Bulary hemmeler bilmeýär Başga Planetalylar barada

Bulary hemmeler bilmeýär
Başga Planetalylar barada

Başga planetalylar barada köp maglumatlar aýdylyar. Geçen asyryň ortalarynda Maltada 2,5muň ýyl mundan oň daşlyk daglyk ýerde gurulan ýerasty şaher kysymly obyektler tapyldy. Bu elbetde adam güyji bn gurulandygyna şübhe döretýar. Alymlar ony başga planetalylar elektrik kysyml...

Dowamy »

423 20
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Beýniňi aldap, nahary has tagamly etmegiň 5 ýoly

Beýniňi aldap, nahary has tagamly etmegiň 5 ýoly

Eger-de, nahary tagamly bişirip bilmeýän hem bolsaňyz, ýakynlaryňyza ýaranmaga mümkinçilik bar. Aşakdaky makalada naharyň has tagamly görünmegi üçin ýerine ýetirilmeli käbir maslahatlar berilýär. Olaryň arasynda hakykatdan-da peýdaly täsir edýänleri bar. Ilki bilen nahar gowy görünmel...

Dowamy »

303 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Sowuk we gyzgyn duşuň peýdasy. Siziň, öňüni alyp biljek 10 sany ýarawsyzlygyňyz

Sowuk we gyzgyn duşuň peýdasy. Siziň, öňüni alyp biljek 10 sany
ýarawsyzlygyňyz

Köpiňiz gidroterapiýanyň peýdasy barada eşidensiňiz. Ýöne her dürli gyzgynlyk adam organizmine nä derejede täsir edýärkä? Gyzgyn ýa-da sowuk düşüň kömegi bilen sizi her dürli ýarawsuzlykdan saplap biljek maslahatlaryň bir näçesini siziň ünsüňize h...

Dowamy »

259 3
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Koronawirus vs Allah

Allah Gurhanda musulmanlara Käbä gitmegi buýurýar. Bakara, Ankebur we Kasas ýaly sürelerde Käbäni goraýandygyny, howpsuz ýerdigini aýdýar. Ýöne Koronawirus howpy sebäpli Käbä barmak gadagan edildi. Araplar Gurhanda aýdylanlara ynanmaýan ýaly, koronawirus sebäpli Käbäniň howpsyz däldigini ýagny Allahyň gorap bilmejegini aýdýan ýaly boldy. "Ynanmak w...

Dowamy »

751 25
Täzelikler, Panturkist tarapyndan 2 weeks ago

Halkara zenanlar güni mynasybetli “Doodle”

8-nji mart Halkara zenanlar güni hökmünde dünýäniň dürli ýurtlarynda giňden bellenilip geçilýär. Internetde iň köp peýdalanylýan saýtlaryň biri bolan “Google” hem birnäçe ýyldan bäri bu baýramçylyk mynasybetli ýörite “Doodle” taýýarlaýar. Gözleg saýty belli günlerde şol gün mynasybetli öz nyşanyny üýtgedýär. Şol nyşana “Doodle” diýilýär. Saýt käwag...

Dowamy »

132 0
Täzelikler, bank tarapyndan 2 weeks ago

Gyz gelinler 8-nji mart baýramyňyz gutly bolsun

Gyzlar we gelinler hemde gelnejeler mn sizi 8 nji mart baýramyňyz bn çyn ýüregimden gutlaýan,hemişe güler ýüzleriňiz hiç haçanam solmasyn,baharyň gülleri ýaly hemişe owadan bolup geziň, baýramyňyz gutly bolsun🌷🌷🌷🌷

Dowamy »

134 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Halkara Zenanlar Güni

Gözel baharyň gelmegi näzenin gelin-gyzlarymyzyň güni bolan 8 Mart baýramçylygy bilen utgaşyp, bu baýramçylyga aýratyn bir öwüşgin we syrlylyk berýär. Biziň ejelerimiz, söýgülilerimiz we uýalarymyz bu gün has hem näzenin we mähirli bolup görünýär. Şeýle günde olara ýüregiňden çykýan gutlag sözlerini, arzuwlary beýan edesiň gelýär.

HO...

Dowamy »

254 3
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Sanly oñegidishlikler

“Ant Finans”, sanly gapjyk we töleg çözgüdi Alipaýy durmuş ýörelgesi hökmünde aýdanda, bu ne gözegçilik, ne-de aşa baha bermek. Ulanyjylar taksileri gutlap, myhmanhanalary bron edip, film biletlerini satyn alyp, kommunal tölegleri töläp, lukmanlar bilen duşuşyp we baýlygy dolandyrmak önümlerini göni programmadan satyn alyp bilerler. Alipaýyň sanl...

Dowamy »

122 0
Täzelikler, bank tarapyndan 3 weeks ago

Türkmenistanda Koronawirusy görülen däldir

Türkmenistanda Koronawirusy görülen däldir

Türkmenistanda Koronawirusy görülen däldir
Türkmenistanyň saglygy goraýyş ministrligi şu mahala çenli bu ýurtda Koronawirusynyň görülmändigini habar berdi.

Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Türkmenistanyň saglygy goraýyş ministrligi bu ýurtda Koronawirusynyň...

Dowamy »

466 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 weeks ago

Türkmen saýtlarynda ösüşleriň bardygy duýulýarmy?

Soňky wagtda özümä 2 sany saýta girýän esasy. Talyplar.com bilen Alemjahan.net saýtyna. Ikisinde hem biri-birinden gowy temalar barada gürrüňdeşlikler edilýär. Eşdişime görä pudak edaralarynyň hem hemmesiniň öz saýtlary bolmaklygy buýrulypdyr diýýäler, dogrumyka şol

Dowamy »

245 6
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

Komek

Salam yhk ansat programmany sonky versiyasy dusmeyar? 4 versiya tel. 64503558

Dowamy »

113 1
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 3 weeks ago

MMUZON.RU | Online TV

Salam dostlar! https://mmuzon.ru saýtynda şu günden başlap Türkmen telekanallaryny online görnüşde tomaşa edip bilersiňiz...

Hormat bilen........

Dowamy »

125 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 3 weeks ago

Abdy dayy ft godek ft aragon - Serenada (aydymyn sozleri)

Abdy dayy ft godek ft aragon - Serenada (aydymyn sozleri)

Abdy dayy;
Eyy bir gysum gum bn aylan gawrymdan
Sen ucin oldim chykar meni inni aklyndan
Jahennem gapysynda sonky serennada sana
Öli ys gidenok mana goyup giden yaralandan
Wagtam gich sen yaly menem bosha itern
Lifeem gich meni sana...

Dowamy »

183 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 weeks ago

Aýdym minus etýäris!

Salam, islendik görnüşdäki aýdymlary karaoke minusyny taýýarlap berýäris!

MMUZON.RU ses reklamaly edilen MINUS mp3 bahasy: 5TMT
MMUZON.RU ses reklamasy ýok edilen MINUS mp3 bahasy: 10TMT

Isleg bildirenleriň ýagny hyzmatdan peýdalananlar mp3-leri https://mmuzon.ru saýtyna ýerleşdirilýär we şol ýerden öz telefonun...

Dowamy »

133 1
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 3 weeks ago

Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul

Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul

Nerwleriňizi rahatlandyrmak üçin 8 usul
Biziň her birimiziň nerwlerimizi rahatlandyrmak we “bugymyzy çykarmak” üçin ýönekeý we elýeterli usullar bar.

Iýiň

Adam aç bolan ýagdaýynda has-da stresse duçar bolýar. Adam dok bolanda durmuşyň ähli kynçylyklary gaty...

Dowamy »

255 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 weeks ago

Nädip dişagyrydan dermansyz dynyp bolar?

Nädip dişagyrydan dermansyz dynyp bolar?

Nädip dişagyrydan dermansyz dynyp bolar?
Bimahal çagy çüýrän dişiň agyrysy azar berýär. Öýde agyryny aýyrýan derman hem ýok. Diş lukmanynyň ýanyna gitmegi bolsa irdene çenli goýmasaň, başga alaç ýok. Näme etmeli?

Şeýle bolanda, dürli otlardan gaýnadylyp taýýarlanan suwa...

Dowamy »

242 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 weeks ago

Wanga we onuň aýdanlary 2018- 5079-njy ýyllar aralygy

Wanga we onuň aýdanlary
2018- 5079-njy ýyllar aralygy

Wanga – dünýä belli bilgiç, öňden görüji

Wangeliýa (Wanga) Pandewa Guçherowa 1911-nji ýylda Makedoniýanyň Strumiçha şäherçesinde dünýä inýär. Gyzjagazyň üç ýaşy dolanda ejesi aradan çykýar. 12 ýaşly Wanga oz ýašaýan şäherçesiniň töweregindäki meý...

Dowamy »

592 12
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 weeks ago

Daşary ýurt dilinden kömejik gerek.

"Gawun" sözüniň arapçasy we parsçasy nämeka?

Iki dilde-de "gawun" sözüniň terjimesi gerek. Bilýänler mümkin bolsa ýazsynlar. Öňünden minnetdar!


#Ýolagçy

Dowamy »

203 4
Täzelikler, Umman tarapyndan 3 weeks ago

Hytaý biologik ýaragy synagdan geçirýärmi?

HYTAÝ BIOLOGIK ÝARAGY SYNAGDAN GEÇIRÝÄRMI? 

2009-njy ýylyñ aprel aýynda Oktaý Sinanoglynyñ taýýarlan "Ölüm tohumlary. Genetika ylmynyñ añyrsyndaky pyssy-pyjurlykly oýunlar" atly kitabynyñ birinji neşiri çykdy. Sinanogly kitaba ýazan sözbaşysynda şeýle diýýär: 
“Molekulýar biologiýanyñ düýbi ilkinji gezek 1960-njy ýyllarda tutu...

Dowamy »

284 2
Täzelikler, wagt tarapyndan 1 month ago

Yzgantda tutulan toý

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde 2019-njy ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň iň gowy etraby diýlip yglan edilmegi bilen baglanyşykly, Gökdepe etrabyna 1 million amerikan dollary möçberindäki pul baýragyny gowşurmak mynasybetli egsilmez joşguna beslenen dabara geçirildi. Dabara diýseň köp adamly boldy. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň B...

Dowamy »

217 2
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago