Täze Umyt Goşgular Ýygyndysy Kitap

Salam hormatly talyplar.com agzalary men bu gün siz Serdar Melejäýewiň Kitabyny siz hödürleýän ( Täze Umyt Goşgular Ýygyndysy ) sizlere maslahat berýän aşakdaky sylkadan ýükläp alyp bilersiňiz ! ! !

http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Goshgylar.apk

Dowamy »

192 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Kiçijik haýyşt

Salam dostlar! Kiçijik haýyştym bar, ýagyny mobil internetden girýänler, https://yeketak.ru saýtyna girip görüň gowy işleýärmikä? jogap teswirde ýazaýyň...

Dowamy »

267 6
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

YekeTak.Ru - Ýakynda täzelik

Essalowmaleýkum hormatly talyplar.com azalary we myhmanlary! Biz sizi https://yeketak.ru saýtyna çagyrýarys!
Saýtda wagtyňyzy hoş we gyzykly geçirip bilersiňiz!

Ýakynda ýaryş hem geçirilýär, şol sebäpden saýtda aktiw bolmagyňyzy haýyşt etýäris!

YekeTak.Ru administrasiýasy!

Dowamy »

225 6
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

Bloglar.Ru - Peýdaly bloglar!

Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Ine size blog paýlaşmak üçin täze platforma!
Saýtda Blog ýazyp aktiw bolarsyňyz diýip umyt etýäris.

Saýt barada pikirlerňizi, teswirlerde ýazyp bilersiňiz!

Hormat bilen, ASoft!

Dowamy »

201 3
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

Hepdäniň Jemi #11 (4.10.2020 ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 4-nji oktýabr hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
28-4-nji sentýabr/oktýabr aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda @messibet...

Dowamy »

247 3
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Owgan rowayaty MP3 lyrics

Owgan topragyna ugranda yigit,
Gyz gozi ownujak unjiden doldy,
Hoslasyk sozuni aydanda yigit,
Uzak ayralygy yadyna saldy.

Yigdin gidenine 8 ay boldy,
Gyz gownune basga bir hyyal geldi,
Nace yyl gecsede belki dolanmaz,
Oliligi diriligi bilinmez.

Ine bir gun gyzdan yeke hat geldi...

Dowamy »

307 23
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 2 weeks ago

T.Owezow gosgylaryndan

Soyyan sozin kim tapdyka aslynda
Juda yakymly soz aytmaklyk agyr
Ony aytman galmak welin mumkin dal
Sonsuz yasamagam mumkin dal agyr

Gaydyp gelyan bile yasan oglanlam
Sorayarlar yeri natdin aytdynmy
Yada yene bu gezek hem onkiñdey
Bolgusyz gurrunler bilen gaytdynmy 

Bilenoklar...

Dowamy »

218 1
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 2 weeks ago

Harasat-Okunip aglarsyn

Oglanyn soygusem soygi garybyn soygusem soygi
Oglanam soyya oglanam koyya oglanam aglaya
Oglanam halaya dogry kate oglanam yalnysyp okunya
Yone hakykat aglasa bir gyz ucin olya

Namemisey oglan pukara garyp
Barja akyl oglan bolsa gel hudaya yaa salyp
Janyn sag bolsa ynan tapdyrya hemme zat
Yig...

Dowamy »

231 0
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 2 weeks ago

YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostluk, Söýgi

Essalowmaleýkum Talyplar.Com agzalary we myhmanlary!
Giç ýagşy :D https://yeketak.ru bar diýip aýtmaga geläýipdim menää :)

Edil häzirki wagtda Mobil Internet-de hem saýt işleýär öýtýän. :)

Hormat bilen...

Dowamy »

312 6
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

@wagt agza, soraglam bardy, jogaplasaňyz!

Taryh bilen bagly ýazgylar paýlaşýaňyz, ýa-da teswirler ýazýaňyz welin şol ugruňyz boýunça boşaşsam berjek soraglam bardy, razy bolsaňyz. Realda sizi tanamzok, mümkin belli ýazyjy, taryhçy bolmagyňyzam ahmal. Razy bolsaňyz boşan wagtym şu ýere aýlanyp soraglammy ýazyp duraryn. Berjek soraglaryma-da näçe gysgaça jogap berseňiz gowy boljak, dilden aý...

Dowamy »

578 17
Täzelikler, messibet tarapyndan 2 weeks ago

Salam HORMATLY SAYTDASHLAR MYHMANLAR BU GUN HALYPA.RU SAYTY YENE OZ ISHINE BASHLADY HEMMAÑI YENE ÔÑKILER YALY AKTIW GATNASHMAGA ÇAGYRYARYN!!!

BAR YAZJAGYMY BLOGYÑ ADYNA YAZAYYPDYRN YALÑYSHYP...

Dowamy »

261 4
Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 weeks ago

Hepdäniň Jemi #10 (27.09.2020 ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 27-nji sentýabr hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda geçen hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
21-27-nji sentýabr aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda @Jeksparro a...

Dowamy »

369 8
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

....

Aýdaýsana seniň kalbyň güldenmi? 
Ýa-da ýasalanmy pamyk deý gardan,
Keşbiň nurdan, diliň şeker baldanmy?
Eý, perişde syrat, görmegeý adam.

Ýylgyrşyňda özgeçe bir mähir bar,
Heýem boljak eken beýlede zadam,
Päk niyetiň, ak arzuwlaryň bilen,
Sen hakykatdanam üýtgeşik adam.

Her iş...

Dowamy »

206 0
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 3 weeks ago

Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli günä geçmek barada Permana gol çekildi

Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli günä geçmek barada Permana gol çekildi
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli iş kesilen 812 raýatyň hem-de 3 sany daşary ýurtly raýatyň günäsi geçiler. Degişli Permanlara Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.

Penşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistan...

Dowamy »

254 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Baýram krem hakynda goşgy (degişme äheñinde)

Adyñ seniñ krem Bayram,
Haýran saña Elin Ayran,
Aşak, ýokaryk, ileri, gaýra,
Ulanýanym Baýram krem.

Tene degse ýag ýalydyr,
Çalynan adam dag ýalydyr,
Oriflame ýanyñda nol ýalydyr,
Nokat com sen Baýram krem.

Bahañ seniñ elýeter,
Gury agyryñ tiz ýiter,
Tüweleme abra...

Dowamy »

396 7
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 4 weeks ago

Hepdäniň jemi #9 (20.09.2020 ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 21-nji sentýabr hepdäniň duşenbe güni, bu gün saýtymyzda geçen hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
14-20-nji sentýabr aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda @Panturkist a...

Dowamy »

281 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago

Gülmek ömürden #5 (17.09.2020ý)

1 adam pişigini 15 km daşa pyýada zyňyp gaýdypdyr. Öýüne gelse pişik oturanmyş. Soň maşynly 20km ileri 70km saga, 45km çepe, 33km gaýra sürüp zyňypdyr pişigi.
Birazdan aýalyna jaň edipdir.
Ayaly: Alo
Adamsy: Pişik öýe bardymy diyipdir.
Ayaly: Howwa diyen.
Adamsy: Derrew trupgany pişige ber, Men azaşdym diyipdi...

Dowamy »

568 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna hem-de ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 75-nji sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanylmagyna bagyşlanan halkara media-forum geçirildi

Aşgabatda Halkara Media-Forum Geçirildi

Aşgabatda Halkara Media-Forum Geçirildi
2020-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna hem-de ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 75-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlanylma...

Dowamy »

197 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

2020-nji ýyl - Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany

paýtagtymyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara mediaforum geçirildi. Oňa köpçülikleýin habar beriş ulgamyndaky abraýly halkara we sebit guramalarynyň, diplomatik toparlaryň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, syýasatşynas bilermenler gatnaşdyla...

Dowamy »

159 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago

Doglan günüň gutly bolsun, Arslan Alaýew dost!!!

Doglan güniň bilen Arslan dostum! Ýaşyň uzak bolsun, görjegiň diňe gowluk bolsun, iýjegiň hem süýjülik bolsun! Iň agyr ýüküň abraýyň bolsun! Saňa geljekde tapylmaýan, tapylsa-da satylmaýan bagt arzuw edýän! Mydama sylap hemem sylanyp ýaşa! Maşgalada, durmuşda üstünlik, abraý, rowaçlyk, bagt arzuw edýän! Nesip bolsa ýeneki ýyllarda hem şeýdip doglan...

Dowamy »

319 6
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago