Türkmen Lideri Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidentine hat ýollady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti — Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewe hat ýollady. Döwlet Baştutanymyz öz hatynda onuň koronawirus ýokanjy bilen keselländigi baradaky habary uly gynanç bilen kabul edendigini belleýär.

«Gujur-gaýratyňyz we güýçli erkiňiz bilen Siziň bu keseli...

Dowamy »

154 0
Täzelikler, bank tarapyndan 1 week ago

Jeren halnazarowa Söýmeli dälmi aýdymyň sözleri

Seni indi söýmeli dälmi.
Küsemeli dälmi sensiz men däli söýgiň men dälmi.
söýmeli dälmi.
Küsemeli dälmi sensiz men däli söýgiň men dälmi.

Bilemok düşnüp men saňa 
Bilemok goşlup men saňa 
Seň sözleriňe gaharyňa oýnuňa.

Gelenok düşnesiň maňa
Nämeler bolýa saňa
Seni tapamo...

Dowamy »

115 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Arzuwlar, Arzuwlar gözel Arzuwlar

Salam agzalar. Bilşiňiz ýaly guş ganatsyz adam arzuwsyz bolmaz diýýäler. Siziň durmuşyňyzdaky iň uly 3 arzuw näme? Eger şol arzuwlar amala aşsady gowy taraplary erbet taraplary nämeler bolardy? Eýsem size çagajyk wagtyňyz ulalaňda näme boljak diýenlerinde näme diýip jogap berýädiňiz? Siziň talyplar.com-yň agzalaryna näme arzuwlaryňyz bar?

Dowamy »

104 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Onunden goruji "Заражение" filmi.

2011nji yylda tanymal aktyorlaryn gatnashmagynda ekrana chykan "Заражение" filmi kan bir ustunlik gazanyp bilmedik hem bolsa, dogrumy aytsam onunden gorujiligi bilen meni hayran galdyrdy. 2-3 gunlukde goren bu filmim shu wagtky dunyani gurshap alan "Koronawirus" hadysasyny achyk gorkezyar. Gonk Kong:da doran wirus chaltlyk bn dunyani gurshap alyar....

Dowamy »

289 5
Täzelikler, soho tarapyndan 2 weeks ago

Içimdäki derdim

Bilmediñmi señ mähriñe zardygymy,
Sensizlikde şat bolmady gül ýüzüm,
Wah bilsediñ ýesirligiñ kyndygyny,
Ýetmedi dünýäde ýekeje sözüm.

Har boldum, zar boldum men şol söze,
Çagalykdan hasrat çekdim şol dertden,
Beýle ykbaly senem islänem dälsiñ,
Ýöne bu kanun höküm edilýä belentden.

Dowamy »

127 3
Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 weeks ago

Ayralyk soygi

Oglan gyzy ýüreginden arzylap söýýärdi, onuñ her minudynyñ manysyny diñe shol mährem gyz tutýardy! Gyz hem oglany ýüreginden söýýärdi. Durmushynyñ ýekeje gününem öz ýaryndan aýra geçirip bilenokdy... ...Bir gün bolsa oglan gyzyñ garyndashlaryndan öz mähreminiñ agyr derde uçranyny bilýär! Gyzyñ ýüreginde kemçilik bar eken, oña ýashamaga üç aýa golaý...

Dowamy »

161 1
Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 weeks ago

Gunasiz caga

Oyden cykdym gije diyip gidip baryan yol alyp
Yol gyrada bir cagajyk otyr yuzuni salyp,
Gozlerinde ajy goz yas aglayar ol cagajyk
Bar eken on elinde gatap giden corejik
Yurek bagrym paralanyp bardym onun yanyna
Gorup cagan yagdayyny gyyldym on halyna
Name boldy ayt jigim name beyle halyn senin
Belki...

Dowamy »

247 3
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 weeks ago

Programma Saýt

Salam gowymy dostlar HALYPA.RU Indi forum saýta öwrüldi Rep aýdymlar hem programma hem mowzuk goşup bilersiňiz

Ýene de täze programmam: Hekaýalar
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Arsen-Hekayacutealar_Yacuteagyndysy.apk

Bu programma Tehnologi maglumatlar
http://halypa.ru/download/loa...

Dowamy »

252 4
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 weeks ago

Soyguli.ru

Salam dostlar-doganlar. Onki soyguli.ru giryan agzalar hazir ol yene oz isine baslady. Yeketak.ru diyip yazsanyz cykar sol hazir onki ady soyguli.ru

Dowamy »

361 7
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 1 month ago

Kitapcy.ga täze salgyda: kitapcy.com

Hormatly internet okyjylary we kitapcy saýtymyzyñ hormatly agzalary!
Öñki www.kitapcy.ga saýtyna indi täze www.kitapcy.com salgysyndan girip bilersiñiz.
Hemmäñize kitapçyda garaşýarys mähriban ildeşler!

@Kitapçylar.

Dowamy »

401 6
Täzelikler, wagt tarapyndan 1 month ago

INTERNETDE TIZLIK REKORD GOYDY

Awstraliýaly hünärmenler internet baglanyşygy tizliginde dünýäde rekord goýdular – sekuntda 44,2 terabaýt. “Monash”, “Swinburne” we RMIT uniwersitetleriniň bilelikde alyp barýan taslamasynyň çäklerinde häzire çenli ýetilen iň ýokary tizlik hasaba alyndy. Bu tizlik 1000 sany ýokary durulykdaky filmi bir sekuntda kompýutere göçürip almaga mümkinçilik...

Dowamy »

281 4
Täzelikler, bank tarapyndan 1 month ago

INTERNET BANK HYZMATYNY BANKA BARMASYZ BIRIKDIR!

Häzirki wagtda Türkmenistanyň bank ulgamy öz müşderilerine online hyzmatlaryny hödürlemegi dowam edýär.Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň bank ulgamy müşderileriň bank kartlaryna birikdirilýän “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryny banka barmasyz her bankyň öz internet sahypasynda birikdirmäge mümkinçilik döretdi.Bu hyzmaty her bir bank kartynyň eýe...

Dowamy »

354 2
Täzelikler, bank tarapyndan 1 month ago

«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlary bes etmeginiň möhletini uzaltdy

«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlary bes etmeginiň möhletini uzaltdy
«Türkmenhowaýollary» agentligi dünýäde COVID-19 koronawirus pandemiýasynyň ýaýramagy zerarly halkara gatnawlaryny bes etmeginiň möhletini şu ýylyň 20-nji iýunyna çenli uzaltdy. Bu barada ArzuwNews habar berýär.
Awiakompaniýa ýatyrylan gatnawlaryň ýolagçylaryna pe...

Dowamy »

455 6
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago

TÜRKMENISTANDA walýuta amallarynyñ hereketine gaýtadan serediler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde wise-premýer Gadyrgeldi Müşşikowa hem-de Merkezi bankyň başlygy Merdan Annadurdyýewe dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlary nazara almak bilen, maslahat geçirmegi tabşyrdy.

“Wagtlaýyn ç...

Dowamy »

581 3
Täzelikler, bank tarapyndan 1 month ago

Apple kompaniýasynyň üpjünçisi ABŞ-da $12 milliarda kärhana gurar

Apple kompaniýasynyň üpjünçisi ABŞ-da $12 milliarda kärhana gurar
Apple amerikan kompaniýasy üçin ýarym geçirijileri ýola goýujy hasaplanýan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Arizonada $12 milliarda mikroshemalaryň önümçiligi boýunça kärhana gurmakçy bolýandygyny mälim etdi. Kompaniýa şeýle etmek bilen 1600 sany täze iş ýerlerini...

Dowamy »

190 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanda ýetişdirilýän bananlar Marynyň söwda nokatlarynda satylýar

TSTB-niň resmi saýtynyň berýän habaryna görä, «Ferhar» hojalyk jemgyýetinde önüdrilen bananyň her hepdede 500 kilogramy Mary welaýatynyň söwda nokatlarynda satlyga çykarylýar.

Hojalykda hasyl ýygnamak işleri häzirki günlerde ýokary depgin bilen dowam edýär. Türkmenistanyň şertlerinde bu subtropik önümi ýetişdirmek üçin ähli şertler d...

Dowamy »

322 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 months ago

Telegram üçin işleýän MTPROTO proksilerni satýarys!

Essalowmaleýkum dostlar! Telegram girmek isleýän bolsaňyz, siz MTPROTO proksi serwerleri akraly, amatly ýagdaýda diwardan aşyp geçip bilersiňiz :D!
Gepiň gysgasy, 3TMT-dan 100% işleýän, 100% garantiýa berilýän, MTPROTO proksi serwerleri satylýar!
Bu serwerleri hiçikim bilmeýär, ýörite serwerde ýazylan proksiligi üçin serwer berijimiz,...

Dowamy »

382 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 months ago

MMUZON.RU hit aýdymlar saýtyna admin gerek!

Essalowmaleýkum, hormatly ildeşler!
Egerde siz mmuzon.ru hit aýdym saýtynyň admini bolmak isleýän bolsaňyz, siz bolup bilersiňiz!
Ýöne kiçijik şertler bar:
Aýdyma cover foto peçat edip, aýdymlaryň teglerni sazlamagy bilmelisiziň!

Eger admin bolmaga, ukybyňz bolsa, +993(63)-41-51-25 telefon belgä jaň edäýiň...

Dowamy »

313 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 months ago

Arheologlar «Köneürgenç» ýadygärliklerinden täze gymmatlyklary tapdylar

«Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018 — 2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy ylmy esasda öwrenmegiň hem-de wagyz etmegiň Döwlet maksatnamasyna» laýyklykda, «Köneürgenç» taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň çägindäki ýadygärliklerde gazuw-agtaryş işleri yzygid...

Dowamy »

503 3
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 months ago

“Covid-19” Ak Welsaparyň ölümine sebäp boldy

Adam ömrüni bir gezek ýaşarmyş. Ynsan ömrüniň sanalgyja soňky günlerini öz dogduk ilinde ýakynlarynyň ýanynda ýaşap, ýalançydan ötse, oňa gynanç bildirip, dady-perýat edilip, ahyrky ýoluna ugradylmagyna könelerimiz “abraýly ölüm” diýer ekenler. Adama ýamanlyk üçin “duluňda süýnme” diýlip gargyş edilmegine hem şu ýagdaýda düşünip galýaň.
Ed...

Dowamy »

1242 12
Täzelikler, Turkmengalaa tarapyndan 3 months ago