Türkmenistanyñ hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda zähmet hakynyñ umumy möçberinden şu aşakdaky tutymlar tutulýar Hökmany töleglere: - Girdeji salgydy (10%); - Kärdeşler arkalasygy (1%); - Şäher abadanlaşdyryş (10.000man); - Aliment (kazyýetiñ karary esasynda ). Meýletin töleglere: - Medisina ätiýaçlandyrmasy (2%); - Pensiýa ätiýaçlandyrmasy (2%). Hasaplanyşy bolsa düýbinden başgaça

Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir