Kitapcy.ga täze salgyda: kitapcy.com

Hormatly internet okyjylary we kitapcy saýtymyzyñ hormatly agzalary!
Öñki www.kitapcy.ga saýtyna indi täze www.kitapcy.com salgysyndan girip bilersiñiz.
Hemmäñize kitapçyda garaşýarys mähriban ildeşler!

@Kitapçylar.

Dowamy »

245 6
Täzelikler, wagt tarapyndan 4 days ago

INTERNETDE TIZLIK REKORD GOYDY

Awstraliýaly hünärmenler internet baglanyşygy tizliginde dünýäde rekord goýdular – sekuntda 44,2 terabaýt. “Monash”, “Swinburne” we RMIT uniwersitetleriniň bilelikde alyp barýan taslamasynyň çäklerinde häzire çenli ýetilen iň ýokary tizlik hasaba alyndy. Bu tizlik 1000 sany ýokary durulykdaky filmi bir sekuntda kompýutere göçürip almaga mümkinçilik...

Dowamy »

147 4
Täzelikler, bank tarapyndan 5 days ago

INTERNET BANK HYZMATYNY BANKA BARMASYZ BIRIKDIR!

Häzirki wagtda Türkmenistanyň bank ulgamy öz müşderilerine online hyzmatlaryny hödürlemegi dowam edýär.Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň bank ulgamy müşderileriň bank kartlaryna birikdirilýän “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryny banka barmasyz her bankyň öz internet sahypasynda birikdirmäge mümkinçilik döretdi.Bu hyzmaty her bir bank kartynyň eýe...

Dowamy »

203 2
Täzelikler, bank tarapyndan 6 days ago

«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlary bes etmeginiň möhletini uzaltdy

«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlary bes etmeginiň möhletini uzaltdy
«Türkmenhowaýollary» agentligi dünýäde COVID-19 koronawirus pandemiýasynyň ýaýramagy zerarly halkara gatnawlaryny bes etmeginiň möhletini şu ýylyň 20-nji iýunyna çenli uzaltdy. Bu barada ArzuwNews habar berýär.
Awiakompaniýa ýatyrylan gatnawlaryň ýolagçylaryna pe...

Dowamy »

304 6
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 week ago

TÜRKMENISTANDA walýuta amallarynyñ hereketine gaýtadan serediler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde wise-premýer Gadyrgeldi Müşşikowa hem-de Merkezi bankyň başlygy Merdan Annadurdyýewe dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlary nazara almak bilen, maslahat geçirmegi tabşyrdy.

“Wagtlaýyn ç...

Dowamy »

409 3
Täzelikler, bank tarapyndan 1 week ago

Apple kompaniýasynyň üpjünçisi ABŞ-da $12 milliarda kärhana gurar

Apple kompaniýasynyň üpjünçisi ABŞ-da $12 milliarda kärhana gurar
Apple amerikan kompaniýasy üçin ýarym geçirijileri ýola goýujy hasaplanýan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Arizonada $12 milliarda mikroshemalaryň önümçiligi boýunça kärhana gurmakçy bolýandygyny mälim etdi. Kompaniýa şeýle etmek bilen 1600 sany täze iş ýerlerini...

Dowamy »

106 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Türkmenistanda ýetişdirilýän bananlar Marynyň söwda nokatlarynda satylýar

TSTB-niň resmi saýtynyň berýän habaryna görä, «Ferhar» hojalyk jemgyýetinde önüdrilen bananyň her hepdede 500 kilogramy Mary welaýatynyň söwda nokatlarynda satlyga çykarylýar.

Hojalykda hasyl ýygnamak işleri häzirki günlerde ýokary depgin bilen dowam edýär. Türkmenistanyň şertlerinde bu subtropik önümi ýetişdirmek üçin ähli şertler d...

Dowamy »

215 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago

Telegram üçin işleýän MTPROTO proksilerni satýarys!

Essalowmaleýkum dostlar! Telegram girmek isleýän bolsaňyz, siz MTPROTO proksi serwerleri akraly, amatly ýagdaýda diwardan aşyp geçip bilersiňiz :D!
Gepiň gysgasy, 3TMT-dan 100% işleýän, 100% garantiýa berilýän, MTPROTO proksi serwerleri satylýar!
Bu serwerleri hiçikim bilmeýär, ýörite serwerde ýazylan proksiligi üçin serwer berijimiz,...

Dowamy »

274 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

MMUZON.RU hit aýdymlar saýtyna admin gerek!

Essalowmaleýkum, hormatly ildeşler!
Egerde siz mmuzon.ru hit aýdym saýtynyň admini bolmak isleýän bolsaňyz, siz bolup bilersiňiz!
Ýöne kiçijik şertler bar:
Aýdyma cover foto peçat edip, aýdymlaryň teglerni sazlamagy bilmelisiziň!

Eger admin bolmaga, ukybyňz bolsa, +993(63)-41-51-25 telefon belgä jaň edäýiň...

Dowamy »

222 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

Hormatly Haramdag

Seniň Türkmen Halkyna eden ezýetleriňiz' ählimiz bilýäris. Ýurduň içinde internedi gorag altyna alanyň bilen hiç zat üýtgemez. Halky ömrüň ötýänçä beýdip saklap bilmersiň. Dogry belki sen bu ýazgylary, yotubedaky halkyň seslerini görýän däldirsiň. Sebäbi muny kontrol edýän işgärimiz elbetde saňa ýetirmeýär. Işden kim kowulasy gelýär. Seniň ýöredýän...

