Daşary ýurt dilinden kömejik gerek.

"Gawun" sözüniň arapçasy we parsçasy nämeka?

Iki dilde-de "gawun" sözüniň terjimesi gerek. Bilýänler mümkin bolsa ýazsynlar. Öňünden minnetdar!


#Ýolagçy

Dowamy »

208 4
Täzelikler, Umman tarapyndan 1 month ago

Hytaý biologik ýaragy synagdan geçirýärmi?

HYTAÝ BIOLOGIK ÝARAGY SYNAGDAN GEÇIRÝÄRMI? 

2009-njy ýylyñ aprel aýynda Oktaý Sinanoglynyñ taýýarlan "Ölüm tohumlary. Genetika ylmynyñ añyrsyndaky pyssy-pyjurlykly oýunlar" atly kitabynyñ birinji neşiri çykdy. Sinanogly kitaba ýazan sözbaşysynda şeýle diýýär: 
“Molekulýar biologiýanyñ düýbi ilkinji gezek 1960-njy ýyllarda tutu...

Dowamy »

295 2
Täzelikler, wagt tarapyndan 1 month ago

Yzgantda tutulan toý

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde 2019-njy ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň iň gowy etraby diýlip yglan edilmegi bilen baglanyşykly, Gökdepe etrabyna 1 million amerikan dollary möçberindäki pul baýragyny gowşurmak mynasybetli egsilmez joşguna beslenen dabara geçirildi. Dabara diýseň köp adamly boldy. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň B...

Dowamy »

220 2
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasy

I. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen, 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Konstitusion kanuny bilen rejelenen görnüşde tassyklanan Türkmenistanyň Konstitusiýasyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý. № 3, 131-nji madda; 2017 ý., № 4, 130-njy madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:

1) 61-njy...

Dowamy »

208 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 month ago

Ir turmagyň 4 sany sebäbi

Köp adamlar ir bilen turmagy kyn görýärler, özüni ir turmaga öwrenişdirmekde kynçylyk çekýärler. Şeýle hem bolsa, ir turmagyň köp amatly taraplary bar: bedeniňiz üçin peýdaly bolmagyndan başlap, işleriňiziň ählisini wagtynda ýerine ýetirmäge ýetişmeklik.

Internetdäki maglumatlara görä, hünärmenler iň peýdaly uky 2 sagadyň dowamyndaky...

Dowamy »

321 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Dermany suw bilen içmelimi ýa-da...

Dermany suw bilen içmelimi ýa-da...

Bi­ziň kö­pimiz be­jer­gi­de ulan­ýan der­man­la­ry­my­zy süýt bi­len içip, onuň be­je­riş tä­si­rini azald­ýan­dy­gy­myz ha­kyn­da pi­kir eden däl­di­ris. Bu ugur­da bar­lag ge­çi­ren alym­lar der­man ka­bul edi­len­de, se­re­sap­ly­ly­gy el­den ber­me­li däl­di­gi­ni nyg­ta­ ýar­lar. Ola­ryň ýa­z...

Dowamy »

257 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

18 февраля – День дипломатических работников

В Туркменистане 18 февраля традиционно отмечают День дипломатических работников.
Этот год в Туркменистане объявление: «2020 год – Туркменистан – Родина нейтралитета». Поэтому огромна роль дипломатической службы нейтрального Туркменистана в неуклонном претворении в жизнь внешнеполитической стратегии страны, основанной на принципах миролюбия...

Dowamy »

129 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago

18-nji fewral – diplomatik işgärleriň güni

Türkmenistanda her ýylyň 18-nji fewralynda diplomatik işgärleriň güni bellenip geçilýär. Bu ýyl, ýagny, 2020-nji “ Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda Bitaraplyga eýe bolanymyza hem 25 ýyl dolýar. Diplomanik işgärleri üçin hem bu şanly waka uly üstünliklere ymtylmaga ýol açýar. Dünýäniň dürli ýurtlary biltn ýakyn gatnaşykl...

Dowamy »

126 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago

Sorag

Salam telefon icni edil kompyuterde ulanyp bolyarmy? Bolsam vifisiz edip bolyamy? Bluetoothda catyp edip bolyamy? Kompyuterni bluetoothy nirde.64503558 ya habarlasana goy

Dowamy »

236 2
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 1 month ago

Gyzykly.weebly.com

https://gyzykly.weebly.com

Degişmeler dünýäsi
Manyly sözler
Täsin maglumatlar
Täsirli goşgy setirleri
Gyzykly hekaýalar
Hemmesi (ve daha fazlasi) gyzykly.weebly.com web sahypasynda.Okaň,göriň,gülüşiň,lezzet alyň. Wagtyňyzy gyzykly we manyly geçiriň. Nesip bolsa saýtymyzy gün-günden ösdüreris.S...

Dowamy »

408 1
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 1 month ago

Pul

Internetde nadip pul gidirman pul islap bolya? 99364503558

Dowamy »

341 2
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 1 month ago

Men koronawirus keselinden doly gutyldym.

Koronawirus keselden gutylan Hytaýyň raýaty bilen söhbetdeşligiň terjimesi.

Meniň familiýam Szýan, men 44 ýaşymda. Men özim Çunsin şäherinden, soňky bir näçe ýyl bäri Uhan şäherinde zähmet çekýärin.
Men şu gün Şansýa hassahanasyndan çykdym. Men koronawirus keselinden doly gutyldym.

15-nji Ýanwarda öz şäherime Hy...

Dowamy »

555 1
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago

Sorag jogap ! ! !

Salam gowymy dostlar men Gitara Aýdym Sözleri atly programa düzjek bolýan şol programa açsam nähili görýäňiz
şol programa özümde 50 golaý aýdym sözleri bar şoňa goşant goşant goşmak isleseňiz kimde gitara aýdym sözleri bar eger de bar bolsa doly edip ýazyp ugradaýyň dostlar özüňden köp köp sag boluň ! ! !

Dowamy »

320 11
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Gerek

11 10 sypnlaryn edebiyaty gerek +99364503558 elektron bolsa gov body

Dowamy »

141 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 2 months ago

Комек

Салам интернетде вифи болмасам пул ишлап болйамы? 64503558

Dowamy »

211 6
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 2 months ago

Komek

10 edebiyaty gerek 64503558

Dowamy »

132 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 2 months ago

Komrk

Salam saytda adam nadip kopetmeli?64503558

Dowamy »

134 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 2 months ago

Hany gowy pikirler yokmy?

Salam dostlar, gowumy yagdaylarynyz?

Hany gowy pikir yokmy, shol bir resusdan alyp yapyshdyryp tema achylyp yatyr, gyzygy yok. Öz pikirimizi yazyp gyzgalanly diskussiya bolardy.

Hany onda gyzykly pikirlere garashyan.

Dowamy »

233 4
Täzelikler, turkmen-talyp tarapyndan 2 months ago

“Mrs. Universe – 2020”

Moskwa, 22-nji ýanwar.
Sank-Peterburgyň ýaşaýjysy Kseniýa Werbiskaýa şu ýylyň “Mrs. Universe – 2020” (Миссис Вселенная — 2020) ýeňijisi boldy diýip, onuň Instagramdaky sahypasynda aýdylýar.
Bu titulyň eýesi 43 ýaşynda, 4 çagasy bar. Ol argentin tango tansy bilen meşgullanýar we edebiýat bilen gyzyklanýar.
“Dünýäniň ähli ýerinde...

Dowamy »

168 0
Täzelikler, htkursant tarapyndan 2 months ago

Sberbankda moşennikleriň nädip kartyň maglumatlaryny alýandyklaryny aýtdylar.

Dawos, 21-nji ýanwar .
Moşennikler russiýalylaryň bank kartlarynyň elýeterliligini diňe bir internetiň çäginde dälde, eýsem maglumatlary dürli setden, meselem, adamlaryň dürli messenjerlerden biri-birine ugradýan plastiki kartlarynyň suratlary arkaly hem alýarlar.
Bu barada Dawosda geçirilen Bütindünýä ykdysady forumynda Sbe...

Dowamy »

213 0
Täzelikler, htkursant tarapyndan 2 months ago