•Üstünlikli maşgala bolmagyň aşagynda iki zadyň ýatanlygyny unutma: Dogry adamy tapmak we dogry adam bolmak. •Derman gözledim derdime, derdim özüme derman eken. •Çagaňyza her zadyň gowusyny berip bilmedigiňiz üçin gynanmaň, siziň berip biljek zadyň iň gowusyny beriň. •Asla biriniň umydyny kesme, belkide ýeke-täk eýe bolan zady şodur. •Aýakgabymyň ýoklugyna gynanýardym, aýagy ýok adamy görenime çenli. •Az zada eýe bolan adam garyp däl, köp zadyň arzuwynda bolup şoňa ýetip bilmän ýören adam garypdyr. •Baýlyk emläkde däl- ýürekde. •Köp gazanýan däl, köp tygşytlaýan – baý. (dos.Ataýew J) •Ýitirjek hiç bir zady galmadyk adamdan özüňi golda. •Her hili aladalaryň iň gowusy – „sabyrdyr“ •Bagyşlamanyň güýjini asla kiçeltme •Çykan gapyňy gaty ýapma, belkide yza dönmek isläp bilersiň. •Ajaýyplygy gözle erbetligi däl. •Saňa edilmek islemedik zadyňy, başga birine etme •Dilden gelen elden gelse – çyn gedaý patyşa bolar. •Agyry aşdan geler, dawa garyndaşdan. •Bir syry saklasaň ol seniň guluňdyr, kimdir birine aýtsan ol seniň patyşaň. •Başgasyna peýdasy degen adam, iň ajaýyp adamdyr. •Akylly adam aklyny ullanar, has akylly başgalaryň aklyny hem ullanar. •(Men aýallarda düýbinden häsiýet ýok diýib-ä bilmezdim, olarda her gün bir tüýsli häsiýet bolýar. •Rimliler, eger ilki bilen latyn dilini öwrenmeli bolan bolsadylar, dünýäni basyp almaga wagtam tapmazdylar. •Aýal şol bir wagtda hem alma, hem ýylan. •Meniň bilýän ýeke-täk gözelligim – saglyk. (Genrih Geýne)) •Gysgançlyk öz oky bilen özüni öldürer. •Wagt her zady alyp gider, hatda biziň pikirlerimizide. •Goňşyňy söý ýöne aradaky haýaty(çarwagy) aýyrma. •Giden durmuşy yzyna gaýtaryp biljek hiç hili derman ýokdur. •Wagt-biziň eýe bolmadygymyz iň az zatlardan biridir. •Haýaty ýitirmekden has ajy bir zat bardyr, ýaşamagyň manysyny ýitirmek. •Daşy deşen, suwuň güýji dälde, damjalaryň yzygiderligidir. •Iň bereketli ýagyş-maňlaý deriňdir. •Garny açlardan has hem kalby açlara gynanýaryn. •Adam nähili öwrülse, öwrülsin arkasyny görüp bilmez. •Hiç kim goňşusyna mätäç bolmajak derejede baý däldir. •Adam öz ýalňyşyny, diňe özgeleriň gözi bilen görüp biler. •Hiç bir zat erbet ýa-da gowy däldir. Bu seniň düşündigiňe bagly. •Ýalan at ýaly gider, hakykat ýöräp, ýöne wagtynda ýetişer. •Ýerinde öpülen el ýaly, ýerinde urulan el hem öpülmäge laýykdyr. •Gowy bir akyla eýe bolmak ýeterlik däldir. Esasy mesele ony gowy ulanmagy bilmekdir. •Eýe bolmadyk zatlara gynanmaýan we eýe bolan zatlarynada begenen adam-akyllydyr. •Gara towugam ak ýumurtga guzlap biler. •Ýalaňaç suwdan gorkmaz. •Oksuz tüpeňden iki tarap hem gorkar. •Kim ylma berilse, deger köp nepi. Bilim bilse, ömür çekmez minneti. •Bilim yzyna alynmaýan hazynadyr. •Ylymy ogurlatsaň köpeler, maly ogurlatsaň kemeler. •Diňe miweli agajy keseklärler. •Bihasap uçan guş, gonalgasyny tapmaz. •Derýa bolsaň pesde bol, daglaň suwy seniňdir. •Bäş ýaşly çaga bilen meniň aramda diňe bir ädim bar, ýaňy doglan bäbekden bolsa meni juda uzak aralyk daşlaşdyrýar. •Erkekleriň köpüsi aýallaryndan özleriniň mynasyp däl, artykmaçlyklaryny talap edýär. •Bagtly bolmak üçin bagtly bolmak mümkinçiligiňe ynanmak gerek. •Ýaýdaňlyk pursatda çalt hereket et, ýalňyşda bolsa ilkinji ädim atmäge çalyş •Haçanda ýazmagy başarmaýan çagyň ýazmak gerek •Sadalyk ajaýyplygyň möhüm şertidir. •Haýra ynanmak üçin haýyr iş etmäge başlamak gerek. •Bigünäni jezalandyranyňdan jenaýaty jezasyz goýanyň gowy. •Bagty çüweni suwa okla, ol şol ýerdenem agzy balykly çykar. •Güýçlä bagt hökmän däl. •Sebäpsiz gülki dünýäde iň oňat gülki. •Gülkünç zatdan gorkmak-hakykaty söýmezlikdir. •Haýwanlardaky iň oňat aýratynlyk- olar az gürleýärler. •Bütin dünýä teatr, ýöne oýny oýnaýanlar derege ýaranok. •Özüňe garaşylýan ýere barmazlyk hemişe ýakymly. •Iş-başga zat elinden gelmeýänleriň iň ahyrky gaçybatalgasy. •Iň kyny – özüni tanamak, iň aňsady – özgelere akyl bermekdir. -Iki gezek ýaşaýan ýok, emma bir gezek hem ömür sürmegi başarmaýan köp.

Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir