NASA сообщает о приближении к Земле астероида диаметром более 1 км

Вечером 3 октября потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY), диаметр которого составляет 1,2 километра, пролетит рядом с Землей, приблизившись к ней на расстояние примерно 6 миллионов километров. Астероид не первый раз приближается к планете, последний раз его наблюдали 34 года назад. Об этом рассказывает телеканал «МИР 24» со ссылкой на инфор...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

11 октября в Туркменистане состоится V Венский бал

11 октября в Туркменистане состоится Венский бал, который будет проходить в новом «умном» городе Аркадаг. Об этом сообщает сайт Посольства Туркменистана в Вене.
В состав австрийской делегации, которая посетит по этому случаю Туркменистан, войдут известные оперные солисты и танцевальные дуэты.
Венский бал в Туркменистане организовывает...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Майса Овезова - победитель конкурса Lebap Handmade Exports в Туркменистане

На днях состоялся финал конкурса в рамках проекта Lebap Handmade Exports, в котором был определен победитель - Майса Овезова. Именно ее работа в сфере продвижения своих рукодельных изделий на рынке страны, а также активная деятельность по созданию новых бизнес-проектов была высоко оценена жюри проекта.
Мы встретились с Майсой, чтобы подробне...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Türkmenistanyň biržasynda hepdelik geleşikleriň jemi bahasy 37,5 mln dollar boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gazagystanyň we Gruziýanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen tehniki kerosini we polipropileni satyn aldylar. Şeýle hem BAE-niň telek...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Coralfly kompaniýasy oba hojalyk tehnikalary we Toyota awtoulaglary üçin ýokary hilli süzgüçleri hödürleýär

CORALFLY® kompaniýanyň Türkmenistandaky resmi dileri ýokary hilli we arzan bahaly süzgüçleri (filtrleri) hödürleýär. Bu kompaniýa oba hojalyk tehnikalary, gurluşyk tehnikalary, ýeňil we ýük awtoulaglary, deňiz we derýa ulaglary, şeýle-de gaz-turbina elektrik stansiýalary üçin süzgüçleri öndürmekde Hytaý Halk Respublikasynda iň öňdebaryjy kompaniýas...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Türkmenistanyň «Arkadag» medaly hakynda Düzgünnama kabul edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň «Arkadag» medalyny döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň «Arkadag» medaly hakynda Düzgünnama tassyklanyldy.
Şol Düzgünnama şundan ybarat:
1. Türkmenistanyň «Arkadag» medaly Türkmenistanyň döwlet sylagydyr.
2. Türk...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

«KASPIAN» kompaniýasy suw nasoslaryny, filtrlerini, ýuwujy enjamlary we oba hojalyk tehnikalaryny hödürleýär

2010-njy ýyldan bäri «Kaspian» ady bilen hereket edip gelýän kompaniýa daşary döwletlerden getirilen suw nasoslarynyň, ýuwujy apparatlaryň (moýka), agrotehnikalaryň, ýangyn enjamlarynyň, suw filtrleriniň müňlerçe görnüşini halka hödürleýär.
«Kaspian» diýmek - Hazaň deňzi, suw hem Aziýa diýmegi aňladýar.
«Kaspian» hususy kärhana bolup...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Lukmançylyk boýunça Nobel baýragynyň eýeleri belli boldy

2022-nji ýylyň Fiziologiýa we lukmançylyk boýunça Nobel baýragy wengriýaly alym Katalin Kariko we amerikaly Drýu Waýsmana berildi. Bu barada Stokgolmyň Karolinska institutynyň Nobel komiteti yglan etdi diýip, TASS habar berýär.
Alymlar “COVID-19-a garşy netijeli mRNK sanjymlaryny işläp taýýarlamaga mümkinçilik beren nuklein kislotalarynyň es...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Russiýanyň wekili «Älemiň supermodeli - 2023» bäsleşiginde ýeňiji boldy

Iki çaganyň ejesi, 36 ýaşly Irina Kirsanowa “Älemiň supermodeli 2023” (Supermodel of the Universe 2023) atly halkara gözellik bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. Bu barada bäsleşigiň rus tarapdan guramaçylary TASS-a habar berdiler.
"30-njy sentýabrda Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde “Älemiň supermodeli” halkara gözellik bäsleşiginiň jemleýji tap...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Bugatti täze günden goraýan äýnek ýygyndysyny hödürledi

Parižde geçirilen SILMO halkara optiki sergisinde Bugatti Günden goraýan täze äýnek toplumyny hödürledi. Ol Collection Two diýip atlandyrylýar, sebäbi bu giperkar öndürijiniň meşhur dizaýner Larri Sends bilen ikinji hyzmatdaşlygy. Aksessuarlar markanyň baý taryhy mirasyndan ylham alýar we gymmat bahaly materiallar ulanylyp Ýaponiýada öndürilýär.

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Xiaomi gaz bilen işleýän akylly suw gyzdyryjyny hödürledi: ol gazy 40%-e çenli tygşytlaýar

Xiaomi kompaniýasy gaz bilen işleýän «akylly» Mijia 16L N1 suw gyzdyryjysyny hödürledi. Takmynan, 200 dollar bahadan onuň deslapky satuwy başlandy.
Bar bolan maglumatlara görä, täze suw gyzdyryjy energiýa tygşytlaýyş tehnologiýasyny ulanýar. Öndürijiniň ynandyrmagyna görä, enjam, gaz bilen işleýän adaty suw gyzdyryjylar bilen deňeşdirilende,...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Hindistan 2024-nji ýylda Wenera

Hindi kosmos gözleg guramasy (ISRO) 2024-nji ýylda meýilleşdirilýän Wenera missiýasy üçin enjamlaryň eýýäm işlenip düzülendigini habar berdi.
“Konseptual etapda duran köp missiýalarymyz bar. Wenera missiýasy eýýäm düzüldi. Munuň üçin gerek boljak ýükler eýýäm işlenip düzüldi" - diýip, ISRO-nyň başlygy Sridhara Somnath mälim etdi.
Wene...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Oktýabryň birinji hepdesi Türkmenistanda bulutly howa bolup, ýagyş ýagar

Türkmenistanda hepdäniň ahyryna çenli güneşli we bulutly howa saklanar. Howanyň temperaturasy gündizlerine +31 gradus bolar, ýöne gijelerine salkyn howa bolar diýlip çak edilýär diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär.
Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Howa gijele...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Türkmenistanda nebit önümlerini peýdalanmak bilen bagly kadalaryň bozulmagy üçin jerimeler girizildi

«Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda nebit önümlerini peýdalanmak bilen bagly kadalaryň bozulandygy üçin jerimeler kesgitlendi. Bu baradaky Kanun şu gün Türkmenistanyň resmi metbugatynda çap edildi.
Nebit önümleriniň bellenilen (çäklendirilen) möçberlerden...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler girizildi

«Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Jenaýat kodeksine üýtgetmeler girizildi. Üýtgetmeler girizilen täze kanunçylyk namalary Türkmenistanyň resmi metbugatynda çap edildi.
Üýtgetmä laýyklykda, 70-nji maddanyň belligi aýryldy. Bu bellikde şeýle diýilýärdi: «...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Türkmenistanda kazynyň wezipesinde bolmaklygyň aňryçäk ýaşy bellenildi

«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanuny şu gün resmi metbugatda çap edildi.
Täze Kanuna laýyklykda, Türkmenistanyň kazylarynyň wezipede işlemeginiň aňryçäk ýaşy kesgitlendi. Şeýlelikde, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazysy wezipesinde aňryçäk ýaşy 70 ýaş, beýleki kazylar...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Arkadag şäherinde halkara ýaşlar forumy geçirildi

2-nji oktýabrda Arkadag şäherindäki Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda ýaşlaryň dünýäde durnukly geljegi gurmak ugrunda artýan ornuna bagyşlanyp, “Dialog – parahatçylygyň kepili” atly halkara ýaşlar forumy geçirildi.
Şu gezekki çärä Birleşen Milletler Guramasynyň “Ýaşlar-2030” Strategiýasynyň maksatlaryna we wezipelerine dol...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Raşid Meredow Azerbaýjanyň täze bellenilen Ilçisinden ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi

2-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Ilçisi Gismat Fuzuli ogly Gozalowyň ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi.
Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň habar bermegine görä, R.Meredow Ilçini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlady we diplomatik iş...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi Beata Peksany kabul etdi

2-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi Beata Peksanyň ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi.
Gepleşikleriň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygy ikitaraplaýyn we “Ýewropa Bileleşigi - Merkezi Aziýa” formaty...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 12 hours ago

В туркменском городе Аркадаг состоялся Международный форум молодежи

В понедельник 2 октября в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева в городе Аркадаг Туркменистана состоялся Международный молодежный форум «Диалог – гарантия мира». Об этом сообщает МИД Туркменистана.
Мероприятие было организовано Правительством Туркменистана при участии офиса Постоянного координатора ООН в Туркменистане и Регион...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 17 hours ago