Eýsem, bilýardyň saglyga nähili peýdasy barka?!

Sportuň islendik görnüşiniň hem saglyga peýdalydygy biziň hemmämize mälimdir. Ýöne şonda-da, köpimiz sporty çalasynlyk, çakganlyk, çeýelik, bir söz bilen aýdanyňda, hereket bilen baglanyşdyrýarys. Şeýle gyzykly hem bedeni taplaýjy sport oýunlarynyň biri-de bilýarddyr. Bilýarda «Höwesjeňleriň sporty» hem diýýärler. Muňa garamazdan, hünärmenler bilýa...

Dowamy »

292 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Google Play-de Türkmenistandaky edara-guramalar barada maglumat beriji programma peýda boldy

Google Play-de Türkmenistandaky edara-guramalar barada maglumat beriji programma peýda boldy
Smartfonlar üçin mobil programmalary hödürleýän Google Play dükanynda TmKontakt programmasy peýda boldy.

TmKontakt Türkmenistandaky guramalaryň iň täze maglumat katalogy bolup, Aşgabat şäherindäki, ýurduň welaýatlaryndaky ýüzlerçe komp...

Dowamy »

398 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

''Karadedeler wakasy'' hakynda

''Karadedeler wakasy''


Bu Goja Zeminiñ üstünde bolup geçýän hadysalara, gizlin syrly wakalara kä wagtlar biz ünsümizi sowmaga ýykgyn edýäris.
Paranormal we metafiziki wakalaryñ anygyna, añyrsyna ýetmek üçin biz gymmatly wagtymyzy köp sarp edýäris.
Ýöne onuñ nämälimliginiñ aslyna ýetmäge bolsa gorkýarys. Sebäbi p...

Dowamy »

412 2
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Hepdäniň jemi #6 3.08.2020ý

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 3-nji awgust hepdäniň duşanbe güni, bu gün saýtymyzda geçen hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
27-2-nji iýul/awgust aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Etika agzamy...

Dowamy »

311 9
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

NÄME ÜÇIN ULY ÝAŞLY ERKEKLER ÖZ HEREKETLERI ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK ÇEKMEÝÄRLER?

NÄME ÜÇIN ULY ÝAŞLY ERKEKLER ÖZ HEREKETLERI ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK ÇEKMEÝÄRLER?

O döwür men 17 ýaşymdadym. Gapy öndüriji kärhanasy bolan telekeçiniň elinde işlemäge başladym. Bu meniň aýlyk alyp işlän ilkinji işimdi. Iş wagty başlygym hiç hili üm-yşarat etmeýärdi ýa-da lak atmaýardy. Onsoňam ol öýlenendi, çagalary hem bardy. Ýöne kimi bu...

Dowamy »

468 1
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

Dün­ýä­niň tä­ze 7 tä­sin­li­gi

Şweýsariýaly Bernard Werberiň başlangyjy bilen “Dünýäniň täze ýedi täsinligi” taslamasy gurnalyp, täze ýedi täsinlik anyklanyldy. Dünýäniň täze ýedi täsinliginiň sanawyna goşmak üçin teklip edilen köp sanly binalar we gözel ýerler saýlanyp, bäsleşigiň netijeleri Lissabonda mälim edilipdi. Gazetimiziň şu sanynda dünýäniň täze ýedi täsinligi bilen ta...

Dowamy »

490 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

COVID-19: NÄDIP DEZINFEKSIÝA ETMELI?

Okyjydan: Men öýümde hemme zady uksus bilen suw garyp arassalaýaryn. Wirus we içerdäki arassaçylyk barada aýdaýsaňyz.

Arassaçylyk

Bankomat ulanýan we haryt satyn alýan wagtyňdan başga wagtlarda ellik geýmek COVID-19-dan goramaýar we mikroblaryň ýaýramagynyň öňüni almaýar. Oňa-muňa gidip gelmeli bolanyňda, mikroblardan...

Dowamy »

337 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

NÄME ÜÇIN 2 ÝAŞDAN KIÇI ÇAGALARA MASKA GEÝMEK MASLAHAT BERILMEÝÄR?

COVID-19 keselinden goranmak üçin, köpçülik ýerlerinde hemme kişä maska geýmek BSGG tarapyndan maslahat berilýär. Biz BSGG-nyň websaýtyndan 2 ýaşdan kiçi çagalaryň maska geýmegi babatynda hiç hili maglumat tapyp bilmedik.

ABŞ-nyň Keselleri bejeriş-öňüni alyş merkezi (CDC) 2 ýaşdan kiçi çagalara maskanyň hiç bir görnüşini geýmegi masl...

Dowamy »

282 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

BIR GEZEK СOVID-19 BILEN KESELLÄP GUTULSAŇ, KESEL TÄZEDEN ÝOKUŞYP BILÝÄRMI?

BIR GEZEK СOVID-19 BILEN KESELLÄP GUTULSAŇ, KESEL TÄZEDEN ÝOKUŞYP BILÝÄRMI?

COVID-19-yň gaýtadan ýokaşmagy şu güne çenli keselden sagalan adamlarda entek doly tassyklanmady. Hususan-da, täzeden ýokuşmanyň bolup geçmeýändigini alymlar entek subut etmediler. Ýöne, endemik betakoronawirus bilen kesellän adamlarda ýokuşma başlanyndan 90...

Dowamy »

391 0
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

HLORY ÝA-DA NATRINIŇ GIPOHLORIDINI HOWA SEPMEK KORONAWIRUSY ÖLDÜRIP BILÝÄRMI?

