygyma has beter göz ýetirdim. Bu gelen güýzde baglardan tänýän sary ýapraklar, göýä, sensiz geljegimiň ýowuz buşlukçysy ýaly... Ýapraklaryndan jyda düşen çüw-ýalaňaç baglar meň çolaran durmuşyma kybapdaş...
...

Dowamy »

663 0
Köneler, 4 years ago


Başymyza tȁç edeliň Watany!!!

“Türkmenistanyň durmuṣ-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ỹyllar üçin Milli maksatnamasy” ykdysady howpsuzlygy pugtalandyrmagy, ykdysadyỹeti diwersifikasiỹalaşdyrmagy ösen döwletleriň derejesine ỹetmek üçin her hili toplumlaỹyn çȁreleri geçirmegi göz öňüne tutỷar. Bu nukdaỹ nazardan her ỳylyň 1-nji ỹanwaryndan bỹujetden maliỹeleşdirilen edaralaryň, ho...

Dowamy »

764 0
Köneler, 5 years ago


Baş maksadymyz – adam hakynda alada.

Häzirki döwürde hemmämiziň bilşimiz ýaly dünýäde ykdysady batgynlygyň we syýasy garşylyklaryň dowam etmegi dünýä ýurtlarynyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklaryň peselmegine alyp barýar.
Bütin dünýäde esasy ýangyç hökmünde ulanylýan nebitiň nyrhlarynyň öňküsi ýaly pes bolmagy dünýä ykdysadyýetine, şol sanda biziň ýurdumyzyň ykdysadyýetine hem...

Dowamy »

881 1
Köneler, 5 years ago


«...türkmen Bitaraplygy hakykatdan hem gudratdyr»

Söhbedimiziň ugrukdyryjysy boljak içki sözbaşymyz milli Liderimiziň ganat beren parasatly jümlesi bolmak bilen, Bitaraplygymyzyň ähmiýetini beýan edýän iň manyly pähimdir. Bu pähimiň many-mazmunyna has-da aýdyň düşünmäge synanyşalyň.
Filosofiýada şunuň ýaly düşünje bar: çaga ynsan hökmünde dünýä inýär. Ýöne welin, ol doglan pursady näme-de b...

Dowamy »

802 0
Köneler, 5 years ago


Parahatçylyk ynsan hukuklarynyň goragyndan başlanýar

Gündogaryň dünýä beren taýsyz pelsepeçisi Omar Haýýamy, onuň-da: «Dünýä tegelegi bir ýüzük bolsa, Ynsandyr bezegi, zynaty, gaşy» diýen rubagy setirlerini bilmeýän adam az-azdyr. Akyldar bu setirlerinde «Dünýä» diýip atlandyrýan ýaşaýyş mekanymyzy gymmaty, göz gamaşdyrýan gözelligi bilen bezeýän närsäniň ynsanlardygyny tekrarlaýar. Bu pikiri biz dür...

Dowamy »

733 0
Köneler, 5 years ago


ASUDA DEM ALSYN GOJAMAN ZEMIN!

Parasatly sözleriň ençemesiniň aşagyna möhürini basan dana pederlerimiziň naýbaşy jümleleriniň biri-de «Obasy abadyň — kowumy salamat» diýen nakyl bolsa gerek. Bu sözleriň üýtgeşik täsirliliginiň syry, meger, onda ynsanyýetiň müňýyllyklarboýy arzuw edýän parahat durmuşynyň salgysynyň barlygynda bolsa gerek. Dünýä biziň umumy öýümiz! Biziň bagtyýar...

Dowamy »

692 0
Köneler, 5 years ago


Aşgabatda halkara ylmy maslahat işini tamamlady

13.06.2015 ý. türkmen paýtagtynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara maslahatynyň ikinji--jemleýji güni boldy. Oňa dünýäniň 20-den gowrak ýurdundan görnükli alymlar gatnaşdylar.

Maslahata gatnaşyjylaryň belleýşi ýaly, onuň däp boýunça ýurdumyzda her ýyl giňden bellenil...

Dowamy »

1114 0
Köneler, 5 years ago


Watana gulluk etmek – mukaddes borç

15.06.2015ý. ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň--Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň, Türkmenistanyň Serhet institutynyň, Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň we Türkmenistanyň I...

Dowamy »

935 1
Köneler, 5 years ago


Тойлары-тоя улашян Ак шәхерим-Ашгабат

Беркарар дөвлетимизиӊ багтыярлык дөврүнде Хорматлы Президентимизиӊ башлангыҗы эсасында өсүшимизиӊ әхли улгамларында дүйпли өзгертмелериӊ аҗайып мивелериниӊ хөзүрини гөрүп яшаян, түркмен халкыныӊ тойлары гоша-гошадан гелйәр. Юрдумызда белленип гечилйән шанлы сенелериӊ хатарына аҗайып бир сене-эзиз Ватанымызыӊ йүреги-Ашгабадыӊ гүнүниӊ байрам эдилип б...

Dowamy »

890 0
Köneler, 5 years ago


Асуда дурмуша буйсанч

«Халкыӊ ве Ватаныӊ бәхбидине гөнүклирилен гайратлы зәхмет үстүнлиге, абрай-мертебә ве шан-шөхрата етирйәр» даналарыӊ сөзи.
Гахрыман Аркадагымызыӊ ил-гүнүниӊ яшайыш-дурмуш шертлерини өзгертмек угрунда чекйән зәхмети, дурмуша гечирйән бимөчбер тагаллалары ил-гүнүми энчеме асырларыӊ довамында арзувлап гелен багтывярлыгына эе этди.
Гахрым...

Dowamy »

924 0
Köneler, 5 years ago


Adamlar hakynda

1. XV asyrda adamlar gyzyl reňk hassalykdan guturýar diýip pikir edipdirler.
2. Haçanda adam gyzaranda onuň aşgazany hem gyzarýar.
3. Ak sakgal gara garanyňda çalt ösýär.
4. Sakgallyň 7-15 müň tary bolýar. Olar her ýylda 14sm tizlikde ösýär.
5. Adamyň 80% gyzgynlygy kelleden gelýär.
6. Adamyň myşsasy kebelek gurçu...

Dowamy »

984 1
Köneler, 5 years ago


Ýaşlar – ýurduň kuwwatly güýji

Häzirki wagtda Diýarymyzda zehinli ýaşlaryň ýüze çykarylmagy we olaryň aň-düşünjeleriniň, dünýägaraýyşlarynyň has-da ýokarlanmagy, gözýetimleriniň giňelmegi üçin uly işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan her ýylda, hemişelik Bitaraplyk baýramymyzyň öňüsyrasynda zehinli ýaşlara Tür...

Dowamy »

1092 1
Köneler, 5 years ago


Iki dost

Bir gezek iki dost dynç almak üçin tebigata çykýarlar. Ýolda bu ikisiniň sözi azaşyp, biri beýlekisine ýakymsyz sözler aýdýar. Dostundan şeýle sözleri eşidendigine gynansa-da, ýoldaşy oňa jogap hiç zat aýtmaýar. Diňe çägäň ýüzüne şeýle sözleri ýazýar:
¬¬–– Şu gün iň gowy dostum maňa ýaramaz sözler aýtdy.
Ýollaryny dowam etdirip gelýä...

Dowamy »

913 0
Köneler, 5 years ago


OKA! OYLAN!

Ümsümlik hakynda

Şäheriň goh-galmagalyndan ýadap, öz-özüne akyl ýetirmek üçin, içki “meni” bilen gürleşmek üçin bir adam ümsüm, rahat bir ýer gözleýär. Şeýdip, ol tokaýa gelýär. Emma çekirtgedir mör-möjekleriň sesi onuň rahatlygyny bozýar. Ol tokaýyň has aňyr çetine barýar. Emma bu ýerde hem oňa içki “meni” bilen gürrüňdeş bolmak baş...

Dowamy »

1105 1
Köneler, 5 years ago


Usullar

Uniwersitetiň mugallymy kömek sorap Akademiýanyň prezidenti, fizika boýunça Nobel baýragynyň lauriaty Ernest Rezerforda ýüz tutýar. Mugallym talyplarynyň birine iň pes bahany goýmakçy bolýandygyny, emma talyp öz gezeginde has ýokary baha mynasypdygyny tekrarlaýandygyny aýdýar. Mugallym hem, talyp hem üçünji bir adamyň pikiri bilen razylaşmagy makul...

Dowamy »

1203 4
Köneler, 5 years ago


Moskwa XXII olimpiýa oýunlary

19-njy lýul 3-nji awgust 1980-nji ýyl 80 ýurt, 5179 türgen, 21 sport, 203 bäsleşik, 631 medal (204-204-223)
XXII tomusky 01impiýa oýunlary 1980-nji ýylyň 19-njy iýyl - 3-nji awgusty aralgynda Moskwa şäherinde geçirilip. Gündogar Ýewropada gurnalan ilkinji we häzirlikçe ýeke-täk 01impiadadyr. Käbir ýurtlaryň boýkot etmegi sebäpli bu çäre 80 ý...

Dowamy »

1123 4
Köneler, 5 years ago


MONREAL-XXI OLIMPIÝA OÝUNLARY

17-nji iýul 1-nji awgust 1976-njy ýyl 92 ýurt, 6084 türgen, 21 spart, 198 bäsleşik, 613 medal (198-199-216)
XXI tomusky Olimpiýa oýunlary Moskwa we Los Anjeles şäherlerinden öňe saýlanmagy başaran Monreal şäherinde geçirildi (Mundan soňky 2 01impiada ýokarda ady agzalan şäherlerde gurnalýar). 17-nji iýulda başlap, 1-nji awgustda tamamlanan 0...

Dowamy »

1015 1
Köneler, 5 years ago


Münih XX-nji olimpiýa oýunlary

26-njy awgust 11-nji sentýabr 1972-nji ýyl
121 ýurt, 7134 türgen, 23 sport, 195 bäsleşik, 600 medal (135-195-210).
Germaniýada geçirilen 2-nji 01impiýa oýunlary bolan 1972-Berlin Olimpiadasyna
121ýurtdan 7134 (1059-sy zenan türgen bolup, olaryň sany ilkinji gezek 1000-den geçdi) türgen gatnaşdy. 26-njy awgust-ll-nji sentýabr a...

Dowamy »

855 0
Köneler, 5 years ago


MEHIKO SITI XIX OLIMPIÝA OÝUNLARY

12-nji 27-nji oktýabr 1968-nji ýyl 112 ýurt, 5516 türgen, 20 sport, 172 bäsleşik, 527 medal (174-170-183)
Detroit, Lion, Buenos Aýres şäherlerinden tapawutlanyp, XIX tomusky 01impiýa oýunlaryny gurnamaga hukuk gazanan Mehiko Siti şäherindäki spört şüweleňine 780-si zenan jemi 5516 türgen gatnaşdy. 12-nji oktýabrda "Olimpico Universitario" St...

Dowamy »

826 0
Köneler, 5 years ago


TOKIO XVIII OLIMPIÝA OYUNLARY 10-njy — 24-nji oktýabr 1964-nji ýyl

93 ýurt, 5151 tüigen. 19 spoit, 163 bäsleşik, 504 medal (163-167-174)
XVIII 01impiýa oýunlary 1964-nji ýylyň 10-njy-24-nji oktýabry aralygynda Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda geçirildi. Bu 01impiada 93 ýurtdan (Rimdäki 01impiýa oýunlaryndakydan 10 ýurt köp) 5151 (678-si zenan) türgen gatnaşdy. Tokio şäheri Detroit, Wena we Brýussel şäherlerinde...

Dowamy »

839 0
Köneler, 5 years ago


Hereket gan basyşynyñ dermany.

Ýerliksiz gahar hem ýadawlyk gan basyşynyñ galmagynyñ esasy sebäpleridir. Şonuñ üçin professor Tekin Akpoladyñ gipertoniýa (gan basyşynyñ ýokarlanmagy )kesellere tejribe edilen maslahatlary bar. Olara gulak salsañyz, dynç alşyñyzy göwnüñizdäki ýaly geçirip bilersiñiz. Ilki bilen, dermanlaryñyzy ýanyñyza almagy unutmañ. Daşarda yssyda kän gezmäñ. Kö...

Dowamy »

819 0
Köneler, 5 years ago


Myhmanysyň bu dünýäniň

Pes pälli bol, ynjytmawer, kemsitmäwer hiç kimsäni,
Synaýandyr, bu bäşgünlik synaw dünýäsi, ynsany.
Haýyr işe gümra bolgyn, çykmanka bu teniň jany
Hasapsyz zat ýokdyr asla, myhmanysyň bu dünýäniň!

Ýagşa ganat ýaýar derwüş, yrsgyn saklar alsaň gargyş,
Galdyryp git bir haýyş iş, myhmanysyň bu dünýäniň!
...

Dowamy »

827 0
Köneler, 5 years ago