temaň aşagyna "comment" ýazansoň basylýan "basyşdyryp gör" butonyny "birje gezek bas" diýip üýtgetmegi teklip edýärin. bolmasa o butonyň basyşdyryp görüp aňyny aldylar hormatly ulanyjylarymyz.

Köneler, Farabi tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir