Bolan waka

Aradan esli wagt gecipdi. Ol entagem talyplar koma girenokdy. Namaning bolyan hergiz dushunip bilenokdy. Eysem name zat ony talyplardan sowadyp. Yuwashlyk bilen oya chumdi. Talyplarda geciren gyzgalangly gunlerini yadyna saldy. Birdenem gapynyng kakylan seni ony ozune getirdi. Gapyny acyp seretse Mahym gapynyng agzynda duran ekeni. Mahym salam diyi...

Dowamy »

1139 15
Köneler, 7 years ago


Görüni$ däl, pikir agramly

Äý bolýa-da, siziñkem dogrudyr-da özüñizçe. Prikolmyrat, sen käte öte geçýäñ, öñler bu saýtda hiç hili hapa sözler ýa da degi$meler düýbünden aýdylanokdy. Saýtyñ abraýy ony emele getiren agzalaryñ gyzyklanýan zatlary bilen göniden göni baglany$yklydyr. Eger ownuk zatlara kelle agyrtsalar, saýt ownukla$ar. "Prikol"myrat, saýtyñ dizaýny gowy bolmanso...

Dowamy »

2366 115
Köneler, 10 years ago


Pikir agramly.

Görüni$ däl

Dowamy »

770 0
Köneler, 10 years ago


Biba$daklyga kim günäkär?

Farabi,Shahyr,bu saýtyñ enter pelegini çykarypdyrlar! Hiç zadyñ öñküligi ýok! Nädip beýle boldy? Öñküler,öñkülik,agras meseleler nirede? Ata,serdar,mazmun,we beýlekiler nirelere sumat boldylar! Olaryñ ýerini käbir suwjuk we ýeñil pikirli käbir (hemmä degi$li däl) agzalar alyp,özleriniñ halk arasynda kanagatlandyryp bilmedik azgyn hyjuwlaryny bu ýer...

Dowamy »

1334 33
Köneler, 10 years ago


Agzalar bagy$lañ

hormatly moderatörler,
men birwagtlar "tûrk a$hanasynyñ dabaralanmagy" atly blog açypdym. Haýy$ $ony pozup bilermisiñiz. Go$guda birnäçe ýag$y niýetli adamlara haksizlik yaptigimi dü$ünýän. $ondan soñ köp ejir çekdim, hem vicdani hem görnetin ejir. Hiç kimi etkilemesin, gaýrat ediñ aýyryñ. Hudaýyñ haky üçin!!!

Dowamy »

1406 8
Köneler, 11 years ago


"Türk a$hanasynyñ dabaralanmagy" GIRI$

***
"Hakykatyñ hakydasy oýanyp,
Türkmene döwranyñ dolanan güni,
'Tatly' (!) a$pezleri (!) ýurduma gelip,
Sorýar türkmenjigiñ beýin ýiligni"

Beýinlerde gapmagar$y pikirler,
Çar ýana çapy$ýar çawrap, alñasap,
"Bir millet biz" diýýän murtly mekirler,
Beýinleri ýuwýar tasap, tara$lap.

Dowamy »

3100 86
Köneler, 11 years ago


Tarapma tarap

Käbir agzalar ol ýa-da beýleki agzanyñ barlygyndan birahat. Näme üçin türkmen jemgyýetçiliginde dürli pikirlilikden gorkulýar. Öz pikir edi$iñ ýaly çemele$meýänler çetledilýär! Bu sorag däl ýöne bir ýüzlenme! Sebäbi jogabyny bilýämikäm diýýän. Asyrlaryñ dowamynda dü$ünjeden we pikirden mahrum edilen halk diñe idilip, dürtüp hereket etmäge endik etd...

Dowamy »

1652 29
Köneler, 11 years ago


Kemsitmek we kemsidilmek

Hormatly moderatorlar, Talyplar.com sahypasyna bil baglap milletiñ, halkyñ erk islegine gadyr edilýän gaýybana medeni üý$meleñ hökmünde garap ýörkäm, bu sahypa türkmen intellektiniñ dabaralanmagy diýip ýüregimi galkyndyryp ýörkäm käbir özge dilde ýazýan agzalaryñ millet we dil babatdaky öte geçmeleri meni biynjalyk edýär. Olar "biz garda$" diýip...

Dowamy »

2290 33
Köneler, 12 years ago


Barlag

Ýalñy$aýmaýyn diyip barlap görýän. Öñem bir gezek teksti 'belgiler' bölümine ýazypdyryn. Täze bir mowzuk açmakçy. Ät galaýmañ!

Dowamy »

1294 3
Köneler, 12 years ago


Teklip

Teklip

Dowamy »

1817 11
Köneler, 12 years ago