Gurhandan täsirlenmeler (A. S. Puşkin)

GURHANDAN TÄSIRLENMELER*

(R. A. Osipowa bagyşlanýar)

I

Täkden, jübütden kasam ki,
Gylyçdan, jeñden kasam ki,
Kasam ki dañ ýyldyzyndan,
Kasam ki şam namazyndan**

Ýok, seni taşlap gidemok,
Eýsem, penaladym kimi?
Goraglar görgür kowgudan
Hem aýap onuñ...

Dowamy »

197 0
Edebiýat, 2 months ago


Awsrtiýada Gitleriñ gizlin ýerasty geçelgesi

AWSTRIÝADAKY GITLERIÑ GIZLIN ÝERASTY GEÇELGESI

Ikinji jahan urşunda adyny doñýüreklilikde tanadan Faşizm Gitleriñ ýeriñ üstünde abat ýer galdyrmandygy ýetmedik ýaly, ýeriñ aşaklaryndanam hinler gurnap ýerzeminler döredip ýetişipdir.
Bu barada www.ntv.com atly türk internet sahypasy 2014-nji ýylda makala elektron görnüşde çapda...

Dowamy »

296 2
Bilim, 2 months ago


Başga planetalylar dolanyp geldilermi?

BAŞGA PLANETALYLAR DOLANYP GELDILERMI?


Başga planetalylaryñ bardygy ýa ýokdugy hakynda adamlar iki topara bölünýärler. Ýagny bir tarap ''Başga planetalylaryñ'' bardygyna ynananok we başga planetalylar hakdaky toslamalar sähelçe ulaldygysaýyn derrew ''Komplimasiýaçylar'' diýip gowur turuzýandyrlar.
Bir tarap bolsa başga...

Dowamy »

333 2
Bilim, 2 months ago


Katapult

KATAPULTA

Iki eginli, peýkamly ok atýan torsion ýarag. Ol eýýäm miladydan öñki IV asyrda hem mälim eken. Bu söz grekçe ''galkany deşýän'' diýen manyny añladýar(1). Soñky döwürlerde zyñlyp atylýan ýaraglaryñ hemmesi ''katapulta'' diýlip atlandyrylypdyr. Emma biz oña ilkibaşdaky manysyny gaýdyp berýäris, ýagny ilkinji katapultalar içi...

Dowamy »

271 5
Tehnologiýa, 2 months ago


Gurhan okamaklygyñ pazylatlary

GURHAN OKAMAKLYGYÑ PAZYLATLARY

Hz. Pygamber (s.a.w.) :''Allanyñ gatynda Gurhandan has üstün şepagatçy ýokdur. Ne pygamber, ne melek (perişde) we ne-de başgalary'' diýip aýtdy.
(Abdylmälik, Tabarany)
* * *
Hezreti Pygamber (s.a.w.) :''Ymmatymyñ iñ pazylatly ybadaty, Gurhan okamakdyr'' diýdi.
(Ebu Nuaým)

Dowamy »

595 79
Bilim, 2 months ago


3. Kitaplara iman

3. KITAPLARA IMAN

Adamlary dogry ýola gönükdirmek üçin Allatagala käbir pygamberlerine ylahy kitaplar inderendir.
Ylahy kitaplarda Allatagalanyñ emir eden we gadagan eden zatlary, dünýä we ahyret durmuşy, kyssalar, ýagşy iş edenlere sogabyñ, ýaman iş edenlere bolsa azabyñ bardygy ýaly meseleler beýan edilýär. Allatagala tar...

Dowamy »

150 0
Bilim, 2 months ago


Gadymy Müsürde dik uçar (wertolýet) bolupdyrmy?

GADYMY MÜSÜRDE DIK UÇAR (WERTOLÝET) BOLUPDYRMY?

Gadymy Müsür piramidalaryndaky suratlarda her tüýsli täsinlikler bar diýsek ýalñyşdygymyz bolmazdy. Şol täsinlikleriñ biri hem Müsüriñ Seti guburhanasynda me saña göze ilip duran dik uçar (helicopter - iñl.) we uçýan tarelkalaryñ göwrümine meñzeş şekiljiklerdir.
Şol şekillere Pal...

Dowamy »

431 5
Tehnologiýa, 2 months ago


Atyş we gabaw tehnikasy

ATYŞ WE GABAW TEHNIKASY

■ Ballista

Ballista ㅡ (grek. ballo ㅡ ''zyñýaryn'') ㅡ daş ýa-da peýkamly ok salnyp, uzak aralyklara atylýan iki eginli top. Aslynda, barlagçylar ballista kesgitleme bermek üçin, anyk ülñeleri tapyp bilmeýärler. G. Hýustonuñ we A. Zoriçiñ pikirine görä bu, adatça, ortaçyzygy 15-18 sm bolan daş...

Dowamy »

219 0
Tehnologiýa, 2 months ago


Müsür piramidalary gurulanda ampul ulanyldymy?

MÜSÜR PIRAMIDALARY GURULANDA AMPUL ULANYLDYMY?

Alymlar Müsürde gazuw-agtaryş işlerini geçirýärkäler Dendara ybadathanasynda aklyñy haýrana goýýan suratlar hakynda ençeme makalalar, eserler ýazypdyrlar.
Bu suratda görnüşi ýaly bir müsürli eli bilen uly ampuly göterip dur.
Erik Von Danikeniñ aýtmagyna görä bu iýerogliferd...

Dowamy »

330 4
Bilim, 2 months ago


Gadymy grek heýkelinde haýran galdyryjy notebook kompýuter şekili

GADYMY GREK HEÝKELINDE HAÝRAN GALDYRYJY NOTEBOOK KOMPÝUTER ŞEKILI

ABŞ-daky J. Paul Getty muzeýinde sergilenen gadymy grek daşynda sünnälenip ýasalan şekil görenleri haýran galdyrdy.
Bu barada Türkiýanyñ gizemligerçekler.com. internet sahypasy habar berýär...
Wagt gämisinde häzirki zamandan gadymy eýýama düşen hasaplanyl...

Dowamy »

447 14
Bilim, 2 months ago


Perişdelere Iman

2. PERIŞDELERE IMAN

Perişdeler diñe Allatagalanyñ emirlerini ýerine ýetirýän, nurdan ýaradylan mukaddes barlyklar bolup, Olar hiç günä etmeýän, güýçli, kuwwatly, çaltlyk bilen hereket edýän ruhy barlyklardyr. Perişdelerde jynsy aýratynlyklar bolmaýar we olar iýip-içmeýäler. Perişdeleriñ sany diñe Allatagalanyñ Özüne mälimdir. Peri...

Dowamy »

266 1
Bilim, 2 months ago


Allatagala Iman

1. ALLATAGALA IMAN

Allatagalanyñ barlygyna, birligine, ýaradyjylygyna, mertebesine laýyk atlarynyñ we sypatlarynyñ bardygyna hem-de Özüne meñzeş zadyñ ýokdugyna ýüregiñden ynanmakdyr. Allatagala ähli älemleri ýokdan bar eden, deñi-taýy bolmadyk ýeke-täk Ýaradyjydyr. Her bir musulmanyñ Allatagalanyñ ähli kämil sypatlara eýedigine,...

Dowamy »

204 0
Bilim, 2 months ago


Sen hem siz

SEN HEM SIZ

Siz diýen boş sözi sen diýen eziz
Söz bilen çalyşdy özi-de duýman.
Ýesir ýüregimde tämizden tämiz
Bagtly arzuwlary oýatdy dünýäm.

Durun huzurynda gowşuryp elim,
Gyrpylman bakyp dur garaga garak.
''Siz neneñsi eziz!'' diýse-de dilim,
''Seni söýýän!'' diýip gygyrýar ý...

Dowamy »

218 0
Edebiýat, 2 months ago


Adam kelleli dogulan pişik sypat jandar şübhelimi?

ADAM KELLELI DOGULAN PIŞIK SYPAT JANDAR ŞÜBHELIMI?

Täsin dünýäniñ içinde bolup geçýän geñ-tañsy zatlar gaty kän diýen ýaly. Olaryñ haýsysyny synlap görseñ iniñ tike-tike bolýar.
Okeanlarda, deñizlerde gabat gelýän suw periler, adama meñzeş dogulýan jandarlar, dogulýan täze parodiýa jandarlar we şuña meñzeşlikler täze ewolýusiý...

Dowamy »

436 4
Bilim, 2 months ago


Argentinada surata düşürilen başga planetaly

ARGENTINADA SURATA DÜŞÜRILEN BAŞGA PLANETALY


Häzirki döwürde tehnologiýanyñ ösmegi bilen her hili geñ-tañsy anomal, paranormal hadysalary surata düşürip, wideoşekillere ýazga düşürip, hatda käbir ruhlaryñ tolkunlar arkaly magnitafon ýazgysyna hem geçirip bolýandygyna degişli subutnamalar bar.
Ýöne meniñ häzirki gürrüñ...

Dowamy »

364 0
Bilim, 2 months ago


Wenera planetasy

WENERA PLANETASY

Zöhre ýyldyzy, Dañ ýyldyzy, Ömrüzaýa ýyldyzy, Gün Äleminiñ ikinji planetasy. Ol ululygy we gurluşh boýunça Ýere meñzeş, Günden we Aýdan soñ asman gümmezinde görünýän iñ ýagty asman jisimidir. Onuñ diametri 12103 km, radiusy 3000 km-e ýetýän, demirden we nikelden ybarat bolan ýadrosy, galyñylygy 3000 km-e ýetýän ikinj...

Dowamy »

201 2
Bilim, 2 months ago


Mähnet döwüleriñ yzlary

Mähnet döwüleriñ yzlary

Biz çagakak ulularymyz döwüli ertekileri aýdyp berýärdiler. Şonda men olaryñ aýdyp berenlerini diñlemegi gowy görýärdim.
Döwüleri mydama mähnet adam şekilli, bir gözli dişleri çykyp duran görnüşde, özem haýsydyr bir dagyñ gowagynda hazyna gorap saklaýar diýlip sypatlandyrylýar.
Türkmen halkynyñ...

Dowamy »

229 0
Bilim, 2 months ago


Amazonkalar hyýalmy ýa hakykat

AMAZONKALAR HYÝALMY ÝA HAKYKAT?

Türkmenistandaky halklar skifleriñ ýaşan zamanasyndan-da öñ aýala hudaý hökmünde tagzym edipdirler. Gadymkylaryñ ene-hudaýa goýan hormaty mis asyryna we bürünç asyryna (b.e. çenli IV ㅡ II müñ) degişli heýkeljiklerde öz beýanyny tapypdyr. Heýkeljikler gödek ideallardan başlap, has kämil görnüşe eýe bo...

Dowamy »

240 0
Bilim, 2 months ago


Reptilian başga planetalylar...

REPTILIAN BAŞGA PLANETALYLAR...

''Geñ dünýe, giñ dünýe'' diýilýän döwrümizde Reptilian atly başga planetalylaryñ bardygy hakynda ýene kitapcy.com internet sabypasynda giñişleýin maglumat berilýär.
''Reptilian''atly ýylan hem zemzem keşpli başga planetaly gelmişekleriñ bardygyny, özem aramyzda ýaşap ýörendigini, oña duş gelen a...

Dowamy »

357 2
Täzelikler, 3 months ago


''Nekronomikon'' kitaby hakynda bilesiñ gelýärmi?

''NEKRONOMIKON'' KITABY HAKYNDA BILESIÑ GELÝÄRMI?

Gaty gizlin saklanylýandygy hasap edilýän El Hazret atly ýazyjynyñ ''Nekronomikon'' atly kitabynyñ aýratynlyklary hakynda kitapcy.com internet saýty habar berýär.
Siriýaly El Hazret bu kitaby 7 jiltden ybarat 900 sahypalyk kitap edip çykarypdyr. Kitapda Nuh pygamberiñ Tupanynda...

Dowamy »

391 3
Bilim, 3 months ago


Ruhly öý

Ruhly öý


Her ýurtda özboluşly paranormal wakalaryñ, ruhy we metafiziki hadysalaryñ bolup geçýän ýerleri bar. Şeýle gorkunç ruhlar şolar ýaly belli çäklendirilen ýerlerde gapan gurup adamyny heläkläp bilýärler.
Aşgabat şäheriniñ Hitrowka raýonunda ýerleşen şeýle öýleriñ birinde hem elhenç ruh ýaşaýar. Ençeme ýaşaýjylary...

Dowamy »

625 12
Täzelikler, 3 months ago


Öwez Gündogdyýew

ÖWEZ GÜNDOGDYÝEW


Türkmen halkynyñ arasynda tanymal ýaş alymlar sanardan kändir. Hut şolaryñ biri hem aramyzdan ýaş giden arheolog, taryhçy Öwez Gündogdyýewdir. 1966-njy ýylda Türkmen halkyna Gün bolup dogan Öwez Aşgabat şäherinde eneden dogulýar. Mekdebi tamamlap Türkmen Döwlet Uniwersitetiniñ Taryh fakultetine okuwa girýär....

Dowamy »

223 1
Bilim, 3 months ago


Berwick tokaýlygynda wideokamera düşen ruh

BERWICK TOKAÝLYGYNDA WIDEOKAMERA DÜŞEN RUH
Wideoýazgylara düşirilýän, fotosýomkalar, suratlaryñ birenteginde göze ilýän ruhlaryñ barlygy geçen asyrdan bäri hemmeleri haýrana goýýar. Gowşak ýüreklilere görmegi maslahat berilmeýän şol surat şekillerdir, wideoýazgylar geñ-tañsy hadysalaryñ biri hasap edilýär.

Dowamy »

421 2
Sorag-jogap, 3 months ago


Yslam dininde başga planetalylar

YSLAM DININDE BAŞGA PLANETALYLAR

XXI asyrymyzyñ ösen tehnologiýasy döwründe, indi adamlaryñ Paranormal fenomenler, anomal hadysalar bilen gyzyklanmaýany ýokmuka diýýärin. Başga planetalylaryñ açylmadyk syrlary, näbelli ýitirim bolýan zatlar, wagt gämisinde öñki döwürleriñ adamlary biziñ döwrümize gelmekleri, biziñ döwrümizdäkileriñe...

Dowamy »

389 6
Bilim, 3 months ago


Merkuriý

Gün Äleminiñ 1-njy planetasy. Radiusy 2439 km, dykyzlygy 5,45 g/sm3, massasy 3,3 • 10.23 kg. Merkuriniñ iç gurluşy barada aŷdylsa, onuñ massasynyñ 80% -e ýetýän we radiusy 1800 km bolan demir ýadrosy bar. Onuñ ikinji we üçünji gatlaklary kremnidendir diýlip hasap edilýär. Ol Günüñ töwereginde 47,89 km/s orta tizlik bilen hereket edip, bir aýlawy 88...

Dowamy »

306 2
Bilim, 3 months ago