Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde iň gymmat ikinji kompaniýa boldy

Nvidia kompaniýasynyň paýnamalary rekord derejä çenli gymmatlap, emeli aňyň esasynda çip öndürijisiniň bazar bahasynyň 3 trln dollardan geçmegine mümkinçilik berdi. Netijede, Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde bahasy boýunça ikinji orunda durýan kompaniýa boldy diýip, IXBT habar berýär.
Nvidia-nyň paýnamalary 5-nji iýunda 5,2% ýokarlanyp, 1...

Dowamy »

58 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Keniýaly ylgawçy doping zerarly alty ýyl diskwalifikasiýa edildi we dünýä rekordyndan mahrum boldy

Keniýaly ylgawçy Roneks Kipruto antidoping düzgünlerini bozandygy üçin alty ýyl diskwalifikasiýa edildi. Bu barada Ýeňil atletikada ýaramaz hadysalara garşy göreşmek boýunça garaşsyz edaranyň (AIU) saýtynda habar berilýär.
Kipruto 2023-nji ýylyň 11-nji maýynda ýaryşlardan wagtlaýyn çetleşdirildi. Türgeniň diskwalifikasiýasy 2029-njy ýylyň 10...

Dowamy »

51 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmenistan bilen Aziýanyň Ösüş Bankynyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada pikir alşyldy

6-njy iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Aziýa Ösüş Bankynyň Merkezi we Günbatar Aziýa boýunça bölüminiň Baş direktory Ýewgeniý Žukow bilen duşuşdy.
Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Aziýanyň Ösüş Bankynyň (AÖB) arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada p...

Dowamy »

49 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Belgiýanyň kompaniýalarynyň wekilleri hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikleri geçirmek üçin Türkmenistana geler

6-njy iýunda Brýussele amala aşyrýan saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary A.Gurbanow bilen Belgiýanyň Daşary işler ministrliginiň köptaraplaýyn meseleler we ählumumylaşma boýunça baş syýasy direktorynyň wezipesini ýerine ýetiriji Gislen D’Hupyň arasynda duşuşyk geçirildi.
Türkmenistanyň DIM-niň habar bermeg...

Dowamy »

38 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

«Arkadagly Ýaşlar» elektron žurnalynyň 5-nji sany çykdy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ýanyndaky «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 2024-nji ýyldaky 5-nji sany okyjylara ýetirildi.
Žurnalyň ilkinji sahypalarynda 18-nji maýda bellenilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli paýlaşylan «Döwlet berkararlygynyň synmaz sütünleri» atly makala ýerleşdir...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

GDA döwletleri ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny taýýarlaýarlar

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletler ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny işläp düzmegi meýilleşdirýärler. Bu barada BELTA agentligi Belarus döwletiniň energetika ministrligine salgylanyp habar berýär.
Arkalaşygyň çäklerinde energetika pudagynda özara gatnaşyklar meselesi Peterburg halkara ykd...

Dowamy »

33 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti ilkinji gezek Türkmenistana sapar bilen geler

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol 11-15-nji iýun aralygynda Türkmenistanda, Gazagystanda we Özbegistanda resmi saparda bolar. Bu barada koreý lideriniň Metbugat gullugy habar berýär.
Belläp geçsek, Ýun Sok Ýol Türkmenistana özüniň ilkinji saparyny amala aşyrýar. Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatn...

Dowamy »

33 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Kynçylyksyz bolmasa-da, ilkinji ekipažly Boeing Starliner Halkara kosmos stansiýasyna bardy

2024-nji ýylyň 6-njy iýunynda bortunda astronawtlar Sunita Wilýams we Barri Wilmor bolan köp gezeklik Boeing Starliner kosmos gämisi Halkara kosmos stansiýasyna (HKS) birleşdi. Ýaýlym NASA-nyň saýtynda alnyp baryldy.
Tehniki näsazlyklar sebäpli ençeme gezek gijikdirilen uçuş ahyrynda bir gije-gündiz wagt aldy. Starliner-iň HKS bilen birleşme...

Dowamy »

34 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Günorta Koreýa Aýa we Marsa barmak meýilnamasyny yglan etdi

Günorta Koreýa 2032-nji ýyla çenli Aýa we 2045-nji ýyla çenli Marsa öz apparatlarynyň ugradylmaga gönükdirilen giň kosmos maksatnamasyny yglan etdi diýip, Phys.org habar berýär.
Prezident Ýun Sok Ýol ýakyn onýyllyklarda barlag üçin 70 milliard dollar beriljekdigini habar bedi.
Maksatnamanyň çäginde, Koreýa NASA-nyň 2026-njy ýyla çenli...

Dowamy »

59 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

“Lesteriň” gahrymany we Gwardiolanyň öňki kömekçisi Enso Mareska “Çelsi” toparynyň ýolbaşçysy boldy

“Çelsi” Enso Mareskanyň topara baş tälimçi wezipesine bellenendigini habar berdi. 44 ýaşly italiýaly tälimçi ýene bir möwsüme uzaltmak mümkinçiligi bilen bäş ýyllyk şertnama baglaşdy.
Mareskanyň tälimçilik usuly Pep Gwardiolanyň çemeleşişine golaý. Mareska 2022/23 möwsümde onuň “Mançester Siti” tälimçiler ştabynda işledi. Ol " Mançester Siti...

Dowamy »

56 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çap edildi

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çapdan çykdy. Şu mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyzyl kitabyň okyjylaryna, awtorlaryna we neşir edijilerine Gutlag iberdi.
Döwlet Baştutany Gutlagynda ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet ekologiýa syýasatynyň esasy maksadynyň türkmen halkynyň arassa daşky gurşawda ýaşamagy...

Dowamy »

60 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmen agyr atletikaçysy Süleýman Jafarow ýetginjekleriň arasynda dünýä çempiony boldy

17 ýaşly türkmen agyr atletikaçysy Süleýman Jafarow 102 kilograma çenli agramda ýetginjekleriň arasynda dünýäniň çempiony boldy. Ýaryş Perunyň paýtagty Lima şäherinde geçirildi.
Ştangany birden götermekde 143 kilogram agyrlygy boýun egdiren Süleýman bu görnüşden altyn medal gazandy. Itekläp götermek boýunça görkezen 170 kilogramlyk netijesi...

Dowamy »

72 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Hökümetara türkmen-koreý toparynyň 9-njy mejlisi geçirildi

3-nji iýunda wideoaragatnaşyk arkaly Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň nobatdaky 9-njy mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine iki ýurduň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.
Tü...

Dowamy »

55 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanda welosportuň nazaryýeti we usulyýeti boýunça kitap neşir edildi

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň “Ylym” neşirýaty tarapyndan “Welosportuň nazaryýeti we usulyýeti” atly okuw kitaby neşir edildi. Bu barada Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda habar berdiler.
Bu kitap Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ýeňil we agyr atletika kafedrasyn...

Dowamy »

53 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Warner Bros. "300 spartaly" filminiň prikwel serialyny taýýarlaýar

Warner Bros. Television “300 spartaly” («300 спартанцев») filminiň prikwel serialynyň taýýarlanýandygyny mälim etdi. Ozal filmiň asyl nusgasynyň üstünde işlän Zak Snaýder taslamanyň režissýory we prodýusseri bolar diýip, Variety ýazýar.
Filmiň sýužetiniň jikme-jiklikleri barada entek hiç zat aýdylmady, ýöne serialyň 2006-njy ýylda görkezilen...

Dowamy »

63 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Arnold Şwarseneggeriň mähnet göwresi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi

Kaliforniýa ştatynyň Santa-Fe-Springs şäherindäki ShowFX sergisinde Arnold Şwarseneggeriň “Fubar” serialynyň gahrymanynyň keşbindäki äpet göwresi goýlupdyr. 6,75 metrlik heýkel aktýoryň iň uly göwresi hökmünde resmi taýdan Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.
Rekordlar kitabynda heýkeliň boýunyň ortaça žirafyňkydan we ABŞ-nyň prezidentler...

Dowamy »

69 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Marsda nirä eltýäni näbelli ullakan gowak tapyldy

Marsyň üstünde ýerasty gowaga eltýän bolmagy mümkin ullakan çukur tapyldy. Obýekt NASA-nyň MRO planetara stansiýasyndaky HiRISE kamerasy arkaly tapyldy diýip, Hi-Tech habar berýär.
Çukur sönen Arsia Dagy wulkanyndan birnäçe km uzaklykda ýerleşýär.
Çukuryň tapylan sebiti wulkan düzlügidir we geçmişde bu wulkanlar işjeň ýagdaýda bolupdy...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Zimbabwede dinozawryň täze görnüşi tapyldy

Alymlaryň halkara topary Orta Zambezi derýasynyň basseýninden dinozawryň täze görnüşiniň tapylandygyny habar berdi. Acta Palaeontologica Polonica žurnalynda bu sebitde soňky 50 ýylda tapylan ilkinji dinozawrdyr diýip bellenýär.
Tapyndyny Günorta Afrikanyň Witwatersrand uniwersitetiniň, ABŞ-nyň Stouni-Bruk uniwersitetiniň we Beýik Britaniýany...

Dowamy »

72 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Ilkinji ekransyz noutbuk görkezildi

Bir ýyllyk synagdan soň, Sightful kompaniýasy düýbünden ekransyz Spacetop G1 – AR kompýuterini çykardy. Täze önüm 1900 dollar bahasy bilen öňünden sargyt edilip bilner diýip, Wired habar berýär.
Spacetop G1, 100 dýuýma golaý diagonally wirtual displeý döredýän XREAL AR-äýnegi bilen işleýär. Enjam, Qualcomm Snapdragon QCS8550 prosessory, 16 G...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Aşgabadyň kinoteatrlary tomaşaçylara dürli žanrlardaky filmlerini hödürleýär

Şu hepde “Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi tomaşaçylara horror, komediýa, fentezi we başdan geçirmeler ýaly dürli žanrlardaky filmlerini we multfilmlerini hödürleýärler.
“Türkmenistan” kinokonsert merkezinde:
7-nji iýun (anna güni):
·19:00 – “Göze görünmeýän erbetlik” (Невидимое зло, 2023)
9-njy...

Dowamy »

56 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago