Aşgabat şäheriniň taryhy

Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.
1881-nji ýylyň 6-njy maýynda Zakaspiý harby bölüminiň üstüne Ahal sebitini goşup, 1982-nji ýylda Zakaspiý oblasty döredilýär. Täze oblasty edara etmek şu ýerdäki ha...

Dowamy »

135 4
Täzelikler, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 23 hours ago

COVID-19 barada şu gün nämeleri bilmeli?

COVID-19 barada şu gün nämeleri bilmeli?

Bu günki gün, göräýmäge, COVID-19 barada ýazyp boljak ähli zat ýazyldy. Emma kähalatlarda garaýyşlaryň, köp sanly pikir ýöretmeleriň, kä ýagdaýlarda bolsa hatda toslamalaryň hem arasyndan esasy maglumaty tapaýmak kyn bolýar.

COVID barada haýsy maglumat möhüm hasaplanylýar? Geliň...

Dowamy »

116 0
Täzelikler, Döwlet Aşyrovv tarapyndan 1 day ago

Salam!

Hemmäňize salam Talyplar.com'yň agzalary! Men hem indi siziň bilen şu saýtda. Geliň mümkin bolsa ýakyndan tanyş bolsak, men bärde entäk hiç kimi tanamaýan. Özüm hakda gysgaça: Adym Gurbanaly, familiýam Kurbanow. 02.09.2004 ýylda Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynda doguldym. Häzirki wagtda 14-nji orta mekdepde 10-njy "A" synpda okaýaryn.

Dowamy »

311 45
Täzelikler, 20hacker04 tarapyndan 1 day ago

Buda bir içgysýanyñ oýlap tapanjalary. Mowzuga düzüwli at tapmadym

*Aşyk bolan gyzyň saňa üns berenokmy? Seni hasap edenokmy? Onda bir alajyny tapyp ondan karz pul aljak bol. Goý bütin günläp pikiri diňe sen hakda bolsun.

*Çaga sabyny iýip görensoň geň galýar, daşyndan owadan we gowy ysly zadyň tagamy näme üçin beýle biderek?
Aslynda durmuşda köplenç şeýle.

*Menem söýgi isleýä...

Dowamy »

259 20
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Iň uly hyýar

Täsinlik: bir hyýar — 30 kilograma ýakyn
Saýat etrabynda dünýäde iň uly hyýarlar ýetişdirildi. Etrabyň ýaşaýjysy Hemra Babaýewiň bakjasynda uzynlygy 1 metre, agramy 30 kilograma golaý hyýarlaryň üçüsi ýetişdi.
Internet sahypalarynda Beýik Britaniýadan Alf Kobb atly biriniň 2003-nji ýylda uzynlygy 92 santimetre, agramy 12,5 kilograma ý...

Dowamy »

126 4
Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 days ago

GENDER DEŇLIGI ZENANLARYŇ DURMUŞYNDA

Halk arasynda bir söz bar: «Durmuşda bir mesele çözmeli bolsa, zenan ilki duýgusyna, erkek kişiler bolsa, akylyna daýanýar» diýilýär. Meniň pikirimçe, bu zenanyň duýga, mähre has baý bolanlygy üçin şeýledir. Sebäbi, «Enä dünýäniň gözbaşy, ýaşaýşyň başlangyjy» diýlip, ýöne ýere aýdylanok. Ene dünýä jan getirip bilýänligi üçin hem mukaddesdir. Şonuň...

Dowamy »

114 8
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

Dashoguz.live saýtdaky gynançly täzelik. Ýangynyň pidasy

Gyssagly habar: Öýde ýeke galan ýedi çaga ýangynyň pidasy boldy
2021-nji ýylyň 23-nji fewralynda takmynan sagat 22:00 töweregi Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabynyň Bamyly obasynyň ýaşaýjysy Didar Çaryýewiň öýünde ýangyn emele gelip, öý eýesiniň mekdep ýaşly we ondan hem kiçi 7 sany perzendi aradan çykan. Bu barada biziň öz habarçym...

Dowamy »

446 26
Täzelikler, Merdan1981 tarapyndan 2 days ago

Degişmeler.

-Alo,bu tiz kömekmi?
-Hawa,tiz kömek.
-Aýalym:"Buratino"-diýip,bakalaşkadaky benzini içip goýupdyr.Indem içi ýanyp,köçede ylgap ýör.
-Alada galmaň!10 kilometrden soň benzini gutarsa,özi öçüp galar.80 ýaşly garry 18 ýaşly gyza öýlenipdir.Dokuz aýdan soň gelnini raddoma getiripdir.Wraç:

Dowamy »

388 17
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 2 days ago

Jogaplanmadyk soraglarymyñ biri

Salam Talyplar.com-yñ Gadyrly agzalary we myhmanlary. Hemmäñiziñ agşamyñyz haýyrly bolsun.
Şu soragymy düýn konferensiýada hem beripdim welin kanagatlanarly jogap alyp bilmänligim sebäpli mowzugy açmaly boldum. Indi soraga geçsek:
Soñky wagtlar ýaş ýigit gyzlarymyz telefonlarynda selfi surada düşenlerinde ellerini her hili edip düşýär...

Dowamy »

302 25
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

НOЧНОЙ ЧАТ #1

хош гелдиниз!!!

😉 😉 😉 😉

💑 💑 💑

👫 👫

👪

Dowamy »

834 265
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

Imo group

https://groups.imo.im/.3LfHITMe2IICuLGiy


Yokardaky ssylka basyn we talyplar.comyn imodaky gruppasyna agza bolun gelin doslar gijeki chat geciryas

Dowamy »

181 13
Täzelikler, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 days ago

Ykbal

Rahatlyk haçan ba?
Muny maňa aýt ykbal
Bu gün ýa-da ertemi?
Ýa meň üçin gördemi?
Gije arkan ýatma ýok
Çünki gyzgyn çatma ýok
Agşamlary üşe'n men,
A gündiz oda bişe'n men,

Kelle gitdi eý aman,
Bu ýagdaýa çydaman,
Hany doýgym owsyn at,
Maňa Günleň Gowsyn Et,
...

Dowamy »

63 3
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 2 days ago

Yaryma.

Kate duyslerime giryarsin yene,
Goya, ak atly sazada kimin.
Gozlerin ayrman seredip mana,
Diyyarsin"gulum yalnysmay beyle"

Gynanyaryn yarym menem durmus seyle,
Indi basgan yary basgan guli.
Sen hakda yatlamalarymy yurekde gizlap.
Hays edyan sazadam duysemden gitme.

Bilyanmi arzuw edipdi...

Dowamy »

61 7
Täzelikler, Aygul nuralyyewa tarapyndan 2 days ago

Uns berin!

Hemma salam. Men Leila Arslanova,yzyma geldim sayda kabir adamlan hayishy boyuncha:)

Dowamy »

338 62
Täzelikler, Arslanova.L_05 tarapyndan 2 days ago

Ýygrylmaýan köýnek

Erkek kişilere, hatda öý bikelerine-de hoş habar: Italiýanyň «Boggi Milano» kompaniýasy erkek kişiler üçin ýygyrt atmaýan, ütüklemek gerek bolmaýan köýnegi işläp taýýarlady.

Täze köýnek «Ultimate Non Iron» tehnologiýasynyň önümidir. Has takygy, onuň matasy ýuwulanda ýüze çykyp biläýjek ýygyrtlaryň öňüni alýan ultra tekiz güýçlendirij...

Dowamy »

65 3
Täzelikler, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 2 days ago

Bilyan barmy?

Elektronik kitap alyp bolyan sayt bilyaniniz barmy tm-ce tr-ce? Bar bolsa yazayynda

Dowamy »

219 18
Täzelikler, Ulugyz tarapyndan 3 days ago

Gormediklere maslahat

Ady: Kapernaum
Yyly: 20.09.18
Yurdy: Liwan
Rejissyor: Nadin Labaki
Keshplerde: Zeyn Al Raffea, Nadin Labaki, Boluwatife Treja Bankoul, Yordanos Shiferaw...

Gysgaça mazmuny: Oz ene-atasyny suda beryan, naçe yashyndadygy belli bolmadyk yashajyk Zeyn - garyp beyrut mashgalasynda dunya inyar. Oz yashynyñ kiçiligine...

Dowamy »

139 2
Täzelikler, soho tarapyndan 3 days ago

Atsyz mowzuk

1.Gözüñiziñ içine sabyn çalyp bilmersiñiz. 
2.Saçyñyzy sanap gutaryp bilmersiñiz. 
3.Diliñiz daşyndaka burnuñyzdan dem alyp bilmersiñiz. 
4.Edil şu wagt siz 3-nji hakykady edip gördüñiz. 
5.Siz munuñ dogrydygyna göz ýetirdiñiz (ýöne şonda-da siz kiçijek güjüjige meñzediñiz )
6.Siz şu wagt gülýäñiz sebäbi oýlandyrd...

Dowamy »

128 9
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Apple elektrokarynyn ustunde ishlemek ucin Audi de Bmw de Porsche de ishlan inzeneri satyn aldy

Porsche kompaniýasynda ulaglaryň şassilerini işläp taýýarlamaklyga jogap berýän Manfred Harrer geçen ýylyň ahyrynda Apple kompaniýasyna geçdi. Business Insider neşiriniň habar bermegine görä, 48 ýaşly Harrer Volkswagen Group-yň iň gowy hünärmenleriniň biri hasaplanylýardy. Ondan öň, Harrer Audi-de, soňra BMW-de rul dolandyryşy boýunça iş alyp bardy...

Dowamy »

33 0
Täzelikler, Black Wolf tarapyndan 3 days ago

Gulaklykda aydym dinlemegin name zyyany bar

Gulaklygyň sesiniň iň ýokary derejesi diňlemek üçin maslahat berilýän derejeden on esse güýçlüdir. Eger-de siz iň gaty sesinde rok däl-de, hatda nusgawy aýdym-sazlary diňleseňiz hem, özüňize bejerip bolmajak zyýan ýetirýärsiňiz diýip, health.mail.ru duýdurýar.

Gulaklyk saglyga nädip zyýan ýetirýär?

 Gulaklyklar hem edi...

Dowamy »

71 3
Täzelikler, Black Wolf tarapyndan 3 days ago