Chat

Salam hormatly agzalar myhmanlar dostlar-doganlar àhliñiziñ ertiriñiz hayyrly bolsun!!!

Dowamy »

817 20
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 months ago

Hepdäniň jemi #4

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 20-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
13-20-nji iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @sari agzamyzyň „Bizde-de indi...

Dowamy »

411 11
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

BSGG WE COVID-19

BSGG-nyň Ýewropa sebitleýin edarasynyň wekilýeti Türkmenistanda metbugat üçin brifing geçirdi. Brifingde BSGG/Ýewropa hünärmenleriniň Türkmenistana bolan missiýasynyň netijeleri aýan edildi. Duşuşykda missiýanyň ýolbaşçysy Dr. Katrin Smolwud, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiden Dr. Gurbangül Öwlýagulowa dagy çykyş etd...

Dowamy »

647 8
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 3 months ago

Syke Däli - Bular Bilenok Eje (Lyrics)

Daraldy, şugününem ertir.
Bu ýerler garaňky, ýok tertip.
Daşymdakylaryň arasyndan, tapmadym ýakyn.
Aladaň bar bolsa, iç şuny gel diý.
Bir ýerde duramok aýlanýan ertir,
Hiç kimi tanamok, daşyma seredip.
Günämi ölçeýän, aklymda terezi,
Elimi alamok, aýlaryn ertir.

Hiç kim bilen gürleşemo...

Dowamy »

335 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

BSGG-niň hünärmenleri ýurtda COVID-19 boýunça öňüni alyş çärelerini geçirmekde gymmatly goldaw berdiler

BSGG-niň hünärmenleri ýurtda COVID-19 boýunça öňüni alyş çärelerini geçirmekde gymmatly goldaw berdiler – diýip, Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannepesow BSGG-niň işiniň jemi boýunça geçirilen brifingde aýtdy.

6-njy iýulda başlanan işiň dowamynda hünärmenler dürli lukmançylyk edaralarynda, se...

Dowamy »

559 3
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Dünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Covid-19 Türkmenistanda ýok diýdi.

Şu gün netijäni aýtmaly diýip aşakda tema açanlaram bar eken. Garaşylşy ýaly bu gün ýygnak edip netijäni belli etdiler. 60 müň test geçirip ýekeje-de koronawirus keseline gabat gelmändirler. Ýöne pnewmaniýadan howatyr edýändiklerini aýdypdyrlar. Covid-19 üçinem berk gorag işiniň düzgünlerini ýerine ýetirmegi tabşyrypdyrlar. Belki, hakykatdanam şol...

Dowamy »

758 5
Täzelikler, messibet tarapyndan 3 months ago

Taryhda ilkinji gezek bütindünýäde Covid-19 zerarly okuwçylaryň we talyplaryň okuwlary ýatyryldy

Koronawirus adamzat taryhynda ilkinji gezek bütin dünýäniň mekdeplerinde we uniwersitetlerinde bilim beriş işini bozdy diýip, çagalaryň hukuklaryny goramak bilen meşgullanýan Save the Children halkara guramasy aýtdy. Bu barada guramanyň hasabatyna esaslanýan BBC News-a salgylanyp, interfax.ru habar berýär.

ÝUNESKO-nyň maglumatlaryna...

Dowamy »

398 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

К вопросу о COVID-19 в Туркменистане: ВОЗ озвучит свою оценку

Миссия Всемирной организации здравоохранения, находящаяся в Туркменистане по запросу правительства страны, посетила медучреждения Лебапского региона и Ашхабада.

Группа экспертов в области общественного здравоохранения и эпидемиологии в сотрудничестве с национальными органами здравоохранения, принимают участие в оценке рисков и разраб...

Dowamy »

351 1
Täzelikler, Botan99 tarapyndan 3 months ago

BSGG-niň Türkmenistanda COVID-19 boýunça netijenamasyny 15-nji iýulda yglan etmegine garaşylýar

Ýurdumyzyň hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistana gelen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň wekiliýeti Lebap sebitindäki we Aşgabatdaky saglygy goraýyş edaralaryna baryp gördi.

Ýurdumyzyň milli saglygy goraýyş edaralary bilen hyzmatdaşlykda, jemgyýetçilik sagdynlygy we epidemiologiýa boýunça hünärmenler topary COVID-19 bilen bag...

Dowamy »

511 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Hepdäniň jemi #3

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 12-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
6-12-nji iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @sari agzamyzyň „Ýumup oturber, uzyn ak mermerden jaýlar bir götü...

Dowamy »

496 12
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

DIM-de BSGG bilen duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 10-njy iýulynda Türkmenistanyň DIM-de Daşary işler ministri R.Meredowyň Türkmenistana iş sapary bilen gelen BSGG-nyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň konsultatiw-tehniki missiýasynyň bilermenleri bilen duşuşygy geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, BSGG-nyň ÝSE-nyň wekiliýeti COVID-19 garşy taýýarlygy we dessin çäreleriň görülmegi...

Dowamy »

363 0
Täzelikler, Botan99 tarapyndan 3 months ago

Deñizden damjalar.

~> Gijràk gelen pikirler, adatça payhaslydyr.

~> Erkin sohbetdeslik - akyl uçin iñ uly mekdepdir.

~> Islendik zady yat tutmak uçin ony yatdan çykarjak bolmak yeterlikdir.

~> Eger sen durmushyñy yùregiñde doràn arassa ideyalara tabyn etseñ, olar saña oz beyik mùmkinçiliklerini açarlar.

~> Gysga...

Dowamy »

396 2
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 months ago

Güleliň....

- Satyjy dayza duyn siz maňa ýalňyş gaytargy beripsiňizä
- Düýn beren bolsam senem düýn gelmeli ekeniňda bugun gija galypsyn köşek
- Aý bolyada Onda duynki artykmaç beren 50 manadyň mende galya.
......
Moskwa gezmage gelen Amerikan Ors dostuna jañ etya:
- Salam Iwan häzir köcede minus 40 gradus, men hazir astanowk...

Dowamy »

643 6
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 3 months ago

Ар-аял дегишмежик.

- Гелниме бриллиант гашлы юзук алып бердим, 1 хепде бари гурлешенок инди мен бн
- о наме учин?
- шейле дийип гурлешипдик алып бермакам... (иннирдисиз, хезиллик)

Гаванжан хелей аринин инстаграмда отыраныны горуп, оны сач бн говы едип Like-лады...

Хер гезек гелним бн гыгыршамыздан сон сесими чыкарман отыркам, бир...

Dowamy »

577 2
Täzelikler, soho tarapyndan 3 months ago

Gaharyňy nädip ýatyrmaly?

Siz öz duýgularyňyza erk edip bilmän, ujypsyzja zada hem gaharlanýan bolsaňyz, näme etmeli?


1. Gaharyňyzy daşyňyza çykarmaga howlukmaň. Biraz säginip, on gezek uludan dem alyň. Bu size biraz köşeşmäge, gaharyňyzy getiren adama bolsa pikirini jemlemäge, artykmaç gynandyrjak sözleri aýtmakdan saklanmaga kömek eder. Mümkin bolan...

Dowamy »

368 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Бирден мен ОЛАЙСЕМ!?

Гелним:
- А бирден мен дуйдансыз олайсем, сен ене ойленерсинми?
- Ёк
- О наме учин ёк, сен наме я машгалалы болмагы халанокмы?
- Булар ялы сораглар нирден келлане геля?
- Нирден гелянини бн гызыкланмада сорагма жогап бер
- Ери боля ойленердим.
Гелним (гамгын горнушде):
- Ехх ойленердим дийсене
-...

Dowamy »

724 7
Täzelikler, soho tarapyndan 3 months ago

Näme üçin 2 minut işden ünsümizi sowmak bilen, biz 25 minut wagtymyzy ýitirýäris

Hany ýadyňyza salyň, iş günüň dowamynda näçe gezek ünsüňizi sowduňyz? Indi bolsa şol sany 25-e köpeldiň. Gördüňizmi, bir günde näçe peýdaly wagt ýitirýärsiňiz. Irwaýndaky Kaliforniýa uniwersitetiniň professory Gloriýa Markyň ylymy barlamalarynyň netijesinde adam, arakesmeden öňki eden işine täzeden girişmekçi bolsa 25 minut wagtyny sarp edýär, has...

Dowamy »

343 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Soyenim soygulim gelnejem boldy mp3

Dostlarym aydayyn arza halymy
Aytsam size dostlar oz ykbalymy
Soydum bir perin o aldy janymy
Soyenim soygulim gelnejem boldy
Soydum bir perin o aldy janymy
Soyenim soygulim gelnejem boldy
18 yasadym gaytdym gulluga
Yzymdan zar aglap hat yazdyn mana
Diydim oglan adagly boldym agana
Soyen...

Dowamy »

525 4
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 months ago

Iňlis gazedi koronawirus 2013-de çykdy diýýä.

Bu wagt Willereal bilen Barselonaň oýnuna seredip otyryn. 1-nji taým gutaransoň habarlara seredeýin diýdim welin iňlisleň Sunday Times gazedi Hytaýyň bir magdandan 2013-nji ýylda bu keseliň tapylandygyny we ony barlamak üçin dünýäň iň güýçli laboratoriýa merkezi bolan Wuhana ugradandygy, ony hem gizläp saklandyklaryny aýdýar. Magdana giren 6 adamda...

Dowamy »

529 3
Täzelikler, messibet tarapyndan 3 months ago

Gyzykly maglumatlar

Iň agyr almanyň agramy 1 kilogram 849 gram (1.849 kg). Ony ýaponiýaly Hisato Iwasaki öz melleginde ösdürip ýetişdirýär.
2. Bambuk 24 sagadyň dowamynda 3 metre çenli ösüp bilýär.
3. Limonyň düzüminde klubnika görä has köp şeker bar.
4. «Gülki gülleri» diýlip atlandyrylýan güller bar. Ol gülleriň ýanynda hiç hili sebäpsiz ýarym s...

Dowamy »

410 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago