Türkmenbaşy şäherinde durky täzelenen çagalar seýilgähi açyldy

1-nji iýunda - Çagalary goramagyň halkara gününde Hazar deňziniň kenarynda Türkmenbaşy şäherinde durky täzelenen çagalar üçin seýilgähiň açylyşy boldy. Iki ýyllyk abatlaýyş işlerinden soň, seýilgäh ýene-de myhmanlary kabul edip başlady.
2,7 gektar meýdanda ýerleşen çagalar dynç alyş seýilgähinde 30-dan gowrak oýun attraksionlary bar. Ýapyk b...

Dowamy »

51 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

31-nji maýda Türkiýäniň Ýozgat şäheriniň merkezi seýilgähinde Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy tarapyndan beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy gurnaldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki diplomatik wekilhanasynyň habar bermegine görä, dabara Ýozgat welaýatyň we şäher häkimliginiň ýolbaşçylary,...

Dowamy »

55 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Toyota, Mazda we Subaru täze hereketlendirijileri döretmek üçin birleşýärler

Ýaponiýanyň Toyota, Mazda we Subaru awtoöndürijileri täze içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri döretmek üçin bilelikde işlemek meýilnamalaryny yglan etdiler. Hyzmatdaşlygyň maksady işläp taýýarlamalary çaltlaşdyrmakdan we çykdajylary azaltmakdan ybarat diýip, Motor1 ýazýar.
Bilelikdäki tagallalara garamazdan, kompaniýalar her brendiň kon...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Aşgazan ýarasy Maýk Taýsony Jeýk Pol bilen boljak söweşi yza süýşürmäge mejbur etdi

Meşhur boksçy Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Polyň arasynda 20-nji iýulda Tehasda geçmeli söweş yza süýşürildi. Muňa 57 ýaşly Taýsonyň aşgazan ýarasynyň bardygy, şoňa görä lukmanlaryň maslahaty bilen türgenleşiklerini birnäçe hepdelik azaltmalydygy sebäp boldy.
Söweşiň täze senesi 7-nji iýunda mälim ediler.
Geçen hepdäniň başynda Taýso...

Dowamy »

40 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Maýkl Jeksonyň durmuşy baradaky filmi surata düşürmek işleri tamamlandy

Pop-sazyň şasynyň ömri we döredijiligi barada gürrüň berýän “Maýkl” terjimehal filmini surata düşürmek işleri tamamlandy. Bu barada GK Films film kompaniýasy habar berdi. Filmiň daşary ýurtdaky ilkinji görkezilişini 2025-nji ýylyň aprelinde geçirmek meýilleşdirildi diýip, Collider ýazýar.
Maýkl Jeksonyň keşbini onuň ýegeni Jaafar Jekson oýna...

Dowamy »

40 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Şu gün Gün ulgamynyň planetalarynyň ýörişi geçýär

Şu gün, 3-nji iýunda Gün ulgamynyň Ýerden başga ähli planetalary Günüň bir tarapynda hatar bolup düzülýärler. Bu barada Moskwa planetariýasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
Gynansak-da, Gün sebäpli bu astronomiki hadysa Ýerden syn etmek mümkin bolmaz – Günüň ýagty şöhleleri asman jisimlerine seretmäge päsgel berer. Diňe Saturny gysga...

Dowamy »

37 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Spilberg 2026-njy ýylda “özboluşly waka baý filmi” çykarar

The Hollywood Reporter-yň habar bermegine görä, režissýor Stiwen Spilbergiň (“Şindleriň sanawy”, “Hatarçy Raýany halas etmek”) heniz at goýulmadyk täze filmi 2026-njy ýylyň 15-nji maýynda kinoteatrlara çykar.
Filmiň ssenarisini “Dünýäleriň söweşi”, “Ýura eýýamynyň seýilgähi” we “Indiana Jons we billur kelleçanaklar şalygy” filmlerini goýujy...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Şweýsariýa şokolady saglyk üçin has peýdaly etmegiň usulyny tapdy

Şweýsariýaly gözlegçiler şokolad öndürijileri bilen bilelikde deserti diňe bir süýji däl, eýsem, saglyk üçin has peýdaly etjek resepti işläp düzdiler. Mundan başga-da, täze tehnologiýa önümçilik galyndylarynyň mukdaryny azaltmaga mümkinçilik berýär diýip, Nature Food žurnalyna salgylanýan New Atlas ýazýar.
Kakao miwesi gawuna meňzeşdir: gat...

Dowamy »

70 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Awstraliýaly alymlar “kofe betonyndan” ýanýoda döretdiler

Awstraliýanyň Melburn şäherindäki RMIT uniwersitetiniň gözlegçileri dünýäde ilkinji bolup kofe löderesi goşulyp öndürilen betony synagdan geçirdiler. Synagyň çäklerinde üstünden hereket edilende materialyň çydamlylygyna we berkligine baha bermek üçin pyýada ýanýodalary guruldy diýip, New Atlas ýazýar.
2022-nji ýylda alymlar betonyň düzümindä...

Dowamy »

64 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmenistan CNPC bilen “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmegi maslahatlaşdy

28-nji maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy. Duşuşykda gaz pudagyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary...

Dowamy »

64 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

"Türkmenhowaýollary" we Qatar Airways Aşgabat-Doha howa gatnawlaryny açmagy maslahatlaşýarlar

"Türkmenistan" awiakompaniýasynyň wekilleri bilen Katar Döwletiniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Ganem bin Abdulla Al-Remaihiniň arasynda geçirilen duşuşykda Aşgabat bilen Doha şäherleriniň arasynda göni howa gatnawlaryny açmak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.
ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, tar...

Dowamy »

59 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

“Anora” dramasy Kann kinofestiwalynyň “Altyn palma şahasyny” aldy

Amerikaly režissýor Şon Beýkeriň “Anora” filmi 2023-nji ýylyň Kann kinofestiwalynyň ýeňijisi boldy. “Altyn palma şahasy” ugrundaky göreşde bu film Frensis Ford Koppola, Dewid Kronenberg we Paolo Sorrentino ýaly kinematografçylaryň filmlerinden üstün çykdy diýip, Euronews ýazýar.
Festiwaldaky tomaşaçylar filme 10 minutlap el çarpyşdylar.

Dowamy »

57 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Mbappe, Alonso we “Mançester Siti” Globe Soccer Awards dabarasynda baýrak aldylar

2024-nji ýylyň 28-nji maýynda abraýly Globe Soccer Awards futbol baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi we onda 2023/24-möwsüminiň jemi boýunça Ýewropanyň iň gowy oýunçylary, tälimçileri we klublary sylaglandy.
Şeýlelikde, Ýewropada iň gowy oýunçy “Pari Sen-Žermeniň” we Fransiýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kilian Mbappe boldy. Ol geçen...

Dowamy »

58 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmegiň tertibi hakynda Gözükdiriji tassyklanyldy

Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmegiň we bermegiň tertibini, ondan peýdalanmagyň kadalaryny ulanmak boýunça Gözükdiriji tassyklanyldy. Degişli resminama Türkmenistanyň içeri işler ministriniň Buýrugy bilen tassyklanyldy we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 23-nji maýda döwlet belligine alyndy.
Gözükdiriji Türkmenist...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Ýel uniwersitetiniň barlagy: köp çagaly ene-atalaryň beýnisi juwanlygyny uzak saklap galýar

Ýel uniwersitetiniň ylmy barlagçylary maşgalanyň ululygy (adam sany göz öňünde tutulýar) bilen ene-atanyň akyl saglygynyň arasynda baglanyşyk tapdylar. Görlüp oturylsa, köp çagaly adamlaryň beýnisi az çagalylaryňka garanda, has ýaş bolýan eken diýip, Daily Mail-e salgylanýan “Sargrad” neşiri ýazýar.
Bu barlaga 37 müň adam gatnaşdy. Gatnaşyjy...

Dowamy »

63 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Bekhem AliExpress-iň ilçisi boldy: ol platformada “gazanç etmegi” mahabatlandyrar

AliExpress söwda platformasyna eýeçilik edýän Hytaýyň Alibaba kompaniýasy Angliýanyň futbol ýygyndysynyň öňki oýunçysy Dewid Bekhem bilen şertnama baglaşdy. Ol brendiň dünýädäki ilçisi bolar we AliExpress-i “AliExpress bilen has köp gazan” kampaniýasynyň çäklerinde dünýä tanadar.
Bekheme tölenjek puluň mukdary aýan edilmedi.
AliExpres...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

BSGG ählumumy howplara garşy göreşmek üçin 11,1 milliard dollarlyk strategiýany kabul etdi

Ženewada geçirilen 77-nji Bütindünýä saglygy goraýyş assambleýasyna gatnaşyjylar 11,1 milliard dollarlyk býujetli 2025-2028-nji ýyllar üçin Hereketleriň strategiýasyny tassykladylar. Strategiýa “howanyň üýtgemegine, garramaklyga, migrasiýa, pandemiýa howplaryna we deňlige has-da üns bermek bilen”, ähli adamlaryň saglygyny we abadançylygyny goramak...

Dowamy »

59 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Hans-Diter Flik 2026-njy ýyla çenli "Barselonanyň" baş tälimçisi boldy

Hans-Diter Flik "Barselonanyň" täze baş tälimçisi boldy. 59 ýaşly hünärmen katalon kluby bilen 2026-njy ýylyň 30-njy iýunyna çenli şertnama gol çekdi.
Flikiň ýolbaşçylygynda "Bawariýa 2019-2021-nji ýyllar iki gezek Bundesligada ýeňiş gazandy, şeýle hem Germaniýanyň Kubogyny we Superkubogyny aldy. Şeýle hem ol mýunhen klubuna ýedi ýylda ilkin...

Dowamy »

63 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

«Bawariýa» täze baş tälimçisini yglan etdi

"Mançester Sitiniň" öňki futbolçysy Wensan Kompani "Bawariýanyň" täze baş tälimçisi boldy. Bu barada nemes klubunyň Metbugat gullugy habar berýär.
Belgiýaly hünärmen bilen şertnama 2027-nji ýyl 30-njy iýunyna çenli niýetlenildi.
Geçen möwsümde "Bawariýa" öňki tälimçisi Tomas Tuheliň ýolbaşçylygynda Germaniýanyň çempionatynda üçünji ýe...

Dowamy »

40 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanda bilelikdäki harby okuw meýdan türgenleşikleri geçirildi

28-nji maýda Türkmenistanyň günbatar sebitinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň şahsy düzüminiň harby hünär ussatlyklaryny has-da ýokarlandyrmak, Milli goşunyň söweşjeň taýýarlygyny gözden geçirmek maksady bilen, bilelikdäki harby okuw meýdan türgenleşikleri g...

Dowamy »

40 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago