Söýgi köýende...

Salam hormatly agzalar! Gowumy ýagdaýlaryňyz? Sag-aman okap, işläp ýörsüňizmi? Temamyň adyndan belli bolşy ýaly, meniň by gezekki gozgajak meseläm hemmämiziň kalbymyzy heýjana salýan “onuň alyhezretleri söýgi” meselesi! Bu mesele biziň hemmämiz üçin biçak gyzyklydyr we diýseň özüne çekijidir. Ýöne, bu gezek men sizi gynandyrmaly boljak. Sebäbi bu g...

Dowamy »

4823 45
Köneler, 12 years ago


Pälwan Halmyradow!

Salam Hormatly Agzalar!
meniň bu günki temamyň adynyň "pälwan halmyradow" diýip almagymyň özüne ýeterlik sebäbi bar. sebäbi, biziň bu saýtymyz ahli türkmen oglan-gyzlarynyň, ylaýta-da talyplaryň özara pikir alyşýan saýty. şonuň üçinem meniň size uly bolmadyk bir haýyşym bar. eger kanagatlandyrsaňyz, begenjimiň çägi bolmazdy. başdan başlaýyn:...

Dowamy »

6708 58
Köneler, 12 years ago


Saýtdan Kowmaly!

Salam www.talyplar.com'yň hormatly agzalary!

Gowumy ýagdaýlaryňyz? meniň özüm kän ýazgy ýazgy ýazamok. sebäbi, gaty gerekli tema bolmasa, ýazyp, adamlaryň içini ýakasym gelenok. "Bu näme ýazypdyr-aý. biderek biziň kellämizi agytjak bolýar" diýmegiňiz mümkin. beý diýsem, sizem ýazmaň, diýjek boldugym däl. maňa dogry düşüniň!
<...

Dowamy »

2498 39
Köneler, 12 years ago


Ýeňiş Baýramy!

Salam dostlar!

Siziň hemmämizi Beýik Ýeňşiň 63 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu baýramçylyk biziň üçin örän mukaddes baýramçylyklaryň biridir. Beýik Watançylyk urşunda 20 milliondan gowrak adam wepat boldy. Türkmenlerden anyk bilemok näçe adamyň wepat bolanyny, ýöne ganym uruş milletimiziň men-men diýen gerçek ýigitlerini p...

Dowamy »

2431 6
Köneler, 12 years ago