Hormatly agzalar. Dünýä walýutasy bolup abş dollary ($) durýan bolsa (dünýäniň 2/3 böleginde) Onda walýuta hem abş-nyň ykdysadyýetine bagly bolýar. Ykdysadyýetiniň pese gaçmagyna birnäçe täsir edýän ýagdaýlar; - Puluň möçberiniň (massasynyň) azalmagy; - Şol ýurtda içerki önümiň möçberiniň peselmegi; - Daşary ýurtlarda dollaryň stawkasynyň peselmegi Puluň hümmetiniň depgini şol ýurtda galýar. Ýa-da syýasy täsir edýän ýagdaýlar - Tebigy hadysalar (tokaýlaryň ýanmagy, suw joşmasy we ş.m ) - Harby maksatlar üçin köp pul harçlanmagy - Abş-nyň dollary aziýa ýurtlarynda aýlanmagyn. Muňada wagtlaýynça dolanşykdan çykmagy diýip bileris. (sandykda ýa-da seýfde ) Ýene-de bir säbep aýdyp bileris geçen ýylyň maglumatlaryna görä Hytaýyň arzan öndürýän önümleri zerarly abş-nyň tekstilnisi zyýan çekýär. Bu barada siz hem bir zatlar goşarsyňyz diýip umyt edýän.

Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir