Gadyr gijäñiz kabul bolsun!

Salam betinden agzalar we gytyndan myhmanlar! Nesip bolsa Shu gün Gadyr gijesi! hemmañiziñ tutan orazalaryñyzy, okan namazlaryñyzy ALLAJAN kabul etsin! Gadyr gijañiz kabul bolsun! Yeneki yyllara Huday yetirsin!

Dowamy »

1360 9
Köneler, 10 years ago


Ashgabat Ginnesiñ Rekordlar kitabyna girdi!

ashgabadyñ çoganlydaky shäherçesindäki fontanlar toplumy ginnesiñ rekordlar kitabyna girdi

Вышел в свет очередной выпуск Книги рекордов Гиннесса, посвященной как различным достижениям человека, так и природным величинам. В нынешнем сборнике 2010 года в число
самых заметных явлений и событий вошел и Ашхабад,
как город с...

Dowamy »

2387 32
Köneler, 10 years ago


Çempionlar ligasynyñ grupbalary belli boldy

Salam talyplar.comyñ agzalary we myhmanlary! Inede bu ýylky nobatdaky cempionlar ligasynyñ grupbalary hem belli boldy.

a grupba
inter (ita);
werder (ger);
totenham (eng);
twente (gol);
b grupba
lion (fra);
benfica (por);
shalke (ger);
hapoel tel awiw (isr);
c grupb...

Dowamy »

1342 17
Köneler, 10 years ago


UEFA SUPER CUP 2010

UEFA SUPER CUP-2010
Atletico madrid-inter milan

ertir (27-nji awgust) nesip bolsa uefa super kubok 2010-yñ finaly geciriler. Ashgabat wagty bilen Sagat 23:45-de bashlajak dushushukda uefa champions league cempiony inter (milan, italiýa) bilen uefa euro league cempiony atletiko (madrid, ispaniýa) dushushar.

bu du...

Dowamy »

1385 15
Köneler, 10 years ago


Alishir Nowaýynyñ goshgularyndan

KYTALAR
Äleme indiňmi – algy etjek bol,
Bergi edip gitmek ynsana geňdir.
Dünýäden işiňi bitirmän gitmek,
Hammamdan ýuwunman çykana deňdir.
Ýazýan adam oňarmasa kärini,
Galamyny alyp döwmek lazymdyr.
Başyn iki bölüp döwedi ýaly,
Ýüzün syýa bilen ýuwmak lazymdyr.
Ýazan zatlaryndan bir tan...

Dowamy »

1276 24
Köneler, 10 years ago


UEFA geçen sezonyñ jemi (2009-2010ý) boýunça çempionlar ligasynyñ iñ gowy futbolçysyny saýlar

salam hormatlyja agzalar hemem myhmanlar! Yene senmay diyyäñmi?! ;) ay howwalay yene men we yenede futbol:

UEFA geçen ýylyñ jemi boýunça (2009-2010) cempionlar ligasynyñ iň gowy oýunçylaryny saýlamak üçin sanawa giren futbolçylary mälim etdi. Bu sanawda 12 futbolcy bolup, cempionlar ligasynyñ iň ökde derwezeçesi, goragçysy, ýarymgora...

Dowamy »

1369 10
Köneler, 10 years ago


Aýralyk mukamy (goshgy)

aýralyk mukamy

ine, beýik dagyñ sergin shemaly,
öwsüp owsunduryar goja baglaryn.
Gök meydana seyle gelen owlaklar,
ýatladyar yene-de ömrüñ bardygyn.
*****
ömür dowam edyar, gündiz guneshli,
gijaniñ garañky tümlügi bilen.
Durmush dowam edyar, baharly gyshly,
yatlama yugrulan endi...

Dowamy »

2134 15
Köneler, 10 years ago


FIBA WORLD CUP 2010 - TURKEY (28 august-12 september)

Essalawmalikim hanymlar we jenaplar! Bu tema sport barada, umuman basketbol barada bolar. Oñam sebabi bar. Awgustyñ 28-ine basketboldan dünya cempionaty bashlayar, özuma basketbol bilen azda-kande gyzyklanyan, belkem siz ucinem gyzykly bolar:

4 ýyldan 1 gezek gecirilýän basketbol boýunc dünýä çempionaty (fiba world cup 2010) 28-nji a...

Dowamy »

1671 22
Köneler, 10 years ago


Seni göresim gelýär Eje jan!


salam ejem!
yene men geldim. Alada etme mekdebimi gutaryp geldim. Ejelerem kakalar ýaly alada etýarmi bilemok welin, dostum "mekdepden gacsam ejem gaharlanar, alada eder..." diydi-dä. Shonuñ ucin soraydym.
Gecen hepde lacyn mugallym, sag elimde sarymsak, cep elimde celpek, diydire-diydire öwretdi sagymy çepimi. Men indi bilyan...

Dowamy »

2138 16
Köneler, 10 years ago


Geñ surat! (samsyk tema açypsyñ diýjekler jyklaman geçäýmelidir)

Salam agzalar! Yañy dostumyñ telefonynda bir surat bar eken, geñ zat, menä beýle zady birinji gezek görýän. Suraty hazir jogapda goýjak, a to temada goýsam, bash sahypada görüner, olam gelshiksizräk boljak.

Dowamy »

1640 27
Köneler, 10 years ago


Dünýä çempionatyndan soñ... ýa-da tälimçiler barada...

Salam hormatly agzalar hemem myhmanlar! Meñ bu temam futbol barada bolar

Günorta Afrikada bir aýlap do­wam eden Dünýä çempionatyndan soň şowsuz çykyş eden bir­näçe milli ýygyndy öz tälimçilerini täzeledi, käbirleri bolsa tälimçile­re ýene bir mümkinçilik berdi. Ba­şarnykly bolanlar bolsa başga ýe­ňişler üçin öňküsi ýaly ýoluny dowam...

Dowamy »

1054 12
Köneler, 10 years ago


Dünýäde ölümiñ iñ esasy 15 sebäbi (saglyk)

Bütündünýä saglyk guramasy biziñ Nähili öljegimizi özümiz anyk bilmesek hem, ölümimiz aşakdaky 15 sebäpden biriniñ bolup biljekdigi hakyndaky pikiri öñe sürdi. ButunDünýä Saglyk Guramasynyň berýän maglumatlaryna görä, aşakda ady agzalan 15 sebäp, ähli ölümleriň 58%-ine (göterimine) barabar bolup duryar:
1. Işemiýa (ýürek agrysy) - 12,6%

Dowamy »

1348 33
Köneler, 10 years ago


4g hyzmatyndan dünýäde 500 milliona golaý adam peýdalanýar

Hemmelere ýene bir gezek salam! Indi 4G hyzmaty barada:

El telefonlaryndan ýokary hilli in­ternet we beýleki aragatnaşyk hyzmatlaryny hödürleýän 4G (dördünji nesil) hyzmatyny ulanyjyla­ryň sanynyñ ýylyň ahyryna çenli 500000000-a (bäsh yüz milliona) ýetmegine garaşylýan­dygy habar berildi.
4G hyzmatyny ulanýanlaryñ sanynyñ büti...

Dowamy »

1277 27
Köneler, 10 years ago


3G hyzmatyny ulanyjylaryñ sany artýar

Salam hormatly agzalar, hemem dashyndan jyklaýan myhmanlar! Meniñ indiki temam 3G hyzmaty barada:

Häzirki wagtda dünýäde 3G hyzmatyndan peýdalanýanlaryň sanynyň 1000000000-dan (bir milliarddan) geçendigi, bu görkezijiniň bolsa, el telefonyny ulanyjylaryň 21%-ine (göterimine) deñdigi mälim edildi.
Hünärmenleriň aýtmaklaryna gö­...

Dowamy »

1011 28
Köneler, 10 years ago


Türkmenistanyň baýdagy Singapurda ýetginjekleriñ Olimpiýa oýunlarynda parlady!

Singapurda sportyñ taryhda ilkinji gezek ýetginjekleriň tomusky Olimpiada oýunlarynyň
açylyşynyň ody ýakyldy. 14 ýaşdan 18 ýaşa çenli dünýäniň dürli künjeginden bolan 3500-den gowrak sportsmenleriň bäsleşjek bu Olimpiadasy 14-nji awgustdan 26-njy awgusta çenli
dowam eder. Marina Bay aýlagynda "ýüzýän" stadionynda bolup geçen yetginjek...

Dowamy »

1656 38
Köneler, 10 years ago


Täsin sowal

Umumy yashayysh jayynda Bir öyde yashayan dört talyp ir bilen turup bilmändikleri üçin, yylyñ ahyryndaky birinji synaglaryna, yagny, matematika synagyna gatnashyp bilmändiler...
talyplar biraz wagtdan soñra matematika mugallymynyñ yanyna baryp, synaga gelyärkaler münen mashynlarynyñ yolda tigiriniñ yarylandygy we shol sebäpli synaga gija gal...

Dowamy »

953 2
Köneler, 10 years ago


Uly stadionly bolubam...

Uly stadionlar barada...

ashgabadyñ beyik saparmyrat türkmenbashy adyndaky olimpiya stadiony
2008-nji ýylda angliyanyñ "the guardian" gazeti ozunde birnace jankoyeri yerleshdirip bilyan uly stadionlarda, az sanly jankoyerleñ shayatlygynda gecen dushushuklañ sanawyny cap edipdir. Menem sho sanawyñ ilkinji 10-lugyny size yetirme...

Dowamy »

880 3
Köneler, 10 years ago


Mähribanyma hat...

Salam Eje jan!
bu gun saña hat yazayyn diyip galam-kagyza yapyshdym. Esli salym saña - mähribanyma, name yazsamkam diyip oylanyp otyrdym...
eje jan! seniñ maña bolan mähir-muhabbetiñ meñ ömür bossanymyñ guneshi. Seniñ meñ bashujymda oturan gijeleriñ diñe seniñ gijeleriñdi, ejem! men heniz gundagly bäbekkäm, sen meniñ bilen gürleshyard...

Dowamy »

1132 11
Köneler, 10 years ago


Bir kesekde üç jogap

Ähli zady iñkar edip yören biri yoldan gecip baryan derwüshiñ birine shu üc soragy beripdir:
1. Alla bar bolsa maña görkez?
2. her ishi Alla yaratsada näme ücin günäkare jeza berilyär?
3. Sheytan otdan yaradylan, oña dowzah ody nähili täsir etsin?
derwüsh bu soraglary üns bilen diñlapdir, soñam yerden bir kesek bölegini...

Dowamy »

1443 17
Köneler, 10 years ago


Çilim çekmek adam üçin "peýdalydyr", ýa-da degishme gatyshykly çyn.

Türki halklaryñ arasynda sheylerak degishmejik bar:
"Çilim çekmek adam ücin peydalydyr:
1. cilimkeshi it dishlemez, sebäbi onyñ yanynda elmydama hasasy bardyr.
2. cilimkeshiñ öýüne ogry girmez, cünki ol dañ atýanca üsgürýändir.
3. Cilim cekyän garramaz, cünki ol juwan cagynda ýagty jahan bilen hoshlashyandyr.
4. C...

Dowamy »

1333 21
Köneler, 10 years ago


Gurban Bekiyevic Berdiyev barada... käbir zatlar

hemmelere salam! Gowmy yagdaylaryñyz? Kabiriñiz yene futbolmay diyyansiñizem weli, ay howwa yene futbol )) özem Gurban Berdiyew barada... Gürrüñi uzaldyp oturmayyn. Umuman Aytjak bolyan zadyma shu yere girseñiz göz yetirersiñiz...
Meñä okap agym tutup gitdi (( sizem okap görüñ?!

Dowamy »

1145 10
Köneler, 10 years ago


Futbol boyunca dünyä cempionaty 2010

salam talyplar.com! Gowmy yagdaylaryñyz? Menem gyzykly bolar diyen maksat bilen futbol barada temajyk acayayyn diydim. 2010-njy yylyñ esasy wakalarynyñ biri bolan g.o. Afrikadaky dünyä cempionaty hem tamamlandy. Menem shu cempionatyñ netijelerini siz bn paylashayyn diydim...:
Altyn pökgi - diego forlan (urg);
Altyn ayakgap - tomas mül...

Dowamy »

1160 11
Köneler, 10 years ago


FIFA WORLD CUP 2010_FINAL_HOLLAND-SPAIN

Kim utar?

Dowamy »

1279 27
Köneler, 10 years ago


Lakamlarmyz barada

Salawmälikim talyplar, yashulylar, yashkiciler!!! Meni gyzyklandyryan bir zat bar. Olam $u talyplar.comda her birimiziñ öz lakamymyz bar (kabirleññiziñ durmushdaky lakamyñyzdyr belkem), ana meñ ücin $o lakamlar barada bilmek gyzykly, yagny herkim özine $o lakamy näme ücin, nämä esaslanyp goydy, mañaaa gyzykly bilmek?

Dowamy »

2666 170
Köneler, 10 years ago


Www.talyplar.com-ada seredyan admin barmay?

Ses berlishik diyyami? Tüweleme saytda ösü$ bar!

Dowamy »

1166 19
Köneler, 10 years ago