Mekdebi tamamlap, hassahanada işe başladym(EHM-ň operatory), işden sonra içim gysýanlygy sebäpli işim gyz bilen tanyşmak boldy. şeydibem birbada iki gyz bilen gürleşmäge başladym. Gyzlaryň birini duşuşyga çagyrdym. Emma olaryň ikisi hem gelipdir. ýüzümi üýtgetmän ýanlaryna barmagy başardym. Gaty stresli ýagdaý. Olar maňa ikimizden birimizi saýla diýdiler. Men nädendir öýtýäňiz? Ikiňizi hem saýlamok diýdimde yzyma öwrülip gaýdyberdim. Sizde şuňa meňzeş ýagdaýlar boldumy (başga temada bolsa hem)

Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir