Soraglar!!!

Hanture berjek birnäçe soraglar bar:

1Älem nähili peýda bolan?

2.Aý-gün nähli peýda bolan?

3.Asmandaky ýyldyzlar nireden peýda bolan?

4.Ýer nähili peýda bolan we ýeriň ýaşy näçe?

5.Materikler nähili usulda peýda bolan?

6.Ýer titremeler,wulkan atylmalar we suw...

Dowamy »

138 4
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 4 days ago

Yyldyz.Ru saýty satylýar

Salam dostlar! Yyldyz.Ru saýty kime gerek bolsa habarlaşyň! Bahasyny telde gürleşýäris +99362963847
Hosting aýlyk töleg 50TMT. Domeniň 1 ýyl wagty bar

Aýlyk saýty bejerip berme/üýtgeşmeler geçirip bermek +50TMT

Dowamy »

167 8
Täzelikler, NoCodding tarapyndan 4 days ago

!!!!!!!!!

J1 ace telefon bar satlyk
Pamyat 4gb. Wersiya 4.4.4
Telefon gou islap dur
kemciligi ortadaky knopka işlanok
Ekran calsylan .
Zaryad saklaysy gou yagny 100% irden sagat 7 ulanyp baslasan gunorta sagat 4 lere cenli ulanyp bolya
Bahasy 3 million yanynda bir sany prastoy nokia telfon bar onyn kemi 50 manat bil...

Dowamy »

392 72
Täzelikler, Paris tarapyndan 4 days ago

!!!!!

Khanture ozi kan sayta girmeya girsede seylebir mowzuklar acya yer tegelek diyip ony subut hem edya emma Nasa hem yerin togalakdygyny gowy subut edya. Yagny Khanture senin acan mowzuklaryna kan adama ynanmayar juda kan sebabini bilyanmi cunki 6 yasdan baslap cagalara owredeyarler sen bolsa 12 yasdan ululara(su saytda 12 yasdan pes adam yokdyr oydya...

Dowamy »

115 6
Täzelikler, Paris tarapyndan 4 days ago

BMG-nyň tekiz ýer kartasy

BMG nyşanyndaky kartanyň tekiz ýerçileriň kartasydygyndan habaryňyz barmy?

Dowamy »

244 23
Täzelikler, Khanture tarapyndan 4 days ago

Sabirovv-yñ toplan täsinlikleri #2

1."Bu sözlemde ýigrimi dokuz harp bar" sözlemde 29 harp bar.
2. Amerikada ortaça her günde ortaça üç sany jynsyýeti üýtgetme operasiýasy geçirilýär.
3.Parižiñ köçelerindäki itleriñ sany şäherdäki çagalaryñ sanyndan köpdür.
4. Sport aýakgabyny ummana zyñsañ, 10ýyldan ol ýüzüjiligini ýitirýär.
5. Günüñ daşynda sagada garşy...

Dowamy »

212 13
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 days ago

NASA fotoşoplary #2

NASAnyň bulutlary klonlaşdrmagy

Dowamy »

218 16
Täzelikler, Khanture tarapyndan 4 days ago

NASA fotoşoplary #1

NASAnyň fotoşoplary

Dowamy »

146 4
Täzelikler, Khanture tarapyndan 4 days ago

Syrlywakalar.ru-dan aý komplimisiýasy

Bu saýt maňa kakydan bolup: ,,Her hili mal gördüm, ýöne Ýeriñ tekizdigine ynanýan maly birinji gezek görýän" diýen bolup, özi bize kömek edipdir. Onuň saýtyndaky aýa uçulmadyk komplimisiýasy.

Dowamy »

233 14
Täzelikler, Khanture tarapyndan 4 days ago

Elektrik kesilmeleri

Salam dostlar, mowzukdaky pikirler komplimisiýa teoriýalarydyr.
Men dostluk.ru saýtynda elektrik kesilmesi barada aýdanlarym:
,,I. Elektrik kesilmeleri.

Men elektrik kesilmeleri barada bir mowzugymda beýan edipdim.

Elektrik kesilmesinden ozal ,,uçar heläkçiligi" bolup geçmeli. Knowing filminden.
...

Dowamy »

183 9
Täzelikler, Khanture tarapyndan 4 days ago

Ähli waksinalar oňaýsyzmy?

Germaniýanyň lukmançylyk žurnaly: "Korona sanjymlarynyň hemmesiniň tassyklamasy we ygtyýarnamasy ýok. Epidemiýa sebäpli gyssagly kömek rugsady bilen ulanylýar, adamlar resmi taýdan 3-nji tapgyra öwreniş predmeti hökmünde ulanylýar, işlemegi näbellidir, netijeleri 4-5 ýyl öňünden belli bolmaz".
link: https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/almany...

Dowamy »

132 1
Täzelikler, Khanture tarapyndan 4 days ago

Gitleriň şowsuz "Barbarossa" meýilnamasy.

Natsist Germaniýasynyň ýolbaşçysy Adolf Gitleriň "Barbarossa" harby meýilnamasy №21 buýruk esasynda taýýarlanýar.Bu harby meýilnama Germaniýa patyşasy we Mukaddes Rim imperiýasynyň imperatory "Barbarossa" lakamly nemis hökümdary Fridrih I Ştaufeniň ady bilen baglanşyklydyr.Barborossa meýilnamasyny amala aşyrmak bilen Gitler,Sowet Soýuzyny basyp al...

Dowamy »

141 2
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 5 days ago

KÖMEK GEREK

Hormatly agzalary.Mana A. NOHUROWYN MAŞGALA DURMUŞY atly kitaby gerek hayyşt elektonny (pdf) wariantyny elektron poctama ugradayynda Alla razylygy ücin! Bizdenem KÖMEK gaydar!

Dowamy »

198 13
Täzelikler, gurbanbibi tarapyndan 5 days ago

BIDEREK DOSTLAR !!!

Hassa günüm halym sorap gelmeyän,
Kyn günümde kömek edip bilmeyän,
Aglamda aglaman,gülemde gülmän,
Näme gerek maña biderek dostlar !

Yasymda görünmän,toyuma gelyän
Müñ bir hile bilen maña al salyan.
Özgäniñ yanynda üstümden gülyän
Nãme gerek maña biderek dostlar!

Iki yüzli çyr...

Dowamy »

70 3
Täzelikler, Zalymm tarapyndan 5 days ago

Haiii gujikkk

Gotine sok

Dowamy »

251 5
Täzelikler, #BegCon tarapyndan 5 days ago

Biraz wagt sarp ediň...

Hemmä salam! Seredäýn weli, men hakda gyzykly gürrüňler gidipdur. Tüwleme, ýazybileniňizi ýazysyňyzlar! Ýöne gelip biriň soradyňmy menden näme üçin, şeýtdiň, näme üçin etýäň diýip?
Indi men sizlere Mähri bilen aramyzdaky bolan zatlar hakda gürrüň bermekçi!
Karoçim, sentýabr oktýabr aýlarynda biz Mähri bilen söýüşýädik, dogruragy meniň...

Dowamy »

337 10
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 5 days ago

Warning!!!

http://syrlywakalar.ru/posts/13-zetpro.html

Suni Hemme kısa görmegi maslahat beryan...

Dowamy »

204 7
Täzelikler, #BegCon tarapyndan 5 days ago

Sabirovv-yñ toplan täsinlikleri #1

1. Çep öýken sag öýkenden kiçi.
2. Sykylyk ýagyş ýagan wagty has gowy ýaýraýar hem has gowy eşidilýär.
3. Eger çilimkeş çilim çekmäni taşlasa, onda onuň ukusy 1sagat kemeler.
4. Erkek pingwin, zenan pingwine aşyk bolanda iñ gowy sowgat saýlamak üçin köp gezer we iñ owadan çagyl daşyny saýlap getirer.
5. Belgiýada gar zyñ...

Dowamy »

213 15
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 days ago

Zetpro elinden gelenini ayama bomy

BAN berilen sene:  
Sebäp: Jelep gyzyň tarapyny çalanyň üçin!!! Sen gowy tanaýaňmy ol jelebi men??!! 
Dowamlylyk möhleti:  
Galan wagt: 

Elinden gelenini yap sen saytyn diyip olup duramyok . Ediwer tohmet eden tohmetlen gyzyndan gelninden cheken wagtyn bilersin sen samsyk. Biguna sada yetim gyza tohmet edyan sen...

Dowamy »

305 12
Täzelikler, kalbynur... tarapyndan 5 days ago

Tok barmy

Nirelerde tok bar

Dowamy »

152 5
Täzelikler, Paris tarapyndan 5 days ago