Banklar "Cash back" hyzmatyny müşderilerine hödürleýäŕ

Türkmenistanyň “Halkbank” we “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banklary, şeýle hem “Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky şu ýylyň 2-nji ýanwaryndan başlap, “Cash back” hyzmatyny ýola goýdular.

Bu bank hyzmaty Türkmenistanyň “Halkbank” we “Türkmenistan” banklarynyň ähli müşderileriniň “Altyn Asyr” kartlaryna hem-de “Rysgal” bankynyň “Mae...

Dowamy »

417 1
Täzelikler, bank tarapyndan 4 months ago

Kompyuter hyzmatlary

Web sahypalar taýýarlamak, wizitkartoçkalar, şahsy logotipleri taýýarlamak we islendik operasion sistemalary we programmalary goýmak hyzmaty!!!
Habarlasmak üçin a99363577399@gmail.com ýüz tutup bilersiniz!!!

Dowamy »

171 0
Täzelikler, htkursant tarapyndan 4 months ago

TMCELL "Internet paket-5"

«Altyn asyr» ÝPJ öz internet paketleriniň üstüni olaryň ýene biri bilen ýetirdi. Bu barada kompaniýanyň resmi saýtynda habar berildi. 

«Internet ― 5» diýlip atlandyrylýan bu paket mobil interneti ozalkysyndan arzan ulanmaga mümkinçilik berýär. Bahasy 5 manat bolan paketde 100 megabaýt göwrümdäki internet bar.

Paketiň...

Dowamy »

540 1
Täzelikler, bank tarapyndan 4 months ago

Sorag

Kompyuter gerek 99364503558

Dowamy »

222 1
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 4 months ago

Mugallymlaryň we kompýuter öwrenijileriň dykgatyna!

Hormatly ildeşler!!!
- Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsft Excel, Microsoft Acsess, Microsoft PowerPoint, programmalaryndan, şeýle hem HTML5, CSS3, PHP, Pascal, programmirleme dilllerinden wideo kurslary;
- okuw sapaklary, çykyşlar üçin prezentasiýalary taýýarlap berýärin. Habarlaşmak üçin a99363577399@gmail.com sa...

Dowamy »

235 0
Täzelikler, htkursant tarapyndan 4 months ago

Sorag

Salam su tayyn duydurysy gelyan edip bolyamyka? Imo yaly komentariya yazylsa duyulsa? E pocta sms gelse bilinenok name ucin? Hacker edipmika? Yzarlandan bolyamy?99364503558

Dowamy »

318 3
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 4 months ago

Samyun wan diyen derman nirden tapsa bolyar

Samyun wan diyen derman nirden tapsa bolyar bilyaniniz barmy nace manat dan tapsa bolyar komek edayin
Elektron poctam aalayew9@gmail.com
Telegram @Arslan_alayew

Dowamy »

216 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 4 months ago

Afrika ýurtlarynyñ täze pul birligi

Gün­ba­tar Af­ri­ka­nyň se­kiz ýur­du­nyň yk­dy­sa­dy we pul bi­le­le­şi­gi (UE­MOA) Af­ri­ka­nyň ma­li­ýe jem­gy­ýe­ti­niň fran­ky­ny do­la­ny­şyk­dan aý­ryp, 2020-nji ýyl­dan baş­lap, ýe­ke-täk pu­la geç­mek ha­kyn­da ka­rar ka­bul et­di. Bu ba­ra­da Kot-d’Iwua­ryň Pre­zi­den­ti Alas­san Uat­ta­ra Fran­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Em­ma­nu­el Mak­ron...

Dowamy »

267 2
Täzelikler, bank tarapyndan 4 months ago

Başga saýýaralylar rus ofiserlerini daşa öwrüp taşlady

ABŞ-nyñ Merkezi Razwedka uprawleniýesiniñ (MRU) 2017-nji ýylda mälim eden resmi maglumatlarynyñ birinde başga saýýaraly jandarlarlara garşy göreşen 25 rus ofiserinden 23-niñ daşa öwrülip, ikisiñ bolsa ýesir alynandygy habar berildi. Maglumat ukrain gazetlerinde çap bolan habaryñ MRU tarapyndan edilen terjimesine salgylanýar. Habarda rus harby gullu...

Dowamy »

329 10
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

TALYP TÖLEGI

Sanly ykdysadyýete geçmek, raýatlarymyz üçin sanly hyzmatlary hödürlemek, bar bolan hyzmatlary has-da kämilleşdirmek boýunça ýurdumyzyň edaradyr-kärhanalary tarapyndan uly işler alnyp barylýar.

Şeýle hyzmatlaryň biri hem, “Halkbank” döwlet täjirçilik banky tarapyndan ýurdumyzyň raýatlary üçin hödürlenen “Talyp tölegi” atly täze sanly...

Dowamy »

302 0
Täzelikler, bank tarapyndan 4 months ago

Gosgy

1)Bir gyz gechdi denimden,
Yza bakmaly boldum.
Men shol gyza baryp,
Yuregim achmaly boldum.
2)Gok yalygny atynan,
Koynegni gok tikinen?
Ozge gorunmeyar ol,
Shu obanyn gyzyndan...>>
>

Dowamy »

272 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 4 months ago

Eserler.weebly.com

Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary .Eger siz täsirli goşgylary gyzykly hekaýalary we gündelik bolan wakalary okamak isleýän bolsaňyz onda eserler.weebly.com web saýtyna çagyrýaryn .Ol ýerde siz ýaş şahyrymyz Gerçeknazar Amannazarowyň döredijilik dünýäsine syýahat edersiňiz .Onda näme mähribanlar okamak sizden gyzykly maglumatlary ýetirmek b...

Dowamy »

372 4
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 5 months ago

VISA KART

Visa kart almak ucin nameler gerek bilyäniňiz barmy Visa kartyň pul saldyran da pul az tutyanam bar diyarler cynmy sol MASTER KARTA kän pul saldyp bolmaýar diýärler bilýäniňiz barmy bilýän bolsaňyz gysgaça düşündiräýiň !

Dowamy »

277 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 5 months ago

Samyun wan diyen derman nirden tapsa bolyar

Samyun wan diyen derman nirden tapsa bolyar bilyaniniz barmy nace manat dan tapsa bolyar komek edayin elektron poctam aalayew9@gmail.com Telegram @Arslan_alayew

Dowamy »

269 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 5 months ago

Birzat

Su yere yazgy yerlesdirjek bolyan habarlas +99364503558

Dowamy »

197 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 5 months ago

Башганынкы

Doggrysy bu waka seyle boldy menin halasyan gyzymyn ady sahla ol bilen 2016-nji yylyn sentyabr ayynyn 22-sine tanysdym sonra halasyp basladyk elbetde men ony gawanyardym kan gownune degyardim sebabi ozum namazly bolanymdan son ony boyandyrmak islemeyardim uzyn koynek kellesinde mydama yalyk agras bolmagyny islardim emma ol muny haklamayardy ol men...

Dowamy »

406 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 5 months ago

Basganyn posty

Awgust aylarynyn baslarydy ozum serhet institutda okayardym okuwdan oye dync almaga gelipdim. Bir gun dostlarym bn oturmana gitdik. Bir dostum mana bir gyzyn nomerni berdi. Agsama cenli dostlarym oturdyk ertesi irden sol dostumyn beren nomerne sms ugratdym yagny gowumy sen gowumy yagday diyip kim sen ol gyz mana jogap yazdy menem jan edeyin eyyam...

Dowamy »

347 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 5 months ago

Gorkunç öñden görüji porhanlar 2020-nji ýyl hakda nämeleri habar berýärler!?

Gorkunç öñden görüji porhanlar 2020-nji ýyl hakda nämeleri habar berýärler!?

2020-nji Täze ýyl Syçan ýyly

Täze ýylyñ gelmegine bu gün erte-de sanlyja günler galdy. 2020-nji ýylyñyzy tüýs ýürekden gutlaýaryn. 2020-nji ýyl ýurdumyz, maşgalamyz we hemmämiz üçin bagtly, şatlykly we üstünlikleriñ amala aşýan ýyly bolsun!

Dowamy »

1118 8
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 5 months ago

Et gerek

Donuz et gerek dz saher bolsyn 99364503558

Dowamy »

351 3
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 5 months ago

Aýaz baba we Täze ýyl baýramy kimiñki?

Aýaz baba we Täze ýyl baýramy kimiñki?
Türkmenlerde gadym döwrlerden bäri bellenilýän baýramçylyklaryñ biri bolan Täze ýyl baýramyny sowgatlary bilen garşy alýan Aýaz baba hakynda biz nämeleri bilýäris aslynda?
Dogrudanam Aýaz baba kim? Ýaşap geçipdirmi? Hakykatdanam ol elmydama Hydyr ata ýaly diri, ýön...

Dowamy »

616 4
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 5 months ago