HLORY ÝA-DA NATRINIŇ GIPOHLORIDINI HOWA SEPMEK KORONAWIRUSY ÖLDÜRIP BILÝÄRMI?

Türkmenistanda natriniň gipohloridi(agardyjy) we hlor dezinfisirleýji serişde hökmünde ulanylyp gelinýär. Bu baradahabarlarda şeýle diýilýär:

"Ýokançlyklardan goranmak üçin,howadan dezinfeksiýa işleri alnyp barylýar. Ýeňil motorly uçarlar köp...

Dowamy »

339 0
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 2 months ago

«Altyn asyr» operatory wideo jaň hyzmatyny ýola goýdy

«Altyn asyr» mobil operatory wideo jaň hyzmatyny hem ýola goýdy. Bu barada operatoryň resmi saýtynda habar berilýär.

«Wideoçagyryş ― bu bir wagtyň özünde gürrüňdeşlik we şekil, ol gürrüňdeşe diňe maglumat bermek bilen çäklenmän eýsem gülkini, duýgyny hem berip bilýär» diýip TMCELL resmi saýtynda ýazýar.

Wideoçagyryşy a...

Dowamy »

423 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Uot iz er neym?

Urushda... Ele dushen yesiri sorag etmane turkmen dilmajy chagyryalar. Dilmach yesire:
- uot iz er neym?
yesir:
- My name is John Smith!
...gurp-tarp...malch-palch...yesirin yuzune...
dilmach gaharly:
- uot iz er neym?
yesir gen galyjylyk bn:
- My name is John Smith!
yene malch-palch...yesirin y...

Dowamy »

557 2
Täzelikler, soho tarapyndan 2 months ago

Gurban baýramyňyz gutly bolsun

Agaç ýapragy guramasyn,
Gyzyl güller solmasyn.
Tutanyňyz altyn bolsun,
Geýjegiňiz täze bolsun.
Iyjegiňiz süýji bolsun,
Aljagyňyz alkyş bolsun.
Arzuwlaryňyz hasyl bolsun,
Maşgalaňyz agzybir bolsun.
Durmuşyňyz owadan bolsun,
Her günki eden doga-dilegleriňiz Allaň dergähinde kabul bolsun.<...

Dowamy »

282 3
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Айлыгмы галдырын!!!

"Гадырлы Мр.Банан!
Биз сизе "Айлыгмы галдырын" дийп, язан арзанызда агзамадык кабир затларнызы ятладярыс. Мысал учин, биз сизе гечен йыл хич хили ишлемандигинизи айдярыс.
1 йылда 365 гун бар.
Сиз хер гун 8 сагат ятяныз, ягны 122 гун. Галяр 243 гун.
Хер гун 7 сагат бош вагтыныз боляр, ягны 106 гун. Галяр 137 гун.
1 йылд...

Dowamy »

567 2
Täzelikler, soho tarapyndan 3 months ago

Hepdäniň jemi #5

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 26-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
20-26-nji iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Yashalym agzamyzyň „C...

Dowamy »

465 21
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Ин гарашылян филмлерин бири...

Ады: "Вечные"
Йылы: 10.02.2021йыл.
Жанр: Боевик,драма,киномикс,фантастика.
Режиссёр: Хлоя Чжао.
Композитор: Рамин Жавади.
Кешплерде: Анжелина Жоли, Кит Харингтон, Ричард Мэдден, Салма Хаек, Жемма Чан, Кумэйл Нанжиани...

Мазмуны гизлин сакланян бу филм Marvel-ин санавында 25нжи филм болуп, 4нжи фазанын болс...

Dowamy »

429 2
Täzelikler, soho tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanyň Prezidentini özbek kärdeşini 63 ýaşy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Milli Lider söhbetdeşligiň resmi bölümine geçmezden ozal, özbek kärdeşini doglan güni hem-de Muhammet Pygamberiň ýaşy — 63 ýaşynyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Dowamy »

248 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna SG we DS ministrliginden SMS habarnamasy geldi

Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna SG we DS ministrliginden SMS habarnamasy geldi
Şu gün Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginden SMS habarnamasy geldi. Onda hemmeleriň agyz-burun örtügini dakmagy maslahat berilýär.

SMS habarnamasynda şeýle sözler bar:

«Howa şertleriniň adama bed...

Dowamy »

435 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Habarlar Gündeligi 21.07.2020ý

Essalamalaýkum talyplar.comyň agzalary.
Bugün 21-nji iýul, hepdäniň sişenbe güni.
Geliň indi bolsa dünýä habarlary bilen tanyş bolalyň!!!

- Türk aktýory Murat Yildirim we aýaly 6-nji gezek boljak perzentinden juda boldular.

Dünýäbelli türk aktýory Murat Ýildirim we onuň aýaly Iman Elbani birnäçe ýyldan bä...

Dowamy »

475 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Habarlar Gündeligi 20.07.2020ý

Essalamalaýkum talyplaryň mähriban agzalary. Bugün 20iýul hepdäniň duşenbe güni.
Men bu günki mowzugymda dünýädäki bolup ýören täzelikler bilen tanyşdyrmakçy. Geliň onda başlalyň!!!

- Bolluwid ýyldyzy Aýşwariýa Raý hassahana girizildi
Bolluwid ýyldyzlarynyň biri Aýşwariýa Raý we gyzy Covid -19 ýokuşanlygy sebäpli Mumbaý...

Dowamy »

532 7
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago