Ilkinji ekransyz noutbuk görkezildi

Bir ýyllyk synagdan soň, Sightful kompaniýasy düýbünden ekransyz Spacetop G1 – AR kompýuterini çykardy. Täze önüm 1900 dollar bahasy bilen öňünden sargyt edilip bilner diýip, Wired habar berýär.
Spacetop G1, 100 dýuýma golaý diagonally wirtual displeý döredýän XREAL AR-äýnegi bilen işleýär. Enjam, Qualcomm Snapdragon QCS8550 prosessory, 16 G...

Dowamy »

32 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Aşgabadyň kinoteatrlary tomaşaçylara dürli žanrlardaky filmlerini hödürleýär

Şu hepde “Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi tomaşaçylara horror, komediýa, fentezi we başdan geçirmeler ýaly dürli žanrlardaky filmlerini we multfilmlerini hödürleýärler.
“Türkmenistan” kinokonsert merkezinde:
7-nji iýun (anna güni):
·19:00 – “Göze görünmeýän erbetlik” (Невидимое зло, 2023)
9-njy...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

FotoLab goşundysy arkaly futbolkalara onlaýn görnüşde surat çap etdirip bolýar

Bokallara, telefon çehollaryna surat çap etmek hyzmatyny ýerine ýetirýän FotoLab ykjam goşundysy ak futbolkalara hem suratlary çap edip berýär. Munuň üçin bar gerek zat - gerekli suratyňyz saýlap telefondan ykjam goşunda ýüklemek!
Islendik adam FotoLab ykjam goşundysynyň “Futbolkada çap etmek” diýen bölüminden futbolkany saýlap, çap etmek s...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy diplomatik missiýasyny tamamlaýar

4-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF-niň) Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy wezipesini üstünlikli tamamlaýan Mohammad Faýazi bilen duşuşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-inda habar berýärler.
Diplomatlar häzirki zaman meselelerini we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň mundan beý...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Wenesiýa ýene çäklendirme girizdi: syýahatçylar topary 25 adamdan köp bolmaly däl

Wenesiýada syýahatçylar üçin täze çäklendirmeler hereket edip başlady. Indi sesi gaty çykaryjy gurallary ulanmak gadagan edilýär, syýahatçylar topary bolsa 25 adamdan köp bolmaly däldir. Bu çäreler syýahatçylygyň şähere ýetirýän täsirini azaltmak üçin girizildi diýip, BBC salgylanyp, russiatourism.ru habar berýär.
2024-nji ýylyň başyndan Wen...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

“Bawariýa” Germaniýanyň günortasynda suw joşmasyndan ejir çekenlere 1 mln ýewro bagyş etdi

“Bawariýa” futbol kluby Germaniýanyň günortasynda suw joşmasyndan ejir çekenlere 1 mln ýewro bagyş etdi. Bu barada toparyň metbugat gullugynyň resmi saýtdaky habaryna salgylanyp, “Çempionat” ýazýar.
“Suw joşmasy uly zyýan ýetirip, elhenç jebirlere sebäp boldy. Şeýle adatdan daşary ýagdaýlarda aýratyn jemgyýetçilik ruhy zerur we muny häzir ýe...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Alymlar dökünden we Günden wodorod öndürmegi öwrendiler. Bu 6 esse tygşytlydyr

Çikagodaky Illinoýs uniwersitetiniň alymlary Gün energiýasyny, şeýle-de oba hojalygynyň galyndylaryndan, mysal üçin dökünden öndürilen biokömri ulanyp, suwdan wodorod öndürmegiň usulyny oýlap tapdylar.
Täze usul wodorod önümçiligini ekologiýa taýdan arassa we tygşytly etmek bilen, energiýa çykdajylaryny 600% azaltmaga mümkinçilik berýär.

Dowamy »

12 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

“Mumiýa” gaýdyp gelýär: Freýzer we Waýs meşhur filmiň dowamynda oýnarlar

Universal kompaniýasy 1999-njy ýyldaky asyl filmiň ýyldyzlary Brendan Freýzer we Reýçel Waýsiň gaýtadan oýnajak “Mumiýa” filminiň dowamynyň üstünde işleýär. Bu barada Golliwudyň insaýderi Denial Rihtman habar berdi.
Sýužetiň jikme-jiklikleri we Freýzer bilen Waýs-dan başga aktýorlar entek aýan edilmedi.
Stiwen Sommersiň režissýorlyk e...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Hytaýda süýji keseliniň II görnüşini doly bejermegiň usuly tapyldy

Şanhaýyň lukmanlary dünýäde ilkinji gezek näsagyň öz “gaýtadan düzülen” öýjüklerini transplantasiýa etmek arkaly onuň süýji keseliniň II görnüşini doly bejerdiler. Bu barada Şanhaýyň Ylym we tehnologiýalar boýunça iş toparyna (Science and Technology Commission of Shanghai Municipality) salgylanýan RBK ýazýar.
25 ýyl bäri süýji keselinden eji...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Serdar Berdimuhamedow Daşoguzda täze elektroenergetika desgalaryny işe girizdi

Şu gün, 5-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny aşyryp, bu ýerde ýurdumyzda bir bitewi halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň taslamasynyň çäginde «Balkan–Daşoguz» ugry boýunça her biriniň güýjenmesi 500 kilowolt bolan täze howa elektrik geçirijisini we beketleri işe girizmek dabarasyna gatnaşdy.
TDH agentli...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Aşgabatdan, Marydan we Türkmenabatdan "Awaza" howa gatnawlarynyň sany artdyryldy

Tomus möwsüminiň gelmegi hem-de «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç almak isleýän syýahatçylaryň sanynyň artmagy bilen "Türkmenistan" awiakompaniýasy Aşgabat, Mary we Türkmenabat şäherlerinden Türkmenbaşy şäherine howa gatnawlarynyň sanyny artdyrdy.
Awiakompaniýanyň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, "Aşgabat – Türkmenbaşy – Aşgabat u...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

4 müň dollarlyk bitkoin gapjygynyň ýitirilen parolyny, gymmaty 3 million dollara galanda açyp bildi

11 ýyl mundan ozal özüniň 43,6 bitkoinli kripto-gapjygynyň parolyny ýitiren bir adam inžener-hakeriň kömegi bilen serişdesini yzyna alyp bildi diýip, Independent neşiri ýazýar.
2013-nji ýylda kripto-gapjygyň eýesi RoboForm-yň kömegi bilen parol döredip, ony şifrlenen TrueCrypt konteýnerinde saklap galdy. Ýöne ol konteýneriň zaýalanandygy seb...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortise garşy titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi

Awstraliýaly boksçy Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortis bilen titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi. Bu barada Boxing Scene habar berýär.
Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA) dünýä çempiony ady ugrundaky söweş 3-nji awgustda Los-Anjeles amerikan şäherinde geçmelidi.
29 ýaşly Szýu mart aýynyň ahyrynda amerikaly Sebastýan Fundora garşy...

Dowamy »

26 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

OpenAI-iň esaslandyryjysy “Peşgeş kasamyna” gol çekdi: ol baýlygynyň köp bölegini haýyr-sahawata berer

Emeli aň pudagynda OpenAI täjirçilik däl barlag kompaniýasynyň egindeş esaslandyryjysy we baş müdiri Sem Altman “Peşgeş kasamyna” gol çekdi. Bu onuň ömrüniň dowamynda ýa-da ölenden soň baýlygynyň ep-esli bölegini haýyr-sahawata bermäge borçlanýandygyny aňladýar diýip, Finam portaly ýazýar.
Şeýlelikde, Altman bu borçnama gol çeken Bill Geýts,...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Çagalary goramagyň halkara gününde Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalara sowgatlar gowşuryldy

1-nji iýunda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Döwletliler köşgünde geçirilen baýramçylyk dabarasynyň dowamynda bu ýerde terbiýelenýänlere Prezident Serdar Berdimuhamedowyň, şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň adyndan sowgat...

Dowamy »

27 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Türkmenistanda Çagalar sagaldyş merkezlerinde tomusky dynç alyş möwsümi başlandy

2-nji iýunda Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşgünde mekdep okuwçylaryny Köpetdagyň ajaýyp dag eteklerinde ýerleşýän Gökderedäki çagalar sagaldyş merkezlerine ugratmak dabarasy geçirildi.
Aşgabatdan we ýurdumyzyň welaýatlaryndan mekdep okuwçylary awtobuslaryň kerwenine tarap ugradylar. Olar tiz wagtdan bellenen ýere — dynç alyş merkezler...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Aşgabatda Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan maslahat geçirildi

1-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanyp maslahat geçirildi.
Maslahata Türkmenistanyň DIM-niň, diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalarynyň wekilleri, şeýle hem jemgyýetçilik wekilleri gatnaşdylar. Dabaranyň barşynda Türkmenistanyň daşary işle...

Dowamy »

24 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Serdar Berdimuhamedow Italiýany Respublika güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarella we ýurduň dostlukly halkyna Italiýanyň milli baýramy — Respublika güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.
Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Serjio Mattarella berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Italiý...

Dowamy »

27 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

"Türkmenhowaýollary" Kazana gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyryp, Moskwa uçup başlaýar

2024-nji ýylyň 2-nji iýunyndan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasy tarapyndan ýerine ýetirilýän Aşgabat – Kazan – Aşgabat ugry boýunça gatnawlar ýatyrylýar. Bu barada awiakompaniýada habar berdiler.
Russiýa Federasiýasyna uçuşlar Aşgabat – Moskwa – Aşgabat ugurlary boýunça amala aşyrylar.
Aşgabat – Kazan – Aşgabat ugry boýunça öň a...

Dowamy »

25 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Aşgabatda Mary-Tejen-Aşgabat welosiped marafony tamamlandy

Şu gün — 3-nji iýunda Aşgabatda Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Mary — Tejen — Aşgabat bölegi boýunça guralan welosiped marafony tamamlandy.
Marafon 31-nji maýda Mary şäherinden badalga aldy. Onuň uzynlygy 335 kilometre barabar boldy.
Oňa ýurdumyzyň dürli künjeginden 60-a golaý türgen gatnaşdy. Bu ýörişe gatnaşyjylaryň ha...

Dowamy »

26 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago