*** "Hakykatyñ hakydasy oýanyp, Türkmene döwranyñ dolanan güni, 'Tatly' (!) a$pezleri (!) ýurduma gelip, Sorýar türkmenjigiñ beýin ýiligni" Beýinlerde gapmagar$y pikirler, Çar ýana çapy$ýar çawrap, alñasap, "Bir millet biz" diýýän murtly mekirler, Beýinleri ýuwýar tasap, tara$lap. 'Lahmajun' ajydyr ýokmaz türkmene, Me$hur 'tatly' a$a süýji, ägä bol Bu gün "aga" düýn bardaky $ermende, Beýinlere täsir pürkýär, ägä bol! Ýañy baknalykdan dynan türkmenjik, Ikoýly derdinýär ga$ap ýeñsesin, Bir tarapda 'maklube' hem 'pidejik', Bir tarapda derdi ýatyr milletiñ... Düýn öýüñde hyzmat edýän pyýada, Murtun towlap uçup gidýär ýurduna, Baryp bajyñ hakda habar ýaýradýar, Gazetlerden habar ýollap ýurduna... Gaýrat et türkmenim saklap mertebäñ, "TÜRKMENÇILIK" geler, $oldur mertebäm. (nokat)

Köneler, Nokat tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir