Admin ýekeje haýyş!

@shahyr arasynda aýlanyp gidýän bolsaň, şu ýazgynam okasaň, edibem bolýan bolsa iň soňky jogaplanan temalary goşup bolarmyka? Käbir ýagdaýlarda köne ýazgylar bu ýyllardaky wakalar bilenem gabat geläýýä. Biri arhiwi jogaplasa-da hiç kim görüp bilenok. Diňeje şony goşup bolmazmyka? Köne wersiýasynda sag gapdaldan "soňky jogaplananlar" aşaklygyna seti...

Dowamy »

458 19
Täzelikler, messibet tarapyndan 3 months ago

Hepdäniň jemi #2

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 5-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
29-5-nji iýun/iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Jeksparro agzamyzyň „Ruhly öý"diýen mowzugy.
350geze...

Dowamy »

372 10
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

.....

@soho, @wagt, @12 gorunenok niredekaler bilyan yokmy?

Dowamy »

480 22
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 months ago

Gyzlar hakynda 10 geň hakykat

Salam dostlar. gelin temany azajyk uytgedeliň. Gyzykly temajyk siz bilen paylashayyn diydim.
Aslynda gyzlar bilen oglanlaryň gurluşy we fiziki aýratynlyklary köp. Arassaçylykdan başlap beýleki häsiýetlere çenli arada uly tapawut bar. Olar oglanlara garanyňda has inçe ruhly we duýgyr bolýarlar. Geliň onda gyzlara degişli bolan 10 hakykaty bi...

Dowamy »

879 6
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 3 months ago

Reptilian başga planetalylar...

REPTILIAN BAŞGA PLANETALYLAR...

''Geñ dünýe, giñ dünýe'' diýilýän döwrümizde Reptilian atly başga planetalylaryñ bardygy hakynda ýene kitapcy.com internet sabypasynda giñişleýin maglumat berilýär.
''Reptilian''atly ýylan hem zemzem keşpli başga planetaly gelmişekleriñ bardygyny, özem aramyzda ýaşap ýörendigini, oña duş gelen a...

Dowamy »

399 2
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Ruhly öý

Ruhly öý


Her ýurtda özboluşly paranormal wakalaryñ, ruhy we metafiziki hadysalaryñ bolup geçýän ýerleri bar. Şeýle gorkunç ruhlar şolar ýaly belli çäklendirilen ýerlerde gapan gurup adamyny heläkläp bilýärler.
Aşgabat şäheriniñ Hitrowka raýonunda ýerleşen şeýle öýleriñ birinde hem elhenç ruh ýaşaýar. Ençeme ýaşaýjylary...

Dowamy »

677 12
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

"Просто Помиловать"

Ady: Просто Помиловать.

Yyly: 25.12.2019y.

Wagty: 2sag 17min.

Keshplerde: Maykl Bakari Jordan, Jeymi Foks, Bri Larson, Tim Bleyk Nelson...

Mazmuny: Film bolan waka esasynda.
Biguna tussaglykda otyranlara komek etmek isleyan garatenli aklawjy Brayan Stiwenson "Jonni D" lakamly tussa...

Dowamy »

410 5
Täzelikler, soho tarapyndan 4 months ago

Geplesik chat

Bu yerde cat yok sol sebapli su mowzugy acdym halamadyklar aytsyn pozjak halasanyz su yerde gepleseli kim kime soragy bolsa umuman chat edeli bolmazmy?

Dowamy »

468 7
Täzelikler, yashalym tarapyndan 4 months ago

„Hepdäniň Jemi” atly ilkinji gepleşigimiz

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bü gün 28-nji iýun hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
21-28-nji iýun aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @12-lik agzamyzyň„ Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan bo...

Dowamy »

413 9
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Turkmenistan " Milli VISA karty" atly täze bank kartyny ulanyşa girizer

Döwlet daşary ykdysady iş banky häzirki döwürde nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek maksady bilen, “Milli VISA karty” atly täze bank kartyny ulanyşa girizmäge taýýarlanýar.

Bu barada Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde wise-premýer Gadyrgeldi Müşşikow Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hasa...

Dowamy »

455 0
Täzelikler, bank tarapyndan 4 months ago

Komek gerek hayyst

Gelnejem boldy mp3 kimde bar we sol gosgynyn sozleri?gaty gou aydym Serdar Seisow aydya sozleri bolsa paylasan talyplarda. Arslan Alyyew sizde yokmy?

Dowamy »

381 3
Täzelikler, yashalym tarapyndan 4 months ago

Ayryldym senden ezizim

Bu gun ayrylanyma senden ezizim
Enceme wagt gecayipdir sensiz gecmejek gunler.
Yadyma dusyar sen bn geciren gunlerem.
Soygi arzuw dine sen bir yurege sygdyryp bolmajak umyt.

Bilyanmi ezizim yany tansan wagtlarmyz
Sen meni seyle gowy goryadin welin
Menden akan yekeje goz yas un
Dozman dan atar...

Dowamy »

362 5
Täzelikler, yashalym tarapyndan 4 months ago

Gülmek ömürden 18+++

Bir ayal, impotnet arinden bizar bolup jorasyna agyz mana derman getirip ber, shul ishini bitirer yaly diyip jorasyndan derman satyn alya. adamsy, oyine, gelende ,ayaly makaron bishirip makarona sepip berya adamsy ayalyna ,gygyrya keywany makarona derman sepdinmi diyya ayaly nadip bildika diyip howwa diyya, adamsy ayytyanla, bulan hemmesi dikligne...

Dowamy »

816 5
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Gülesiňiz gelse bu ýerik...

Ayy,möjek, at ücüsi bir cukura gacypdyrlar,bir näce wagtdan son ayy bilen möjek ajygyp ata gyýa seredip baslayalar,muny aňan at bolya siz meni iyäyin yöne men bir haýysdym bar,atam kicikäm toynugymyn aşagyna bir zatlar yazyp in sonky demimde okamagymy wesyet edipdi şony okap beräyiň,ayy bilen möjek ylgasyp atyn yzyna baryarlar,at şeyle bir depyä we...

Dowamy »

567 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i

Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, 2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň web-saýtynda Türkmenistanda koronawirus infeksiýasynyň garşysyna alnyp barylýan çäreler barada...

Dowamy »

556 1
Täzelikler, 12 tarapyndan 4 months ago

Soygi we ayralyk

Söýgi we aýralyk. Günlerde bir gün söýgi bilen aýralyk bir ýaş maşgalanyň öýünde gürleşip oturan ekenler

Şonda aýralyk söýgä garap:
- Jedel edelimi, men şolary aýrylyşdyraryn – diýipdir, söýgi bolsa:
- Dur intäk, sen barmankaň men olaryň ýanyna baryp bir ýüreklerini diňläp gaýdaýyn, soňundan sen näçe isleseň baryber. Gö...

Dowamy »

473 1
Täzelikler, yashalym tarapyndan 4 months ago

Türkmen Lideri Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidentine hat ýollady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti — Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewe hat ýollady. Döwlet Baştutanymyz öz hatynda onuň koronawirus ýokanjy bilen keselländigi baradaky habary uly gynanç bilen kabul edendigini belleýär.

«Gujur-gaýratyňyz we güýçli erkiňiz bilen Siziň bu keseli...

Dowamy »

408 0
Täzelikler, bank tarapyndan 4 months ago

Jeren halnazarowa Söýmeli dälmi aýdymyň sözleri

Seni indi söýmeli dälmi.
Küsemeli dälmi sensiz men däli söýgiň men dälmi.
söýmeli dälmi.
Küsemeli dälmi sensiz men däli söýgiň men dälmi.

Bilemok düşnüp men saňa 
Bilemok goşlup men saňa 
Seň sözleriňe gaharyňa oýnuňa.

Gelenok düşnesiň maňa
Nämeler bolýa saňa
Seni tapamo...

Dowamy »

419 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 4 months ago

Arzuwlar, Arzuwlar gözel Arzuwlar

Salam agzalar. Bilşiňiz ýaly guş ganatsyz adam arzuwsyz bolmaz diýýäler. Siziň durmuşyňyzdaky iň uly 3 arzuw näme? Eger şol arzuwlar amala aşsady gowy taraplary erbet taraplary nämeler bolardy? Eýsem size çagajyk wagtyňyz ulalaňda näme boljak diýenlerinde näme diýip jogap berýädiňiz? Siziň talyplar.com-yň agzalaryna näme arzuwlaryňyz bar?

Dowamy »

280 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Onunden goruji "Заражение" filmi.

2011nji yylda tanymal aktyorlaryn gatnashmagynda ekrana chykan "Заражение" filmi kan bir ustunlik gazanyp bilmedik hem bolsa, dogrumy aytsam onunden gorujiligi bilen meni hayran galdyrdy. 2-3 gunlukde goren bu filmim shu wagtky dunyani gurshap alan "Koronawirus" hadysasyny achyk gorkezyar. Gonk Kong:da doran wirus chaltlyk bn dunyani gurshap alyar....

Dowamy »

575 5
Täzelikler, soho tarapyndan 4 months ago