Dowamy »

72 1
Täzelikler, G.Berdimuhamedov tarapyndan 1 month ago

Arheologlar «Köneürgenç» ýadygärliklerinden täze gymmatlyklary tapdylar

«Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018 — 2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy ylmy esasda öwrenmegiň hem-de wagyz etmegiň Döwlet maksatnamasyna» laýyklykda, «Köneürgenç» taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň çägindäki ýadygärliklerde gazuw-agtaryş işleri yzygid...

Dowamy »

407 3
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 month ago

Hormatly Haramdaga açyk hat.

Eý gyrandegen hormatly prezident. Seniň halky bilemok haçana çenli eliňde oýnarsyň. Halk eýýäm seniň ugruňa çykyp başlady. Ýurdyň içindäki wpn ulgamlaryny ýok edeniň bilen biz ýene girýäris. Daşary ýurtdan satyn alynan programmalar ulanýarys. Siziň goragsyz halkyň sümürýän altyn asyr simkartyňy ulanamyzok sen hiç alada etme bizi gözläp. wagty geler...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, G.Berdimuhamedov tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanyň içindäki gizlin herektler.

Ilki bilen ýenede ähliňize salam ýaşlar. Şuwagt Türkmenistan parahat döwlet we men muňa buýsanýan. Emma biziň Hormatly Haramdag Prezidentimiz biziň erkinligimizi elimizden aldy. Bärde hiçhili men döwletiň garşysyna gidemok. Bir islegim DEMOKratiýa. Ýagny azatlyk we erkinlik. Aramyzda käbir akylsumak haramdagyň ýegenleri we şagal möjeklerden doly. O...

Dowamy »

17 1
Täzelikler, G.Berdimuhamedov tarapyndan 1 month ago

Açyk düşünjeli boluň!

Salam saýtyň agzalary. Men TÜrkmenistanyň raýaty we şuwagt hem ýurdyň içinden ýazyp otyryn. 2-3 günlükde men adalat, hukuk we ş.m temalar açdym we o taýdaky maňa garşy çykan käbir düşünjesiz, diňe öz bähbidine ýaşap ýörän agzalarymyzyň bardygyny gördüm. Olaryň maglumatlary elimde. Bu gorkuzmak däl ýada santaž. Ähliňizem entäk ýaş gyzlar we ýaz ogl...

Dowamy »

146 5
Täzelikler, G.Berdimuhamedov tarapyndan 1 month ago

“Covid-19” Ak Welsaparyň ölümine sebäp boldy

Adam ömrüni bir gezek ýaşarmyş. Ynsan ömrüniň sanalgyja soňky günlerini öz dogduk ilinde ýakynlarynyň ýanynda ýaşap, ýalançydan ötse, oňa gynanç bildirip, dady-perýat edilip, ahyrky ýoluna ugradylmagyna könelerimiz “abraýly ölüm” diýer ekenler. Adama ýamanlyk üçin “duluňda süýnme” diýlip gargyş edilmegine hem şu ýagdaýda düşünip galýaň.
Ed...

Dowamy »

1057 12
Täzelikler, Turkmengalaa tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanda şu hepde boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat

Türkmenistanda şu hepde boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty:

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we...

Dowamy »

377 1
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago

Dünýä täzelikleri: Bernar Arnonyň girdejisi bir günde 11 milliard dollar artdy, ýöne...

Dünýä täzelikleri: Bernar Arnonyň girdejisi bir günde 11 milliard dollar artdy, ýöne...
«Louis Vuit­ton Mo­et Hen­nes­sy» (LVMH) kom­pa­ni­ýa­sy­nyň baş di­rek­to­ry, Ýew­ro­panyň iň baý ada­my Ber­nar Ar­no­nyň baý­ly­gy bir gü­nüň için­de 11,3 mil­liard dol­lar kö­pel­di ― diýip, «Biznes-reklama» gazeti habar berýär.

«Bloom­...

Dowamy »

384 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago

Dünýä täzelikleri: ABŞ-ly Israil Sarbajal bir çüýşe suw alyp, 100 müň dollar utdy

Dünýä täzelikleri: ABŞ-ly Israil Sarbajal bir çüýşe suw alyp, 100 müň dollar utdy
ABŞ-nyň De­mir­ga­zyk Ka­ro­li­na şta­ty­nyň Pen­der et­ra­byn­da ýa­şa­ýan Is­rail Sar­ba­jalyň lo­te­re­ýa oýun­la­ryn­da soň­ky üç ýy­lyň için­de aşy­gy di­ňe al­çy gop­ýar. Has any­gy, ol 2,5 ýyl mun­dan ozal sa­tyn alan lo­te­re­ýa pete­gin­den 200 müň dol...

Dowamy »

341 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago

Android ulgamda işleýän terminallar ornashdyrylar

Türkmenistanda iş alyp barýan “Türkmen Tranzit” hojalyk jemgyýeti ýurtda ýakyn wagtda “Android” platformasynda işleýän bank terminalynyň hem-de kassa hyzmatlarynyň amallaryny bir wagtda ýerine ýetirip bilýän “PayMob-F” kysymly smart terminallaryny ornaşdyrmagy meýilleşdirýär.

Täze ornaşdyryljak terminallar dokuz döwletde, şol sanda T...

Dowamy »

408 0
Täzelikler, bank tarapyndan 2 months ago

Tmcell.dan taze INTERNET 50 Nyrhnamasy

Müşderi tölegi her ayda  50, 00 manat
Ayda 100 minut,100 sms hemde 2 Gb internet paket ulanmana berilyar.
Berlen bukjalar wagtyndan öñ gutarsa :

Ulgamyň içindeSizden gidýän (çykys) jaňlar  (за 1 минуту)0, 05  manat

Sizden gidýän her sms un 0.05 manat

Her 1 mb internet üçin 0.05 manat

Dowamy »

575 6
Täzelikler, bank tarapyndan 2 months ago