Düýn okuwdan soň, öýe gitmek üçin owtubus duralgasyna baranym hem şol 1-lik trallebus geldi. wagtynda ýetişäýdim diýip munipdim entek bir duralga hem geçmändi, adam az kop yerler boş bolandan soň yzdaky boş ýeriň birinde oturdym, Switaforda ýaşyl çyranyň ýanaryna garaşyp durdy welin onýançada yzdan bir dursildi boldy. oturan ýerimden öňümde duran demire zyňylyp gitdim, nämäň-nämedigine düşinmän galdym. Seretsem woýenny ural maşyn badyny saklap bilmän trallebusyň yzyndan uran eken. eger yene-de 10-15km/h tizlikde uran bolsa belki men hem aranyzda bolmazdym. öň bolup görmänden soňra gorkdum. Göräýmäge awtobuslar howpsyz yaly. \"Dul aýala, bikär adama hem-de talyba sadaka düşenok\" diýseler köpden bäri sadaka bermegi hem goýupdym. Hudaya şükir aman-sag galdyk şikeslenen hem bolmady. çakyşyk

Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir