Masonlar we olaryñ gizlin guramalary

MASONLAR WE OLARYÑ GIZLIN GURAMALARY

Masonlar Ýewreýlige baryp direýän we olaryñ maksady ruhy we milli mukaddeslikleri ýok etmäge ýa-da bozmaga niýetlenen, ideallary gaty gizlin bolan açykdan-açyk hereket eden guramadyr.
Gadymy Müsürden alynan käbir nyşanlar bilen bir hatarda ýewreý taryhy we dini bilen hem baglanyşygy bolan g...

Dowamy »

246 0
Bilim, 1 month ago


Iblisiñ ýalan-ýaşryklardan we töhmetlerden düzülen kyssasy: Ýüzükleriñ hökümdary

"IBLISIÑ ÝALAN-ÝAŞRYKLARDAN WE TÖHMETLERDEN DÜZÜLEN KYSSASY:
▶ "ÝÜZÜKLERIÑ HÖKÜMDARY"

Gurhanda şeýle diýilýär: "Şeýtan siziñ duşmanyñyzdyr. Sizem oña duşman boluñ!". Iblisiñ prodýuserlik edýän kinofilmleriniñ yşaratlary. Iblisiñ ýalan-ýaşryklar we töhmetler kyssasy: "Ýüzükleriñ hökümdary" Biz bu makalamyzda iñlis ýazyjysy prof...

Dowamy »

306 2
Bilim, 1 month ago


Başga planetalylar tarapyndan alynyp gidilen adamlar...

BAŞGA PLANETALYLAR TARAPYNDAN ALYNYP GIDILEN ADAMLAR...

Başga planetalylar hakyndaky her dürli ylmy-populýar eserleri, makalalary, geñ-tañsy wakalary ünsden düşürmeýän okyjylarda gyzyklanma döredýär.
Başga planetalylar hakynda eşidilýän geñ-tañsy habarlaryñ biri hem gumanoidleriñ Ýerdäki adamlary alyp gidýändiklerinden ybarat....

Dowamy »

421 1
Bilim, 1 month ago


Gyz-zenanlaryñ atyr sepinip daşary çykmagynyñ Yslam dinindäki hökümi

GYZ-ZENANLARYÑ ATYR SEPINIP DAŞARY ÇYKMAGYNYÑ YSLAM DININDÄKI HÖKÜMI

Dinleriñ iñ kämili we iñ soñkusy dini bolan Yslam maşgala ahlaklylygynda mydama mährem zenanyñ öz ýoldaşynyñ ýanyna özüne serenjam berip, bezenip, müşk sepinip barmalydygyny ündäp gelipdir.
Ýöne her bir gyz-zenanlar döwürlere görä öz isleýişiçe gezmäge, atyr...

Dowamy »

662 18
Bilim, 1 month ago


Kuranyñ açyklanmadyk syry: ''Men'', ''Biz'', ''O''

KURANYÑ AÇYKLANMADYK SYRY: ''MEN - BIZ - O''

Kurany Kerimi Türkçe okaýanlar bilýändirler. Kuranda her tüýsli ýüzleniş şekilleri bar. Kurandaky aýatlarda iñ köp ''biz'' diýip, birinji köpçülik şahsyñ agzyndan öz-özi açyklanjak bolýar.
''(Ähli) Hamd-(senalar) Älemleriñ Rebbi, merhemetli bolan, merhemet eden we Din Gününiñ eýesi...

Dowamy »

336 0
Bilim, 1 month ago


Jyn uran psiholog lukmanyñ ýatlamalary

JYN URAN PSIHOLOG LUKMANYÑ ÝATLAMALARY


Jynlar adamlara öz täsirini ýetirmekde aktiw rollary oýnaýandyrlar.
Jyn uran adamlaryñ akybetiniñ nähili gutarýandygyna biziñ köpümiz gözli şaýat bolandyrys. Jynlar bilen gatnaşyga geçen adam öz duşman saýýanlaryna, ýa halamadyk adamsyna erbet jynlary musallat edip goýberýär eken...

Dowamy »

464 5
Edebiýat, 1 month ago


''Karadedeler wakasy'' hakynda

''Karadedeler wakasy''


Bu Goja Zeminiñ üstünde bolup geçýän hadysalara, gizlin syrly wakalara kä wagtlar biz ünsümizi sowmaga ýykgyn edýäris.
Paranormal we metafiziki wakalaryñ anygyna, añyrsyna ýetmek üçin biz gymmatly wagtymyzy köp sarp edýäris.
Ýöne onuñ nämälimliginiñ aslyna ýetmäge bolsa gorkýarys. Sebäbi p...

Dowamy »

368 2
Täzelikler, 1 month ago


Kakasynyñ gyzyna ''Durmuş baradaky'' soraglary

KAKASYNYÑ GYZYNA ''DURMUŞ BARADAKY'' SORAGLARY


Kakasynyň gyzyna soraglary...

ㅡ Kaka, sag-aman turduňmy? Ertiriň haýrly bolsun. Ine çaý naharyňam getirdim, iýip gör. Süýji bolupdurmy baha ber. Agşam gowy ýatdyňmy!?
ㅡHowwa gyzym, ördük sagaman. Seňkem haýrly bolsun. Agşamam aý näme garraşanyň ukusudurda....

Dowamy »

454 0
Edebiýat, 1 month ago


Mynasypmy? Barladyk?

MYNASYPMY? BARLADYK?

Ir-säher, guşlarlaryň jürküldisi, güneşiň mylaýym ýylgyrşy, myýmyk şemal, gamly oglan Umydyň göwnüni galkyndyranok. Söýgi!? Ýooook söýgidäl. Ýöne bu oglan aramlyk(normalny) maşgalada dogulansoň öý-hojalyklary gatybir öwerlikdäl. Has dogrysy biraz garybyrak. Maşgalasynda gyz jigisi we ejesi bilen gün-güzeranyny ýa...

Dowamy »

298 1
Edebiýat, 1 month ago


Özbek Nakyllary

ÖZBEK NAKYLLARY1. Adamyň niýeti- onuň ýoldaşy.
2. Köp gezenden däl-de, köp görenden sora.
3. Ýagyşdan otlar-güller gülleýär, aýdymdan-göwün.
4. Aýdylan söz- atylan ok.
5. Semiz goýnuñ ömri gysga.
6. Akylla zyýarat, nadana-taýak.
7. Tanapyň...

Dowamy »

254 0
Edebiýat, 2 months ago


Bakara süresiniñ pazylaty

BAKARA SÜRESINIÑ PAZYLATY

''Her bir zadyñ iñ üstün ýeri bardyr. Kuranyñ üstün ýeri Bakara süresidir. Her kim ony öýünde gije okasa üç günläp şol öýe şeýtan girmez. Kimde kim ony öýünde gündüzine okasa ol öýe üç gün, şeýtan girmez''

Hadysy Şerif (Suýuti Jamius-Sagir; Ebu Ýälä, Ibn Hibban, Taberany, Beýhaky)

Dowamy »

261 0
Bilim, 2 months ago


Fatyha süresiniñ pazylaty

FATYHA SÜRESINIÑ PAZYLATY

Günlerde bir gün bir sahaba Fatyha (Elham) süresini okandygyny aýdanynda Pygamberimiz Muhammet aleýhissalam şeýle diýipdir: ''Ýemin edýärin kiý, Alla tagala, ne Töwratda, ne Injilde, ne Zeburda, ne-de Furkanda, ol süräniñ meñzeşligini indiren däldir. Ol namazlarda gaýtalanýan ýedi aýat bolup, maña berilen Ku...

Dowamy »

277 0
Bilim, 2 months ago


Aýatyl kursi dogasynyñ pazylaty

AÝATYL KURSI DOGASYNYÑ PAZYLATY

Günlerde bir gün: ''Eý Allanyñ Resuly Kurany Kerimiñ haýsy süresi (dereje tarapdan) has uludyr?'' ㅡ diýip soranlarynda Jenabymyz (s.a.w.) ''Yhlas süresi (Kulhualla)'' diýip aýtdy. Soragy beren sahaba (r.a.): ''Kurany Kerimde haýsy aýat: (Pazylat tarapdan) has üstünidir'' diýip soranda, pygamber jenab...

Dowamy »

413 9
Bilim, 2 months ago


Süreleri Okamaklygyñ Pazylatlary

SÜRELERI OKAMAKLYGYÑ PAZYLATLARY

Mülk (Tebärek) süresi
Resulalla (s.a.w) şeýle diýdi: ''Gurhanda otuz aýatlyk şeýle bir süre bardyr kiý, kyýamat güni bu süräniñ şepagat etmegi bilen şol süräni okan adam, jähennemden çykarylar. Jennete salynar. Ol (Jennete salan süre) Tebäreke süresidir(TIRMIZI)''.
Pygamberimiz Muhammet...

Dowamy »

282 2
Bilim, 2 months ago


Gyzykly sorag

Her bir janly-jemendäniñ gözleriniñ garasy bar. Dünýäde dört sany tebigatyñ jandarlarynyñ gözleriniñ garasy birmeñzeş. Meselem: Goýundyr geçileriñ gözleriniñ garasy çyzyk (minus) bolýandyr.
Şolar ýaly haýwanlaryñ we janly jandarlaryñ gözleriniñ garasy çyzykly bolýar. Meselem ýene birini aýdaly. Okeanlarda ýaşaýan Osminogyñ hem gözleriniñ gar...

Dowamy »

474 16
Bilim, 2 months ago


4. Pygamberlere iman

PYGAMBERLERE IMANPygamberler Allatagalanyñ wahysyny (habaryny) Ýer ýüzündäki adamlara ýetirýän ilçilerdir. Ylahy kitap berlen pygamberlere ''Resul'' diýilýär. Özüne aýratynlykda kitap berilmän, özünden öñki bir pygamberiñ kitabyna görä dini dowam etdiren pygamberlere bolsa ''Nebi'' diýilýär.
Pygamberlik hezret...

Dowamy »

176 0
Bilim, 2 months ago


NASA: 2025-nji ýyla galmarys başga planetalylar bilen tanyşarys

NASA: 2025-NJI ÝYLA GALMARYS BAŞGA PLANETALYLAR BILEN TANYŞARYS


Häzirki döwürde Covid-19 koronowirus sebäpli dünýä halklaryñ tolgunşyklary, kiçeñiräk çaknyşyklar, halklaryñ närazylygy, dürli keseller myg berip durka NASA başga planetalylaryñ gözlegine çykandygyny Türkiýanyñ www.halkinhabercisi.com atly internet sahypasy habar...

Dowamy »

355 1
Bilim, 2 months ago


Ýasini Şerif süresiniñ pazylatlary

ÝASINI ŞERIF SÜRESINIÑ PAZYLATLARY

Mälik bin Ýesar (r.a) dan rowaýat edilipdir: Pygamber (s.a.w.): ''Gurhanyñ kalby Ýasini şerifdir. Kim ony Alla razylygyny talap edip we ahyrýet sogaby üçin okasa, Allah onuñ günälerini magfyret eder. Ony ölüleriñiziñ ruhyna okañ'' diýdi.
(Nesei, Ymam-y Ahmet, Beýhaki)
* * *
Ebu...

Dowamy »

207 0
Bilim, 2 months ago


Gysga gorkunç hekaýalar (I-2)

GYSGA GORKUNÇ HEKAÝALAR (I-2)

Krowadyñ aşagyndaky çaga

Kresloda ýatan oglumy, gujagyma alyp krowadyñ üstüne geçirdim. Maña bolsa: ''Kaka krowadyñ aşagyna seretsene? Bir zat bar ýaly? ㅡ diýdi. Krowadyñ aşagynda näme barka diýip egilişimem şol boldy welin, demim tutuldy gan depäme urdy! Krowadyñ aşagynda-da gorkudan ýañ...

Dowamy »

430 2
Edebiýat, 2 months ago


Gysgajyk gorkunç hekaýalar (2)

GYSGAJYK GORKUNÇ HEKAÝALAR (2)

Sagat

Agzyndan porsy sülekeýi akyp duran, hüžžük saçly, gözleri peträp hanasyndan çykara gelen eýmenç mahluk döşüne atlaýyn münüp, iriňli, şar-gara dyrnaklaryny döşünden parran geçirmezinden öň onuň iň soňky saýgaryp ýetişen zady, başujundaky elektron sagadyň ekranyndaky “12:07” diýen ass...

Dowamy »

354 3
Edebiýat, 2 months ago


Gysgajyk gorkunç hekaýalar

GYSGAJYK, GORKUNÇ HEKAÝALAR

Suratdaky keşpler

Bir adam tokaýda azaşypdyr. Ol kän wagtlap ters aýlanandan soňra, ahyryn iňrik garalanda bir külbäniň üstünden barypdyr. Külbede hiç kim ýok bolansoň, ol geçip ýatmagy ýüregine düwüpdir. Ol diwarlardan asylgy haýsydyr bir adamlaryň suratlaryna seredip, uzak wagtlap uklap bi...

Dowamy »

478 15
Edebiýat, 2 months ago


Gysga gorkunç hekaýa...

GYSGA GORKUNÇ HEKAÝALAR


SUW ÝERINE GAN


Bir adam ýary gije daş çykypdyr. Hajathanadan çykanyndan soñra elini ýuwmak üçin hammama giripdir. Hammama girse umwalnikde suw ýerine gan akmaga başlapdyr. Bu ýagdaýa haýran galan öý eýesi yza enterekläp gidipdir.
Hammamdan atylyp çykyp öýe girmekçi bolupdy...

Dowamy »

334 3
Edebiýat, 2 months ago


Zehin meselesi (golowolomka)

ZEHIN MESELESI (golowolomka)

Şu ýerdäki synlaýan awtobusyñyz haýsy tarapa barýandygyny bilmeli. Yagny awtobus günbataramy ýa gündogara, ya bolmasa demirgazykdan günorta barýarmy?
Eger haýsy tarapa barýandygyny aýdýan bolsañyz şony hem subut etmeli. Ýagny awtobus meselem günbatardan gündogara barýar diýip hasaplaýan bolsañyz, m...

Dowamy »

397 17
Bilim, 2 months ago


Aýnura...

AÝNURA...


Bir söwdadan umytsyzja basyldym,
Ýöne men begenýän basylanyma,
Sebäbi men seniñ bilen tanyşdym,
Ukym tutman,
Janyma hem jan tapman,
Aýly gije ele kagyz alýaryn,
Yşk hijrana düşüp, serim aýlanyp
Sebäbin sorama jogaby sende;
Sebäp, seni söýýän gül ýüzli ýarym,

Dowamy »

575 34
Edebiýat, 2 months ago


Boýun almak

BOÝUN ALMAK

Men sizi söýýärin, Mejnun bolýaryn,
Köýse-de bu zähmet biderek ýere,
Bu samsyk işimde, men bagtygara,
Aýagña baş goýup, boýun alýaryn!
Maña gelşikli däl, ýaşymam bir çen...

Akylly bolmagma wagt ýetipdir!
Her bir görnüşinden añýaryn weli,
Yşk hanjary ýüregime batypdy...

Dowamy »

227 7
Edebiýat, 2 months ago