Salam. Geliň indi bolsa tost hakynda hem duryp geçeliň. Bir goja dagyň üstinde bir çatmajykda ýaşaýan eken, ýaşynyň soňunda arkaýyn aýagyny uzadyp jan bermek karara gelipdir. Birdenem gapy kakylýar; - kim sen? - Men seniň ilkinji söýgiň, - Ýok maňa bu ýaşdan soň söýgi hökman däl Ýarym sagatdan soň ýene gapy kakylýar; - kim sen? - Men seniň bagtyň, - Ýok maňa bu ýaşdan soň bagt hem gerek däl. Wagt geçýär ýene gapy kakylýar; - kim sen? - Men seniň dostuň. Goja ýatan ýerinden turyp gapyny açýar. Dostunyň yzyndan söýgüsi bilen bagty hem tirkelip girýär. - Geliň onda söýgi bilen bagty yzyna tirkäp gelen dostluk üçin içeliň. Bellik: Eý diýdigim beý diýdigim däl, alkaşdyr öýdäýmäň. Spirtnoý içemok (görýänçäm). d;

Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir